สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1 อาคารเรียน 86752
2 อาคารอเนกประสงค์ 49416
3 บ้านพักครู 42693
4 บ้่านพักภารโรง 4430
5 ส้วม 68696
6 หอสมุด 10979
7 สนามเด็กเล่น 13060
8 เรือนเพาะชำ 2477
9 บ่อเลี้ยงปลา 6806
10 บ่อน้ำตื้น 1519
11 สนามกีฬา 29262
12 ถังเก็บน้ำ 38584
13 รั้ว 16905
14 ถนน 14924
15 บ้านพักนักเรียน 1781