รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480364 สวนผึ้งวิทยา รัตนาภรณ์  รักษ์ตัว ครู อนุมัติ
2 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480364 สวนผึ้งวิทยา ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์  โกช่วย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
3 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480364 สวนผึ้งวิทยา พิมพา  ชัยมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
4 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480364 สวนผึ้งวิทยา อานนท์  งามเนตร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
5 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480364 สวนผึ้งวิทยา ไปรมา  ธรรมกิจวัฒน์ ครู คศ.1 อนุมัติ
6 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480379 ปากท่อพิทยาคม ชลดา  แก้วสุวรรณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
7 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480379 ปากท่อพิทยาคม rateera  tosajjawong ครู อนุมัติ
8 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480379 ปากท่อพิทยาคม suphansa  Angkasuttipong ครู อนุมัติ
9 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480379 ปากท่อพิทยาคม นางสุกันยา  บัวชื่น ครู คศ.3 อนุมัติ
10 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480358 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี อภิรดี  วงษ์ทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
11 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480362 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ไพลิน  วงค์ไทย เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
12 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480362 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ นายธนากร   ฉายแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
13 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480363 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สมภพ  ฮู้ตราทอง ครู อนุมัติ
14 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480363 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ พัชรี  แน่นทรัพย์ ครู อนุมัติ
15 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480363 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ นพพล  ทองดี ครู อนุมัติ
16 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480380 วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสุกัญญา    พูลธนะ ครู อนุมัติ
17 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480380 วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ วัชรี  มณีตัน ครูู้ อนุมัติ
18 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480380 วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ วิทยา  มองมั่น ครู คศ.๑ อนุมัติ
19 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480359 ราชโบริกานุเคราะห์ สุนันทา  บุญโต ครู อนุมัติ
20 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480359 ราชโบริกานุเคราะห์ ศุภวรรณ  ศรีประทุม ครู อนุมัติ
21 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480359 ราชโบริกานุเคราะห์ นางจิดาภา  พูลมี ครู อนุมัติ
22 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480360 แคทรายวิทยา เอกลักษณ์  เขียนบัณฑิตย์ ครู อนุมัติ
23 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480360 แคทรายวิทยา นางประไพศรี   งามยิ่งยวด ครู อนุมัติ
24 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480360 แคทรายวิทยา น่างเบญจมาศ   ทองอินทร ครู อนุมัติ
25 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480381 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สุนิสา  เจริญกลิ่น ครู อนุมัติ
26 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480381 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จินดารัตน์  พวงแฉล้ม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
27 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480381 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ณัฐกานต์  จันทร์ทอง ครู อนุมัติ
28 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480361 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นางธนีนาฏ  สิทธา ครู อนุมัติ
29 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480361 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นายสมยศ  บุญเจริญ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
30 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480361 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ธนวันต์  เข็มทอง ครู อนุมัติ
31 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480361 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาววิชญาพร  อารมณ์ ครู อนุมัติ
32 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480382 โสภณศิริราษฎร์ ธนิตา  ลิขิต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
33 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480382 โสภณศิริราษฎร์ ควนคนึง  เสาม่วง ครู อนุมัติ
34 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480383 บ้านคาวิทยา นางสาวศานตมล  โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
35 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480383 บ้านคาวิทยา อรัญ  ใยบัว ครู อนุมัติ
36 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480383 บ้านคาวิทยา ชาลินี  จันเจริญ ครู คศ.1 อนุมัติ
37 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480365 สายธรรมจันทร์ wimol  yuphaiphat ครู อนุมัติ
38 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480365 สายธรรมจันทร์ นงลักษณ์  ห้วยหงษ์ทอง ครู อนุมัติ
39 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480365 สายธรรมจันทร์ เจษฎา  ปุญญรัตนศรีขจร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
40 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480375 โพธาวัฒนาเสนี นายธเนศ  ชะพินทร ครู อนุมัติ
41 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480375 โพธาวัฒนาเสนี นายชัชวาลย์  ดำเนินกิจชอบ หัวหน้าหน่วยพัสดุ อนุมัติ
42 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480366 ประสาทรัฐประชากิจ นางสาววิภาดา  วงศ์ยะรา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
43 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480366 ประสาทรัฐประชากิจ มารุต  เสลาคุณ ครู อนุมัติ
44 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480370 หนองปลาหมอพิทยาคม นางชนัญชิดา  พลายแดง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
45 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480370 หนองปลาหมอพิทยาคม นายสิทธิพัฒน์  จินตศิริกูล ครู อนุมัติ
46 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480374 โพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" พิชญา  แป้นแก้ว ครู อนุมัติ
47 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480374 โพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" ปฐมาภรณ์  บุญครอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
48 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480376 หนองโพวิทยา ประมวลศรี  สิทธิสาตร์ ครู อนุมัติ
49 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480376 หนองโพวิทยา ประมวลศรี  สิทธิสาตร์ ครู อนุมัติ
50 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480367 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์ ครู อนุมัติ
51 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480377 ช่องพรานวิทยา จิรายุส  ยอดอาจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
52 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480377 ช่องพรานวิทยา นางสาวกิ่งกาญจน์  จันหนู ครูผู้ช่วย อนุมัติ
53 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480368 เนกขัมวิทยา บุญรุ่ง  คอนเมฆ ครู อนุมัติ
54 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480368 เนกขัมวิทยา จันทร์เพ็ญ  แก้วหอมคำ ครู อนุมัติ
55 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480368 เนกขัมวิทยา จิรายุ  สงวนแก้ว ครู อนุมัติ
56 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480372 มัธยมวัดดอนตูม มณฑล  เล็กเปีย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
57 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480372 มัธยมวัดดอนตูม นายพลพัฒน์  บุณยะบูรณ หัวหน้างานอาคารสถานที่ อนุมัติ
58 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480372 มัธยมวัดดอนตูม นายชูชีพ  สายเย็น ครู อนุมัติ
59 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480378 ท่ามะขามวิทยา สายสมร  ภูละมุล ครู อนุมัติ
60 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480378 ท่ามะขามวิทยา รุ้งตะวัน  จันทร์คำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
61 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480378 ท่ามะขามวิทยา นางชูติวรรณ  อุ่มสาตร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
62 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480373 บางแพปฐมพิทยา นายกวี  กุลพิพัฒน์สัจจะ ครู คศ. 3 อนุมัติ
63 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480373 บางแพปฐมพิทยา วัฒนาวดี  สิงห์แก้ว ครู อนุมัติ
64 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480371 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สรรเสริญ  ใหญ่แก้ว ครู อนุมัติ
65 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480371 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม พรรณี  วันกระจ่าง ครู อนุมัติ
66 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480371 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม วีรศักดิ์  ทองดอนน้อย ครู อนุมัติ
67 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480369 รัตนราษฎร์บำรุง ณิชวรรณ  จันอ้น ครู อนุมัติ
68 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480369 รัตนราษฎร์บำรุง ชนิกานต์  คะนนท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
69 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480369 รัตนราษฎร์บำรุง ตรีนุช  เสลานนท์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
70 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020448 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ศิวพร  คล้ายเจ๊ก ครู คศ.2 อนุมัติ
71 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020448 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี พนาไพร  ศิริรัตน์ ครู อนุมัติ
72 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020464 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง วีญาภัทร  มัชมี ครู อนุมัติ
73 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020464 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง ลลิดา  แสงอาทิตย์ ครู อนุมัติ
74 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020464 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง พรทิพย์  ศีลแดนจันทร์ ครู อนุมัติ
75 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020465 หนองขาวโกวิทพิทยาคม วิชญาภา  สีมา ครู อนุมัติ
76 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020465 หนองขาวโกวิทพิทยาคม นพวรรณ์  ใจจง ครู อนุมัติ
77 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020466 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ ปรีชา  คงนะ ครู อนุมัติ
78 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020466 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ รัตยา  รัฐถาวร ครู อนุมัติ
79 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020466 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ ศิรินภา  ชูศรี ครู อนุมัติ
80 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020476 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พจมาลย์  เขียวเซ็น ครู อนุมัติ
81 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020476 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กันตินันท์  ปันร์นฉัตร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
82 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020463 วิสุทธรังษี โสภิญ  ไชยแก้ว ครู อนุมัติ
83 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020447 กาญจนานุเคราะห์ สุปรีดา  อนันต์เวชานุวัฒน์ ครู อนุมัติ
84 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020447 กาญจนานุเคราะห์ นางสาวถีระจิต  บุญเจริญ ครู อนุมัติ
85 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020449 เทพมงคลรังษี วิษณุ  ระวังนาม ครู อนุมัติ
86 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020449 เทพมงคลรังษี ฐิติวุฒิ  สงบจิต ครู อนุมัติ
87 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020449 เทพมงคลรังษี อรฉัตร  นาคพันธ์ ครู อนุมัติ
88 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020467 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง นายวรงค์  วิเศษสิงห์ ครู อนุมัติ
89 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020467 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สุทัศน์  ถาวรไพบูลย์เจริญ ครู อนุมัติ
90 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020468 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นางวีณา  นาคะพันธุ์ ครู อนุมัติ
91 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020468 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นางมณีรัตน์  กาลสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
92 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020455 บ่อพลอยรัชดาภิเษก รังสุรางค์  ทองเงิน ครู อนุมัติ
93 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020455 บ่อพลอยรัชดาภิเษก อิสรีย์  ตรีสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
94 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020455 บ่อพลอยรัชดาภิเษก อดิศักดิ์  ปริยาปัญจางค์ คาู อนุมัติ
95 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020458 ท่ามะกาวิทยาคม สุทธาทิพย์  ไชยสงเคราะห์ ครู อนุมัติ
96 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020458 ท่ามะกาวิทยาคม นันทนา  วิราศรี ครู อนุมัติ
97 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020458 ท่ามะกาวิทยาคม เกษมสิทธิ์  พิมุขชัยสิทธิ์ หัวหน้างานสารสนเทศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อนุมัติ
98 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020458 ท่ามะกาวิทยาคม นางดุจดาว  นุชนุ่ม ครู อนุมัติ
99 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020472 พนมทวนชนูปถัมภ์ วันดี  พุ่มเคียง พนักงานราชกาาร อนุมัติ
100 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020472 พนมทวนชนูปถัมภ์ สายัณห์  โพธิ์ศรีทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
101 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020472 พนมทวนชนูปถัมภ์ อโนชา  ไคลมี ครู อนุมัติ
102 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020456 หนองรีประชานิมิต นางสาวจันทร์เพ็ญ  ธนะฤกษ์ ครู อนุมัติ
103 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020456 หนองรีประชานิมิต จอมมณี  ศรีเจริญ ครู อนุมัติ
104 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020456 หนองรีประชานิมิต สุนิสา  ไพลศรี ครู อนุมัติ
105 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020459 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สุธน  ศรีศักดิ์บางเตย ครู อนุมัติ
106 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020459 พระแท่นดงรังวิทยาคาร มนสิชา  เปล่งเจริญศิริชัย ครู อนุมัติ
107 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020459 พระแท่นดงรังวิทยาคาร ภัททิรา  ศุภมาศ ครู อนุมัติ
108 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020459 พระแท่นดงรังวิทยาคาร นางสาววราภรณ์  วิสูตรสกุลศักดิ์ ครู อนุมัติ
109 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020473 พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์) ภัทราภรณ์  ศรีแป้น ครู อนุมัติ
110 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020473 พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์) สุรินทร์  ภักดิ์วิไลเกียรติ ครู อนุมัติ
111 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020473 พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์) นายธานี  เพิกเฉย ครู อนุมัติ
112 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020460 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ เสาวนีย์  คูณทา ครู อนุมัติ
113 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020460 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ชาญชัย  คูณทา ครู อนุมัติ
114 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020461 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา ผดุงศักดิ์  ดอนโศรก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
115 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020461 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา จิระศักดิ์  แข็งแรง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
116 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020462 ท่าเรือพิทยาคม นัสชนก  เศรษฐศักดาศิริ ครู อนุมัติ
117 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020462 ท่าเรือพิทยาคม ศิริอัมพร  ปินตาเชื้อ ครู อนุมัติ
118 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020475 เลาขวัญราษฎร์บำรุง เสกสันต์  เทียนสมใจ ครู อนุมัติ
119 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020475 เลาขวัญราษฎร์บำรุง ยุวดี  ศิลาดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
120 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020475 เลาขวัญราษฎร์บำรุง เวนิสา  พานทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
121 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020478 หนองปรือพิทยาคม นายสุรัช  มยุรางกูร ครู อนุมัติ
122 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020478 หนองปรือพิทยาคม อุษา  โตแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
123 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020478 หนองปรือพิทยาคม ณิชาภา  ทองประเสริฐ ครู อนุมัติ
124 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020477 ประชามงคล ยิ่งศักดิ์  บำรุงพงษ์ ครู อนุมัติ
125 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020477 ประชามงคล รภีพร  เมืองวงษ์ ครู อนุมัติ
126 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020479 ห้วยกระเจาพิทยาคม นายภัสภูมิ  ยะปายต๋า ครู อนุมัติ
127 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020479 ห้วยกระเจาพิทยาคม ณรงค์ฤทธิ์  ทับทิม ครู อนุมัติ
128 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020452 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา นางสุภาภัทร์  เขียวปัด ครู อนุมัติ
129 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020452 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา วรรณวิมล  ครองระวะ ครู คศ.1 อนุมัติ
130 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020452 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา นายฉัตรชัย  ผิวผ่อง ครู อนุมัติ
131 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020457 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม จิรัตติกาล  ถิ่นกาญจน์วัฒนา ครู อนุมัติ
132 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020457 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม ณัฐธิดา  ม่วงนาครอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
133 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020469 ทองผาภูมิวิทยา นางสาววรพิตร์  ไพรบึง ครู อนุมัติ
134 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020469 ทองผาภูมิวิทยา สุณิสา  อุดมสุข ครู อนุมัติ
135 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020469 ทองผาภูมิวิทยา สุจิตรา  พึ่งฮั้ว ครู อนุมัติ
136 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020471 อุดมสิทธิศึกษา ชุติมา  ใจคลาย ครู อนุมัติ
137 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020471 อุดมสิทธิศึกษา นายศิษฏ์ฐิกานต์  โพธิ์ชา ครู อนุมัติ
138 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020453 ไทรโยคน้อยวิทยา นางสาวสิวินีย์  ประจำถิ่น ครู อนุมัติ
139 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020470 ร่มเกล้า กาญจนบุรี เสาวคนธ์  ชนะรัตน์ ครู อนุมัติ