รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640538 สุราษฎร์ธานี นางจงดี  ชูมาลี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
2 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640539 สุราษฎร์พิทยา นิธิมา  จันทรโชตะ ครู อนุมัติ
3 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640539 สุราษฎร์พิทยา วันเพ็ญวิภา  ภักดีไทย เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
4 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640539 สุราษฎร์พิทยา นวรัตน์  โอบอ้อม ครู อนุมัติ
5 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640539 สุราษฎร์พิทยา ธนิดา  หนูแป้น คศ.2 อนุมัติ
6 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640540 เมืองสุราษฎร์ธานี อารีวรรณ  ราชรักษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
7 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640540 เมืองสุราษฎร์ธานี นิตยา  บุญมี หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
8 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640541 สุราษฎร์พิทยา๒ นางสาวสุกัญญา  ทิพย์พินิจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
9 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640542 มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี อรอนงค์  ช่วยสถิตย์ เจ้าหน้าธุรการ(งานพัสดุ) อนุมัติ
10 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640543 สุราษฎร์ธานี ๒ กนกรัตน์  โชติมุณี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
11 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640543 สุราษฎร์ธานี ๒ URAIWON  BUNYOK ครู อนุมัติ
12 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640546 กาญจนดิษฐ์ นันทกา  เครือพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
13 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640546 กาญจนดิษฐ์ สมร  เชื่อมกระโทก ครู อนุมัติ
14 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640547 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี โสภิตา  มูสิกะ ครู อนุมัติ
15 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640547 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี อนุจิตร  จันทศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
16 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640548 ท่าอุแทพิทยา เครือวัลย์   ชูหนู ครู อนุมัติ
17 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640549 ท่าเฟืองวิทยา นางวิภาดา   ปานแก้ว ครู อนุมัติ
18 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640549 ท่าเฟืองวิทยา นางสาวจงกล  ศรีทอง ครู คศ.1 อนุมัติ
19 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640551 ปากแพรกวิทยาคม ภัทนารี  กลิ่นแก้ว ธุรการ อนุมัติ
20 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640551 ปากแพรกวิทยาคม ภัทนารี  กลิ่นแก้ว ธุรการ อนุมัติ
21 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640552 เกาะสมุย โนรอูลายดา  เจ๊ะอาลี ครู อนุมัติ
22 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640552 เกาะสมุย กรวรรณ  ยืนนาน ครู อนุมัติ
23 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640553 ทีปราษฎร์พิทยา นางสาวจิราพร   จันทร์แดง ครูธุรการ อนุมัติ
24 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640553 ทีปราษฎร์พิทยา อรรถพล  พลวัฒน์ ครู อนุมัติ
25 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640554 เกาะพะงันศึกษา นาฏยาณี  เทพนรินทร์ ครู อนุมัติ
26 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640554 เกาะพะงันศึกษา สิรวิชญ์  กาญจนรักษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
27 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640554 เกาะพะงันศึกษา วันวิสาข์  สุขภัคพงศ์ ครู อนุมัติ
28 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640565 ท่าฉางวิทยาคาร พรทิพย์  เพชรบูรณ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
29 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640565 ท่าฉางวิทยาคาร ขวัญใจ  กัลป์สุทธิ์ ครู อนุมัติ
30 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640555 ไชยาวิทยา สุกัญญา  อินทรเพ็ชร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
31 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640555 ไชยาวิทยา นายอุดม  กาวชู ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
32 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640558 ท่าชนะ จิตติมา  พิมาน ครู อนุมัติ
33 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640558 ท่าชนะ โสฬส  เมืองแมน ครู อนุมัติ
34 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640560 คีรีรัฐวิทยาคม วรางคณา  เกลี้ยงสะอาด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
35 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640562 บ้านตาขุนวิทยา นันทพร  เทียบทัน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
36 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640562 บ้านตาขุนวิทยา นางสาวช่อทิพย์  ทองมีสุข ครู อนุมัติ
37 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640563 รัชชประภาวิทยาคม สุธิดา  โพชสาลี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
38 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640563 รัชชประภาวิทยาคม เพ็ญรัศมี  ศรีบุรุษ ครู อนุมัติ
39 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640563 รัชชประภาวิทยาคม นายศรรัก   ผลาเมธากูล ครู อนุมัติ
40 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640566 เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปุณฑ์ทอง  ทองกลิ่น ครู อนุมัติ
41 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640566 เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก อัมพร   เศษธนู ครู อนุมัติ
42 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640556 เขาพนมแบกศึกษา นางนันท์นภัส  บัวแก้ว ครู อนุมัติ
43 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640561 มัธยมบ้านทำเนียบ วิจิตรา  ชูพันธ์ ครู อนุมัติ
44 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640561 มัธยมบ้านทำเนียบ ศลัณยพร  ทองถึง ครู อนุมัติ
45 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640561 มัธยมบ้านทำเนียบ ธี  ระยุทธ์ ครู อนุมัติ
46 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640557 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สมเกียรติ  แซ่ลิ้ม ครู อนุมัติ
47 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640557 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ละออง  เชื้อบ่อคา ครู อนุมัติ
48 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640564 พนมศึกษา นางสาวจันจิรา   เขียวคล้าย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
49 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640564 พนมศึกษา นางสาวพรเพ็ญ  เลี้ยงวิทยา ครู อนุมัติ
50 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640579 พุนพินพิทยาคม ชาลิสา  เพ็งดำ ครู อนุมัติ
51 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640579 พุนพินพิทยาคม นฤมล  ศรีสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
52 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640580 น้ำรอบวิทยา กิตติ  วงษ์สมบูรณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
53 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640580 น้ำรอบวิทยา นางปิยนาถ   เชี่ยวสมุทร ครู อนุมัติ
54 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640581 ท่าสะท้อนวิทยา เอกชัย  จันทร์ภักดี พนักงานราชการ อนุมัติ
55 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640581 ท่าสะท้อนวิทยา เจิดจันทร์  พันศิริ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
56 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640582 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม ฮาลีซา  มาสกุล ครู อนุมัติ
57 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640582 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม นายเสกสรร  ช่างเหล็ก ครู อนุมัติ
58 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640584 ตะกุกใต้ศึกษา พชรมน  พรหมคีรี ครู อนุมัติ
59 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640584 ตะกุกใต้ศึกษา เนติมา  วรพันธุ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
60 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640585 มัธยมวิภาวดี รัตนาภรณ์  เพ็ชรรัตน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
61 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640585 มัธยมวิภาวดี ธนากร  กล่อมเมือง นักเรียน อนุมัติ
62 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640574 บ้านเสด็จพิทยาคม เณริยา  ต้นครองจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
63 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640567 บ้านนาสาร นางสดใส   ดาวสุวรรณ ครู อนุมัติ
64 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640567 บ้านนาสาร จิตนา  บุญเจริญ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
65 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640571 บ้านนาวิทยาคม นางอภิสรา  สุขทา ครู อนุมัติ
66 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640571 บ้านนาวิทยาคม นางชะโลม  บุญเกื้อ ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
67 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640571 บ้านนาวิทยาคม ปิยะนุช  ฉวาง ครู อนุมัติ
68 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640572 เคียนซาพิทยาคม kamontip  chukaew ครู อนุมัติ
69 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640572 เคียนซาพิทยาคม กัญญารัตน์  สุทธิภักดี ครู อนุมัติ
70 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640572 เคียนซาพิทยาคม ทัศนวรรณ  รามณรงค์ ครู อนุมัติ
71 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640572 เคียนซาพิทยาคม ขนิษฐา   บางเดือนกิจ ครู อนุมัติ
72 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640575 เวียงสระ เกรียงศักดิ์  ดัชถุยาวัตร เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
73 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640575 เวียงสระ อำพิญา  ชูขันธ์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ฝ่ายทะเบียน อนุมัติ
74 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640575 เวียงสระ นิวัฒน์  หัสพันธ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
75 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640577 พระแสงวิทยา Kantita  Jitseng ครู อนุมัติ
76 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640568 พรุพีพิทยาคม นายพงษ์ศักดิ์   นาครพัฒน์ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
77 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640568 พรุพีพิทยาคม จันทิมา  ขะหงวน พี้เลี้ยงเด็กพิการฯ อนุมัติ
78 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640573 พ่วงพรมครวิทยา เพ็ญญา  เจริญศักดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
79 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640573 พ่วงพรมครวิทยา สนธยา  ศรีสุข ครู คศ.1 อนุมัติ
80 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640576 คลองฉนวนวิทยา สุวัฒน์  เพ็งสกุล ครู อนุมัติ
81 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640578 บางสวรรค์วิทยาคม ลัดดาวัลย์  ช่วยรักษา ครู อนุมัติ
82 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640578 บางสวรรค์วิทยาคม ธวัชชัย  สังข์เทวฤทธิ์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ อนุมัติ
83 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640569 ควนสุบรรณวิทยา สมพงศ์  เรืองศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
84 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640570 ท่าชีวิทยาคม นางวาสนา  ช้องทอง ครู อนุมัติ
85 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640583 ชัยบุรีพิทยา Junamol  นางสาวจรรย์อมล หนูสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
86 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 640583 ชัยบุรีพิทยา อรณัฏฐ์  ทองประพันธ์ ครู อนุมัติ
87 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110284 ศรียาภัย ยุทธนา  โฉมเฉลา ครู อนุมัติ
88 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110285 สอาดเผดิมวิทยา จรรจิรา  บัวจันทร์ ครู อนุมัติ
89 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110285 สอาดเผดิมวิทยา ปริศนา  คุ้มไพรัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
90 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110285 สอาดเผดิมวิทยา ชัยวัฒน์  จันทร์อ่อน ครู อนุมัติ
91 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110285 สอาดเผดิมวิทยา จุฑารัตน์  จันทร์อ่อน ครู อนุมัติ
92 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110286 ปากน้ำชุมพรวิทยา ทัศณีย์  เกตุพิมล ครู อนุมัติ
93 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110286 ปากน้ำชุมพรวิทยา นางชวนพิศ  กรานมูล ครู อนุมัติ
94 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110286 ปากน้ำชุมพรวิทยา สุคันธร  มณฑิราช ครู อนุมัติ
95 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110287 ทุ่งคาพิทยาคาร ประเกียรติ  สว่างวงศ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
96 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110287 ทุ่งคาพิทยาคาร วรวิกา  เรืองพงษ์สาร ครู อนุมัติ
97 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110287 ทุ่งคาพิทยาคาร นายไมตรี  บัวเพชร ครู คศ.2 อนุมัติ
98 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110288 ศรียาภัย๒ ขวัญยืน  คลี่แก้ว ครู อนุมัติ
99 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110288 ศรียาภัย๒ นางสาวทัศนีย์  มากภิรมย์ ครู อนุมัติ
100 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110289 ท่าแซะรัชดาภิเษก มะริษา  กลับโบ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
101 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110289 ท่าแซะรัชดาภิเษก โสภิต  อุดมสุขสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
102 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110290 ท่าข้ามวิทยา นายอุทิศ  ปราบมาก รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา อนุมัติ
103 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110290 ท่าข้ามวิทยา นายทรงศิลป์  สามารถ ครู อนุมัติ
104 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110290 ท่าข้ามวิทยา เจริญ   แก้วใจดี ครู อนุมัติ
105 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110291 หงษ์เจริญวิทยาคม พรรนิภา  มากผล ครู คศ.1 อนุมัติ
106 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110291 หงษ์เจริญวิทยาคม Sakchai  Kimsia หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
107 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110293 ปะทิววิทยา Panasri  Yangpaksri ครู อนุมัติ
108 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110293 ปะทิววิทยา วรรณพลอย  ศรีสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
109 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110293 ปะทิววิทยา เรืองสิริ  คงแก้ว ครู อนุมัติ
110 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110293 ปะทิววิทยา จุฑามาศ  พูลศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
111 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110294 มาบอำมฤตวิทยา พีระภัทร์  บุญสงค์ ครู อนุมัติ
112 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110294 มาบอำมฤตวิทยา ไกรสร  แก้วโลก ครู อนุมัติ
113 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110294 มาบอำมฤตวิทยา นายจริน  จู้ห้อง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
114 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110294 มาบอำมฤตวิทยา ชญานิศ  วงศ์แก้ว ครู อนุมัติ
115 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110297 สวนศรีวิทยา สุดคะนึง  ปิ่นจอม ครู อนุมัติ
116 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110297 สวนศรีวิทยา สุมาลี  เพชรคง ครู อนุมัติ
117 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110298 ปากน้ำหลังสวนวิทยา จารุวรรณ  คชรินทร์ ครู อนุมัติ
118 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110298 ปากน้ำหลังสวนวิทยา นางสาวรัตนพร  แก้วมาก ครูปฏิบัติการ อนุมัติ
119 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110298 ปากน้ำหลังสวนวิทยา นางอุษา  ศิลปสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
120 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110298 ปากน้ำหลังสวนวิทยา อัญชลี   ไชยเซ่ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
121 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110299 ชลธารวิทยา นายกัมปนาท  สุทธิจำนงค์ ครู อนุมัติ
122 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110299 ชลธารวิทยา นายทวีศักดิ์   พรหมเรือง ครูผู้สอน อนุมัติ
123 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110299 ชลธารวิทยา นางสาวสุมณฑา  มาคุ้ม ครูผู้สอน อนุมัติ
124 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110300 เมืองหลังสวน นางอรพิน   จันทร์เกตุ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
125 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110300 เมืองหลังสวน จุฑารัตน์  ศรีเชียงหา ครู อนุมัติ
126 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110301 ละแมวิทยา โกวิท  มุขพริ้ม ครู อนุมัติ
127 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110301 ละแมวิทยา พบศิริ   ขวัญเกื้อ ครู อนุมัติ
128 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110302 พะโต๊ะวิทยา รังสิมา  มณีบางกา พนักงานราชการ อนุมัติ
129 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110302 พะโต๊ะวิทยา ว่าที่ร้อยตรีชัชพงศ์  ด้วงงาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
130 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110302 พะโต๊ะวิทยา อุดม  หมุนนุ้ย อนุมัติ
131 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110303 สวีวิทยา สุเทพ  ภู่บรรจง ครู อนุมัติ
132 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110303 สวีวิทยา อุษณีย์  โยธินะเวคิน ครู อนุมัติ
133 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110304 นาสักวิทยา นายศิวนนท์  สว่างคุณากร ครู อนุมัติ
134 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110305 ด่านสวีวิทยา มาลีทัศน์  ปานศิลา ครู อนุมัติ
135 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110305 ด่านสวีวิทยา นางสาวเยาวลักษณ์  เพชรรักษ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
136 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110306 เขาทะลุพิทยาคม ไสว  โจมกลาง ธุรการ อนุมัติ
137 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110306 เขาทะลุพิทยาคม ไสว  โจมกลาง ธุรการ อนุมัติ
138 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110307 ครนพิทยาคม กิตติมา  จันทร์ลาว ครู อนุมัติ
139 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110308 ทุ่งตะโกวิทยา มยุรา  เมษนิคม ครู อนุมัติ
140 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110308 ทุ่งตะโกวิทยา พรสุภา  มหาทรัพย์ ครู คศ.1 อนุมัติ
141 101711 สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร) 110308 ทุ่งตะโกวิทยา สินีนุช  โทอรัญ ครู อนุมัติ