รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290266 ปราจีนกัลยาณี ธันยานี  เชาว์ดี พนักงานราชการ อนุมัติ
2 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290266 ปราจีนกัลยาณี นพสร  อู่แก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
3 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290269 ไทยรัฐวิทยา ๗ สุรัญญา  สุโขติ ครู อนุมัติ
4 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290272 กบินทร์วิทยา จิตรา  น้อมชอบ ครู อนุมัติ
5 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290272 กบินทร์วิทยา ธีรารัตน์  บุญมั่น ครู อนุมัติ
6 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290273 ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง ชไมพร  น้อยศิริ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
7 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290274 กบินทร์บุรี สิรินยาพร  คำมา หัวหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
8 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290276 วังดาลวิทยาคม นายยุทธศักดิ์   ลายทอง ครู อนุมัติ
9 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290279 มณีเสวตรอุปถัมภ์ สุธิดา  บุญเทศนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
10 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290280 ร่มเกล้า ปราจีนบุรี นางสาวสุชาดา  อัครเดชะธนวัฒน์ ครู อนุมัติ
11 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290282 ชิตใจชื่น ณัชชา  สุนทรประยูร ครู อนุมัติ
12 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290284 กระทุ่มแพ้ววิทยา นางโสมวลี  คงพุ่ม ครู อนุมัติ
13 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290285 ประจันตราษฎร์บำรุง ว่าที่ร.ต.อนันต์  สหะวิริยะสกุล ครู อนุมัติ
14 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290288 ศรีมหาโพธิ Kritsana  Paisarnnichakorn ครู อนุมัติ
15 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290288 ศรีมหาโพธิ ปิยธิดา  ครุฑคง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
16 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 290289 กรอกสมบูรณ์วิทยาคม พิไลลักษณ์  วุฒิ ครู อนุมัติ
17 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170151 เมืองนครนายก สุพงศกร  ศรอินทร์ ครู อนุมัติ
18 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170154 ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นาย กฤติพงศ์  บดีนพพิทักษ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
19 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170154 ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ วิภารัตน์  ฉัตรทอง พนักงานบริษัท อนุมัติ
20 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170156 ปากพลีวิทยาคาร กมลวรรณ  แจงประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
21 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170156 ปากพลีวิทยาคาร patchara  kongmon teacher อนุมัติ
22 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170156 ปากพลีวิทยาคาร มณีรัตน์  ชูชีพ ครู อนุมัติ
23 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170157 บ้านนา นายกพิทยากร นางสาวอรฤทัย  ปานทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
24 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170159 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม นายทวีสุข  นามวงศ์ ครู อนุมัติ
25 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170160 องครักษ์ นางสาวพิมพ์เพชร  เพชรประยูร ครู อนุมัติ
26 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 170161 ภัทรพิทยาจารย์ อนุศลา  หอมกลิ่น ครู อนุมัติ
27 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740298 คลองหาดพิทยาคม น.ส.ปัณชญา  สำเร็จกิจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
28 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740298 คลองหาดพิทยาคม arpaporn  paisomrong ครู อนุมัติ
29 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740303 วังน้ำเย็นวิทยาคม นายอนุวัฒน์  ปลื้มใจ พนักงานราชการ อนุมัติ
30 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740294 สระแก้ว นางสุดศิริ  จันทร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
31 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740296 ท่าเกษมพิทยา นางสุพัฒน์สินี   เรือนแก้ว ครู อนุมัติ
32 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740313 วังสมบูรณ์วิทยาคม วัลลภา  ปรีเปรม ครู อนุมัติ
33 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740314 วังไพรวิทยาคม นายเสรี  ด่านขุนทด หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
34 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740314 วังไพรวิทยาคม นางสาวชลิตา   เพียเพ็งต้น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
35 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740308 อรัญประเทศ เกียรติศักดิ์  เจริญผล ครู อนุมัติ
36 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740307 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก นายสมชาย  เหลืองอ่อน ครู อนุมัติ
37 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740302 ซับม่วงวิทยา นายเสถียร  งามผลเจริญ ครู อันดับ ค.ศ. 1 อนุมัติ
38 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740300 ตาพระยา โชคอนันต์  เพ็ชรประเสริฐ ครู อนุมัติ
39 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 740312 ทัพพระยาพิทยา วิกาลดา  เหลืองทอง ครู คศ.1 อนุมัติ