สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1 อาคารเรียน 87080
2 อาคารอเนกประสงค์ 51474
3 บ้านพักครู 42611
4 บ้่านพักภารโรง 4315
5 ส้วม 70577
6 หอสมุด 11029
7 สนามเด็กเล่น 12993
8 เรือนเพาะชำ 2433
9 บ่อเลี้ยงปลา 6623
10 บ่อน้ำตื้น 1472
11 สนามกีฬา 30144
12 ถังเก็บน้ำ 37495
13 รั้ว 17338
14 ถนน 15406
15 บ้านพักนักเรียน 1931