สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
รายละเอียด
1 อาคารเรียน 86853
2 อาคารอเนกประสงค์ 50276
3 บ้านพักครู 42613
4 บ้่านพักภารโรง 4373
5 ส้วม 69681
6 หอสมุด 10975
7 สนามเด็กเล่น 13027
8 เรือนเพาะชำ 2461
9 บ่อเลี้ยงปลา 6710
10 บ่อน้ำตื้น 1489
11 สนามกีฬา 29674
12 ถังเก็บน้ำ 38013
13 รั้ว 17113
14 ถนน 15164
15 บ้านพักนักเรียน 1844