รายชื่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุโรงเรียน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 3602 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พรพรรณ์  ขุมเงิน ครู
2 6003 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ประเสริฐ  มากวงษ์ ครู
3 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) ธีรภัทร์  ฉัตรวิโรจน์ ครู
4 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) นางสาววลัยพร  วงศ์กองแก้ว ครู
5 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 นางสาวทิพมาศ   กองสูง ครูผู้ช่วย
6 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 ณัทญา  วุ้นวงษ์ ครู