สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


9302 : สพป.พัทลุง เขต 2
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
1อาคารเรียน427
2อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน198
3บ้านพักครู71
4บ้านพักภารโรง3
5ส้วม359
6หอสมุด42
7สนามเด็กเล่น53
8เรือนเพาะชำ13
9บ่อเลี้ยงปลา31
10บ่อน้ำตื้น7
11สนามกีฬา146
12ถังเก็บน้ำ143
13รั้ว94
14ถนน116