รายชื่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุโรงเรียน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) ธีรภัทร์  ฉัตรวิโรจน์ ครู
2 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 นางสาวทิพมาศ   กองสูง ครูผู้ช่วย
3 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 ณัทญา  วุ้นวงษ์ ครู
4 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 นายอนุพงษ์  ซินโซ ครู
5 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) มธุรดา  จำปาทอง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
6 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 นุุกูล  บัวหอม ครู
7 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 นางประนอม  พรมรัมย์ ครู
8 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 กุหลาบ  นางสาวกุหลาบ วงษ์ลุน ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
9 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร นางสาวจันทร์ทิพย์   มานมาน ธูรการ
10 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 saaxngjj  tnlrgdki 1
11 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร arftavae  oedwuish 1
12 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 owdpxohd  owdpxohd 1
13 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 owdpxohd  owdpxohd 1
14 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 owdpxohd  owdpxohd 1
15 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 owdpxohd  owdpxohd 1
16 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 owdpxohd  owdpxohd 1
17 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 owdpxohd  owdpxohd 1
18 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร owdpxohd  owdpxohd 1
19 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร owdpxohd  owdpxohd 1
20 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร owdpxohd  owdpxohd 1
21 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร owdpxohd  owdpxohd 1
22 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร owdpxohd  owdpxohd 1
23 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร owdpxohd  owdpxohd 1
24 7501 สพป.สมุทรสงคราม กรกช  กรกชงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
25 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รัชฎาภรณ์  ต้นเถา ธุรการ
26 2101 สพป.ระยอง เขต 1 ณัฏฐศศิ  โคตรวิบูลย์ นักวิชาการศึกษา
27 9501 สพป.ยะลา เขต 1 อัฉรีย์  คูหามุข ครู
28 5502 สพป.น่าน เขต 2 นางมาลี  ดานเรือง ครูธุรการ
29 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 นางสาวสิทธิณีย์  ละครราช ครูผู้ช่วย