สรุปจำนวนสิ่งก่อสร้างแยกประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


9501 : สพป.ยะลา เขต 1
ที่
ประเภท
จำนวน (รายการ)
1อาคารเรียน343
2อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน155
3บ้านพักครู68
4บ้านพักภารโรง5
5ส้วม281
6หอสมุด10
7สนามเด็กเล่น45
8เรือนเพาะชำ7
9บ่อเลี้ยงปลา22
10บ่อน้ำตื้น19
11สนามกีฬา76
12ถังเก็บน้ำ109
13รั้ว176
14ถนน71
15บ้านพักนักเรียน2