รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 100700 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 711105 อุบลปัญญานุกูล นายนิรพล  บุญทา ครูช่วยสอน อนุมัติ
2 100700 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 130990 กาวิละอนุกูล ดาวประกาย  แก้วนพรัตน์ ครู อนุมัติ