: 520388 : บ้านห้วยตาด

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2554

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2557

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2539

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2542

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2525

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2536

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2527