สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1 อาคารเรียน 86749
2 อาคารอเนกประสงค์ 49438
3 บ้านพักครู 42689
4 บ้่านพักภารโรง 4423
5 ส้วม 68723
6 หอสมุด 10982
7 สนามเด็กเล่น 13061
8 เรือนเพาะชำ 2478
9 บ่อเลี้ยงปลา 6805
10 บ่อน้ำตื้น 1518
11 สนามกีฬา 29274
12 ถังเก็บน้ำ 38550
13 รั้ว 16906
14 ถนน 14924
15 บ้านพักนักเรียน 1783