รายชื่อเจ้าหน้าที่สถานศึกษาที่ยังไม่เลือกโรงเรียน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางชัยชนะ  สูงภิไลย์ ครู
2 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางสาวฐิติมา  พลเดชา ครูผู้ช่วย
3 3801 สพป.บึงกาฬ วีระศักดิ์  ลักขษร ครูผู้ช่วย
4 4003 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ยุภา  สีกวนชา ธุรการโรงเรียน
5 4005 สพป.ขอนแก่น เขต 5 นางสาวแววมณี  บัวสี ธุรการโรงเรียน
6 4603 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จุฑารัตน์  สีดามาตย์ ธุรการ
7 5602 สพป.พะเยา เขต 2 นางสาวเยาวลักษณ์  พรมมี ครูธุรการ
8 5602 สพป.พะเยา เขต 2 นางสาวสุนิษา  อินต๊ะขัน ครู
9 5602 สพป.พะเยา เขต 2 จันจิรา  ธิป้อ ธุรการ
10 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ณัฐฐินันท์  ชำรวย ธุรการโรงเรียน
11 7104 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 สุมิตรา  บุญช่วย ครูผู้ช่วย
12 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 อัจฉราพร  อินทรกำเหนิด เจ้าหน้าที่ธุรการ