รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590111 สมุทรสาครวิทยาลัย สุทธิดา  เสือสะอาด ครู อนุมัติ
2 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590111 สมุทรสาครวิทยาลัย รัชณีวัลย์  ธรรมรัตตานนท์ ครู อนุมัติ
3 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590112 สมุทรสาครบูรณะ หนึ่งฤทัย  ผมพันธ์ ครู อนุมัติ
4 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590112 สมุทรสาครบูรณะ ธีระเดช  บัวล้อม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
5 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590113 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิมลรัตน์  ดวงสีเสน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
6 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590113 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บังอร  คุณเมือง ครู อนุมัติ
7 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590114 พันท้ายนรสิงห์วิทยา คำรณ  ผึ่งผาย ครู อนุมัติ
8 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590114 พันท้ายนรสิงห์วิทยา เจนจิรา  บุญสอน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
9 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590115 สมุทรสาครวุฒิชัย วิไลลักษณ์  จรเขตต์ ครู คศ.2 อนุมัติ
10 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590115 สมุทรสาครวุฒิชัย Poomchai  Wimanchan หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
11 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590115 สมุทรสาครวุฒิชัย ชญาภา  วันเพ็ง เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
12 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590116 กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) นครินทร์  แสบงบาล ครู อนุมัติ
13 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590116 กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) อุษา  ระกาพันธุ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
14 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590116 กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) กนกกร  จันทร์อนันต์ ครู อนุมัติ
15 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590116 กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) คมสัน  เยี่ยมสวัสดิ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
16 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590118 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ นางณรินทร   น้อยพิทักษ์ ครู อนุมัติ
17 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590117 กุศลวิทยา พิเชษฐ์   คงศรี ครู อนุมัติ
18 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590117 กุศลวิทยา ศิวะพล  มุสิกุล ครู อนุมัติ
19 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590119 วัดธรรมจริยาภิรมย์ อุไรวรรณ  เทียนทอง ครู อนุมัติ
20 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590119 วัดธรรมจริยาภิรมย์ นางจมาพร  นามสม ครู อนุมัติ
21 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590120 หลักสองส่งเสริมวิทยา ปัณฑารีย์  แซ่เตียว ครู อนุมัติ
22 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590120 หลักสองส่งเสริมวิทยา นรินทร์  เหรียญทอง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
23 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590121 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาวปทุมมา  พลอยน้อย ครู อนุมัติ
24 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590121 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ อรุณี  ไล้ทิม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
25 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 590121 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาวปทุมมา  พลอยน้อย ครู อนุมัติ
26 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580096 ศรัทธาสมุทร umaphon  riyapan ครู อนุมัติ
27 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580096 ศรัทธาสมุทร ปทุมรัตน์   อาวุโสสกุล ครู อนุมัติ
28 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580096 ศรัทธาสมุทร อุทัย  จงแพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
29 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580097 ถาวรานุกูล วิศิษฏ์  พหลยุทธ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
30 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580097 ถาวรานุกูล วิภา  ศิริสุข หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
31 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580098 ท้ายหาด บุษณีมาศ  นิสาธรณ์ ครู อนุมัติ
32 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580098 ท้ายหาด วิลาวรรณ   สกุลแก้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
33 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580098 ท้ายหาด นายไพร  ศรีช่วง ครู อนุมัติ
34 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580100 เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย จงจินต์  จันทรโก๊ะ ครู อนุมัติ
35 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580099 สกลวิสุทธิ นายกำพล  อิ่มสุทธิ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
36 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580099 สกลวิสุทธิ นิกร  บุญพา ครู อนุมัติ
37 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580099 สกลวิสุทธิ นายนิกร  บุญพา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
38 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580101 อัมพวันวิทยาลัย นางสาวยุวดี  เอี่ยมละมัย เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
39 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580101 อัมพวันวิทยาลัย นงนุช  ตุ้มฉาย ครู อนุมัติ
40 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580101 อัมพวันวิทยาลัย นางนพมาศ  เปฏะพันธ์ ครู อนุมัติ
41 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580102 วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ตวงรัตน์  น่าบัณฑิต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
42 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580102 วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) นางเรียม  ช่วงแย้ม ครู อนุมัติ
43 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580102 วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ปิยนุช  เหล็งสกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
44 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580103 เทพสุวรรณชาญวิทยา นางอารีลักษณ์  ปุ๊กน้อย ครู โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา อนุมัติ
45 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580103 เทพสุวรรณชาญวิทยา สุภาวดี  รอดภัย ครู อนุมัติ
46 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580103 เทพสุวรรณชาญวิทยา โชติวิทย์  ทองแคล้ว ครู อนุมัติ
47 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580104 วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ ลักขณา  นิลสลับ ครู อนุมัติ
48 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 580104 วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ นิติ  ศุกรสุนทร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
49 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370247 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ปิยพร  โสมนัส ครู อนุมัติ
50 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370247 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ณัฐพล  ทองเหลือ ครู อนุมัติ
51 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370247 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นิคม  ศรีวิโรจน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
52 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370248 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี นิวัตน์  ชุ่มกมลธนัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
53 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370248 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ศรินทรา  ทองประเสริฐ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
54 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370248 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี มิ่งขวัญ  สุขเสงี่ยม เจ้าหน้าที่สารสนเทศ อนุมัติ
55 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370249 บางจานวิทยา จิราวรรณ์  จริงใจ ครู อนุมัติ
56 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370249 บางจานวิทยา พิสมัย  บัวราษฎร์ ครู อนุมัติ
57 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370250 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) นางสาวจรรยา  จิตมีธรรมเลิศ ครู อนุมัติ
58 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370250 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) นุศรา   วิเศษ ครู อนุมัติ
59 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370250 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ฉัตร์มงคล  สนพลาย ครู อนุมัติ
60 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370251 คงคาราม ภารา  โรจนวิศิษฎ์ ครู อนุมัติ
61 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370252 ดอนยางวิทยา จริยา  วงศ์เทียมจันทร์ ครู อนุมัติ
62 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370254 โยธินบูรณะ เพชรบุรี อภิญญา  เสนะโลหิต ครูอัตตราจ้าง อนุมัติ
63 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370254 โยธินบูรณะ เพชรบุรี สาคร  แก้วอร่าม ครู อนุมัติ
64 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370254 โยธินบูรณะ เพชรบุรี อทิติยา  สุทธิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
65 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370253 เขาย้อยวิทยา นายวัฒนา  มุลกุณี ครู อนุมัติ
66 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370253 เขาย้อยวิทยา มาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์ ครู อนุมัติ
67 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370253 เขาย้อยวิทยา นางสาวสุภาวดี  ระวังแค้ม เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
68 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370253 เขาย้อยวิทยา นายสุทธิชัย  รีทาศรี ครู อนุมัติ
69 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370255 หนองหญ้าปล้องวิทยา อภิชิต  ศิริวงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
70 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370255 หนองหญ้าปล้องวิทยา ดวงใจ  มิ่งขวัญสุข เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
71 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370267 วชิรธรรมโศภิต เสาวลักษณ์  ดีฉ่ำ ครู อนุมัติ
72 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370267 วชิรธรรมโศภิต ศรัญญา  อักษร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
73 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370267 วชิรธรรมโศภิต ภคพร  บุตรเนียม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
74 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370268 บางตะบูนวิทยา บุษยมาศ  ช่วงชู ครูผู้ช่วย อนุมัติ
75 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370268 บางตะบูนวิทยา นาง  ชื่นชนก พจนศิลป ครู อนุมัติ
76 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370268 บางตะบูนวิทยา จันทร์เพ็ญ  สุขทวี ชำนาญการ อนุมัติ
77 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370266 บ้านแหลมวิทยา ดาราวรรณ  เดชฉกรรจ์ เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
78 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370266 บ้านแหลมวิทยา นายวิโรจน์  และอรุณ ครู อนุมัติ
79 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370266 บ้านแหลมวิทยา กัญชรัตน์  เที่ยงแท้ เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
80 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370257 โตนดหลวงวิทยา นางสาวชุติมน  ม่วงมงคล ครู อนุมัติ
81 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370257 โตนดหลวงวิทยา สุนันทา  ศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
82 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370258 ห้วยทรายประชาสรรค์ จิตสุโข  รวยรุ่ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
83 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370258 ห้วยทรายประชาสรรค์ นางสาวปิยะพร  ไพรทอง ครู อนุมัติ
84 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370258 ห้วยทรายประชาสรรค์ ภราดร  รุ่งเรือง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
85 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370259 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ ครู อนุมัติ
86 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370259 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สุจัยพรรณ  เข็มแก้ว ครูคศ.1 อนุมัติ
87 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370256 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี นายสุรศักดิ์  อรุณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
88 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370256 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี พรพรรณ  กลั่นจัตุรัส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
89 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370263 หนองจอกวิทยา สุวิทย์  แก้วเจริญ ครู คศ.3 อนุมัติ
90 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370263 หนองจอกวิทยา วราพร  เกิดกิ่ง ครู อนุมัติ
91 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370264 หนองชุมแสงวิทยา จิรสุดา  บุญรอดวรกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
92 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370264 หนองชุมแสงวิทยา ชิษณุชา  กลิ่นอุบล ครู อนุมัติ
93 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370264 หนองชุมแสงวิทยา ประเสริฐ  กุสลางกูรวัฒน์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
94 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370262 ท่ายางวิทยา นายจิระ  ตัณฑ์โพธิ์ประสิทธ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
95 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370262 ท่ายางวิทยา ทัศนียา  อ่วมเมือง ครู อนุมัติ
96 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370262 ท่ายางวิทยา นางวีรวรรณ  ฉลองชาติ ครู อนุมัติ
97 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370265 บ้านลาดวิทยา สิรีนาถ  เลียบวัน ครู คศ.1 อนุมัติ
98 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370265 บ้านลาดวิทยา ณัฐกฤตา  สำเภาทอง ครู อนุมัติ
99 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370269 แก่งกระจานวิทยา นายประเชิญ  ทวีกาญจน์ ครู อนุมัติ
100 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370270 ป่าเด็งวิทยา จริยา  จันทร์กระ่จ่าง ครูอัครจ้าง อนุมัติ
101 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370270 ป่าเด็งวิทยา พัชรินทร์  พิลึก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
102 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 370270 ป่าเด็งวิทยา Sirajjan  Aiadthongsai ครูผู้ช่วย อนุมัติ
103 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280239 ประจวบวิทยาลัย สุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์ ครู อนุมัติ
104 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280239 ประจวบวิทยาลัย surapol  larao ครู อนุมัติ
105 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280239 ประจวบวิทยาลัย พรเพ็ญ  ทองบุญส่ง เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
106 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280239 ประจวบวิทยาลัย ดาวนภา  คล้ายวิเชียร เจ้าหน้าที่แผนงาน อนุมัติ
107 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280239 ประจวบวิทยาลัย พงษ์ดนัย  เขียวไปรเวศ ครู อนุมัติ
108 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280240 อ่าวน้อยวิทยานิคม ทักษิณ  หมื่นเดช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
109 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280240 อ่าวน้อยวิทยานิคม วุฒิโส  คงผอม ครู อนุมัติ
110 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280241 หว้ากอวิทยาลัย นายพีระพันธ์  คีรีศรี ครู อนุมัติ
111 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280241 หว้ากอวิทยาลัย ทิวาพร  ซอหะซัน ครู อนุมัติ
112 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280241 หว้ากอวิทยาลัย นางสาววริษฐา  สุขวิลัย ครู อนุมัติ
113 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280244 ทับสะแกวิทยา วิสิษฐ์  วงค์กูด หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
114 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280244 ทับสะแกวิทยา krumron  Huayhongtong ครู อนุมัติ
115 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280245 ห้วยยางวิทยา ศศินันท์  จั่นเจริญ ครู คศ.1 อนุมัติ
116 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280246 บางสะพานวิทยา มลิวัลย์  ถึงเสียบญวน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
117 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280246 บางสะพานวิทยา สายสมร  ทองเสม ครู อนุมัติ
118 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280247 ธงชัยวิทยา ยุพา  แดงฉ่ำ ครู คศ 3 อนุมัติ
119 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280248 ชัยเกษมวิทยา กัณนิกา  เกลื่อนพันธ์ ครู อนุมัติ
120 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280248 ชัยเกษมวิทยา อัยลัดดา  ตองอ่อน ครู อนุมัติ
121 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280250 บางสะพานน้อยวิทยาคม ธิติกานต์  สุวรรณประเสริฐ ครู คศ.1 อนุมัติ
122 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280250 บางสะพานน้อยวิทยาคม ณัฐา  พุทธอรุณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
123 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280250 บางสะพานน้อยวิทยาคม นางสาวคชาภา  สังขวิจิตร ครู อนุมัติ
124 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280242 กุยบุรีวิทยา Apirut  Thavoranun รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
125 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280242 กุยบุรีวิทยา นางสาวปาริฉัตร  บุญต้อม ครูชำนาญการ อนุมัติ
126 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280242 กุยบุรีวิทยา กนกวลัย  เพลินจิตต์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
127 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280243 ยางชุมวิทยา รังสรรค์  ทองสุข ครูชำนาญการ อนุมัติ
128 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280243 ยางชุมวิทยา นายจักรกฤช  ทองสุข คศ2 อนุมัติ
129 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280251 เมืองปราณบุรี ปิยะพร  ทมมืด ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
130 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280251 เมืองปราณบุรี จงดี  บูรณประเสริฐกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
131 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280251 เมืองปราณบุรี สุรางค์รัตน์  มาลี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
132 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280252 ปากน้ำปราณวิทยา นางสาวปริญญา  เพชรน้ำหนึ่ง ครู อนุมัติ
133 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280253 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ณรงค์วิทย์  อู่เงิน ครู อนุมัติ
134 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280253 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี พจนีย์  แซ่ตั้ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
135 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280255 หัวหิน ไพศาล  คิดอยู่ ครู อนุมัติ
136 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280256 หัวหินวิทยาคม chayapat  phromta พนักงานราชการ อนุมัติ
137 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280257 หนองพลับวิทยา จันทิมา  ไปดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
138 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280257 หนองพลับวิทยา ปุณยากร  นาคเสวีวงศ์ ครู อนุมัติ
139 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280258 สามร้อยยอดวิทยาคม กรนันท์  คงอยู่สุข ครูชำนาญการ อนุมัติ
140 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280258 สามร้อยยอดวิทยาคม ทนงศักดิ์  โอษฐงาม เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ อนุมัติ
141 101710 สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 280258 สามร้อยยอดวิทยาคม สมศักดิ์  คล้ายแก้ว ครู อนุมัติ