รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720055 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เดือนเพ็ญ  สมจิตร เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
2 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720055 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายกิตติพงษ์   น้ำจันทร์ หัวหน้าอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม อนุมัติ
3 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720055 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศรีนวล  แก้วประดิษฐ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
4 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720056 พุทธจักรวิทยา นายสมศักดิ์  สรงฤทธิรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
5 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720065 พระโขนงพิทยาลัย วิลาวัณย์  ทัศนัย เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
6 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720065 พระโขนงพิทยาลัย ทวีพร  ปทุมมา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
7 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720072 นนทรีวิทยา สุวรรณ  สีหาอาจ ครู อนุมัติ
8 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720109 สุรศักดิ์มนตรี สายรุ้ง  เนื้ออ่อน ครู อนุมัติ
9 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720109 สุรศักดิ์มนตรี กษมะ  นิจจันทร์พันศรี ครู อนุมัติ
10 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720115 วัดสุทธิวราราม ธมลวรรณ  หลิมวงศ์ ครู อนุมัติ
11 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720117 ยานนาเวศวิทยาคม ศกุนตลา  โฆษิตชัยวัฒน์ ครู อนุมัติ
12 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720117 ยานนาเวศวิทยาคม ศิวณัฐ  บุญมาก ครู อนุมัติ
13 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720116 สตรีศรีสุริโยทัย พิชัย  ลิ้มเฉลิม ครู อนุมัติ
14 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720116 สตรีศรีสุริโยทัย จารุวรรณ  สุวรรณาลัย ครู อนุมัติ
15 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720125 ปทุมคงคา นายชาติพงษ์  คงคาเพ๊ชร ครู อนุมัติ
16 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720140 มัธยมวัดธาตุทอง นางสาวทิพวรรณ  เกตุศิริ ครู อนุมัติ
17 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720140 มัธยมวัดธาตุทอง นายวิรุธ  ยังมีสุข ครู อนุมัติ
18 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720057 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ลดารัตน์  อุตสาหปัน หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
19 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720058 บางกะปิ ดารารัตน์  สงฆ์รักษา ครู อนุมัติ
20 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720067 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กันต์ดนัย  วิสุทธิ์สิริ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
21 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720052 มัธยมวัดหนองจอก นายกรกช  ประเสริฐศราวุธ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
22 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720052 มัธยมวัดหนองจอก ธัญปภัทร  พงศ์ภรภัทร ครูชำนาญการ อนุมัติ
23 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720060 เทพลีลา พิมพ์ชนก  แก้วใส ครู อนุมัติ
24 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720068 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ นางสาวจุราวรรณ  ดวงพรม หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ อนุมัติ
25 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720068 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ นายนรากรณ์  ฤทธิรณ ครู อนุมัติ
26 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720054 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ทวีวัฒน์  ทองอ่อน เจ้าหน้าที่สำนักงาน อนุมัติ
27 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720054 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ นางปรัศนีย์   คนยง ครู อนุมัติ
28 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720114 มัธยมวัดบึงทองหลาง ทิพฆนฑา  เงินยวง ครู อนุมัติ
29 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720083 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ นภาพร  สุทธิประภา ครู อนุมัติ
30 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720084 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นิตยา  มหาเปารยะ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
31 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720084 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ ครู อนุมัติ
32 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720112 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นางพรทิพย์  ทองจีน ครู อนุมัติ
33 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720061 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ kantima  laplon ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
34 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720122 หอวัง สุดา  วัฒนสุข หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
35 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720124 ราชดำริ วุฒิไกร  สาตี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
36 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720127 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฐิตินันท์  กัณหวงศ์ ครู อนุมัติ
37 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720131 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง วรภัทร  เรืองวัฒนกิจ อำเภอดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง หมู่บ้านเศรณี 75/102 อนุมัติ
38 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720131 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง อมร  ดอนชาดา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
39 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720132 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) นายเกียรติศักดิ์  บรรพสินธุ์ ครู อนุมัติ
40 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720133 ดอนเมืองจาตุรจินดา สมศักดิ์  ปัญจาสุธารส ครู อนุมัติ
41 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720137 ลาดปลาเค้าพิทยาคม นายไชยรัตน์  สุขรัตน์ ครู คศ.3 อนุมัติ
42 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720137 ลาดปลาเค้าพิทยาคม นฤศรณ์  วิมลประสาร ครู อนุมัติ
43 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720138 สตรีวิทยา ๒ วารินทร์  สมเกียรติเจริญ ครู คศ.3 อนุมัติ
44 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720138 สตรีวิทยา ๒ ปวริศา  มีศรี ครู อนุมัติ
45 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720143 ราชวินิตบางเขน ประวีต  ส่องแสง ครู อนุมัติ
46 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720144 ฤทธิยะวรรณาลัย ชาลิณี  กรพิทักษ์สินทวี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
47 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720160 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ somnuk  saengkrod ครู อนุมัติ
48 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720147 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นายเอก  แสงสว่าง ครูธุรการ อนุมัติ
49 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720148 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เตชสิทธิ์  ภิรมย์สิริโชติ เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ อนุมัติ
50 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720149 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา มิ่งขวัญ  โรจน์ตระกูล ครู อนุมัติ
51 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720149 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นางสาวนารีนารถ  ชูแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
52 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720150 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย นายวัชระ  คงแก้ว จนท.ทะเบียน-วัดผล อนุมัติ
53 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720150 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย นายเอกพงษ์  โสมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
54 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720151 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ มาลี  กองเป็ง เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
55 101702 สพม.เขต 2(กทม.) 720053 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ นางสาวภรณ์ทิพย์  นิสัยกล้า เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ