รายชื่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุโรงเรียน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางจตุพร  ธานี ครู
2 8402 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 นางสาวหทัยชนก  กิมหม็อง ครู
3 5801 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 อดิศักดิ์  อรุณสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
4 5401 สพป.แพร่ เขต 1 มาโนช  บุญคุ้ม ครู
5 5401 สพป.แพร่ เขต 1 วาสนา  เสภารัตนานันท์ ครู
6 5401 สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวธัญญารัตน์  แบ่งทิศ ครู
7 5401 สพป.แพร่ เขต 1 นางดวงตา  น้อยทา ครู
8 5401 สพป.แพร่ เขต 1 นางรัตน์ติพร  ศิริมาตย์ ครู
9 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 จินตนา  ศรีวิวัฒน์ ครู
10 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 อภิชาติ  แสงสว่าง ครู
11 5401 สพป.แพร่ เขต 1 วีรปริยา  ภูมิพีระวิภพ ครูชำนาญการพิเศษ
12 4004 สพป.ขอนแก่น เขต 4 นางพิมพ์พิศา  พิลามาตร์ ครูผู้ช่วย
13 4503 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นายบุญทรง  ประดิษฐบุญ ครู