รายชื่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุโรงเรียน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) อนุชิต  ทองคำ ครู
2 6703 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นายวรพจน์  พร้อมสุข ครูชำนาญการพิเศษ
3 9601 สพป.นราธิวาส เขต 1 ซารีนา  ยาละตา พนักงานโรงเรียนบ้านดูกู