รายชื่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุโรงเรียน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) ธีรภัทร์  ฉัตรวิโรจน์ ครู
2 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 นางสาวทิพมาศ   กองสูง ครูผู้ช่วย
3 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 ณัทญา  วุ้นวงษ์ ครู
4 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 นายอนุพงษ์  ซินโซ ครู
5 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) มธุรดา  จำปาทอง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
6 5203 สพป.ลำปาง เขต 3 นางประนอม  พรมรัมย์ ครู
7 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 กุหลาบ  นางสาวกุหลาบ วงษ์ลุน ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
8 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร นางสาวจันทร์ทิพย์   มานมาน ธูรการ
9 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร arftavae  oedwuish 1
10 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร owdpxohd  owdpxohd 1
11 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร owdpxohd  owdpxohd 1
12 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร owdpxohd  owdpxohd 1
13 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร owdpxohd  owdpxohd 1
14 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รัชฎาภรณ์  ต้นเถา ธุรการ
15 9501 สพป.ยะลา เขต 1 อัฉรีย์  คูหามุข ครู
16 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 อรวรรณ  อินทพงศ์ ครู
17 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 นางสาวสิทธิณีย์  ละครราช ครูผู้ช่วย
18 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ศุภกร  มาลีแก้ว ครูผู้ช่วย
19 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) ธเนศ  สุขอุทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
20 6501 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ภัค  บริรักษ์สัทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
21 4401 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ธนารัตน์  ธนารัตน์ สีหลิ่ง ลูกจ้าง
22 4802 สพป.นครพนม เขต 2 อรรถกานต์  อรุณไพร รอง สพป
23 4802 สพป.นครพนม เขต 2 แพรวพรรณ  อรุณไพร ผอ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
24 7302 สพป.นครปฐม เขต 2 ปวรรณ  แก้ววิริยะกิจกูล นักวิชาการศึกษา
25 8201 สพป.พังงา นัทธชา  ทาระพันธ์ เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ
26 9202 สพป.ตรัง เขต 2 เรณู   ชูสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
27 8004 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สุธิรา  สุคะโต ครู