รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270177 ปทุมวิไล พรจิต  ปักกาน ครู อนุมัติ
2 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270177 ปทุมวิไล อุบลวรรณ  มงคลางกูร ครู อนุมัติ
3 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270178 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ธัญวิสิิฐ  จันทร์ดุสิตขจร ครู อนุมัติ
4 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270178 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ธันยวัฒน์  แสงเดือน ครู อนุมัติ
5 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270179 ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง ปราณี  โกวิวัฒน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
6 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270179 ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง นางสาวถมรัตน์  ตั้นเส้ง หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
7 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270180 หอวัง ปทุมธานี วรากฤช  นันท์แก้ว ครู อนุมัติ
8 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270182 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ รุ่งฤดี  แก้วภักดี ครู อนุมัติ
9 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270183 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต รัชชานนท์  พูลสิน ครู อนุมัติ
10 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270183 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ศิรินภา  อ่อนชาติ เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
11 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270181 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อนุกรณ์  อวนใหญ่ ครู อนุมัติ
12 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270181 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ดวงพร  สุขสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
13 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270188 บัวแก้วเกษร นายวรากร  ใจเพียร ครู อนุมัติ
14 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270188 บัวแก้วเกษร สุรพล  เย็นทรวง ครู อนุมัติ
15 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270189 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา อารีวัลย์  รินทระ ครู อนุมัติ
16 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270190 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วิไลลักษณ์  แก้วพิลา ครู อนุมัติ
17 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270190 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ บุษยา  อ่อนทรัพย์ ครู อนุมัติ
18 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270191 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี พัชรวัฒน์  เอี่ยมมิ ครู (อัตราจ้าง) อนุมัติ
19 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270198 ชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" ภิรมย์  เจริญศักดิ์ ครู อนุมัติ
20 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270198 ชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" พชรพรรณ  ใจเฉียง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
21 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270199 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี นางเสาวนีย์  ดาบทอง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
22 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270200 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ครู อนุมัติ
23 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270185 ธัญรัตน์ เชาวลักษณ์  ชาวงษ์ ครู อนุมัติ
24 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270186 สายปัญญารังสิต นางสาวสุวรรณ์  หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
25 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270186 สายปัญญารังสิต ชัยวัน  พุ่มเจริญ ครู อนุมัติ
26 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270184 ธัญบุรี เรณู  ศรีวรเพชร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
27 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270184 ธัญบุรี อภิสิทธิ์  บุตรน้ำเพ็ชร ครู คศ.1 อนุมัติ
28 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270187 หนองเสือวิทยาคม นายสงกรานต์  เรืองประทีป ครู อนุมัติ
29 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270192 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ชุติรัตน์  กาญจนธนชัย ครู อนุมัติ
30 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270192 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สมบูรณ์  หงส์สุนันท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
31 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270193 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี นาย  ครับ ครู อนุมัติ
32 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270193 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เชิดชัย  มูลสุวรรณ ครู อนุมัติ
33 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270194 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ธีรพล  คำมะโน ครู อนุมัติ
34 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270194 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี วาสนา  แสงศรี ครู อนุมัติ
35 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270195 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร นางมุจลินท์  ยั่งยืน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
36 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270195 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร พัสวี  ไพศาลธนสุข ครู อนุมัติ
37 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600314 สุธีวิทยา นายขวัญชัย  อึ่งผิว ครู คศ.3 อนุมัติ
38 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600314 สุธีวิทยา ศรีรัตน์  กัลยา ณ โสธร ครู อนุมัติ
39 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600312 ดอนพุดวิทยา บดินทร์  โพธิเวชกุล ครู อนุมัติ
40 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600301 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ดวงพร  ใจภิภักดิ์ ครู อนุมัติ
41 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600300 สระบุรีวิทยาคม สุธน  กำลังเจริญ ครู อนุมัติ
42 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600300 สระบุรีวิทยาคม ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมพ์พิไล  พลศร ครู อนุมัติ
43 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600313 หนองโดนวิทยา นายประนัย  นิ่มสงวน ครู คศ.3 อนุมัติ
44 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600313 หนองโดนวิทยา ประภาพร  ศรีคง ครู อนุมัติ
45 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600315 พระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" สาโรช  โฉมวัฒนา ครู อนุมัติ
46 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600311 บ้านหมอ วิมลลักษณ์  อาวสกุลสุทธิ ครู อนุมัติ
47 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600310 หนองแซงวิทยา นายศรัณยู   สุนทรประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
48 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600316 เสาไห้ อธิวัฒน์   มานพ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
49 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600316 เสาไห้ นันท์นภัส  ชะฎาจิตร ครู อนุมัติ
50 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600317 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา อ่อนนุช  ทองพูน ครู อนุมัติ
51 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600317 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา พิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
52 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600321 เทพศิรินทร์ พุแค นางวันเพ็ญ  กองมณี หัวหน้างานสารสนเทศ อนุมัติ
53 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600303 แก่งคอย นางดนิตา  ประเสริฐสุด หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
54 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600306 หนองแค นางบังอร  สอนราษฎร์ ครู อนุมัติ
55 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600306 หนองแค มยุรา  สอนคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
56 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600309 ประเทียบวิทยาทาน khemtong  phugongchana ครู อนุมัติ
57 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600309 ประเทียบวิทยาทาน รัตนา  วิมานลอย ครู อนุมัติ
58 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600304 สองคอนวิทยาคม พิชัย  ด่านแม่ลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
59 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600304 สองคอนวิทยาคม ไพรัช  พึ่งสุรินทร์ ครู อนุมัติ
60 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600307 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ฉวีวรรณ  สุธีระกูล ครู อนุมัติ
61 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600307 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ศรัญญู  ศรีพูล ครู อนุมัติ
62 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600307 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี Nucharee  Jumroenchok ครูผู้ช่วย อนุมัติ
63 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600305 บ้านท่ามะปรางวิทยา จารุพงศ์  ทารักษ์ ครู อนุมัติ
64 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600308 หินกองวิทยาคม ภูมิใจ  อินทร์โสม ครู อนุมัติ
65 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600308 หินกองวิทยาคม สุชาติ  งามมานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
66 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600308 หินกองวิทยาคม ปัณณวิช  ไพรวรรณ ครู อนุมัติ
67 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600318 มวกเหล็กวิทยา ช่อเพชร  ครองรักษ์ ครู อนุมัติ
68 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600319 ซับน้อยเหนือวิทยาคม เนตรนภา  บุญอ้วน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
69 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600319 ซับน้อยเหนือวิทยาคม นายอัศนัย  วารีศรี ครู อนุมัติ
70 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600320 วังม่วงวิทยาคม อรรถพล  บุญเลิศธนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ