สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1 อาคารเรียน 86752
2 อาคารอเนกประสงค์ 49524
3 บ้านพักครู 42684
4 บ้่านพักภารโรง 4423
5 ส้วม 68744
6 หอสมุด 10981
7 สนามเด็กเล่น 13058
8 เรือนเพาะชำ 2483
9 บ่อเลี้ยงปลา 6800
10 บ่อน้ำตื้น 1518
11 สนามกีฬา 29320
12 ถังเก็บน้ำ 38535
13 รั้ว 16918
14 ถนน 14934
15 บ้านพักนักเรียน 1806