สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1 อาคารเรียน 86848
2 อาคารอเนกประสงค์ 49037
3 บ้านพักครู 43183
4 บ้่านพักภารโรง 4536
5 ส้วม 67657
6 หอสมุด 11013
7 สนามเด็กเล่น 13140
8 เรือนเพาะชำ 2529
9 บ่อเลี้ยงปลา 6952
10 บ่อน้ำตื้น 1561
11 สนามกีฬา 28760
12 ถังเก็บน้ำ 40095
13 รั้ว 16829
14 ถนน 14778
15 บ้านพักนักเรียน 1753