รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720019 วัดชนะสงคราม ปุณฑริกา  ฤดีกิจดำรง ครู อนุมัติ
2 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720019 วัดชนะสงคราม ณัฐพล  ยินดี ครู อนุมัติ
3 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720019 วัดชนะสงคราม นางสาววิภาวดี   เหล็มเต๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
4 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720019 วัดชนะสงคราม นางสาวอุไรพร  จันสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
5 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720007 อนุบาลวัดปรินายก วิภาวดี  เหล็มเต๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
6 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720007 อนุบาลวัดปรินายก เสาวภางค์  ผลรัตน์ ธุรการ อนุมัติ
7 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720007 อนุบาลวัดปรินายก อภิรดี  แจ้งจิตต์ธรรม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
8 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720023 พระตำหนักสวนกุหลาบ กิตติมา  ศรีนาราง เจ้าหน้าที่วิชาการ อนุมัติ
9 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720003 ราชวินิต นายสมชาย  คงสุพรศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
10 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720003 ราชวินิต รัชนก   พรรณนนท์ ครู อนุมัติ
11 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720004 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เอมอร  รัตนมหาวงศ์ ครู อนุมัติ
12 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720004 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายอิสมาแอ  เจ๊ะโซะ ครู อนุมัติ
13 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720016 วัดพลับพลาชัย สุทธิวัฒน์  ทิพย์คีรี ครู อนุมัติ
14 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720016 วัดพลับพลาชัย นางสาวสายจิตร์  เก่งหนองบอน ธุรการ อนุมัติ
15 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720005 วัดโสมนัส นางสาวปรีดาภรณ์  ครุธนรสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
16 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720005 วัดโสมนัส นางสุริยา  แสงสุวรรณ ครู อนุมัติ
17 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720035 ประถมนนทรี นางสาวธีวาวรรณ  พันธ์ดี ครู อนุมัติ
18 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720037 วัดด่าน วราภรณ์  ก้านจักร ครู อนุมัติ
19 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720037 วัดด่าน Pensiri  Boonyung ครูธุรการ อนุมัติ
20 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720018 มหาวีรานุวัตร วรินท์นิภา   สาระวาท ครููอัตราจ้าง อนุมัติ
21 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720020 วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) วิไลวรรณ   ฟักประไพ ธุรการ อนุมัติ
22 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720020 วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ทินกร  กระมล ครู อนุมัติ
23 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720013 อนุบาลสามเสนฯ นางสาวปานเทพิน  อัศวธำรงกิติ ครู อนุมัติ
24 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720013 อนุบาลสามเสนฯ Thanakrit  Thongkhiaw ครูเชียวชาญ อนุมัติ
25 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720013 อนุบาลสามเสนฯ คีตภัทร  พรหมวิชัย ธุรการพัสดุ อนุมัติ
26 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720032 ทุ่งมหาเมฆ นางสาวนิศากร  จันทร์เพ็ง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
27 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720032 ทุ่งมหาเมฆ นายชัยวุฒิ  พิชญ์บุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
28 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720022 วัดเวตวันธรรมาวาส จินตนา  เทพหัสดินณอยุธยา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
29 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720036 สายน้ำทิพย์ โสรยา  สุธาพจน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
30 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720033 ดาราคาม จันทร์ทิพย์  มานมาน ครูธุรการ อนุมัติ
31 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720001 พญาไท arnon  thongkong ครู อนุมัติ
32 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720001 พญาไท นางสาวอมวรรณ  เวชกามา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
33 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720012 อนุบาลพิบูลเวศม์ สมนึก  สุยะสืบ ครู อนุมัติ
34 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720012 อนุบาลพิบูลเวศม์ Jessada  Khongsakhon ครู อนุมัติ
35 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720012 อนุบาลพิบูลเวศม์ อรุณรัตน์  กลิ่นหอม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
36 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720012 อนุบาลพิบูลเวศม์ สุจิตร  กำลังเดช ครู คศ.2 อนุมัติ
37 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720011 วัดอุทัยธาราม จารุวรรณ  สิมศิริวัฒน์ ครู อนุมัติ
38 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720011 วัดอุทัยธาราม pornnalat  damna พนักงานราชการ อนุมัติ
39 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720010 พิบูลอุปถัมภ์ นางสาวฉันทนา  พลอยฉาย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
40 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720010 พิบูลอุปถัมภ์ นายองอาจ  น้อยเจริญ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
41 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720008 บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) นางสาวพัทวรรณ  ลำเจียก ครู อนุมัติ
42 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720008 บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) นางบุปผา  มหาศะรานนท์ ครูชำนาญพิเศษ อนุมัติ
43 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720034 บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) นพรัตน์  มั่งมี ครู คศ.1 อนุมัติ
44 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720038 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) ววรรณี  คัฒมาตย์ ครู อนุมัติ
45 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720015 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จุฑารัตน์  ทับอุดม ครู อนุมัติ
46 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720014 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ประภัสสร  นรวรรณ ครู อนุมัติ
47 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720014 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) potjanee  boonmeewisate ครู อนุมัติ
48 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720021 วัดประยุรวงศาวาส จาตุรวรรณ  โตเร็ว ครู อนุมัติ
49 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720021 วัดประยุรวงศาวาส ชัยพล  ยมจันทร์ ครู อนุมัติ
50 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720021 วัดประยุรวงศาวาส นางรักขณาวัลย์  สายวรรณะ ครู อนุมัติ
51 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720025 วัดเจ้ามูล ฐาปนี  ทองมิ่ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
52 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720025 วัดเจ้ามูล นุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
53 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720025 วัดเจ้ามูล อดิรุจ  แซ่พู่ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
54 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720031 วัดสังข์กระจาย จุรีรัตน์  สีสถาน ครูธุรการ อนุมัติ
55 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720029 วัดหงส์รัตนาราม เกียรติศักดิ์  สายสุวรรณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
56 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720029 วัดหงส์รัตนาราม เพิ่มพูล  วิชาช่าง ครู อนุมัติ
57 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720029 วัดหงส์รัตนาราม สิปปกร  บุนนาค ครูผู้ช่วย อนุมัติ
58 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720029 วัดหงส์รัตนาราม รถจนา  ชอบเรียบร้อย ธุรการ อนุมัติ
59 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720017 ประถมทวีธาภิเศก วาสนา  ปั้นไล้ ครู อนุมัติ
60 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720026 วัดช่างเหล็ก ขัตติยะ  โคตถา ครูคศ.1 อนุมัติ
61 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720026 วัดช่างเหล็ก สุมลทิพย์  ้เพิ่มพูล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
62 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720026 วัดช่างเหล็ก ณิชกานต์   บุญแย้ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
63 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720006 วัดอมรินทราราม นางสาวสุทิน  กลิ่นอ่อน ครู อนุมัติ
64 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720002 โฆสิตสโมสร สมชาย  ถนอมวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
65 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720002 โฆสิตสโมสร นางสาวนฤมล  แจ้งกิจ ครู อนุมัติ
66 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720024 ราชวินิตประถมบางแค นางสาวทัสนีย์  แก้วสลับสี ครู อนุมัติ
67 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720024 ราชวินิตประถมบางแค หรรษา  สฤษฎิพงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
68 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720028 วัดนาคปรก กาญจนวดี  เครือโสม พนักงานราชการ อนุมัติ
69 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720028 วัดนาคปรก วนิดา  พิมพ์โคตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
70 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720028 วัดนาคปรก โชติมา  หอมยิ่ง ครู อนุมัติ
71 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720027 วัดหนัง ดุษณี  เนตรทิพย์ ครู อนุมัติ
72 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720027 วัดหนัง สารภี   ชูนุกูลพงษ์ ครู อนุมัติ
73 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720027 วัดหนัง นางประไพ  ชัยสมบัติ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
74 1001 สพป.กรุงเทพมหานคร 720030 อนุบาลวัดนางนอง ณวรรณชนก  โควงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ