รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480364 สวนผึ้งวิทยา ไปรมา  ธรรมกิจวัฒน์ ครู คศ.1 อนุมัติ
2 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480364 สวนผึ้งวิทยา รัตนาภรณ์  รักษ์ตัว ครู อนุมัติ
3 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480379 ปากท่อพิทยาคม rateera  tosajjawong ครู อนุมัติ
4 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480379 ปากท่อพิทยาคม suphansa  Angkasuttipong ครู อนุมัติ
5 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480379 ปากท่อพิทยาคม นางสุกันยา  บัวชื่น ครู คศ.3 อนุมัติ
6 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480358 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ศุภชัย  เปล่งความดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
7 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480358 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี อภิรดี  วงษ์ทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
8 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480362 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ไพลิน  วงค์ไทย เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
9 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480363 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สมภพ  ฮู้ตราทอง ครู อนุมัติ
10 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480380 วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ วัชรี  มณีตัน ครูู้ อนุมัติ
11 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480380 วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสุกัญญา    พูลธนะ ครู อนุมัติ
12 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480359 ราชโบริกานุเคราะห์ ศุภวรรณ  ศรีประทุม ครู อนุมัติ
13 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480359 ราชโบริกานุเคราะห์ นางจิดาภา  พูลมี ครู อนุมัติ
14 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480360 แคทรายวิทยา เอกลักษณ์  เขียนบัณฑิตย์ ครู อนุมัติ
15 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480360 แคทรายวิทยา นางประไพศรี   งามยิ่งยวด ครู อนุมัติ
16 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480381 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จินดารัตน์  พวงแฉล้ม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
17 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480381 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สุนิสา  เจริญกลิ่น ครู อนุมัติ
18 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480361 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นายสมยศ  บุญเจริญ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
19 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480361 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ธนวันต์  เข็มทอง ครู อนุมัติ
20 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480382 โสภณศิริราษฎร์ ควนคนึง  เสาม่วง ครู อนุมัติ
21 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480382 โสภณศิริราษฎร์ เสมา  ศิริอำพันธ์ ครู อนุมัติ
22 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480383 บ้านคาวิทยา ชาลินี  จันเจริญ ครู คศ.1 อนุมัติ
23 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480383 บ้านคาวิทยา อรัญ  ใยบัว ครู อนุมัติ
24 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480365 สายธรรมจันทร์ wimol  yuphaiphat ครู อนุมัติ
25 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480365 สายธรรมจันทร์ สุึทธิวัฒน์  มากมี ครู อนุมัติ
26 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480375 โพธาวัฒนาเสนี นายธเนศ  ชะพินทร ครู อนุมัติ
27 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480366 ประสาทรัฐประชากิจ มารุต  เสลาคุณ ครู อนุมัติ
28 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480366 ประสาทรัฐประชากิจ นางสาววิภาดา  วงศ์ยะรา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
29 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480370 หนองปลาหมอพิทยาคม นพดล  แสงสิน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
30 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480370 หนองปลาหมอพิทยาคม นายสิทธิพัฒน์  จินตศิริกูล ครู อนุมัติ
31 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480374 โพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" พิชญา  แป้นแก้ว ครู อนุมัติ
32 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480376 หนองโพวิทยา ประมวลศรี  สิทธิสาตร์ ครู อนุมัติ
33 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480367 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
34 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480377 ช่องพรานวิทยา วัชรินทร์  จันทโร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
35 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480377 ช่องพรานวิทยา วราภรณ์  จันทร์ปรีชาชัย ครู อนุมัติ
36 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480368 เนกขัมวิทยา จิรายุ  สงวนแก้ว ครู อนุมัติ
37 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480368 เนกขัมวิทยา บุญรุ่ง  คอนเมฆ ครู อนุมัติ
38 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480372 มัธยมวัดดอนตูม นายชูชีพ  สายเย็น ครู อนุมัติ
39 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480372 มัธยมวัดดอนตูม นายพลพัฒน์  บุณยะบูรณ หัวหน้างานอาคารสถานที่ อนุมัติ
40 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480378 ท่ามะขามวิทยา นางชูติวรรณ  อุ่มสาตร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
41 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480378 ท่ามะขามวิทยา สายสมร  ภูละมุล ครู อนุมัติ
42 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480373 บางแพปฐมพิทยา วัฒนาวดี  สิงห์แก้ว ครู อนุมัติ
43 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480373 บางแพปฐมพิทยา นายกวี  กุลพิพัฒน์สัจจะ ครู คศ. 3 อนุมัติ
44 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480371 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สรรเสริญ  ใหญ่แก้ว ครู อนุมัติ
45 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480371 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม พรรณี  วันกระจ่าง ครู อนุมัติ
46 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480369 รัตนราษฎร์บำรุง ชนิกานต์  คะนนท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
47 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 480369 รัตนราษฎร์บำรุง ตรีนุช  เสลานนท์ เจ้าหน้าที่พัีสดุ อนุมัติ
48 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020448 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ศิวพร  คล้ายเจ๊ก ครู คศ.2 อนุมัติ
49 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020448 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี พนาไพร  ศิริรัตน์ ครู อนุมัติ
50 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020464 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง ศยามล  มีช้าง ครู อนุมัติ
51 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020465 หนองขาวโกวิทพิทยาคม วิชญาภา  สีมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
52 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020465 หนองขาวโกวิทพิทยาคม นพวรรณ์  ใจจง ครู อนุมัติ
53 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020466 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ รัตยา  รัฐถาวร ครู อนุมัติ
54 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020466 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ ศิรินภา  ชูศรี ครู อนุมัติ
55 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020476 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ฆเนศจ์  นามสุวรรณ ครู อนุมัติ
56 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020476 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม มานะชัย  วีระเบญจพล ครู อนุมัติ
57 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020463 วิสุทธรังษี จิตติพร  ใจคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
58 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020463 วิสุทธรังษี จุรีพร  ปราบสุธา ครู อนุมัติ
59 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020447 กาญจนานุเคราะห์ นางสาวถีระจิต  บุญเจริญ ครู อนุมัติ
60 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020447 กาญจนานุเคราะห์ สุปรีดา  อนันต์เวชานุวัฒน์ ครู อนุมัติ
61 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020449 เทพมงคลรังษี วิษณุ  ระวังนาม ครู อนุมัติ
62 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020449 เทพมงคลรังษี อรฉัตร  นาคพันธ์ ครู อนุมัติ
63 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020467 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง นายวรงค์  วิเศษสิงห์ ครู อนุมัติ
64 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020468 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นางมณีรัตน์  กาลสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
65 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020468 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นางวีณา  นาคะพันธุ์ ครู อนุมัติ
66 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020455 บ่อพลอยรัชดาภิเษก อดิศักดิ์  ปริยาปัญจางค์ คาู อนุมัติ
67 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020455 บ่อพลอยรัชดาภิเษก รังสุรางค์  ทองเงิน ครู อนุมัติ
68 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020458 ท่ามะกาวิทยาคม สุทธาทิพย์  ไชยสงเคราะห์ ครู อนุมัติ
69 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020458 ท่ามะกาวิทยาคม นันทนา  วิราศรี ครู อนุมัติ
70 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020472 พนมทวนชนูปถัมภ์ สายัณห์  โพธิ์ศรีทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
71 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020472 พนมทวนชนูปถัมภ์ วันดี  พุ่มเคียง พนักงานราชกาาร อนุมัติ
72 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020456 หนองรีประชานิมิต นางสาวจันทร์เพ็ญ  ธนะฤกษ์ ครู อนุมัติ
73 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020456 หนองรีประชานิมิต จอมมณี  ศรีเจริญ ครู อนุมัติ
74 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020459 พระแท่นดงรังวิทยาคาร มนสิชา  เปล่งเจริญศิริชัย ครู อนุมัติ
75 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020459 พระแท่นดงรังวิทยาคาร ภัททิรา  ศุภมาศ ครู อนุมัติ
76 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020473 พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์) สุรินทร์  ภักดิ์วิไลเกียรติ ครู อนุมัติ
77 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020473 พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์) นายธานี  เพิกเฉย ครู อนุมัติ
78 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020460 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ เสาวนีย์  คูณทา ครู อนุมัติ
79 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020462 ท่าเรือพิทยาคม นัสชนก  เศรษฐศักดาศิริ ครู อนุมัติ
80 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020462 ท่าเรือพิทยาคม ศิริอัมพร  ปินตาเชื้อ ครู อนุมัติ
81 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020475 เลาขวัญราษฎร์บำรุง เวนิสา  พานทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
82 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020475 เลาขวัญราษฎร์บำรุง ยุวดี  ศิลาดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
83 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020478 หนองปรือพิทยาคม อุษา  โตแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
84 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020478 หนองปรือพิทยาคม นายสุรัช  มยุรางกูร ครู อนุมัติ
85 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020477 ประชามงคล รภีพร  เมืองวงษ์ ครู อนุมัติ
86 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020477 ประชามงคล สุภัทรา  ทับชม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
87 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020479 ห้วยกระเจาพิทยาคม ณรงค์ฤทธิ์  ทับทิม ครู อนุมัติ
88 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020479 ห้วยกระเจาพิทยาคม นายภัสภูมิ  ยะปายต๋า ครู อนุมัติ
89 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020452 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา วรรณวิมล  ครองระวะ ครู คศ.1 อนุมัติ
90 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020452 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา นางสุภาภัทร์  เขียวปัด ครู อนุมัติ
91 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020457 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม จิรัตติกาล  ถิ่นกาญจน์วัฒนา ครู อนุมัติ
92 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020469 ทองผาภูมิวิทยา ขวัญมงคล  สายสวาท ครูผู้ช่วย อนุมัติ
93 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020469 ทองผาภูมิวิทยา สุจิตรา  พึ่งฮั้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
94 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020471 อุดมสิทธิศึกษา นายศิษฏ์ฐิกานต์  โพธิ์ชา ครู อนุมัติ
95 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020471 อุดมสิทธิศึกษา ชุติมา  ใจคลาย ครู อนุมัติ
96 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020453 ไทรโยคน้อยวิทยา นางสาวสิวินีย์  ประจำถิ่น ครู อนุมัติ
97 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020453 ไทรโยคน้อยวิทยา นายอนันต์   กระชอนสุข ครู อนุมัติ
98 101708 สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 020470 ร่มเกล้า กาญจนบุรี เสาวคนธ์  ชนะรัตน์ ครู อนุมัติ