รายชื่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุโรงเรียน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 นายเฉลิมชัย  ศรีประไพ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
2 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 ศุจินธรา  ไพรเขียว ครู
3 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 วินัย  โคกสูงเนิน ครูผู้ช่วย
4 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 นางปนัดดา  เข็มนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นต้อง
5 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) วิชัย  สามไชย ครู
6 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) รื่นจิตร  ปัญญาเรือง ครู
7 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ศักดิ์ณรงค์  ป้องกัน ครู
8 5502 สพป.น่าน เขต 2 พานุ  รัตนพิทักษ์สกุล ครู
9 5502 สพป.น่าน เขต 2 เผด็จ   ปัญญาวงค์ ครูอัตราจ้าง
10 5502 สพป.น่าน เขต 2 สาคร  ุสุวรรณโภค ครู
11 5502 สพป.น่าน เขต 2 นางสมศรี  ธรรมราช ครู
12 1501 สพป.อ่างทอง ณัฐวีณ์  ทองสมบัติ ครู
13 5502 สพป.น่าน เขต 2 ณหฤทัย  แก้วระดี ครู
14 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 นายพงศ์พีระ  ทองแบบ นักวิเคราะห์ยนโยบายและแผนปฏิบัติการ
15 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 นางสาวกาญจนา  ทองเปลี่ยน ครูชำนาญการ
16 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นายอำนวย  พรหมมินทร์ ครู
17 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 ปัทมา  จันสน ครูอัตราจ้าง
18 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประพันธ์พงศ์   กลิ่นหอม พนักงานราชการ
19 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 นางจุรีพร  ภูขมัง ครู
20 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พิศาลสิทธิ์   ทองคำ พนักงานราชการ(ครู)
21 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 นางสาวอธิษฐาน  บรรดาศักดิ์ ครู
22 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 มนตรี  หงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 นางอารินดา  ตอหะ ครู
24 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 สมัคร  บุบผาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
25 8403 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รัชฎาพร  พุทธิศาวงศ์ อัตราจ้าง