สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1 อาคารเรียน 86914
2 อาคารอเนกประสงค์ 50559
3 บ้านพักครู 42671
4 บ้่านพักภารโรง 4366
5 ส้วม 69868
6 หอสมุด 10995
7 สนามเด็กเล่น 13028
8 เรือนเพาะชำ 2450
9 บ่อเลี้ยงปลา 6693
10 บ่อน้ำตื้น 1491
11 สนามกีฬา 29765
12 ถังเก็บน้ำ 37917
13 รั้ว 17175
14 ถนน 15257
15 บ้านพักนักเรียน 1869