: 520386 : บ้านน้ำสวยภักดี

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2524

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2535

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2544

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2547

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2545