รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480364 : สวนผึ้งวิทยา พิมพา  ชัยมา ครูผู้ช่วย
2 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480364 : สวนผึ้งวิทยา อานนท์  งามเนตร์ ครูผู้ช่วย
3 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480364 : สวนผึ้งวิทยา ไปรมา  ธรรมกิจวัฒน์ ครู คศ.1
4 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480364 : สวนผึ้งวิทยา ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์  โกช่วย ครูผู้ช่วย
5 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480364 : สวนผึ้งวิทยา รัตนาภรณ์  รักษ์ตัว ครู
6 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480379 : ปากท่อพิทยาคม ชลดา  แก้วสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย
7 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480379 : ปากท่อพิทยาคม rateera  tosajjawong ครู
8 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480379 : ปากท่อพิทยาคม suphansa  Angkasuttipong ครู
9 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480379 : ปากท่อพิทยาคม นางสุกันยา  บัวชื่น ครู คศ.3
10 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480358 : เบญจมราชูทิศ ราชบุรี อภิรดี  วงษ์ทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ
11 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480362 : คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ นายธนากร   ฉายแก้ว ครูผู้ช่วย
12 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480362 : คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ไพลิน  วงค์ไทย เจ้าหน้าที่พัสดุ
13 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480363 : ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สมภพ  ฮู้ตราทอง ครู
14 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480363 : ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ นพพล  ทองดี ครู
15 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480363 : ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ พัชรี  แน่นทรัพย์ ครู
16 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480380 : วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ วัชรี  มณีตัน ครูู้
17 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480380 : วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ วิทยา  มองมั่น ครู คศ.๑
18 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480380 : วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสุกัญญา    พูลธนะ ครู
19 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480359 : ราชโบริกานุเคราะห์ ศุภวรรณ  ศรีประทุม ครู
20 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480359 : ราชโบริกานุเคราะห์ นางจิดาภา  พูลมี ครู
21 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480359 : ราชโบริกานุเคราะห์ สุนันทา  บุญโต ครู
22 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480360 : แคทรายวิทยา เอกลักษณ์  เขียนบัณฑิตย์ ครู
23 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480360 : แคทรายวิทยา นางประไพศรี   งามยิ่งยวด ครู
24 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480360 : แคทรายวิทยา น่างเบญจมาศ   ทองอินทร ครู
25 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480381 : บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จินดารัตน์  พวงแฉล้ม ครูอัตราจ้าง
26 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480381 : บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ณัฐกานต์  จันทร์ทอง ครู
27 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480381 : บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สุนิสา  เจริญกลิ่น ครู
28 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480361 : รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นางธนีนาฏ  สิทธา ครู
29 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480361 : รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นายสมยศ  บุญเจริญ ผู้อำนวยการ
30 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480361 : รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ธนวันต์  เข็มทอง ครู
31 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480361 : รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาววิชญาพร  อารมณ์ ครู
32 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480382 : โสภณศิริราษฎร์ ควนคนึง  เสาม่วง ครู
33 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480382 : โสภณศิริราษฎร์ ธนิตา  ลิขิต ครูผู้ช่วย
34 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480383 : บ้านคาวิทยา นางสาวศานตมล  โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย
35 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480383 : บ้านคาวิทยา อรัญ  ใยบัว ครู
36 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480383 : บ้านคาวิทยา ชาลินี  จันเจริญ ครู คศ.1
37 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480365 : สายธรรมจันทร์ wimol  yuphaiphat ครู
38 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480365 : สายธรรมจันทร์ นงลักษณ์  ห้วยหงษ์ทอง ครู
39 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480365 : สายธรรมจันทร์ เจษฎา  ปุญญรัตนศรีขจร ครูอัตราจ้าง
40 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480375 : โพธาวัฒนาเสนี นายธเนศ  ชะพินทร ครู
41 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480375 : โพธาวัฒนาเสนี นายชัชวาลย์  ดำเนินกิจชอบ หัวหน้าหน่วยพัสดุ
42 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480366 : ประสาทรัฐประชากิจ มารุต  เสลาคุณ ครู
43 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480366 : ประสาทรัฐประชากิจ นางสาววิภาดา  วงศ์ยะรา เจ้าหน้าที่พัสดุ
44 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480370 : หนองปลาหมอพิทยาคม นางชนัญชิดา  พลายแดง ครูชำนาญการพิเศษ
45 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480370 : หนองปลาหมอพิทยาคม นายสิทธิพัฒน์  จินตศิริกูล ครู
46 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480374 : โพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" ปฐมาภรณ์  บุญครอง ครูผู้ช่วย
47 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480374 : โพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" พิชญา  แป้นแก้ว ครู
48 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480376 : หนองโพวิทยา ประมวลศรี  สิทธิสาตร์ ครู
49 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480376 : หนองโพวิทยา ประมวลศรี  สิทธิสาตร์ ครู
50 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480367 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์ ครู
51 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480377 : ช่องพรานวิทยา นางสาวกิ่งกาญจน์  จันหนู ครูผู้ช่วย
52 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480377 : ช่องพรานวิทยา จิรายุส  ยอดอาจ ครูผู้ช่วย
53 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480368 : เนกขัมวิทยา จันทร์เพ็ญ  แก้วหอมคำ ครู
54 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480368 : เนกขัมวิทยา จิรายุ  สงวนแก้ว ครู
55 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480368 : เนกขัมวิทยา บุญรุ่ง  คอนเมฆ ครู
56 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480372 : มัธยมวัดดอนตูม นายพลพัฒน์  บุณยะบูรณ หัวหน้างานอาคารสถานที่
57 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480372 : มัธยมวัดดอนตูม นายชูชีพ  สายเย็น ครู
58 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480372 : มัธยมวัดดอนตูม มณฑล  เล็กเปีย ครูผู้ช่วย
59 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480378 : ท่ามะขามวิทยา นางชูติวรรณ  อุ่มสาตร์ ครูชำนาญการพิเศษ
60 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480378 : ท่ามะขามวิทยา สายสมร  ภูละมุล ครู
61 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480378 : ท่ามะขามวิทยา รุ้งตะวัน  จันทร์คำ ครูผู้ช่วย
62 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480373 : บางแพปฐมพิทยา วัฒนาวดี  สิงห์แก้ว ครู
63 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480373 : บางแพปฐมพิทยา นายกวี  กุลพิพัฒน์สัจจะ ครู คศ. 3
64 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480371 : กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สรรเสริญ  ใหญ่แก้ว ครู
65 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480371 : กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม พรรณี  วันกระจ่าง ครู
66 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480371 : กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม วีรศักดิ์  ทองดอนน้อย ครู
67 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480369 : รัตนราษฎร์บำรุง ณิชวรรณ  จันอ้น ครู
68 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480369 : รัตนราษฎร์บำรุง ชนิกานต์  คะนนท์ ครูผู้ช่วย
69 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480369 : รัตนราษฎร์บำรุง นิวัตร  วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
70 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480369 : รัตนราษฎร์บำรุง ตรีนุช  เสลานนท์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
71 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020448 : เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ศิวพร  คล้ายเจ๊ก ครู คศ.2
72 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020448 : เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี พนาไพร  ศิริรัตน์ ครู
73 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020464 : ท่าม่วงราษฎร์บำรุง ลลิดา  แสงอาทิตย์ ครู
74 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020464 : ท่าม่วงราษฎร์บำรุง พรทิพย์  ศีลแดนจันทร์ ครู
75 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020464 : ท่าม่วงราษฎร์บำรุง วีญาภัทร  มัชมี ครู
76 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020465 : หนองขาวโกวิทพิทยาคม นพวรรณ์  ใจจง ครู
77 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020465 : หนองขาวโกวิทพิทยาคม วิชญาภา  สีมา ครู
78 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020466 : พังตรุราษฎร์รังสรรค์ ปรีชา  คงนะ ครู
79 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020466 : พังตรุราษฎร์รังสรรค์ รัตยา  รัฐถาวร ครู
80 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020466 : พังตรุราษฎร์รังสรรค์ ศิรินภา  ชูศรี ครู
81 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020476 : ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พจมาลย์  เขียวเซ็น ครู
82 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020476 : ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กันตินันท์  ปันร์นฉัตร์ ครูผู้ช่วย
83 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020463 : วิสุทธรังษี โสภิญ  ไชยแก้ว ครู
84 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020447 : กาญจนานุเคราะห์ สุปรีดา  อนันต์เวชานุวัฒน์ ครู
85 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020447 : กาญจนานุเคราะห์ นางสาวถีระจิต  บุญเจริญ ครู
86 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020449 : เทพมงคลรังษี ฐิติวุฒิ  สงบจิต ครู
87 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020449 : เทพมงคลรังษี อรฉัตร  นาคพันธ์ ครู
88 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020449 : เทพมงคลรังษี วิษณุ  ระวังนาม ครู
89 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020467 : หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สุทัศน์  ถาวรไพบูลย์เจริญ ครู
90 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020467 : หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง นายวรงค์  วิเศษสิงห์ ครู
91 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020468 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นางมณีรัตน์  กาลสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
92 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020468 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นางวีณา  นาคะพันธุ์ ครู
93 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020455 : บ่อพลอยรัชดาภิเษก รังสุรางค์  ทองเงิน ครู
94 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020455 : บ่อพลอยรัชดาภิเษก อิสรีย์  ตรีสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
95 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020455 : บ่อพลอยรัชดาภิเษก อดิศักดิ์  ปริยาปัญจางค์ คาู
96 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020458 : ท่ามะกาวิทยาคม นันทนา  วิราศรี ครู
97 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020458 : ท่ามะกาวิทยาคม เกษมสิทธิ์  พิมุขชัยสิทธิ์ หัวหน้างานสารสนเทศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
98 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020458 : ท่ามะกาวิทยาคม นางดุจดาว  นุชนุ่ม ครู
99 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020458 : ท่ามะกาวิทยาคม สุทธาทิพย์  ไชยสงเคราะห์ ครู
100 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020472 : พนมทวนชนูปถัมภ์ สายัณห์  โพธิ์ศรีทอง ครูชำนาญการ
101 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020472 : พนมทวนชนูปถัมภ์ อโนชา  ไคลมี ครู
102 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020472 : พนมทวนชนูปถัมภ์ วันดี  พุ่มเคียง พนักงานราชกาาร
103 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020456 : หนองรีประชานิมิต จอมมณี  ศรีเจริญ ครู
104 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020456 : หนองรีประชานิมิต สุนิสา  ไพลศรี ครู
105 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020456 : หนองรีประชานิมิต นางสาวจันทร์เพ็ญ  ธนะฤกษ์ ครู
106 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020459 : พระแท่นดงรังวิทยาคาร ภัททิรา  ศุภมาศ ครู
107 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020459 : พระแท่นดงรังวิทยาคาร มนสิชา  เปล่งเจริญศิริชัย ครู
108 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020459 : พระแท่นดงรังวิทยาคาร นางสาววราภรณ์  วิสูตรสกุลศักดิ์ ครู
109 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020459 : พระแท่นดงรังวิทยาคาร สุธน  ศรีศักดิ์บางเตย ครู
110 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020473 : พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์) สุรินทร์  ภักดิ์วิไลเกียรติ ครู
111 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020473 : พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์) นายธานี  เพิกเฉย ครู
112 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020473 : พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์) ภัทราภรณ์  ศรีแป้น ครู
113 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020460 : นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ชาญชัย  คูณทา ครู
114 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020460 : นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ เสาวนีย์  คูณทา ครู
115 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020461 : ท่ามะกาปุญสิริวิทยา ผดุงศักดิ์  ดอนโศรก ครูผู้ช่วย
116 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020461 : ท่ามะกาปุญสิริวิทยา จิระศักดิ์  แข็งแรง ครูผู้ช่วย
117 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020462 : ท่าเรือพิทยาคม ศิริอัมพร  ปินตาเชื้อ ครู
118 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020462 : ท่าเรือพิทยาคม นัสชนก  เศรษฐศักดาศิริ ครู
119 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020475 : เลาขวัญราษฎร์บำรุง ยุวดี  ศิลาดี ครูผู้ช่วย
120 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020475 : เลาขวัญราษฎร์บำรุง เวนิสา  พานทอง ครูผู้ช่วย
121 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020475 : เลาขวัญราษฎร์บำรุง เสกสันต์  เทียนสมใจ ครู
122 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020478 : หนองปรือพิทยาคม นายสุรัช  มยุรางกูร ครู
123 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020478 : หนองปรือพิทยาคม อุษา  โตแก้ว ครูผู้ช่วย
124 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020478 : หนองปรือพิทยาคม ณิชาภา  ทองประเสริฐ ครู
125 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020477 : ประชามงคล รภีพร  เมืองวงษ์ ครู
126 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020477 : ประชามงคล ยิ่งศักดิ์  บำรุงพงษ์ ครู
127 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020479 : ห้วยกระเจาพิทยาคม นายภัสภูมิ  ยะปายต๋า ครู
128 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020479 : ห้วยกระเจาพิทยาคม ณรงค์ฤทธิ์  ทับทิม ครู
129 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020452 : ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา วรรณวิมล  ครองระวะ ครู คศ.1
130 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020452 : ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา นายฉัตรชัย  ผิวผ่อง ครู
131 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020452 : ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา นางสุภาภัทร์  เขียวปัด ครู
132 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020457 : ศรีสวัสดิ์พิทยาคม จิรัตติกาล  ถิ่นกาญจน์วัฒนา ครู
133 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020457 : ศรีสวัสดิ์พิทยาคม ณัฐธิดา  ม่วงนาครอง ครูผู้ช่วย
134 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020469 : ทองผาภูมิวิทยา สุจิตรา  พึ่งฮั้ว ครู
135 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020469 : ทองผาภูมิวิทยา สุณิสา  อุดมสุข ครู
136 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020469 : ทองผาภูมิวิทยา นางสาววรพิตร์  ไพรบึง ครู
137 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020471 : อุดมสิทธิศึกษา นายศิษฏ์ฐิกานต์  โพธิ์ชา ครู
138 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020471 : อุดมสิทธิศึกษา ชุติมา  ใจคลาย ครู
139 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020453 : ไทรโยคน้อยวิทยา นางสาวสิวินีย์  ประจำถิ่น ครู
140 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020470 : ร่มเกล้า กาญจนบุรี เสาวคนธ์  ชนะรัตน์ ครู