สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


101725 : สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
1อาคารเรียน303
2อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน297
3บ้านพักครู422
4บ้านพักภารโรง90
5ส้วม340
6หอสมุด23
7เรือนเพาะชำ10
8บ่อเลี้ยงปลา21
9บ่อน้ำตื้น17
10สนามกีฬา195
11ถังเก็บน้ำ108
12รั้ว85
13ถนน106
14บ้านพักนักเรียน15