รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230147 วัดเขมาภิรตาราม นางสาวหทัยภัทร  จีนสุทธิ์ ครู อนุมัติ
2 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230147 วัดเขมาภิรตาราม ธีณรันต์  สังหร ครู อนุมัติ
3 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230147 วัดเขมาภิรตาราม พิพิธ  เรืองสมบัติ ครู อนุมัติ
4 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230148 ศรีบุณยานนท์ จุฑามาศ  สมนึก ครู อนุมัติ
5 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230148 ศรีบุณยานนท์ นางสาวศิริวรรณ  กิจเจตนี ครู อนุมัติ
6 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230149 สตรีนนทบุรี นภัสวรรณ  นามวงษา ครู อนุมัติ
7 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230150 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี วิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์ ครู อนุมัติ
8 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230150 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เฉลิมชัย  ตาระกา ครู อนุมัติ
9 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230151 เบญจมราชานุสรณ์ นางสาวนารีรัตน์  นัดกล้า ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
10 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230152 นนทบุรีพิทยาคม กรรณิการ์  ฟักเขียว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
11 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230152 นนทบุรีพิทยาคม พรทิพย์  คำพานิชย์ ครู อนุมัติ
12 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230152 นนทบุรีพิทยาคม อาริยา  ตั๋วโรย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
13 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230146 รัตนาธิเบศร์ สุธี  ธนบดีศรีสุข ครู อนุมัติ
14 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230146 รัตนาธิเบศร์ วัชรินทร์  ทิมเม่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
15 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230146 รัตนาธิเบศร์ ธวัชชัย  พนมวงศ์เกษม ครู คศ.1 อนุมัติ
16 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230154 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี มานพ  ใสจูง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
17 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230154 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ผไท  อุทุมสกุลรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ อนุมัติ
18 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230154 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี เบญจมาศ  พิมสาร ครู อนุมัติ
19 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230154 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี นายอดิศักดิ์  จันทบัตร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
20 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230155 เทพศิรินทร์ นนทบุรี วศยา  เลาปัญญพานิชย์ ครู อนุมัติ
21 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230155 เทพศิรินทร์ นนทบุรี วรรธนะ  คำสอนทา ครู อนุมัติ
22 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230160 ไทรน้อย มานะ  คงสามัคคี ครู คศ.1 อนุมัติ
23 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230162 ปากเกร็ด เนตรนภา  บุญศิริ ครู อนุมัติ
24 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230162 ปากเกร็ด สุนันทา  จิตต์มั่น ครู อนุมัติ
25 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230162 ปากเกร็ด นางจุฑารัตน์   เสนางคนิกร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
26 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230161 ราษฎร์นิยม อานนท์  อินอยู่ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
27 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230161 ราษฎร์นิยม สุพัตรา  ลามพัฒน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
28 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230161 ราษฎร์นิยม panya  damsuwan assistant อนุมัติ
29 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230161 ราษฎร์นิยม จิราภรณ์  ศรีทับทิม ครู อนุมัติ
30 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230163 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ดนัย  ศรีเกตุสุข ครู อนุมัติ
31 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230163 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นางสาวสุดารัตน์  พิบูลย์สังข์ ครู อนุมัติ
32 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230163 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นายสุนทร  พริกจำรูญ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
33 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230163 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นรนิติ  พรหมพื้น ครู อนุมัติ
34 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230163 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นางสาวสพรรณี  เช่นพิมาย ครูผ้ช่วย อนุมัติ
35 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230164 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี นุชจรินทร์  อุนิลคำ ครู อนุมัติ
36 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230164 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี ปฐมรัตน์  คุณธนเดช ครู อนุมัติ
37 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230164 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี ธาราทิพย์  บัวเหลา ครู อนุมัติ
38 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230165 โพธินิมิตวิทยาคม วสันต์  ศรีเมือง ครู อนุมัติ
39 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230165 โพธินิมิตวิทยาคม นิธิ   ทองเปี่ยม ครู อนุมัติ
40 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230165 โพธินิมิตวิทยาคม มนัญยา  สายซอ ครู อนุมัติ
41 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230166 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ชโลทร  เอี่ยมโวทาน ครู อนุมัติ
42 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230166 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เนตรนภา  เวียงคำ ครู อนุมัติ
43 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230157 ราชวินิต นนทบุรี ปวีณา  มลทาทิพย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
44 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230157 ราชวินิต นนทบุรี นายประสิทธิ์  สอนบุญ ครู อนุมัติ
45 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230158 บางบัวทอง จำเนียร  หงษ์คำมี ครูชำนาญการ อนุมัติ
46 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 230158 บางบัวทอง ยุวนุช  สุกัน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
47 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310399 อยุธยาวิทยาลัย นายวสุธา  ธรรมประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
48 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310400 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ นางนงพะงา  อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
49 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310400 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อัจฉรา  เริงพจน์ ธุรการ อนุมัติ
50 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310400 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ Chonlakorn  Sartsiri เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ อนุมัติ
51 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310400 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ปาริชาติ  อุษาวิจิตร์ ครู อนุมัติ
52 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310401 อยุธยานุสรณ์ นายบุญธรรม  ปิ่นทอง ครู อนุมัติ
53 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310401 อยุธยานุสรณ์ นางจรินญา  ใจธรรม ครู อนุมัติ
54 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310401 อยุธยานุสรณ์ กิติยา  โพธิ์เงิน ครู อนุมัติ
55 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310402 ปากกรานพิทยา นายคมสรรณ์  รู้ชอบ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
56 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310403 ท่าเรือ"นิตยานุกูล" สุนทรีพร   อำพลพร ครู อนุมัติ
57 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310403 ท่าเรือ"นิตยานุกูล" จิตรลดา  ศรีจันทร์ดี ครู อนุมัติ
58 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310404 ท่าหลวงวิทยานุกูล นฤเบศน์  นิยมทรัพย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
59 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310404 ท่าหลวงวิทยานุกูล ชนัดดา  เทียนฤกษ์ ครู อนุมัติ
60 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310405 นครหลวง อุดมรัชต์วิทยา ภัทรพงศ์  คมสัน ครู อนุมัติ
61 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310405 นครหลวง อุดมรัชต์วิทยา นันทวดี  อุบลวัตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
62 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310405 นครหลวง อุดมรัชต์วิทยา สุรสิทธิ์  กองษา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
63 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310406 ท่าช้างวิทยาคม ดานุพล  ไชยสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
64 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310406 ท่าช้างวิทยาคม กฤษณ์  สอนดี ครู อนุมัติ
65 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310406 ท่าช้างวิทยาคม อัจฉราภรณ์  ภิมาลย์ ครู อนุมัติ
66 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310406 ท่าช้างวิทยาคม วาสนา  เฉลิมกิจ ครู อนุมัติ
67 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310412 บางปะหัน อมรรัตน์   พันธุ์พิมพ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
68 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310412 บางปะหัน พงษ์ศักดิ์  ลาภสอาดพร ครู อนุมัติ
69 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310416 ภาชี อรุณี  แววนารี ครู อนุมัติ
70 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310416 ภาชี รุ่งนภา  กองน้อย ครู อนุมัติ
71 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310416 ภาชี ละเอียด  อมตเวทิน ครู อนุมัติ
72 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310418 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ว่าที่ ร.ท.ณัฐวุฒิ  โนทะเวียน ครู คศ.2 อนุมัติ
73 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310419 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ชำนาญพงษ์   เจริญผล ครู อนุมัติ
74 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310419 วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ชำนาญพงษ์  เจริญผล ครู อนุมัติ
75 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310424 อุทัย กษมาศ  ฟองเพชร ครู อนุมัติ
76 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310424 อุทัย ชลพงษ์  ทองอุดม ครู อนุมัติ
77 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310425 หนองน้ำส้มวิทยาคม สิรีธร  สร้อยจำปา ครู อนุมัติ
78 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310426 มหาราช ชัชนก  มั่นประสง์ ครูอัตาจ้าง อนุมัติ
79 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310426 มหาราช ชุตินันท์   ตระกูลชัยชนะ ครูผู้ฃ่วย อนุมัติ
80 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310426 มหาราช นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล ครู อนุมัติ
81 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310427 บ้านแพรกประชาสรรค์ นพพศูรย์  ศรีวรมัยธนากุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
82 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310427 บ้านแพรกประชาสรรค์ ณภัทร  ขันธมาศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
83 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310427 บ้านแพรกประชาสรรค์ รุจิรา  ปั้นงา ครู อนุมัติ
84 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310407 บางไทรวิทยา นายดาวรุ่ง  หาญใจไทย พนักงานราชการ อนุมัติ
85 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310407 บางไทรวิทยา อภิชาติ  หลีพิบูลย์ ครู อนุมัติ
86 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310408 บางบาล นภัทร  สินอำนวยผล ครู อนุมัติ
87 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310408 บางบาล วันเพ็ญ  นิ่มอนงค์ ครู อนุมัติ
88 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310409 บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) ศิริวรรณ  โอริส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
89 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310409 บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) นางสาวรมณภัทร  ลีวรรณ ครู อนุมัติ
90 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310409 บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) สุรีย์  ทนคง ครู อนุมัติ
91 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310410 บางปะอิน ศักดิ์ชัย   หัตถกรรม ครู อนุมัติ
92 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310410 บางปะอิน จินดาพร  เรือนเพ็ชร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
93 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310410 บางปะอิน สิรินทรา  น้อยพิทักษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
94 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310411 อุดมศีลวิทยา เกื้อกูล  เนื่องศรี ครู อนุมัติ
95 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310411 อุดมศีลวิทยา สุภาภรณ์  ปิ๋วธัญญา ครู อนุมัติ
96 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310413 ผักไห่(สุทธาประมุข) sathaporn  santiklang ครู อนุมัติ
97 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310413 ผักไห่(สุทธาประมุข) พมรรัตน์  ชลไพรพิมลรัตน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
98 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310413 ผักไห่(สุทธาประมุข) สุนิสา  ลิมปพนาทอง ครู อนุมัติ
99 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310414 ลาดชะโดสามัคคี นางสาวศิริวรรณ  นิตุธร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
100 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310414 ลาดชะโดสามัคคี สุวนันท์  กลิ่นสุคนธ์ ครูธุรการ อนุมัติ
101 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310414 ลาดชะโดสามัคคี อมร  ขามธาตุ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
102 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310415 วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) พรนภา  สุขยานี ครู อนุมัติ
103 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310417 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา นายอภิสิทธิ์  จิตติพลังศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
104 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310417 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วาสนา  โนนหัวรอ ครู อนุมัติ
105 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310420 เสนา(เสนาประสิทธิ์) หัสดินทร์  เวชการ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
106 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310420 เสนา(เสนาประสิทธิ์) ดรุญณี  ทรงโอวาท เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
107 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310420 เสนา(เสนาประสิทธิ์) สุดารัตน์  ประสารทรัพย์ ครู อนุมัติ
108 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310421 สาคลีวิทยา ลักษิกา  มีกุศล ครู อนุมัติ
109 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310421 สาคลีวิทยา พรภิรมย์  อรรถอินทรีย์ ครู อนุมัติ
110 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310422 ลาดงาประชาบำรุง รวีพร  ปุ่นอุดม ครู อนุมัติ
111 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310422 ลาดงาประชาบำรุง นายธนชัย  อุ่นใจชน ครู อนุมัติ
112 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310422 ลาดงาประชาบำรุง พัชรพร  ศรีมหาวงค์ ครู อนุมัติ
113 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310423 บางซ้ายวิทยา ผ่องศรี  ทรัพย์ผล ครู คศ.3 อนุมัติ
114 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 310423 บางซ้ายวิทยา ว่าที่ร้อยตรี สุทธิ   กระจะจ่าง ครู อนุมัติ