สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1 อาคารเรียน 86850
2 อาคารอเนกประสงค์ 50042
3 บ้านพักครู 42625
4 บ้่านพักภารโรง 4390
5 ส้วม 69424
6 หอสมุด 10960
7 สนามเด็กเล่น 13027
8 เรือนเพาะชำ 2472
9 บ่อเลี้ยงปลา 6734
10 บ่อน้ำตื้น 1496
11 สนามกีฬา 29558
12 ถังเก็บน้ำ 38160
13 รั้ว 17045
14 ถนน 15101
15 บ้านพักนักเรียน 1825