รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630450 : ตลิ่งชันวิทยา นางมัณฑนา  นิลวงษ์ ครู
2 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630450 : ตลิ่งชันวิทยา ณัฐนรินทร์  เจิมปรุ ครู
3 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630450 : ตลิ่งชันวิทยา นันทนา  สงสุวงษ์ ครู
4 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630447 : กรรณสูตศึกษาลัย วชิราภรณ์  วรัตถ์สุวรรณ ครู
5 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630447 : กรรณสูตศึกษาลัย ชมภูนุช  คงทัด ครู
6 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630447 : กรรณสูตศึกษาลัย กฤษณ์  สงวนศักดิ์ ธุรการ
7 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630447 : กรรณสูตศึกษาลัย นางสุภัทรา  จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ
8 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630448 : สงวนหญิง ณัฏฐนันท์  ศรีเงินงาม ครู
9 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630448 : สงวนหญิง ยอดชาย  ขุนสังวาลย์ ครู
10 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630448 : สงวนหญิง นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน
11 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630448 : สงวนหญิง ศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์ ครู
12 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630448 : สงวนหญิง เอกลักษณ์  ทิมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศ
13 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630460 : หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สมชาย  เวียงชัย ครู
14 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630460 : หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 กิตติพล  เอี่ยมสกุล รองผอ.รร.
15 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630460 : หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 อนันต์  เทพแก้ว ครู
16 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630463 : สรวงสุทธาวิทยา นางสาวปิยะรัตน์  หลั่นเจริญ ครู
17 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630463 : สรวงสุทธาวิทยา ศรินณา   พลายละหาญ ครู
18 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630463 : สรวงสุทธาวิทยา พัชราพร  สุขเผือก ครู
19 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630463 : สรวงสุทธาวิทยา นารายณ์  ทับบุรี ครู
20 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630464 : วังหว้าราษฎร์สามัคคี อรอนงค์   สุดสวาด ครูผู้ช่วย
21 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630464 : วังหว้าราษฎร์สามัคคี นายสุขสันติ  แผนสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
22 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630451 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี นิชาภา  เดชบุญ ครูผู้ช่วย
23 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630451 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี มณีรัตน์  พรหมใจรักษ์ ครู
24 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630462 : ศรีประจันต์(เมธีประมุข) ศศิกานต์  กุลดี ครู
25 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630462 : ศรีประจันต์(เมธีประมุข) นางสาวอำภา  กลิ่นพยอม พัสดุโรงเรียน
26 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630459 : บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) กษิณ  สุวรรณประทีป ครูชำนาญการ
27 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630459 : บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) เมธินี  ทองสุกใส ครู
28 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630449 : สวนแตงวิทยา ทิพมณฑา  ทนุการ ครู
29 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630449 : สวนแตงวิทยา สรวิศ  ทนุการ ครู
30 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630461 : บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ นางสายสุณีย์  หงษ์โต ครู
31 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630461 : บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ นางทิพย์วรรณ  พิภพไชยาสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
32 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630469 : บ่อสุพรรณวิทยา เมษิยา  สังขพันธุ์ พนักงานราชการ
33 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630469 : บ่อสุพรรณวิทยา นายกฤชกร  ศรเพียงออ ครูชำนาญการ
34 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630467 : สองพี่น้องวิทยา suchat  kridsanachandee ครู
35 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630467 : สองพี่น้องวิทยา จิราภรณ์  ซิรุคก้า ครู
36 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630467 : สองพี่น้องวิทยา คชาทัช  โชคสุขนิรันดร ครู
37 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630467 : สองพี่น้องวิทยา ดารารัตน์  เลิศหงิม ครู
38 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630476 : อู่ทองศึกษาลัย กรีรติกานต์  สุพรรณภูวงษ์ ครู
39 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630476 : อู่ทองศึกษาลัย นางจรรยวรรธน์  ประสงค์เงิน ครู
40 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630477 : สระยายโสมวิทยา ดวงทิพย์  เสือช้าง ครูผู้ช่วย
41 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630477 : สระยายโสมวิทยา วิริยาภรณ์  มหาเมฆ ครู
42 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630478 : ดอนคาวิทยา สุรสิทธิ์  ตันทอง ครู
43 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630478 : ดอนคาวิทยา rassamee  pimpong ครู
44 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630470 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 woralak  wuttiracha ครู
45 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630470 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นิจธีรา  คงห้วยรอบ ครู
46 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630470 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ทิมากร  หงษ์โต ครู
47 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630470 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 นิภาวรรณ  งามขำ ครู
48 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630471 : หนองวัลย์เปรียงวิทยา นางสาวนิตย์ตญา  ข่วงทิพย์ ครูชำนาญการ
49 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630466 : สระกระโจมโสภณพิทยา ราตรี  ระดมกิจ ครู
50 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630466 : สระกระโจมโสภณพิทยา เจษฎา  สุขศรีดา ครู
51 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630466 : สระกระโจมโสภณพิทยา วิมล  วังกรานต์ ครู
52 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630465 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สิริขวัญ  สุพรรณคง ครู
53 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630465 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 SUPHAPORN  LAMKAEW ครู
54 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630475 : อู่ทอง มณีรัตน์  ชูกำลัง เจ้าหน้าที่พัสดุ
55 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630475 : อู่ทอง น้ำทิพย์  เที่ยงตรง ครู
56 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630475 : อู่ทอง ภัทรา  ทรัพย์ส่งเสริม ครู
57 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630468 : บางลี่วิทยา รติรัตน์  คุ้มโต ครู
58 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630468 : บางลี่วิทยา ศรีรัตน์  เอกปัชชา ครู
59 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630468 : บางลี่วิทยา ดนุพล  บุญชอบ ครู
60 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630457 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 พัชราภรณ์  อ่วมอรุณ ครู
61 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630457 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วิปัศยา  เยี่ยวยา ครู
62 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630457 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สมชาย  สุธีกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
63 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630457 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ณัฐกานต์  กฤษวงษ์ ครูผู้ช่วย
64 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630454 : บ่อกรุวิทยา ชัยวัฒน์  ภูผา ครูผู้ช่วย
65 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630454 : บ่อกรุวิทยา มนัส  อ่อนสำลี ครู
66 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630454 : บ่อกรุวิทยา ปกรณ์สิทธิ์  อุ่นทรัพย์ ครู
67 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630473 : ทุ่งแฝกพิทยาคม สมพร  เกตสุวงษ์ ครู
68 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630473 : ทุ่งแฝกพิทยาคม มณฑา  บัวบาน ครู
69 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630473 : ทุ่งแฝกพิทยาคม watchara  dokmaithet รองผู้อำนวยการโรงเรียน
70 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630455 : ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา นางยุภา  สุจริตธุระการ ครู
71 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630455 : ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ธีรวัช  ศรีวัฒทานัง ครู
72 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630474 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 โสภา  เนตรมณี ครู
73 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630474 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 Tasanee  Nilpradit ครู
74 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630456 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 จตุรงค์  ก้านศรี ครู
75 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630456 : บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 บุณยนุช  อินทร์สวาท ครูผู้ช่วย
76 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630479 : หนองหญ้าไซวิทยา นิพัฒน์  ชะเอม เจ้าหน้าที่พัสดุ
77 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630479 : หนองหญ้าไซวิทยา นิพัฒน์  ชะเอม ครู
78 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630453 : ธรรมโชติศึกษาลัย พชรวรรณ  นิติสิริ ครู
79 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630453 : ธรรมโชติศึกษาลัย Sukanya  Mekchai ครู
80 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630472 : สามชุกรัตนโภคาราม yuanjai  mongkolratanasit ครู
81 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630472 : สามชุกรัตนโภคาราม พิมพ์ประไพ  พุทธิวาส ครู
82 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630472 : สามชุกรัตนโภคาราม ไพฑูรย์  แยกผิวผ่อง ครู
83 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630458 : ด่านช้างวิทยา ศิริรัตน์  แตงนิ่ม ครู
84 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630458 : ด่านช้างวิทยา จรัสรวี  พรมทองดี ครู
85 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630458 : ด่านช้างวิทยา มณเฑียร  คุนาวงษ์ ครู
86 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 630458 : ด่านช้างวิทยา chonthicha  boonwong ครู
87 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180258 : พระปฐมวิทยาลัย นายหัสชัย  ทวีผล เจ้าหน้าที่พัสดุ
88 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180258 : พระปฐมวิทยาลัย นายหริดล  ปานรักษา เจ้าหน้าที่พัสดุ
89 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180258 : พระปฐมวิทยาลัย ปรัชญาภรณ์  แตงอ่อน ครู
90 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180259 : ราชินีบูรณะ กันต์กมล  หินทอง ครู
91 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180259 : ราชินีบูรณะ กัลยาณีย์  รอดสวัสดิ์ ครู
92 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180259 : ราชินีบูรณะ นายประพัฒน์  ผิวขาว ครู
93 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180260 : พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ รุ่งนภา  ชุ่มชื่น ครู
94 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180260 : พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ รุ่งเรือง  วัฒนกุลมีชัย ครู
95 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180261 : ศรีวิชัยวิทยา ชาตรี  เอี่ยมละออ ครู
96 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180261 : ศรีวิชัยวิทยา วัชรกิติ  พินิจมนตรี ครู
97 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180261 : ศรีวิชัยวิทยา วิชาญ  รุผักชี ครู
98 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180261 : ศรีวิชัยวิทยา ARANYA  CHAYARUN ครู
99 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180261 : ศรีวิชัยวิทยา สุปรานี  เจริญวัย ครู
100 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180262 : สระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์) มณทิชา  สุขศิริปกรณ์ชัย ครูผู้ช่วย
101 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180262 : สระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์) ขนิษฐา  ใจเอื้อย ครู
102 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180263 : วัดห้วยจรเข้วิทยาคม ไพรัตน์  นิ่มนวล เจ้าหน้าที่พัสดุ
103 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180263 : วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นพรัตน์  ปทุมารักษ์ ครู
104 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180263 : วัดห้วยจรเข้วิทยาคม ฤทัยรัตน์  ปัญญาสิม ครู
105 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180264 : โพรงมะเดื่อวิทยาคม นางรัตนา  หิรัญโรจน์ ครู
106 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180264 : โพรงมะเดื่อวิทยาคม พัชราพร  ร่วมรักษ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
107 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180265 : สิรินธรราชวิทยาลัย ศุภวิกรณ์  จิตต์หาญ ครู
108 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180266 : กำแพงแสนวิทยา แสงรุ่ง  เถาตะกู ครู
109 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180266 : กำแพงแสนวิทยา นางสาวศิริญญา  ศรีคำ เจ้าหน้าที่พัสดุ
110 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180267 : มัธยมฐานบินกำแพงแสน นางสาวสุกัญญา  บูชา ครู
111 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180267 : มัธยมฐานบินกำแพงแสน นายศรัณย์  ดาราทอง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
112 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180268 : ศาลาตึกวิทยา นางสาวชนาภัทร์  สุทธิพันธ์ ครู
113 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180268 : ศาลาตึกวิทยา RATANA  BOONSAEN ครู
114 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180268 : ศาลาตึกวิทยา วาณุวัฒน์  คงเม่น ครู
115 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180276 : คงทองวิทยา นางสาวนิตยา   อินสว่าง ครูผู้ช่วย
116 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180276 : คงทองวิทยา นายระยอง  สงวนพันธุ์ ครู
117 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180277 : บ้านหลวงวิทยา กุลนรี  รวมธรรม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
118 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180277 : บ้านหลวงวิทยา นฤมล  ก๋ำดารา ครู
119 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180269 : งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ณรวัฒน์  กิจพาณิชย์เจริญ ครู
120 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180270 : ภัทรญาณวิทยา สุกัณญาณี  โสภา ครู
121 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180270 : ภัทรญาณวิทยา นางสาวทรายทอง  เกตุพลอย ครู
122 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180271 : อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นาถนรี  ศรีสิทธิชูชาติ ครูผู้ช่วย
123 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180271 : อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม อุษาวดี  ชูกลิ่นหอม ครู ค.ศ.1
124 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180271 : อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นางสาวผกามาศ  แก้วสระแสน ครู
125 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180272 : พลอยจาตุรจินดา Sitthichai  Mahedsiri ครู
126 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180272 : พลอยจาตุรจินดา nirut  chomwitina ครู
127 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180273 : แหลมบัววิทยา นายรุ่งเรือง  เสาสมวงษ์ ครู
128 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180273 : แหลมบัววิทยา วรรณสิริ  สร้างเอี่ยม ครู
129 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180273 : แหลมบัววิทยา อรวรรณ  โพธิ์ศรีดา ครู
130 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180274 : เพิ่มวิทยา นายพลพจน์  พรมมา ครู
131 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180274 : เพิ่มวิทยา นายคมสัน   จันทร์แดง ครูผู้ช่วย
132 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180278 : บางเลนวิทยา yupadee  suddang ครู
133 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180278 : บางเลนวิทยา จงกลณี  ภูอ่อนสี ครู
134 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180279 : บางหลวงวิทยา supattra  jungmeephonbun ครู
135 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180279 : บางหลวงวิทยา กฤตมุข  กล่อมฤทธิ์ ครู
136 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180280 : สถาพรวิทยา นายญาณพัฒน์  ภัทรนวรุ่งโรจน์ ครู
137 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180280 : สถาพรวิทยา กันตภณ  ชื่นกลิ่นธูป ครูผู้ช่วย
138 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180281 : บัวปากท่าวิทยา วาทิต  บริสุทธิ์ ครู
139 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180282 : สามพรานวิทยา บรรลือฤทธิ์  พูนศรี ครู
140 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180282 : สามพรานวิทยา นางสาวประทุมมาศ  ฉายากรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
141 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180283 : ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รัชนี  รูปสวย ครู
142 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180283 : ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วีรฐาน์  รวีศักดิพัฒน์ ครูอัตราจ้าง
143 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180283 : ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มธุรส  เพชรอนันต์ ครูผู่ช่วย
144 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180283 : ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ nissara  sudprathom ครู
145 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180284 : วัดไร่ขิงวิทยา เสาวนี  ร่มโพธิ์ ครู
146 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180285 : ปรีดารามวิทยาคม นางกันศิมาลี  เทียนงาม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
147 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180285 : ปรีดารามวิทยาคม อภิสิทธิ์  ภู่ระหงษ์ ครู
148 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180285 : ปรีดารามวิทยาคม ปิยะมาศ  เพิ่มทรัพย์ทวีผล ครู
149 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180286 : รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สุทธญา  นิศากร ครู
150 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180286 : รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ sahapon  sisomprasong ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
151 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 180288 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) นางสาวปรีดาภรณ์  ไชยแสง ครู