รายชื่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุโรงเรียน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) ธีรภัทร์  ฉัตรวิโรจน์ ครู
2 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) นางสาววลัยพร  วงศ์กองแก้ว ครู
3 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 นางสาวทิพมาศ   กองสูง ครูผู้ช่วย
4 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 ณัทญา  วุ้นวงษ์ ครู
5 4002 สพป.ขอนแก่น เขต 2 นายอนุพงษ์  ซินโซ ครู
6 3902 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นายเสน่  สังข์ทอง ครู