รายชื่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุโรงเรียน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) ธีรภัทร์  ฉัตรวิโรจน์ ครู
2 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 นางสาวทิพมาศ   กองสูง ครูผู้ช่วย
3 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 ณัทญา  วุ้นวงษ์ ครู
4 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 นายอนุพงษ์  ซินโซ ครู
5 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) มธุรดา  จำปาทอง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
6 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) สุรัสวดี  กลิ่นลั่นทม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
7 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 นุุกูล  บัวหอม ครู
8 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 นางประนอม  พรมรัมย์ ครู
9 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 กุหลาบ  นางสาวกุหลาบ วงษ์ลุน ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
10 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร นางสาวจันทร์ทิพย์   มานมาน ธูรการ