รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670164 ปาโมกข์วิทยาภูมิ ภคอร  เฉลยจรรยา ครู อนุมัติ
2 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670168 แสวงหาวิทยาคม กัญจนพร  นิ่มละมูล ครูจ้างสอน อนุมัติ
3 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670168 แสวงหาวิทยาคม Samart  Nanamchiew ครู อนุมัติ
4 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670170 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) ยุทธนา  กันตะบุตร ครู อนุมัติ
5 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670170 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) chaiwat  wattanavong ครู คศ.3 อนุมัติ
6 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670160 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สุธินี  รุ่งแสงศรี เจ้าพนักงานพัสดุ อนุมัติ
7 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670163 ราชสถิตย์วิทยา เบญจรัตน์  อุปนันท์ ครู อนุมัติ
8 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670163 ราชสถิตย์วิทยา จักรวาล  นาคชุ่ม ครู อนุมัติ
9 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670163 ราชสถิตย์วิทยา พันธกานต์   มีชอบ ครู อนุมัติ
10 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670165 บางเสด็จวิทยาคม แก้วตา  ม่วงวิเศษ ครู อนุมัติ
11 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670167 โพธิ์ทองพิทยาคม นริศรา  ธงชัย ครู อนุมัติ
12 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670167 โพธิ์ทองพิทยาคม วิไลรัตน์  ธิติถาวร ครู อนุมัติ
13 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670167 โพธิ์ทองพิทยาคม ยอดยิ่ง  ทองหล่อ ครู อนุมัติ
14 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670171 วิเศษชัยชาญวิทยาคม วิจิตร  เฟื่องศิลป์ ครู อนุมัติ
15 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670172 ไผ่วงวิทยา นายฤชุพนธ์  นายฤชุพนธ์ พลมาลา ครูอัตราต้าง อนุมัติ
16 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670172 ไผ่วงวิทยา นายเติมศักดิ์  อ้วนแก้ว ครู อนุมัติ
17 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670172 ไผ่วงวิทยา นายมนตรี  แก้วคง ครู อนุมัติ
18 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670161 สตรีอ่างทอง นายวศิน  เกิดดี ครู อนุมัติ
19 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670162 โยธินบูรณะ อ่างทอง สรุดี  สงธิ ครู อนุมัติ
20 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670162 โยธินบูรณะ อ่างทอง มนต์เทพ  นัยพร ครู อนุมัติ
21 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670162 โยธินบูรณะ อ่างทอง นาวสาวนฤมน  ทองวิมล ครู คศ.1 อนุมัติ
22 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670166 โพธิ์ทอง(จินดามณี) นายธนโชติ  ทองพิมล ครู อนุมัติ
23 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670166 โพธิ์ทอง(จินดามณี) คมสัน  ธรรมนู รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
24 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670166 โพธิ์ทอง(จินดามณี) กิจสุเมธ  แก้วพรหม ครู อนุมัติ
25 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670169 ริ้วหว้าวิทยาคม รุจิรา  เข็มทิพย์ ครู อนุมัติ
26 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670173 สามโก้วิทยาคม lumyai  pirum ครู อนุมัติ
27 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 670173 สามโก้วิทยาคม อรวรรณ  ศรีโพธิ์ ครู อนุมัติ
28 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490403 โคกสำโรงวิทยา พิณรัตน์  พันธ์ปิ่น ครู อนุมัติ
29 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490403 โคกสำโรงวิทยา นายปัญญา   บัวงาม ครู อนุมัติ
30 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490393 พิบูลวิทยาลัย jeerapat  buasuwan ครู อนุมัติ
31 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490393 พิบูลวิทยาลัย นงนุช  ประดับวงษ์ ครู อนุมัติ
32 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490394 โคกกะเทียมวิทยาลัย นรินทร์รัตน์  ศรีสันดา คศ.4(3) อนุมัติ
33 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490404 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ว่าที่ ร.ต.ธิติฏฐ์วัฒน์   เอมสถิตย์ ครู อนุมัติ
34 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490396 ดงตาลวิทยา มาลี  พูลเอี่ยม ครู อนุมัติ
35 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490396 ดงตาลวิทยา ชุติมา  กีรติมาพงศ์ ครู อนุมัติ
36 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490397 พระนารายณ์ นาถชลา  สุกใส ครู อนุมัติ
37 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490398 บ้านข่อยวิทยา ชยกฤต  กรรณาริก ครู อนุมัติ
38 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490395 โคกตูมวิทยา จันทนา  แจ่มโอภาส ครู อนุมัติ
39 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490395 โคกตูมวิทยา นางกานดา  บุญจุน ครู คศ.3 อนุมัติ
40 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490408 ท่าวุ้งวิทยาคาร นางสมลักษณ์  ยิ่งสูง ครู อนุมัติ
41 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490408 ท่าวุ้งวิทยาคาร นางรุ่งวดี  สมบูรณ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
42 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490409 บ้านเบิกวิทยาคม นางสุภาพร  ปิ่นงาม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
43 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490409 บ้านเบิกวิทยาคม นายนุชากร  สาระทัน ครู ชำนาญการ อนุมัติ
44 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490410 บ้านหมี่วิทยา นายชินวัจน์  ละออง ครู อนุมัติ
45 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490410 บ้านหมี่วิทยา นางชุมแพ  แจ้งดารา ครู อนุมัติ
46 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490411 ปิยะบุตร์ kasam  Phongphon ครู อนุมัติ
47 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490411 ปิยะบุตร์ นายธน  ธนธำรงกุล ครู อนุมัติ
48 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490411 ปิยะบุตร์ คณิต  ศรีผาติ ครู อนุมัติ
49 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490412 บ้านชีวิทยา นภาพร  ถนอมศิลป์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
50 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490412 บ้านชีวิทยา ปภัสรา  มีรอด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
51 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490400 พัฒนานิคม นันทิดา  พิมพ์สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
52 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490400 พัฒนานิคม รัตณา  เสาศิริ ครู อนุมัติ
53 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490405 ชัยบาดาลวิทยา วิทูลย์  งามขำ ครูชำนาญการ อนุมัติ
54 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490405 ชัยบาดาลวิทยา สมพงษ์  เสือก้อน เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
55 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490405 ชัยบาดาลวิทยา พัฒนพงษ์   ผลพรต ครู อนุมัติ
56 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490405 ชัยบาดาลวิทยา ปิยรัตน์  วงษ์กาญจนรัตน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
57 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490401 โคกสลุงวิทยา นางสาวปาริชาติ  ชัยวิเชียร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
58 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490401 โคกสลุงวิทยา นิเรก  นาน้ำเชี่ยว ครู อนุมัติ
59 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490406 ชัยบาดาลพิทยาคม สมศักดิ์  ศาลางาม ครู หัวหน้างานพัสดุ อนุมัติ
60 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490406 ชัยบาดาลพิทยาคม ศิริลักษณ์  ติ้วสุวรรณบวร ครู อนุมัติ
61 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490402 ขุนรามวิทยา นายกฤษกร  กลัดแก้ว ครู อนุมัติ
62 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490402 ขุนรามวิทยา นันทวรรณ  สุขพิพัฒนะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
63 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490407 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ สุอาภา  ธาระแดน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
64 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490407 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ สุอาภา  ธาระแดน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
65 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490414 ท่าหลวงวิทยาคม อนงค์  วงศ์มณี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
66 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490415 สระโบสถ์วิทยาคาร นางสาวกรรณิการ์  ใจหาญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490415 สระโบสถ์วิทยาคาร นิวัฒน์  เรืองศิลป์ ครู อนุมัติ
68 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490415 สระโบสถ์วิทยาคาร ชัยพร  ปัญจศิริเลข เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
69 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490415 สระโบสถ์วิทยาคาร นายสมหมาย  สรรค์ประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
70 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490416 โคกเจริญวิทยา สมคิด  อ่อนบาง ครู อนุมัติ
71 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490416 โคกเจริญวิทยา สมภพ  เบาใจ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
72 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490416 โคกเจริญวิทยา ศุภวรรณ  นาคเกษม ครู อนุมัติ
73 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490417 ยางรากวิทยา นางสาวธรณ์ภัคอร  กรอบทอง ครู อนุมัติ
74 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490418 ลำสนธิวิทยา ชุตินันท์  กองทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
75 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490419 หนองม่วงวิทยา สุขฤทัย  หวันเสนา ครู อนุมัติ
76 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 490419 หนองม่วงวิทยา ประกาศิต  ยังตาล ครู อนุมัติ
77 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610148 ท่าช้างวิทยาคาร ทศพร  บรรจง ครู อนุมัติ
78 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610148 ท่าช้างวิทยาคาร จารุวรรณ  นิ่มตลุง ครู อนุมัติ
79 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610148 ท่าช้างวิทยาคาร วิเชียร  ฟ้ากระจ่าง ครู คศ.3 อนุมัติ
80 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610140 หัวไผ่วิทยาคม สุปรีดา  เรืองพันธ์ ครู อนุมัติ
81 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610140 หัวไผ่วิทยาคม นางสาวมัลลิกา  คงพันธู์ ครู อนุมัติ
82 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610140 หัวไผ่วิทยาคม สุกัญญา  ก๋าใจ ครู อนุมัติ
83 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610140 หัวไผ่วิทยาคม มัลลิกา  คงพันธุ์ หัวหน้างานวิชาการ อนุมัติ
84 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610143 บางระจันวิทยา บุญชู  อนุสนธิ์ ครู อนุมัติ
85 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610143 บางระจันวิทยา นางสาวสุพรรษา  ศรีเอี่ยม ครู อนุมัติ
86 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610145 ค่ายบางระจันวิทยาคม ฐิติยา  วิหารธรรมเม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
87 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610146 พรหมบุรีรัชดาภิเษก ชำนาญ  อุสาหะ ครู อนุมัติ
88 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610149 อินทร์บุรี จรูญ  ดวงจรัส ครู อนุมัติ
89 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610149 อินทร์บุรี วันวิสาข์  บุญพ่วง ครู อนุมัติ
90 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610141 สิงห์บุรี สมพร  ภู่ทอง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
91 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610141 สิงห์บุรี สุรีพร  แย้มบู่ ครู อนุมัติ
92 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610144 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล ครู อนุมัติ
93 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610144 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ชลธิชา   มุกดาสนิท ครู อนุมัติ
94 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610147 บ้านแป้งวิทยา วัฒนพงศ์  เชาว์โน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
95 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610147 บ้านแป้งวิทยา ณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง ครู อนุมัติ
96 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610150 ทองเอนวิทยา sirakran  Plulopsri ครูผู้ช่วย อนุมัติ
97 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610150 ทองเอนวิทยา กรรชพร  แสงจันทร์ ครู อนุมัติ
98 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610142 สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) นางสาวศิวรัตน์  เพ็ชร์เขียว ครู อนุมัติ
99 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 610151 ศรีวินิตวิทยาคม นายวินัย  แป้นงาม ครู คศ.3 อนุมัติ
100 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090208 ชัยนาทพิทยาคม เสาวลักษณ์  ภิรมย์วัฒนา ครู อนุมัติ
101 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090208 ชัยนาทพิทยาคม วารุณี  มาจำเนียร ครู อนุมัติ
102 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090211 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จณา  ใจแสน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
103 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090211 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ผุสดาภรณ์  บัวย้อย ครู อนุมัติ
104 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090211 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ นายสมกมล  จ๋วงพานิช รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
105 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090212 สาครพิทยาคม นางนันทิยา  ก๋งพยา ครู อนุมัติ
106 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090212 สาครพิทยาคม นฤชา  นาควารี ครูจ้างสอน อนุมัติ
107 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090212 สาครพิทยาคม นางสาวอินทิรา  น้อยอ่าง ครู อนุมัติ
108 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090213 วัดสิงห์ ดรัสวัต  เจนวิทย์การ ครู อนุมัติ
109 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090213 วัดสิงห์ นงลักษณ์  เย็นสุข ครูชำนาญการ อนุมัติ
110 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090214 สรรพยาวิทยา นางศิริลักษณ์  ไทยพงษ์ธนาพร ครู อนุมัติ
111 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090215 บุญนาคพิทยาคม วิชา  พัฒนชัยวิทย์ ครู อนุมัติ
112 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090215 บุญนาคพิทยาคม วรลักขณ์  พึ่งละออ ครู อนุมัติ
113 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090216 ชยานุกิจพิทยาคม สุธนชัย  ปานเกลียว ครู อนุมัติ
114 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090216 ชยานุกิจพิทยาคม นางสาสสุพรรณิการ์  แสงสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
115 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090217 คุรุประชาสรรค์ ธัญสินี  ศรีทรง ครู อนุมัติ
116 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090218 ห้วยกรดวิทยา ศรัณย์  เทพพักทัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
117 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090219 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ อาริสา  ปานเทวัน ครู อนุมัติ
118 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090219 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ นายธีรชัย  อาจหินกอง ครู อนุมัติ
119 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090220 หันคาพิทยาคม นางเข็มทราย   กิมสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
120 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090221 ศรีสโมสรวิทยา สมยศ  ภูมิภักดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
121 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090221 ศรีสโมสรวิทยา maneekij  phophuntarach ครู อนุมัติ
122 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 090222 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นาสาวสมปอง  ดิษฐ์น้อย ครู อนุมัติ