รายชื่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุโรงเรียน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) ชาคริต  ราชนิธยากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
2 7202 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 นางเพียงดาว  กลิ่นหอมดี ครู
3 2102 สพป.ระยอง เขต 2 พิชชนาภา  เมธวัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ