รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570149 สมุทรปราการ อชิรญา  กฤษณะรังสรรค์ ครู อนุมัติ
2 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570150 สตรีสมุทรปราการ กิตติศักดิ์  คงเทียน เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
3 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570151 มัธยมด่านสำโรง นายธเนศ  พันธ์โสดา ครู อนุมัติ
4 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570151 มัธยมด่านสำโรง นางสาวภัทราพร   เสรีธนะกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
5 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570152 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ศรายุทธ  พุทธศรี ครู อนุมัติ
6 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570152 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ อัญชลีรัตน์  จันทรานนท์ เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
7 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570152 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ศิวกร  คล่องแคล่ว ครู อนุมัติ
8 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570153 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา คมกริช  อุดารักษ์ ครู อนุมัติ
9 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570153 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สุดา  เจ๊ะหวังมา ครู อนุมัติ
10 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570154 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ นันท์นภัส  แช่มเงิน ครู อนุมัติ
11 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570171 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ พิมพ์วิภา   มะลิลัย ครู อนุมัติ
12 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570171 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางจิดาภา  จันทร์สด พัสดุ อนุมัติ
13 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570163 วัดทรงธรรม สินีนาถ  โอชา ครู อนุมัติ
14 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570163 วัดทรงธรรม ฐิติปวีณ์  เยาวขันธ์ ครู อนุมัติ
15 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570165 ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ พรทิพย์  วัฒนาดิลกกุล ครู อนุมัติ
16 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570165 ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ Samphao  Norasing ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ อนุมัติ
17 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570166 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ วิษณุ  ขำวงษ์ ครู อนุมัติ
18 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570164 วิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ นางสุกัญญา  สง่าเมือง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
19 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570164 วิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ ภาวิณี  โม้อุ่น ครู อนุมัติ
20 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570167 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จรีพร  โพธิ์เมือง ครู อนุมัติ
21 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570168 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ณัฐวุฒิ  ปรางทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
22 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570168 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นรภัทร  สิงห์นวล ครู อนุมัติ
23 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570168 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สถาพร  แก้วสัมฤทธิ์ ครู อนุมัติ
24 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570169 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม พวงผกา  สุขละไม ครู อนุมัติ
25 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570172 ปทุมคงคาสมุทรปราการ สมพงษ์  อำพันเสน ครู อนุมัติ
26 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570172 ปทุมคงคาสมุทรปราการ นายโกศล   ปะการัมย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
27 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570172 ปทุมคงคาสมุทรปราการ เสาวภาคส์  แสงสว่าง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
28 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570073 ราชวินิตสุวรรณภูมิ เรณุกา  มีสุข ครุอัตราจ้าง อนุมัติ
29 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570073 ราชวินิตสุวรรณภูมิ กัลยา  วัฒนศิริ ครู อนุมัติ
30 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570073 ราชวินิตสุวรรณภูมิ นายจิรภัทร   ยศรุ่งเรือง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
31 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570155 บางบ่อวิทยาคม นายธีระ  จงรุ่งเรืองสิน เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
32 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570155 บางบ่อวิทยาคม nattiya  kubpulawan ครู อนุมัติ
33 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570155 บางบ่อวิทยาคม อริสรา  ตั้งใจดี ครุอัตราจ้าง อนุมัติ
34 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570156 เปร็งวิสุทธาธิบดี จุฑารัตน์  รัตนบรรเทิงกูล ครู อนุมัติ
35 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570157 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ นฤชัย  จ่างศรี ครู อนุมัติ
36 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570157 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ นางสาวมะลิวัลย์   กลิ่นสุวรรณ ครู อนุมัติ
37 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570157 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ทัศนีย์  บุญตาแสง ครู อนุมัติ
38 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570158 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ นาตยา  ชาติมนตรี ครู อนุมัติ
39 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570159 บางพลีราษฎร์บำรุง จิราภรณ์  ชัยชนะ ครู อนุมัติ
40 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570159 บางพลีราษฎร์บำรุง พรทิพย์   พิกุลทอง ครู อนุมัติ
41 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570160 พูลเจริญวิทยาคม ปรียาภัทร  ปะโปตินัง เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
42 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570160 พูลเจริญวิทยาคม สมพงษ  ศลทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
43 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570161 ราชวินิตบางแก้ว วชิราวุธ  สอนโสภา ครู อนุมัติ
44 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570161 ราชวินิตบางแก้ว นายอิศราพงษ์  พละสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
45 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570161 ราชวินิตบางแก้ว เสรีพงษ์  นามเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
46 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570162 บางแก้วประชาสรรค์ นางสาวจีรวรรณ  สุขผล ครู อนุมัติ
47 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570162 บางแก้วประชาสรรค์ นางสิริกร  บุญทัน ครูชำนาญการ อนุมัติ
48 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570170 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ นางสาวสิริพร  พูลสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
49 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 570170 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมศักดิ์  กาทอง ครู อนุมัติ
50 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070320 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ Supalee  Bua-ngamprasert Teacher อนุมัติ
51 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070321 ดัดดรุณี ปฐมารัตน์  มาระโภชน์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
52 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070321 ดัดดรุณี ปฐมารัตน์  ฤกษ์มงคล แผนงาน อนุมัติ
53 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070321 ดัดดรุณี รัชดาภรณ์  เอี๊ยบประเสริฐ ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
54 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070321 ดัดดรุณี ธีรวัฒน์  ตันเจริญ ครู อนุมัติ
55 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070322 วัดโสธรวรารามวรวิหาร นางสมจิตต์  แจ้งตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
56 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070322 วัดโสธรวรารามวรวิหาร วงศ์ภิวัฒน์  คงสาคร รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
57 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070323 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สุพิณ  ศิลารัตน์ ครู อนุมัติ
58 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070324 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ณรงค์ชัย  วรรณศิลป์ ครู อนุมัติ
59 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070324 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สุภัค  ปุตามา ครู อนุมัติ
60 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070326 เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี ไววิทย์   นาถ้ำพลอย ครู อนุมัติ
61 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070326 เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี เกศศิรินทร์   ณะเสน ครู อนุมัติ
62 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070327 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 พิทยา  แม่นทรง ครู อนุมัติ
63 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070327 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 นางจันทร์ณาวา  แจ่มจำรัส ครูชำนาญการ/ หัวหน้าบริหารงบประมาณ อนุมัติ
64 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070328 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา พงศธร  วงศ์เกษม คศ1 อนุมัติ
65 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070331 บางน้ำเปรี้ยววิทยา นางบุปผา  ตันตะราวงศา ครู อนุมัติ
66 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070332 ดอนฉิมพลีพิทยาคม วิไลวรรณ  โต๊ะยีบอ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
67 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070333 หมอนทองวิทยา นายภาคภูมิ  มัสเยาะ ครู อนุมัติ
68 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070334 ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ญาณกาญจน์  จิตคำรณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
69 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070334 ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นิตยา  มังวอ ครู อนุมัติ
70 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070336 การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง พัฒนะ  พิพัฒน์ศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
71 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070337 บางปะกง(บวรวิทยายน) ณิชาภา  วิรัชนีภรณ์ ครู อนุมัติ
72 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070337 บางปะกง(บวรวิทยายน) กัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข ครู อนุมัติ
73 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070337 บางปะกง(บวรวิทยายน) นภาพร  หงษ์ทอง ครู อนุมัติ
74 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070338 พุทธิรังสีพิบูล สมประสงค์  จำปาทอง ครู อนุมัติ
75 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070338 พุทธิรังสีพิบูล พรนภา  เลื่อยคลัง ครู อนุมัติ
76 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070340 วิทยาราษฎร์รังสรรค์ นางอรสา   จันทร์สัมฤทธิ์ ครู อนุมัติ
77 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070339 ผาณิตวิทยา รุ่งทิพย์  กลั่นเรืองแสง ครูชำนาญการ อนุมัติ
78 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070329 วัดเปี่ยมนิโครธาราม พิชัย  วรพิพัฒน์ ครู อนุมัติ
79 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070330 บางคล้าพิทยาคม ปัญญา  แสงวัฒนากุล ครู อนุมัติ
80 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070330 บางคล้าพิทยาคม ภัสนาราวรรณ  กุลทอง ครู คศ1 อนุมัติ
81 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070343 หนองแหนวิทยา สุพัตรา  ไชยราช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
82 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070343 หนองแหนวิทยา กัญญาณัฐ  เนตรธิยา ครู อนุมัติ
83 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070343 หนองแหนวิทยา นางสาวแสงเทียน  รับศิริเจริญ ครู คศ.1 อนุมัติ
84 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070344 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา อัจฉรา  ธิมาชัย ครู อนุมัติ
85 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070342 พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) มุกดา  สุขขี ครู อนุมัติ
86 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070342 พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) นายชูธัช  สระพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
87 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070345 ราชสาส์นวิทยา วัลลิกา  หวันวงศ์ ครู อนุมัติ
88 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070345 ราชสาส์นวิทยา นายวิโรจน์  ฟักสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
89 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070345 ราชสาส์นวิทยา จิตสมา  ธรรมจินดา ครู คศ.2 อนุมัติ
90 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070345 ราชสาส์นวิทยา เศวต  เรืองนุช ครู อนุมัติ
91 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070346 สนามชัยเขต นายธรรมนูญ  กันทะหงษ์ ครู อนุมัติ
92 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070348 ไผ่แก้ววิทยา นางสาวลักขณา  ถนอมเงิน ครู อนุมัติ
93 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070348 ไผ่แก้ววิทยา บุญมี  บำรุงสิน ครู อนุมัติ
94 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070348 ไผ่แก้ววิทยา วรรณพร  ศรีบุญลอย ครู อนุมัติ
95 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070349 หนองไม้แก่นวิทยา วิยกร  เหลือผล ครู คศ.1 อนุมัติ
96 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070349 หนองไม้แก่นวิทยา ภัณฑิรา  วงษ์ชมภู ครู อนุมัติ
97 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070350 แปลงยาวพิทยาคม ภรณ์พรรษา  บุญเพชร ครู อนุมัติ
98 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070350 แปลงยาวพิทยาคม นิภา  แคภูเขียว ครู คศ.1 อนุมัติ
99 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070351 มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา บุษยา  ราศรีมิน ครูชำนาญการ อนุมัติ
100 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070351 มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา นวพงศ์   เก็มกาแมน ครูคศ.1 อนุมัติ
101 101706 สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 070352 ก้อนแก้วพิทยาคม กรรณิการ์  อธิราช ครูชำนาญการ อนุมัติ