รายชื่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุโรงเรียน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 นายเฉลิมชัย  ศรีประไพ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
2 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) มลฤดี  ภูยิ่ง ครู
3 9003 สพป.สงขลา เขต 3 สุภัค  บุญเรืองรุ่ง ครู
4 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 ศุจินธรา  ไพรเขียว ครู
5 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 วินัย  โคกสูงเนิน ครูผู้ช่วย
6 101702 สพม.เขต 2(กทม.) มะลิสา  ศรีนอก ครู
7 101702 สพม.เขต 2(กทม.) นงนุช  พลศรี ครู
8 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 นางนวพร   นุ่นหลักคำ ครู
9 5201 สพป.ลำปาง เขต 1 นางปนัดดา  เข็มนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นต้อง
10 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 นิติพร  ปักกะสาตัง ครูอัตราจ้าง
11 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 สุจิตรตา  จำปาจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
12 4402 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ประสงค์  ศรีจามร ครู
13 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) วิชัย  สามไชย ครู
14 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) รื่นจิตร  ปัญญาเรือง ครู
15 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ศักดิ์ณรงค์  ป้องกัน ครู
16 5502 สพป.น่าน เขต 2 พานุ  รัตนพิทักษ์สกุล ครู
17 5502 สพป.น่าน เขต 2 เผด็จ   ปัญญาวงค์ ครูอัตราจ้าง
18 5502 สพป.น่าน เขต 2 สาคร  ุสุวรรณโภค ครู
19 5502 สพป.น่าน เขต 2 นางสมศรี  ธรรมราช ครู
20 1501 สพป.อ่างทอง ณัฐวีณ์  ทองสมบัติ ครู
21 5502 สพป.น่าน เขต 2 ณหฤทัย  แก้วระดี ครู
22 6503 สพป.พิษณุโลก เขต 3 นายพงศ์พีระ  ทองแบบ นักวิเคราะห์ยนโยบายและแผนปฏิบัติการ
23 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 นางสาวกาญจนา  ทองเปลี่ยน ครูชำนาญการ
24 4001 สพป.ขอนแก่น เขต 1 นงลักษณ์  ศรีจันทร์หล้า ครูธุรการ
25 6201 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นายอำนวย  พรหมมินทร์ ครู
26 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 ปัทมา  จันสน ครูอัตราจ้าง
27 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประพันธ์พงศ์   กลิ่นหอม พนักงานราชการ
28 4701 สพป.สกลนคร เขต 1 นางจุรีพร  ภูขมัง ครู
29 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พิศาลสิทธิ์   ทองคำ พนักงานราชการ(ครู)
30 4501 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 อัครฤทธิ์  ถ่อนสันเทียะ ครู
31 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 นางสาวอธิษฐาน  บรรดาศักดิ์ ครู
32 8003 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 มนตรี  หงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 9602 สพป.นราธิวาส เขต 2 นางอารินดา  ตอหะ ครู