รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670164 : ปาโมกข์วิทยาภูมิ ภคอร  เฉลยจรรยา ครู
2 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670168 : แสวงหาวิทยาคม กัญจนพร  นิ่มละมูล ครูจ้างสอน
3 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670168 : แสวงหาวิทยาคม Samart  Nanamchiew ครู
4 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670170 : วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) อารี  เขียวฉิม ครู
5 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670170 : วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) chaiwat  wattanavong ครู คศ.3
6 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670160 : อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สุธินี  รุ่งแสงศรี เจ้าพนักงานพัสดุ
7 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670163 : ราชสถิตย์วิทยา จักรวาล  นาคชุ่ม ครู
8 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670163 : ราชสถิตย์วิทยา พันธกานต์   มีชอบ ครู
9 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670163 : ราชสถิตย์วิทยา เบญจรัตน์  อุปนันท์ ครู
10 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670165 : บางเสด็จวิทยาคม แก้วตา  ม่วงวิเศษ ครู
11 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670167 : โพธิ์ทองพิทยาคม วิไลรัตน์  ธิติถาวร ครู
12 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670167 : โพธิ์ทองพิทยาคม นริศรา  ธงชัย ครู
13 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670167 : โพธิ์ทองพิทยาคม ยอดยิ่ง  ทองหล่อ ครู
14 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670171 : วิเศษชัยชาญวิทยาคม วิจิตร  เฟื่องศิลป์ ครู
15 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670171 : วิเศษชัยชาญวิทยาคม วิไลวรรณ  พงษ์ชุบ ครู
16 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670172 : ไผ่วงวิทยา นายเติมศักดิ์  อ้วนแก้ว ครู
17 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670172 : ไผ่วงวิทยา นายฤชุพนธ์  นายฤชุพนธ์ พลมาลา ครูอัตราต้าง
18 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670172 : ไผ่วงวิทยา นายมนตรี  แก้วคง ครู
19 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670161 : สตรีอ่างทอง นายวศิน  เกิดดี ครู
20 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670162 : โยธินบูรณะ อ่างทอง สรุดี  สงธิ ครู
21 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670162 : โยธินบูรณะ อ่างทอง มนต์เทพ  นัยพร ครู
22 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670162 : โยธินบูรณะ อ่างทอง นาวสาวนฤมน  ทองวิมล ครู คศ.1
23 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670166 : โพธิ์ทอง(จินดามณี) นายธนโชติ  ทองพิมล ครู
24 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670166 : โพธิ์ทอง(จินดามณี) กิจสุเมธ  แก้วพรหม ครู
25 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670166 : โพธิ์ทอง(จินดามณี) คมสัน  ธรรมนู รองผู้อำนวยการโรงเรียน
26 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670169 : ริ้วหว้าวิทยาคม รุจิรา  เข็มทิพย์ ครู
27 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670173 : สามโก้วิทยาคม lumyai  pirum ครู
28 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670173 : สามโก้วิทยาคม อรวรรณ  ศรีโพธิ์ ครู
29 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490403 : โคกสำโรงวิทยา พิณรัตน์  พันธ์ปิ่น ครู
30 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490393 : พิบูลวิทยาลัย jeerapat  buasuwan ครู
31 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490393 : พิบูลวิทยาลัย นงนุช  ประดับวงษ์ ครู
32 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490394 : โคกกะเทียมวิทยาลัย นรินทร์รัตน์  ศรีสันดา คศ.4(3)
33 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490404 : จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ว่าที่ ร.ต.ธิติฏฐ์วัฒน์   เอมสถิตย์ ครู
34 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490396 : ดงตาลวิทยา ชุติมา  กีรติมาพงศ์ ครู
35 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490396 : ดงตาลวิทยา มาลี  พูลเอี่ยม ครู
36 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490397 : พระนารายณ์ นาถชลา  สุกใส ครู
37 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490398 : บ้านข่อยวิทยา ชยกฤต  กรรณาริก ครู
38 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490395 : โคกตูมวิทยา นางกานดา  บุญจุน ครู คศ.3
39 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490395 : โคกตูมวิทยา จันทนา  แจ่มโอภาส ครู
40 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490408 : ท่าวุ้งวิทยาคาร นางรุ่งวดี  สมบูรณ์ ครู คศ.3
41 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490408 : ท่าวุ้งวิทยาคาร นางสมลักษณ์  ยิ่งสูง ครู
42 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490409 : บ้านเบิกวิทยาคม นายนุชากร  สาระทัน ครู ชำนาญการ
43 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490409 : บ้านเบิกวิทยาคม นางสุภาพร  ปิ่นงาม ครู ชำนาญการพิเศษ
44 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490410 : บ้านหมี่วิทยา นายชินวัจน์  ละออง ครู
45 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490410 : บ้านหมี่วิทยา นางชุมแพ  แจ้งดารา ครู
46 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490411 : ปิยะบุตร์ คณิต  ศรีผาติ ครู
47 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490411 : ปิยะบุตร์ kasam  Phongphon ครู
48 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490411 : ปิยะบุตร์ ปวีณา  ทิพย์ไพฑุรย์ ครูชำนาญการ
49 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490411 : ปิยะบุตร์ นายธน  ธนธำรงกุล ครู
50 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490412 : บ้านชีวิทยา นภาพร  ถนอมศิลป์ ครูชำนาญการ
51 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490412 : บ้านชีวิทยา ปภัสรา  มีรอด ครูผู้ช่วย
52 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490400 : พัฒนานิคม นันทิดา  พิมพ์สมบูรณ์ ครู
53 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490400 : พัฒนานิคม รัตณา  เสาศิริ ครู
54 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490405 : ชัยบาดาลวิทยา วิทูลย์  งามขำ ครูชำนาญการ
55 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490405 : ชัยบาดาลวิทยา สมพงษ์  เสือก้อน เจ้าหน้าที่พัสดุ
56 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490405 : ชัยบาดาลวิทยา พัฒนพงษ์   ผลพรต ครู
57 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490405 : ชัยบาดาลวิทยา ปิยรัตน์  วงษ์กาญจนรัตน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
58 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490401 : โคกสลุงวิทยา นางสาวปาริชาติ  ชัยวิเชียร ครูผู้ช่วย
59 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490401 : โคกสลุงวิทยา นิเรก  นาน้ำเชี่ยว ครู
60 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490406 : ชัยบาดาลพิทยาคม สมศักดิ์  ศาลางาม ครู หัวหน้างานพัสดุ
61 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490406 : ชัยบาดาลพิทยาคม ศิริลักษณ์  ติ้วสุวรรณบวร ครู
62 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490402 : ขุนรามวิทยา นันทวรรณ  สุขพิพัฒนะ ครูชำนาญการ
63 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490402 : ขุนรามวิทยา นายศราวุฒิ  จังหวัดเขต ครูผู้ช่วย
64 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490407 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ สุอาภา  ธาระแดน ครูผู้ช่วย
65 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490407 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ สุอาภา  ธาระแดน ครูผู้ช่วย
66 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490407 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปัญญา  กินสูงเนิน ครู
67 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490414 : ท่าหลวงวิทยาคม อนงค์  วงศ์มณี ครูผู้ช่วย
68 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490415 : สระโบสถ์วิทยาคาร นิวัฒน์  เรืองศิลป์ ครู
69 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490415 : สระโบสถ์วิทยาคาร ชัยพร  ปัญจศิริเลข เจ้าหน้าที่
70 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490415 : สระโบสถ์วิทยาคาร นายสมหมาย  สรรค์ประสิทธิ์ ครู
71 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490415 : สระโบสถ์วิทยาคาร นางสาวกรรณิการ์  ใจหาญ ครูผู้ช่วย
72 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490416 : โคกเจริญวิทยา สมคิด  อ่อนบาง ครู
73 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490416 : โคกเจริญวิทยา ศุภวรรณ  นาคเกษม ครู
74 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490416 : โคกเจริญวิทยา สมภพ  เบาใจ ครู ค.ศ.1
75 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490417 : ยางรากวิทยา นางสาวธรณ์ภัคอร  กรอบทอง ครู
76 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490418 : ลำสนธิวิทยา ชุตินันท์  กองทอง ครูชำนาญการ
77 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490419 : หนองม่วงวิทยา ประกาศิต  ยังตาล ครู
78 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490419 : หนองม่วงวิทยา สุขฤทัย  หวันเสนา ครู
79 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610148 : ท่าช้างวิทยาคาร ทศพร  บรรจง ครู
80 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610148 : ท่าช้างวิทยาคาร วิเชียร  ฟ้ากระจ่าง ครู คศ.3
81 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610148 : ท่าช้างวิทยาคาร จารุวรรณ  นิ่มตลุง ครู
82 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610140 : หัวไผ่วิทยาคม นางสาวมัลลิกา  คงพันธู์ ครู
83 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610140 : หัวไผ่วิทยาคม มัลลิกา  คงพันธุ์ หัวหน้างานวิชาการ
84 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610140 : หัวไผ่วิทยาคม สุกัญญา  ก๋าใจ ครู
85 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610140 : หัวไผ่วิทยาคม สุปรีดา  เรืองพันธ์ ครู
86 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610143 : บางระจันวิทยา บุญชู  อนุสนธิ์ ครู
87 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610143 : บางระจันวิทยา นางสาวสุพรรษา  ศรีเอี่ยม ครู
88 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610145 : ค่ายบางระจันวิทยาคม ฐิติยา  วิหารธรรมเม เจ้าหน้าที่ธุรการ
89 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610146 : พรหมบุรีรัชดาภิเษก วิรันทร์รัตน์  เสือจอย ครูผู้ช่วย
90 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610146 : พรหมบุรีรัชดาภิเษก ชำนาญ  อุสาหะ ครู
91 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610149 : อินทร์บุรี วันวิสาข์  บุญพ่วง ครู
92 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610149 : อินทร์บุรี จรูญ  ดวงจรัส ครู
93 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610149 : อินทร์บุรี นางสาวนริศรา  มาลาศรี ครู
94 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610141 : สิงห์บุรี สุรีพร  แย้มบู่ ครู
95 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610141 : สิงห์บุรี สมพร  ภู่ทอง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
96 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610144 : ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล ครู
97 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610144 : ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ชลธิชา   มุกดาสนิท ครู
98 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610147 : บ้านแป้งวิทยา ณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง ครู
99 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610147 : บ้านแป้งวิทยา วัฒนพงศ์  เชาว์โน ครูผู้ช่วย
100 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610150 : ทองเอนวิทยา sirakran  Plulopsri ครูผู้ช่วย
101 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610150 : ทองเอนวิทยา กรรชพร  แสงจันทร์ ครู
102 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610142 : สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) นางสาวศิวรัตน์  เพ็ชร์เขียว ครู
103 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610151 : ศรีวินิตวิทยาคม นายวินัย  แป้นงาม ครู คศ.3
104 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090208 : ชัยนาทพิทยาคม จิตรดา  รังษีโรจน์สมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
105 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090208 : ชัยนาทพิทยาคม อรณัส  เอ่งฉ้วน ครู
106 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090211 : อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ผุสดาภรณ์  บัวย้อย ครู
107 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090211 : อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ นายสมกมล  จ๋วงพานิช รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
108 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090211 : อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จณา  ใจแสน ครูชำนาญการพิเศษ
109 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090212 : สาครพิทยาคม นางสาวอินทิรา  น้อยอ่าง ครู
110 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090212 : สาครพิทยาคม นางนันทิยา  ก๋งพยา ครู
111 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090212 : สาครพิทยาคม นฤชา  นาควารี ครูจ้างสอน
112 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090213 : วัดสิงห์ ดรัสวัต  เจนวิทย์การ ครู
113 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090213 : วัดสิงห์ นงลักษณ์  เย็นสุข ครูชำนาญการ
114 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090214 : สรรพยาวิทยา นางศิริลักษณ์  ไทยพงษ์ธนาพร ครู
115 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090215 : บุญนาคพิทยาคม วิชา  พัฒนชัยวิทย์ ครู
116 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090215 : บุญนาคพิทยาคม วรลักขณ์  พึ่งละออ ครู
117 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090216 : ชยานุกิจพิทยาคม สุธนชัย  ปานเกลียว ครู
118 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090216 : ชยานุกิจพิทยาคม นางสาสสุพรรณิการ์  แสงสุวรรณ์ ครู
119 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090217 : คุรุประชาสรรค์ ธัญสินี  ศรีทรง ครู
120 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090218 : ห้วยกรดวิทยา ศรัณย์  เทพพักทัน ครูผู้ช่วย
121 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090219 : หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ อาริสา  ปานเทวัน ครู
122 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090219 : หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ นายธีรชัย  อาจหินกอง ครู
123 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090220 : หันคาพิทยาคม นางเข็มทราย   กิมสวัสดิ์ ครู
124 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090221 : ศรีสโมสรวิทยา สมยศ  ภูมิภักดิ์ ครูผู้ช่วย
125 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090221 : ศรีสโมสรวิทยา maneekij  phophuntarach ครู
126 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090222 : เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นาสาวสมปอง  ดิษฐ์น้อย ครู