รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720040 สตรีวิทยา เบญจมาศ  ศรอำพล สารสนเทศโรงเรียน อนุมัติ
2 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720040 สตรีวิทยา สิทธิพงษ์  ตาเปี้ย ICT OUTSOURCE อนุมัติ
3 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720047 มัธยมวัดเบญจมบพิตร ศิลป์ชัย  สมสงวน ครูชำนาญการ อนุมัติ
4 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720039 สวนกุหลาบวิทยาลัย จตุพร  ปักเคระกา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
5 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720046 วัดราชาธิวาส พงษ์ธร   วชิระปราการพงษ์ ครู อนุมัติ
6 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720048 โยธินบูรณะ โกญจนาท  คูณพูล หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน อนุมัติ
7 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720041 วัดบวรนิเวศ จรูญ  พิทักษ์ไชยวงศ์ ครู อนุมัติ
8 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720042 วัดราชบพิธ อดิศักดิ์  ดงสิงห์ ครู (หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์) อนุมัติ
9 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720049 วัดน้อยนพคุณ นิวัตร  เกษแก้ว ครู อนุมัติ
10 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720049 วัดน้อยนพคุณ ทัตพิชา  เพ็ญศิริ ครู อนุมัติ
11 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720049 วัดน้อยนพคุณ นาฏยา  ฉุยฉาย ครู อนุมัติ
12 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720043 เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ พิญญานันท์  สุขะพิสิษฐ์ ครู อนุมัติ
13 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720050 ราชวินิต มัธยม เทพฤทธิ์  ยอดใส ผู้อำนวยการ อนุมัติ
14 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720050 ราชวินิต มัธยม นายแมนพงษ์  เห็มกอง ครู อนุมัติ
15 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720044 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ Oraporn  Yamsopa รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
16 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720044 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ืNatnapa  khamklam ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
17 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720044 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ นิภาพร  พงศ์สุธีธรรม หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
18 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720045 วัดสังเวช รังสิมา  ชมจำปี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
19 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720059 เตรียมอุดมศึกษา พิรัลรัตน์  ร่วมวงษ์วณิช ครู อนุมัติ
20 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720062 วัดสระเกศ นางจินตนา  เจตสมมา ครูชำนาญการ อนุมัติ
21 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720062 วัดสระเกศ นางสาวสุภลักษณ์   สุวรรณพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
22 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720064 สายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์ รมิดา  เพ็ชร์แก้วนา ครู อนุมัติ
23 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720075 สามเสนวิทยาลัย Sunida  Dechatattanon รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
24 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720075 สามเสนวิทยาลัย รุจิรา  สังข์วัง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
25 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720119 ศีลาจารพิพัฒน์ มณีรัตน์  สุทธิพันธ์ ครู อนุมัติ
26 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720119 ศีลาจารพิพัฒน์ ปริศนา  โคตรวงษา ครู อนุมัติ
27 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720120 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สุนีย์  กิตติศิริพิพัฒน์ ครู คศ.2 อนุมัติ
28 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720120 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ณัฏฐวัลย์  เอี่ยมประดิษฐ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
29 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720121 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 นายสมเกียรติ  เมืองจันทร์ เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
30 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720134 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ นายทองจันทร์  เติมจิตร ครู คศ.2 อนุมัติ
31 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720134 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี ครู อนุมัติ
32 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720134 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ นางสาววลัยลักษณ์   ภูศรี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
33 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720135 สันติราษฎร์วิทยาลัย สุวรรณ  ผาดไธสง หัวหน้างานสารสนเทศ อนุมัติ
34 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720136 มักกะสันพิทยา นายปรเมศวร์  ดอกลำใย ครู อนุมัติ
35 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720136 มักกะสันพิทยา นางสริญญา  เกตุทัต ครู อนุมัติ
36 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720076 ศึกษานารี เยาวดี  วิเศษสินธุ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
37 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720080 ทวีธาภิเศก นางสาวรัตน์ชนัญญา   เกตุมาลา ครู อนุมัติ
38 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720080 ทวีธาภิเศก นายสุประดิษฐ  วังพฤกษ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
39 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720080 ทวีธาภิเศก นายไวรุต  เกิดกัณฑ์ หัวหน้าอาคารสถานที่ อนุมัติ
40 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720085 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ ครู อนุมัติ
41 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720077 วัดอินทาราม ฉัฐรส  บัญชาชาญชัย ครูชำนาญการ อนุมัติ
42 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720081 วัดประดู่ในทรงธรรม ขัติญา  เปรมปราโมทย์ ครู อนุมัติ
43 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720081 วัดประดู่ในทรงธรรม สิทธิเดช  รัตนจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
44 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
45 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อธิป  หัตถกี ครู อนุมัติ
46 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720078 มัธยมวัดดาวคนอง นายณัฐวุฒิ  คำป้อ ครู อนุมัติ
47 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720078 มัธยมวัดดาวคนอง ปวีณา  จรรยาขจรกุล ครู อนุมัติ
48 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720078 มัธยมวัดดาวคนอง นางจันทรา  ประภัศร รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
49 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720082 ฤทธิณรงค์รอน วัชระ  เรียนไทยสงค์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
50 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720087 โพธิสารพิทยากร นางสาวฏฐาพร   มีทองแสน เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
51 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720079 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ นางสาวสุกานดา  แก้วกูล ครู อนุมัติ
52 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720088 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ปูชนียา  รินลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
53 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720088 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นางสาวณัฐธิดา  น้ำมนต์ดี ครู อนุมัติ
54 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720089 มหรรณพาราม ธิดารัตน์  บูรณวนิช เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
55 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720090 ชิโนรสวิทยาลัย วรรณา  วินุราช ครูชำนาญการ อนุมัติ
56 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720090 ชิโนรสวิทยาลัย สุดใจ  จัตุพร ครูชํานาญการพิเศษ อนุมัติ
57 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720091 สตรีวัดระฆัง เพชรินทร์  แทนคำ ครู อนุมัติ
58 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720091 สตรีวัดระฆัง อรอุษา  ศิริรัตน์ ครู อนุมัติ
59 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720092 สุวรรณารามวิทยาคม นายอุดมชัย  ไพศรี เจ้าหน้าพัสดุ อนุมัติ
60 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720093 มัธยมวัดดุสิตาราม นางสาวสุกัญญา  ขันอาษา ครู อนุมัติ
61 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720094 มัธยมวัดนายโรง น.ส.ขวัญชนก  รุ่งเรือง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
62 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720095 สวนอนันต์ arun  tangmanogul ครู อนุมัติ
63 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720095 สวนอนันต์ มณฑยา  เสาวรส ครู อนุมัติ
64 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720096 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม กิตติ  โพธิ์อ่อน ครู อนุมัติ
65 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720096 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม ศุภณัฐ  นาคแจ่มใส พนักงานราชการ อนุมัติ
66 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720096 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม ณัฐพงษ์  ชนะการี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720097 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เเก้วใจ  เทียนธรรม นายทะเบียน อนุมัติ
68 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720097 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ว่าที่ร.ต.ใครทอง  สิงห์คำมา รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
69 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720098 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สมพร  กตะศิลา ครู อนุมัติ
70 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720098 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน พเยาว์  คนยงค์ ครู อนุมัติ
71 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720099 วัดนวลนรดิศ กิตติพร  ฉันทลักษณ์ ครู อนุมัติ
72 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720100 วัดรางบัว นางชนัญญา  รัตนธรรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
73 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720101 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ อโนทัย  สมส่วน ครู อนุมัติ
74 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720101 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ภานุมาต  พงษ์เส็ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
75 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720102 ไชยฉิมพลีวิทยาคม นางวรรณนา  ชลธาร ครู อนุมัติ
76 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720102 ไชยฉิมพลีวิทยาคม นางรินทร์ลภัส  พงศ์ฤทธิพิมล ครู อนุมัติ
77 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720102 ไชยฉิมพลีวิทยาคม นายสุธี   พูดเพราะ ครู อนุมัติ
78 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720103 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นางสาวสุวิดา  พักตรืศรี นักเรียน อนุมัติ
79 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720103 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม เบญจวรรณ  มณีเนียม ครู อนุมัติ
80 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720105 บางปะกอกวิทยาคม นางสาวเย็นฤดี  เรียนสี ครู คศ.1 อนุมัติ
81 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720106 แจงร้อนวิทยา จุฬา  ทองดี ครู อนุมัติ
82 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720106 แจงร้อนวิทยา ภิภพ  ฉิมพาลี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
83 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720107 วัดบวรมงคล จุฑามาศ  มั่งมี ครู อนุมัติ
84 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720107 วัดบวรมงคล ไอรดา  อ้ายด้วง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
85 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720108 วิมุตยารามพิทยากร จิรภัทร  บุญครอบ ครู อนุมัติ
86 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720141 ปัญญาวรคุณ นายปัญญา  ทองทวีวัฒนะ ครู อนุมัติ
87 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720141 ปัญญาวรคุณ นายจุฬพัฒน์  วงค์เมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
88 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720142 ราชวินิตบางแคปานขำ โสภณ  วงษ์แท่นทอง ครู อนุมัติ
89 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720142 ราชวินิตบางแคปานขำ สำเนา  คล้ายเชย ครู อนุมัติ
90 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720153 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูถัมภ์ฯ ธนวุฒิ  กลุ่มประชา ครู อนุมัติ
91 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720153 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูถัมภ์ฯ ขวัญจิตร  ชำนาญกุล ครู อนุมัติ
92 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720153 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูถัมภ์ฯ กัมปนาท  หนุมาศ ครู อนุมัติ
93 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720153 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูถัมภ์ฯ ศุภสิทธิ์  รุ่งเรือง ครู อนุมัติ
94 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720154 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล นางละมูล  ชมเดช ครู อนุมัติ
95 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720155 วัดพุทธบูชา นางอร่าม  ธุระพันธ์ หัวหน้างานพัสดุ อนุมัติ
96 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720155 วัดพุทธบูชา ชรินพร  กองเงินกลาง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
97 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720156 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย นายยูโสบ  นุ่งอาหลี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
98 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720157 ศึกษานารีวิทยา เกษม  สูรย์ราช ครู อนุมัติ
99 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720158 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดนัย  มณีวัณณ์ ครู อนุมัติ
100 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720158 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปกมนตรี  ดีเที่ยง ครู อนุมัติ
101 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720129 มัธยมวัดสิงห์ ประสิทธิเวช  ไชยโย หัวหน้างานอาคารสถานที่ อนุมัติ
102 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720128 วัดราชโอรส มงคล  มะเมียทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
103 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720128 วัดราชโอรส หฤทัย  เปี้ยนสีทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
104 101701 สพม.เขต 1(กทม.) 720161 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์ ครู อนุมัติ