สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1 อาคารเรียน 87019
2 อาคารอเนกประสงค์ 51105
3 บ้านพักครู 42645
4 บ้่านพักภารโรง 4349
5 ส้วม 70244
6 หอสมุด 11018
7 สนามเด็กเล่น 13014
8 เรือนเพาะชำ 2445
9 บ่อเลี้ยงปลา 6655
10 บ่อน้ำตื้น 1480
11 สนามกีฬา 29985
12 ถังเก็บน้ำ 37705
13 รั้ว 17276
14 ถนน 15346
15 บ้านพักนักเรียน 1904