รายชื่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุโรงเรียน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 รินทร์ฐพัชร์  พลมาตร เจ้าหน้าที่