รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 1(กทม.) 720040 : สตรีวิทยา ภรภัทร  คงธนชุณหพร ครู
2 สพม.เขต 1(กทม.) 720047 : มัธยมวัดเบญจมบพิตร นิภา  หวังหิรัญโชติ ครู
3 สพม.เขต 1(กทม.) 720039 : สวนกุหลาบวิทยาลัย เกศสุดา  นันทชัย ครูชำนาญการพิเศษ
4 สพม.เขต 1(กทม.) 720046 : วัดราชาธิวาส นางจันทิมา  สุขพัฒน์ ครู
5 สพม.เขต 1(กทม.) 720048 : โยธินบูรณะ พรพิมล  จิตนอก ครู
6 สพม.เขต 1(กทม.) 720048 : โยธินบูรณะ ขจรยศ  ปาละกูล เจ้าหน้าที่
7 สพม.เขต 1(กทม.) 720041 : วัดบวรนิเวศ จรูญ  พิทักษ์ไชยวงศ์ ครู
8 สพม.เขต 1(กทม.) 720042 : วัดราชบพิธ วรงค์พร  ชาคำ เจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์
9 สพม.เขต 1(กทม.) 720042 : วัดราชบพิธ เจ๊ะกามา  สือนิ เจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์
10 สพม.เขต 1(กทม.) 720049 : วัดน้อยนพคุณ ทัตพิชา  เพ็ญศิริ ครู
11 สพม.เขต 1(กทม.) 720049 : วัดน้อยนพคุณ หัสนี  ถนอมเชย ครู
12 สพม.เขต 1(กทม.) 720049 : วัดน้อยนพคุณ พรจิรา  เสือประดิษฐ ครู
13 สพม.เขต 1(กทม.) 720043 : เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภานุพงศ์  ชูชื่น ครู
14 สพม.เขต 1(กทม.) 720043 : เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวกรรณิกา  ชินวิวัฒนผล ครู
15 สพม.เขต 1(กทม.) 720043 : เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัทมา  พรหมเมศร์ ครู
16 สพม.เขต 1(กทม.) 720050 : ราชวินิต มัธยม เทพฤทธิ์  ยอดใส ผู้อำนวยการ
17 สพม.เขต 1(กทม.) 720050 : ราชวินิต มัธยม ณัฐดนัย  สุวรรณสังข์ ครู
18 สพม.เขต 1(กทม.) 720044 : มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ นิภาพร  พงศ์สุธีธรรม หัวหน้าเจ้าหน้าที่
19 สพม.เขต 1(กทม.) 720044 : มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ธีระยุทธ  ชินสมบูรณ์ ครู
20 สพม.เขต 1(กทม.) 720045 : วัดสังเวช สุภชิต  ผดุงผล ครู
21 สพม.เขต 1(กทม.) 720059 : เตรียมอุดมศึกษา พิรัลรัตน์  ร่วมวงษ์วณิช ครู
22 สพม.เขต 1(กทม.) 720062 : วัดสระเกศ ณัชชลิดา  นาถมทอง ครู
23 สพม.เขต 1(กทม.) 720062 : วัดสระเกศ นางจินตนา  เจตสมมา ครูชำนาญการ
24 สพม.เขต 1(กทม.) 720062 : วัดสระเกศ นายสุนันท์  โชคบัณฑิต ครู
25 สพม.เขต 1(กทม.) 720063 : เทพศิรินทร์ เชฎฐพันธุ์   ศรีวิลาศ ครูผู้ช่วย
26 สพม.เขต 1(กทม.) 720063 : เทพศิรินทร์ ดารารัตน์  ฮุนพานิช ครู
27 สพม.เขต 1(กทม.) 720063 : เทพศิรินทร์ อัญมณี  ทู้ไพเราะ ครูผู้ช่วย
28 สพม.เขต 1(กทม.) 720064 : สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รมิดา  เพ็ชร์แก้วนา ครู
29 สพม.เขต 1(กทม.) 720074 : ไตรมิตรวิทยาลัย นายพุฒิพงศ์  ปรีเปรม ครู
30 สพม.เขต 1(กทม.) 720074 : ไตรมิตรวิทยาลัย อัครวิชญ์  พิวงษ์งาม ครู
31 สพม.เขต 1(กทม.) 720075 : สามเสนวิทยาลัย ชนิดาภา  กัญจนวัตตะ หัวหน้างานพัสดุ
32 สพม.เขต 1(กทม.) 720119 : ศีลาจารพิพัฒน์ นางสาวรัชนี  พุทธาสมศรี ครู
33 สพม.เขต 1(กทม.) 720120 : โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ปิยะ  องอาจ ครู
34 สพม.เขต 1(กทม.) 720120 : โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) พิชญ์สินี  ไกรคงจิตต์ ครู
35 สพม.เขต 1(กทม.) 720120 : โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) นายวิวัฒน์  บุญธรรม ครู
36 สพม.เขต 1(กทม.) 720120 : โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ณัฏฐวัลย์  เอี่ยมประดิษฐ์ ครู
37 สพม.เขต 1(กทม.) 720121 : ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 นายสมเกียรติ  เมืองจันทร์ เจ้าหน้าที่
38 สพม.เขต 1(กทม.) 720121 : ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 ภูวนาท  คงแก้ว ครู
39 สพม.เขต 1(กทม.) 720134 : ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี ครู
40 สพม.เขต 1(กทม.) 720134 : ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ นางสาววลัยลักษณ์   ภูศรี เจ้าหน้าที่พัสดุ
41 สพม.เขต 1(กทม.) 720134 : ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ นายทองจันทร์  เติมจิตร ครู คศ.2
42 สพม.เขต 1(กทม.) 720135 : สันติราษฎร์วิทยาลัย สุวรรณ  ผาดไธสง หัวหน้างานสารสนเทศ
43 สพม.เขต 1(กทม.) 720136 : มักกะสันพิทยา ศตพรรษ  นาประดิษฐ ครู
44 สพม.เขต 1(กทม.) 720076 : ศึกษานารี วีรวัฒน์  โอษฐงาม หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่
45 สพม.เขต 1(กทม.) 720080 : ทวีธาภิเศก นางสาวรัตน์ชนัญญา   เกตุมาลา ครู
46 สพม.เขต 1(กทม.) 720080 : ทวีธาภิเศก นายสุประดิษฐ  วังพฤกษ์ ครู คศ.2
47 สพม.เขต 1(กทม.) 720085 : สุวรรณพลับพลาพิทยาคม นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ ครู
48 สพม.เขต 1(กทม.) 720077 : วัดอินทาราม ฉัฐรส  บัญชาชาญชัย ครูชำนาญการพิเศษ
49 สพม.เขต 1(กทม.) 720081 : วัดประดู่ในทรงธรรม นางสาวรัชฎาพร  วิเศษแก้ว ครูผู้ช่วย
50 สพม.เขต 1(กทม.) 720086 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อธิป  หัตถกี ครู
51 สพม.เขต 1(กทม.) 720086 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง ครูผู้ช่วย
52 สพม.เขต 1(กทม.) 720078 : มัธยมวัดดาวคนอง ปวีณา  จรรยาขจรกุล ครู
53 สพม.เขต 1(กทม.) 720078 : มัธยมวัดดาวคนอง พักตร์วิภา  สามหมอ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
54 สพม.เขต 1(กทม.) 720078 : มัธยมวัดดาวคนอง นิรมล  วิบรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
55 สพม.เขต 1(กทม.) 720082 : ฤทธิณรงค์รอน วัชระ  เรียนไทยสงค์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
56 สพม.เขต 1(กทม.) 720082 : ฤทธิณรงค์รอน เบญจพร  แซ่เล้า ครู
57 สพม.เขต 1(กทม.) 720087 : โพธิสารพิทยากร ณัฏฐ์กฤษณ์  สิงห์โตทอง ครูผู้ช่วย
58 สพม.เขต 1(กทม.) 720087 : โพธิสารพิทยากร อุไรรักษ์  อุดมณ์มนตรี ครู
59 สพม.เขต 1(กทม.) 720079 : ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ นางสาวสุกานดา  แก้วกูล ครู
60 สพม.เขต 1(กทม.) 720088 : อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายสราวุธ  ทองแสง ครู
61 สพม.เขต 1(กทม.) 720088 : อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ปูชนียา  รินลา ครูผู้ช่วย
62 สพม.เขต 1(กทม.) 720088 : อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นางสาวณัฐธิดา  น้ำมนต์ดี ครู
63 สพม.เขต 1(กทม.) 720089 : มหรรณพาราม ธิดารัตน์  บูรณวนิช เจ้าหน้าที่พัสดุ
64 สพม.เขต 1(กทม.) 720090 : ชิโนรสวิทยาลัย สมเกียรติ  หวังเอื้ออัตตชน ครู
65 สพม.เขต 1(กทม.) 720090 : ชิโนรสวิทยาลัย สุดใจ  จัตุพร ครูชํานาญการพิเศษ
66 สพม.เขต 1(กทม.) 720091 : สตรีวัดระฆัง นายสราวุฒ   ซำเผือก ครู
67 สพม.เขต 1(กทม.) 720091 : สตรีวัดระฆัง เพชรินทร์  แทนคำ ครู
68 สพม.เขต 1(กทม.) 720092 : สุวรรณารามวิทยาคม นายอรรถพล   หวานทรัพย์ ครู
69 สพม.เขต 1(กทม.) 720092 : สุวรรณารามวิทยาคม นายทวี  ม่วงมนตรี ครู
70 สพม.เขต 1(กทม.) 720092 : สุวรรณารามวิทยาคม นายอุดมชัย  ไพศรี เจ้าหน้าพัสดุ
71 สพม.เขต 1(กทม.) 720093 : มัธยมวัดดุสิตาราม นางสาวสุกัญญา  ขันอาษา ครู
72 สพม.เขต 1(กทม.) 720094 : มัธยมวัดนายโรง น.ส.ขวัญชนก  รุ่งเรือง เจ้าหน้าที่พัสดุ
73 สพม.เขต 1(กทม.) 720095 : สวนอนันต์ กาญจนา  ทองสนิท ครู
74 สพม.เขต 1(กทม.) 720096 : พิทยาลงกรณ์พิทยาคม ณัฐพงษ์  ชนะการี ครูผู้ช่วย
75 สพม.เขต 1(กทม.) 720096 : พิทยาลงกรณ์พิทยาคม กิตติ  โพธิ์อ่อน ครู
76 สพม.เขต 1(กทม.) 720097 : รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เเก้วใจ  เทียนธรรม นายทะเบียน
77 สพม.เขต 1(กทม.) 720097 : รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน นายอนุชา  พุ่มจันทร์ หัวหน้าอาคารสถานที่
78 สพม.เขต 1(กทม.) 720098 : ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน พเยาว์  คนยงค์ ครู
79 สพม.เขต 1(กทม.) 720098 : ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จิรพันธุ์  ทองขาว ครู
80 สพม.เขต 1(กทม.) 720098 : ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ธัญชนก  พงเจริญ ครู
81 สพม.เขต 1(กทม.) 720099 : วัดนวลนรดิศ กิตติพร  ฉันทลักษณ์ ครู
82 สพม.เขต 1(กทม.) 720099 : วัดนวลนรดิศ สุธีธร  รังสิมาหริวงศ์ ครู
83 สพม.เขต 1(กทม.) 720100 : วัดรางบัว นางสาวศุฆัมฑิราห์  แก้วอินธิ ครูผู้ช่วย
84 สพม.เขต 1(กทม.) 720101 : สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ขนิษฐา  บุญคง ครูผู้ช่วย
85 สพม.เขต 1(กทม.) 720102 : ไชยฉิมพลีวิทยาคม นายสุธี   พูดเพราะ ครู
86 สพม.เขต 1(กทม.) 720102 : ไชยฉิมพลีวิทยาคม อริสา  ปิดนุ้ย ครูผู้ช่วย
87 สพม.เขต 1(กทม.) 720102 : ไชยฉิมพลีวิทยาคม นางรินทร์ลภัส  พงศ์ฤทธิพิมล ครู
88 สพม.เขต 1(กทม.) 720102 : ไชยฉิมพลีวิทยาคม นางวรรณนา  ชลธาร ครู
89 สพม.เขต 1(กทม.) 720103 : จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นายธีรภัทร  จะชาลี ครู
90 สพม.เขต 1(กทม.) 720103 : จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นางสาวสุวิดา  พักตรืศรี นักเรียน
91 สพม.เขต 1(กทม.) 720103 : จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เบญจวรรณ  มณีเนียม ครู
92 สพม.เขต 1(กทม.) 720104 : มัธยมวัดหนองแขม น้ำฝน  วรฉัตร ครู
93 สพม.เขต 1(กทม.) 720105 : บางปะกอกวิทยาคม นางชญานิศ  รุ่งเรือง ครู
94 สพม.เขต 1(กทม.) 720106 : แจงร้อนวิทยา จุฬา  ทองดี ครู
95 สพม.เขต 1(กทม.) 720106 : แจงร้อนวิทยา ภิภพ  ฉิมพาลี ครูผู้ช่วย
96 สพม.เขต 1(กทม.) 720107 : วัดบวรมงคล จุฑามาศ  มั่งมี ครู
97 สพม.เขต 1(กทม.) 720107 : วัดบวรมงคล ไอรดา  อ้ายด้วง ครูผู้ช่วย
98 สพม.เขต 1(กทม.) 720108 : วิมุตยารามพิทยากร ทูล  บุญโสภิณ ครู
99 สพม.เขต 1(กทม.) 720108 : วิมุตยารามพิทยากร จิรภัทร  บุญครอบ ครู
100 สพม.เขต 1(กทม.) 720141 : ปัญญาวรคุณ พัชรี  ภิญโญฤทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
101 สพม.เขต 1(กทม.) 720141 : ปัญญาวรคุณ ก้องภพ  จุ้ยช่วย ครู
102 สพม.เขต 1(กทม.) 720141 : ปัญญาวรคุณ ศุภชัย  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ครู
103 สพม.เขต 1(กทม.) 720142 : ราชวินิตบางแคปานขำ ชาญวุฒิ  เหรียญปรีชา ครู
104 สพม.เขต 1(กทม.) 720142 : ราชวินิตบางแคปานขำ สำเนา  คล้ายเชย ครู
105 สพม.เขต 1(กทม.) 720153 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ขวัญจิตร  ชำนาญกุล ครู
106 สพม.เขต 1(กทม.) 720153 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ธนวุฒิ  กลุ่มประชา ครู
107 สพม.เขต 1(กทม.) 720153 : ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ศุภสิทธิ์  รุ่งเรือง ครู
108 สพม.เขต 1(กทม.) 720154 : นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล นายพสิษฐ์  อธิษฐ์ธรรมธัช ครู
109 สพม.เขต 1(กทม.) 720155 : วัดพุทธบูชา ชรินพร  กองเงินกลาง ครูผู้ช่วย
110 สพม.เขต 1(กทม.) 720155 : วัดพุทธบูชา พรรษมล  ภิรมย์ศรี ครู
111 สพม.เขต 1(กทม.) 720156 : อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย นายยูโสบ  นุ่งอาหลี เจ้าหน้าที่พัสดุ
112 สพม.เขต 1(กทม.) 720157 : ศึกษานารีวิทยา นายประมวน  วรรณกุล ครู
113 สพม.เขต 1(กทม.) 720157 : ศึกษานารีวิทยา เกษม  สูรย์ราช ครู
114 สพม.เขต 1(กทม.) 720158 : นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จันทร์ทิพย์ สุดายงค์  สุดายงค์ ครู
115 สพม.เขต 1(กทม.) 720129 : มัธยมวัดสิงห์ ประสิทธิเวช  ไชยโย หัวหน้างานอาคารสถานที่
116 สพม.เขต 1(กทม.) 720129 : มัธยมวัดสิงห์ ดรณ์  สุขอนันตกุล ครูวิทยฐานะชำนาญการ
117 สพม.เขต 1(กทม.) 720129 : มัธยมวัดสิงห์ ฉวี  โคนพันธุ์ ครู
118 สพม.เขต 1(กทม.) 720128 : วัดราชโอรส หฤทัย  เปี้ยนสีทอง ครูผู้ช่วย
119 สพม.เขต 1(กทม.) 720128 : วัดราชโอรส มงคล  มะเมียทอง ครูผู้ช่วย
120 สพม.เขต 1(กทม.) 720130 : บางมดวิทยา กาญจนา  ไชยวงษ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
121 สพม.เขต 1(กทม.) 720161 : สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นางสาวทิวาพร  ประเสริฐประศาสน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
122 สพม.เขต 1(กทม.) 720161 : สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์ ครู