รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270177 ปทุมวิไล อุบลวรรณ  มงคลางกูร ครู อนุมัติ
2 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270177 ปทุมวิไล อรรถชัย  มุ่งประสพสุขี ครู อนุมัติ
3 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270177 ปทุมวิไล พรจิต  ปักกาน ครู อนุมัติ
4 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270178 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ธัญวิสิิฐ  จันทร์ดุสิตขจร ครู อนุมัติ
5 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270178 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ธันยวัฒน์  แสงเดือน ครู อนุมัติ
6 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270179 ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง ยุภาพร  งามวิลัย เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
7 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270179 ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง นางสาวถมรัตน์  ตั้นเส้ง หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
8 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270179 ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง ปราณี  โกวิวัฒน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
9 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270180 หอวัง ปทุมธานี วรากฤช  นันท์แก้ว ครู อนุมัติ
10 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270180 หอวัง ปทุมธานี นางจริญญา  ดลไพร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
11 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270182 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ รุ่งฤดี  แก้วภักดี ครู อนุมัติ
12 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270182 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายชาญณรงค์   จันทร์หอม หัวหน้างานพัสดุ อนุมัติ
13 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270183 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ศิรินภา  อ่อนชาติ เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
14 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270183 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต รัชชานนท์  พูลสิน ครู อนุมัติ
15 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270181 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นางดอกไม้  พิมพา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
16 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270181 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ดวงพร  สุขสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
17 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270181 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อนุกรณ์  อวนใหญ่ ครู อนุมัติ
18 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270188 บัวแก้วเกษร สุรพล  เย็นทรวง ครู อนุมัติ
19 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270188 บัวแก้วเกษร นายสุริวัฒชัย  มณฑล ครู อนุมัติ
20 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270188 บัวแก้วเกษร นายวรากร  ใจเพียร ครู อนุมัติ
21 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270189 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ทรงยศ  ศิริบุตร ครู อนุมัติ
22 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270189 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา พรทิวา  สิงห์พันธ์ ครู อนุมัติ
23 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270189 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา อารีวัลย์  รินทระ ครู อนุมัติ
24 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270189 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ศุภลักษ์  แก้วสากล ครู อนุมัติ
25 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270190 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ บุษยา  อ่อนทรัพย์ ครู อนุมัติ
26 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270190 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ พัชรินทร์  อัฐนาค ครู อนุมัติ
27 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270190 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วิไลลักษณ์  แก้วพิลา ครู อนุมัติ
28 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270191 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี พัชรวัฒน์  เอี่ยมมิ ครู (อัตราจ้าง) อนุมัติ
29 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270191 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ทวีพร  ผดุงสงฆ์ ครู อนุมัติ
30 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270198 ชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" ภิรมย์  เจริญศักดิ์ ครู อนุมัติ
31 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270198 ชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" พชรพรรณ  ใจเฉียง ครู อนุมัติ
32 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270199 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี เสาวนีย์  ดาบทอง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
33 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270200 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ครู อนุมัติ
34 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270200 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ธีรภัทร  ภัทรสกล ครู อนุมัติ
35 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270185 ธัญรัตน์ ฉัฐพล  บุญญน้อย เจ้าหน้าที่งานพัสดุ อนุมัติ
36 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270185 ธัญรัตน์ เชาวลักษณ์  ชาวงษ์ ครู อนุมัติ
37 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270186 สายปัญญารังสิต ชัยวัน  พุ่มเจริญ ครู อนุมัติ
38 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270186 สายปัญญารังสิต นางสาวสุวรรณ์  หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
39 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270184 ธัญบุรี เรณู  ศรีวรเพชร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
40 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270184 ธัญบุรี อภิสิทธิ์  บุตรน้ำเพ็ชร ครู คศ.1 อนุมัติ
41 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270184 ธัญบุรี วัฒนา  ชื่นสงวน เจ้าหน้าที่แผนงาน อนุมัติ
42 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270187 หนองเสือวิทยาคม นายสงกรานต์  เรืองประทีป ครู อนุมัติ
43 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270192 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ชุติรัตน์  กาญจนธนชัย ครู อนุมัติ
44 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270192 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี รัตติยา  พุ่มพวง ครู อนุมัติ
45 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270192 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สมบูรณ์  หงส์สุนันท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
46 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270193 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี นาย  ครับ ครู อนุมัติ
47 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270193 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี วชิรวิชญ์   ตีรณานุสิษฐ์ ครู อนุมัติ
48 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270193 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เชิดชัย  มูลสุวรรณ ครู อนุมัติ
49 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270193 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สมหวัง  อิสมาแอล ครู อนุมัติ
50 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270194 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี นายผล  พรมทอง ครู อนุมัติ
51 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270194 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ธีรพล  คำมะโน ครู อนุมัติ
52 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270194 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี นางณัชชา  บุญประไพ ครูชำนาญการ อนุมัติ
53 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270194 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี วาสนา  แสงศรี ครู อนุมัติ
54 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270195 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร นางมุจลินท์  ยั่งยืน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
55 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 270195 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร พัสวี  ไพศาลธนสุข ครู อนุมัติ
56 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600314 สุธีวิทยา นายขวัญชัย  อึ่งผิว ครู คศ.3 อนุมัติ
57 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600312 ดอนพุดวิทยา บดินทร์  โพธิเวชกุล ครู อนุมัติ
58 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600301 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ดวงพร  ใจภิภักดิ์ ครู อนุมัติ
59 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600300 สระบุรีวิทยาคม สุธน  กำลังเจริญ ครู อนุมัติ
60 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600300 สระบุรีวิทยาคม สมพร  หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
61 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600300 สระบุรีวิทยาคม ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมพ์พิไล  พลศร ครู อนุมัติ
62 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600313 หนองโดนวิทยา ประภาพร  ศรีคง ครู อนุมัติ
63 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600313 หนองโดนวิทยา นายประนัย  นิ่มสงวน ครู คศ.3 อนุมัติ
64 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600313 หนองโดนวิทยา นายณัฐพล  จิตเย็น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
65 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600315 พระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" นายอภิเดช   โสภณ ครู อนุมัติ
66 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600311 บ้านหมอ วิมลลักษณ์  อาวสกุลสุทธิ ครู อนุมัติ
67 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600311 บ้านหมอ ภิรญา  สายศิริสุข ครู อนุมัติ
68 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600310 หนองแซงวิทยา นางอารีย์  เฟื่องฟุ้ง ครู อนุมัติ
69 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600310 หนองแซงวิทยา ชนิกานต์  สร้อยฟ้า ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
70 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600310 หนองแซงวิทยา นายศรัณยู   สุนทรประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
71 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600310 หนองแซงวิทยา อรอนงค์  ยิ่งกว่าชาติ ครู อนุมัติ
72 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600316 เสาไห้ อธิวัฒน์  มานพ ครู อนุมัติ
73 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600316 เสาไห้ นันท์นภัส  ชะฎาจิตร ครู อนุมัติ
74 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600317 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา พิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
75 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600317 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา อ่อนนุช  ทองพูน ครู อนุมัติ
76 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600321 เทพศิรินทร์ พุแค นางวันเพ็ญ  กองมณี หัวหน้างานสารสนเทศ อนุมัติ
77 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600303 แก่งคอย นางดนิตา  ประเสริฐสุด หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
78 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600306 หนองแค นางสาวสายฝน   รามมะเริง ครู อนุมัติ
79 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600306 หนองแค มยุรา  สอนคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
80 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600306 หนองแค นางบังอร  สอนราษฎร์ ครู อนุมัติ
81 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600309 ประเทียบวิทยาทาน รัตนา  วิมานลอย ครู อนุมัติ
82 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600309 ประเทียบวิทยาทาน khemtong  phugongchana ครู อนุมัติ
83 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600304 สองคอนวิทยาคม ไพรัช  พึ่งสุรินทร์ ครู อนุมัติ
84 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600304 สองคอนวิทยาคม พิชัย  ด่านแม่ลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
85 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600307 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี Nucharee  Jumroenchok ครูผู้ช่วย อนุมัติ
86 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600307 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ศรัญญู  ศรีพูล ครู อนุมัติ
87 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600307 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ฉวีวรรณ  สุธีระกูล ครู อนุมัติ
88 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600307 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ฉวีวรรณ  สุธีระกูล ครู อนุมัติ
89 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600305 บ้านท่ามะปรางวิทยา จารุพงศ์   ทารักษ์ ครู อนุมัติ
90 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600305 บ้านท่ามะปรางวิทยา นางภูษณิศา  สายพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
91 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600308 หินกองวิทยาคม วิศาล  ฉายากุล ครู อนุมัติ
92 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600308 หินกองวิทยาคม สุชาติ  งามมานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
93 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600308 หินกองวิทยาคม ภูมิใจ  อินทร์โสม ครู อนุมัติ
94 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600308 หินกองวิทยาคม ปัณณวิช  ไพรวรรณ ครู อนุมัติ
95 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600318 มวกเหล็กวิทยา ช่อเพชร  ครองรักษ์ ครู อนุมัติ
96 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600318 มวกเหล็กวิทยา จีรนันท์  แสดงฤทธิ์ ครู อนุมัติ
97 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600319 ซับน้อยเหนือวิทยาคม เนตรนภา  บุญอ้วน ครู อนุมัติ
98 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600319 ซับน้อยเหนือวิทยาคม นายอัศนัย  วารีศรี ครู อนุมัติ
99 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600320 วังม่วงวิทยาคม อรรถพล  บุญเลิศธนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
100 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 600320 วังม่วงวิทยาคม นายรัฐปราชญ์ ทาจำปา  ทาจำปา ครู อนุมัติ