รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720055 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศรีนวล  แก้วประดิษฐ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
2 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720055 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เดือนเพ็ญ  สมจิตร เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
3 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720055 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายกิตติพงษ์   น้ำจันทร์ หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม อนุมัติ
4 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720055 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางแพรทิพย์   คล้ายเจริญสุข ครู อนุมัติ
5 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720056 พุทธจักรวิทยา ฐาปนา  นาคประสิทธิ์ศักดิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
6 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720056 พุทธจักรวิทยา นายสมศักดิ์  สรงฤทธิรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
7 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720056 พุทธจักรวิทยา สมศรี  ชุติชัยวิวัฒน์กุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
8 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720065 พระโขนงพิทยาลัย ทวีพร  ปทุมมา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
9 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720065 พระโขนงพิทยาลัย วิลาวัณย์  ทัศนัย เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
10 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720065 พระโขนงพิทยาลัย อิสยาภรณ์   เวียนวงค์ ครู อนุมัติ
11 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720066 วชิรธรรมสาธิต ทินกร  พานจันทร์ ครู อนุมัติ
12 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720072 นนทรีวิทยา ปนัดดา  กิตติรัตนโกวิทย์ ครู อนุมัติ
13 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720072 นนทรีวิทยา สุวรรณ  สีหาอาจ ครู อนุมัติ
14 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720073 เจ้าพระยาวิทยาคม นายรังสรรค์ ทอนโพธิ์แก้ว  ทอนโพธิ์แก้ว ครู อนุมัติ
15 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720109 สุรศักดิ์มนตรี อำไพพรรณ  ส่งเจริญ ครู อนุมัติ
16 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720109 สุรศักดิ์มนตรี กษมะ  นิจจันทร์พันศรี ครู อนุมัติ
17 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720109 สุรศักดิ์มนตรี สิริพร   ยอดทอง ครู อนุมัติ
18 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720109 สุรศักดิ์มนตรี ณัฐภัทร  แก้วสิมมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
19 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720109 สุรศักดิ์มนตรี สายรุ้ง  เนื้ออ่อน ครู อนุมัติ
20 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720115 วัดสุทธิวราราม นลินรัตน์  เอี่ยมศศิธร ครูผุ้ช่วย อนุมัติ
21 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720115 วัดสุทธิวราราม ฑุลิกา  วรรณะ ครู อนุมัติ
22 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720115 วัดสุทธิวราราม ธมลวรรณ  หลิมวงศ์ ครู อนุมัติ
23 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720117 ยานนาเวศวิทยาคม ศิวณัฐ  บุญมาก ครู อนุมัติ
24 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720117 ยานนาเวศวิทยาคม ศกุนตลา  โฆษิตชัยวัฒน์ ครู อนุมัติ
25 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720117 ยานนาเวศวิทยาคม สุพิชยา  ช่วงชัยยะ ครู อนุมัติ
26 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720117 ยานนาเวศวิทยาคม วีรชัย  แก้วสุติน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
27 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720116 สตรีศรีสุริโยทัย พิชัย  ลิ้มเฉลิม ครู อนุมัติ
28 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720116 สตรีศรีสุริโยทัย คฑาหัตถ์  พันพะม่า ครู อนุมัติ
29 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720116 สตรีศรีสุริโยทัย จารุวรรณ  สุวรรณาลัย ครู อนุมัติ
30 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720125 ปทุมคงคา นายชาติพงษ์  คงคาเพ๊ชร ครู อนุมัติ
31 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720125 ปทุมคงคา ทินกร  เอนก ครู อนุมัติ
32 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720126 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ ทศพล  ธรรมวงศ์ ครู อนุมัติ
33 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720140 มัธยมวัดธาตุทอง นางสาวทิพวรรณ  เกตุศิริ ครู อนุมัติ
34 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720140 มัธยมวัดธาตุทอง นายวิรุธ  ยังมีสุข ครู อนุมัติ
35 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720152 สิริรัตนาธร พีรภัทร  เมืองกลั่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
36 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720057 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สุทัศศา  นารอด ครู คศ๑ อนุมัติ
37 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720057 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ลดารัตน์  อุตสาหปัน หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
38 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720058 บางกะปิ ดารารัตน์  สงฆ์รักษา ครู อนุมัติ
39 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720067 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ นายณัฏฐ์สุภณ  เนื้อศรี ครู อนุมัติ
40 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720052 มัธยมวัดหนองจอก นงนุช  พลศรี ครู อนุมัติ
41 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720052 มัธยมวัดหนองจอก นายกรกช  ประเสริฐศราวุธ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
42 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720052 มัธยมวัดหนองจอก นางสาวภิญญดา  สุบรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
43 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720060 เทพลีลา พิมพ์ชนก  แก้วใส ครู อนุมัติ
44 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720060 เทพลีลา ศิวนารถ  ชื่นตา ครู อนุมัติ
45 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720068 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ นายนรากรณ์  ฤทธิรณ ครู อนุมัติ
46 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720068 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ นางสาวจุราวรรณ  ดวงพรม หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติ
47 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720054 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ นางปรัศนีย์   คนยง ครู อนุมัติ
48 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720054 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ทวีวัฒน์  ทองอ่อน เจ้าหน้าที่สำนักงาน อนุมัติ
49 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720054 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ นางสาววัฒนา  มะปรางค์ ครู อนุมัติ
50 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720114 มัธยมวัดบึงทองหลาง ทิพฆนฑา  เงินยวง ครู อนุมัติ
51 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720071 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง อรอุมา  อิสลาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
52 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720071 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง นีรนุช  โสตะศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
53 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720071 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง พัฒชรี  จรูญจาฏพจน์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน อนุมัติ
54 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720083 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ นภาพร  สุทธิประภา ครู อนุมัติ
55 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720084 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เจนภพ  มณีพงษ์ เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
56 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720084 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
57 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720084 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา อารีรัตน์  แคล่วคล่อง ครู อนุมัติ
58 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720084 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ ครู อนุมัติ
59 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720112 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นางพรทิพย์  ทองจีน ครู อนุมัติ
60 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720112 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ณัฐปภัสร์  ธนากิจไพศาล ครู อนุมัติ
61 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720113 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นายกฤษฎา  รักร่วม ครู อนุมัติ
62 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720061 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ kantima  laplon ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
63 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720122 หอวัง สุดา  วัฒนสุข หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
64 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720124 ราชดำริ วิษณุพล  ศิวินา ครููผู้ช่วย อนุมัติ
65 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720124 ราชดำริ เพ็ญศรี  ภู่กัน ครู อนุมัติ
66 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720124 ราชดำริ วุฒิไกร  สาตี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720127 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางสาวยุวดี  มูลสิงห์ ครู อนุมัติ
68 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720127 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฐิตินันท์  กัณหวงศ์ ครู อนุมัติ
69 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720127 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นางสาวไฉน  มะเล็งลอย เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
70 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720131 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง รัชฎาภรณ์  คำแผ่น ครู อนุมัติ
71 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720131 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง อมร  ดอนชาดา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
72 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720131 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สุกัญญา  ปักษาทอง ครู อนุมัติ
73 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720131 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง การศึกษา  เทคโนโลยี นักวิชาการศึกษา อนุมัติ
74 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720132 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ภาณี  บุญตามช่วย ครู อนุมัติ
75 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720132 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) นายเกียรติศักดิ์  บรรพสินธุ์ ครู อนุมัติ
76 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720133 ดอนเมืองจาตุรจินดา สมศักดิ์  ปัญจาสุธารส ครู อนุมัติ
77 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720133 ดอนเมืองจาตุรจินดา ดวงชีวัน  บุญเกิด หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
78 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720137 ลาดปลาเค้าพิทยาคม นายไชยรัตน์  สุขรัตน์ ครู คศ.3 อนุมัติ
79 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720137 ลาดปลาเค้าพิทยาคม นฤศรณ์  วิมลประสาร ครู อนุมัติ
80 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720138 สตรีวิทยา ๒ ปวริศา  มีศรี ครู อนุมัติ
81 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720138 สตรีวิทยา ๒ วารินทร์  สมเกียรติเจริญ ครู คศ.3 อนุมัติ
82 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720138 สตรีวิทยา ๒ นางนลินาสน์  เข็มณรงค์ ครู อนุมัติ
83 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720143 ราชวินิตบางเขน ทศรัตณ์  สุวรรณรัตน์ ครู อนุมัติ
84 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720144 ฤทธิยะวรรณาลัย ชาลิณี  กรพิทักษ์สินทวี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
85 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720160 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ somnuk  saengkrod ครู อนุมัติ
86 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720145 ศรีพฤฒา ฐิติ  วงษ์ไพร ครู อนุมัติ
87 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720146 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า พินิจ  สังสีมา ครู อนุมัติ
88 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720146 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ศริญญา  นาคจันทร์ ครู อนุมัติ
89 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720147 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ฉัตรวิมล   จันทร์หอม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
90 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720147 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จินตนา  จุฬามณี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
91 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720147 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า พิสัย  พงษ์ธนู ครู อนุมัติ
92 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720147 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นายเอก  แสงสว่าง ครูธุรการ อนุมัติ
93 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720148 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นพดล  ปิงแก้ว เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ อนุมัติ
94 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720148 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มะลิสา  ศรีนอก ครู อนุมัติ
95 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720149 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา มิ่งขวัญ  โรจน์ตระกูล ครู อนุมัติ
96 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720149 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นางสาวนารีนารถ  ชูแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
97 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720149 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ธนเศรษฐ์  สังข์กลาง ครู อนุมัติ
98 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720150 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย นางสาววราพร   ผลดีดก ครู อนุมัติ
99 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720150 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย นางสาวธิดารัตน์  ขะแมสันเทียะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
100 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720150 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย นายวัชระ  คงแก้ว จนท.ทะเบียน-วัดผล อนุมัติ
101 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720150 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย นายเอกพงษ์  โสมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
102 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720151 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ มาลี  กองเป็ง เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
103 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720053 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ นางสาวภรณ์ทิพย์  นิสัยกล้า เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
104 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720053 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ นางสาวนริสา  บุญญาธิการ ครู อนุมัติ
105 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720053 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ นายวุฒิพล  โพธิสาร ครู อนุมัติ
106 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720162 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เพิ่มพร  บรรดาศักดิ์ ครู อนุมัติ