รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210774 เบญจมราชูทิศ พรวิกา  สามัคคี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
2 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210775 กัลยาณีศรีธรรมราช นายธเนศ  หาญใจ ครู อนุมัติ
3 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210775 กัลยาณีศรีธรรมราช วิทยา  ชุมหล่อ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
4 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210776 ปากพูน อุดม  เภรีกุล ครู อนุมัติ
5 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210777 เมืองนครศรีธรรมราช ศรัณย์ภัทร์  ไตรสุวรรณ ครู อนุมัติ
6 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210778 โยธินบำรุง พรณรงค์  ลักษณะกุล ครู อนุมัติ
7 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210778 โยธินบำรุง วนิดา  หมวดจันทร์ ครู อนุมัติ
8 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210779 ตรีนิมิตรวิทยา นางดวงพร  เวชสารศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
9 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210779 ตรีนิมิตรวิทยา อดิศักดิ์  เชาวนวาที ครู อนุมัติ
10 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210780 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นางจรรยา  ถนอมทรัพย์ ครู อนุมัติ
11 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210781 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช วารุณี  ภูริวัฒนกุล เจ้าหน้าที่สารสนเทศ อนุมัติ
12 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210784 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นายสราวุธ  กำราญศึก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
13 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210785 ขุนทะเลวิทยาคม นางสาวจิตรา  เภรีพาส ครู อนุมัติ
14 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210785 ขุนทะเลวิทยาคม นางสาวสุวรรณา  สุนทรพจน์ ครู อนุมัติ
15 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210785 ขุนทะเลวิทยาคม ภารดี  หิรัญประจักษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
16 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210842 เฉลิมราชประชาอุทิศ นางสาวถวิล  แซ่เดี่ยว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
17 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210843 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ผดุงพล  มะลิแย้ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
18 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210843 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ อัศวิน  จุลมูล ครู อนุมัติ
19 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210844 พระพรหมพิทยานุสรณ์ นายสุธี  คชาผล ครู อนุมัติ
20 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210844 พระพรหมพิทยานุสรณ์ นางสาวเปมิกา    มุสิกวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
21 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210844 พระพรหมพิทยานุสรณ์ ปิยนันท์  ยิ่งคำนึง ครู อนุมัติ
22 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210848 ทางพูนวิทยาคาร วิไลรัตน์  ปริยานุกูล ครู อนุมัติ
23 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210849 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช กรรณิกา  ดุลย์เภรี ครู อนุมัติ
24 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210786 ฉวางรัชดาภิเษก ปรียาวดี  ศิริพงศ์ ครู อนุมัติ
25 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210786 ฉวางรัชดาภิเษก นิติมา  จันทโกมุท ครูชำนาญการ อนุมัติ
26 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210786 ฉวางรัชดาภิเษก นางบุญเรือง  มัชฌิมวงศ์ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
27 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210789 ละอายพิทยานุสรณ์ วิลาวัลย์  กัณหาวงศ์ ครู อนุมัติ
28 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210789 ละอายพิทยานุสรณ์ วิเชียรรัตน์  สิขิวัฒน์ ครู อนุมัติ
29 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210790 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สุวัฒนา  พรหมสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
30 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210790 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ นางรัตนา  วิเวกรวงทอง ครู อนุมัติ
31 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210791 นางเอื้อยวิทยา ปิยะวัลย์  มณีฉาย ครูชำนาญการ อนุมัติ
32 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210791 นางเอื้อยวิทยา เพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
33 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210804 ทุ่งสง จันทร์จิรา   ชอบทำกิจ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
34 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210805 สตรีทุ่งสง jantrarat  chaideat ครู อนุมัติ
35 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210806 ทุ่งสงวิทยา ปริมภาภรณ์  เเก้วเทวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา อนุมัติ
36 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210807 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ นางสาวยุพดี  เดชเดโช ครู อนุมัติ
37 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210807 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ นางสาวมัลลิกา   ยอดมณี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
38 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210808 ก้างปลาวิทยาคม นางพยอม  มณีฉาย ครู อนุมัติ
39 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210808 ก้างปลาวิทยาคม นางผกามาส  สิงหพันธุ์ ครู อนุมัติ
40 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210812 นาบอน นางสาวมาวดี  รัตนานุภาพ เจ้าหน้าธุรการโรงเรียน อนุมัติ
41 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210813 ทุ่งใหญ่วิทยาคม นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร ครู อนุมัติ
42 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210814 กรุงหยันวิทยาคาร นางสาวอุไรวรรณ  ชอบพจน์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
43 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210814 กรุงหยันวิทยาคาร นางสุปราณี  กำเหนิดสม ครู อนุมัติ
44 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210815 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ภาวดี  พรหมศาสน์ ครู อนุมัติ
45 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210815 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก นายชาญศักดิฺ  จันทร์อุดม ครู อนุมัติ
46 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210815 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ปิยนุช  ทองรอด ครู อนุมัติ
47 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210816 เสม็ดจวนวิทยาคม สิทธิรัก  ศิขิวัฒน์ ครูโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม อนุมัติ
48 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210817 ทุ่งสังพิทยาคม นางชวนพิศ  สินทับทอง ครู อนุมัติ
49 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210817 ทุ่งสังพิทยาคม สาวิตรี  อินทร์แป้น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
50 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210838 บางขันวิทยา อมรศักดิ์  บุญวงศ์ ครู อนุมัติ
51 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210838 บางขันวิทยา วิรัช  รัตนกระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
52 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210839 วังหินวิทยาคม นางกฤติยา  สุขเรือง ครูผู้สอน อนุมัติ
53 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210840 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง นายสันติชัย  ไตรเมศ ครูชำนาญการ อนุมัติ
54 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210847 ช้างกลางประชานุกูล เด่นวัฒน  สักคุนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
55 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210847 ช้างกลางประชานุกูล นายศิริชัย  นรินทร์ ครู อนุมัติ
56 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210792 เชียรใหญ่ นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ ครู อนุมัติ
57 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210792 เชียรใหญ่ นายเฉลิมชัย  กลับดี รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
58 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210792 เชียรใหญ่ นายจักรพันธุ์  จันทร์ประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
59 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210793 วิเชียรประชาสรรค์ นายเสรี  น่ิม ครู อนุมัติ
60 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210793 วิเชียรประชาสรรค์ นายอดิศร  รอดเหลื่อม ครู อนุมัติ
61 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210794 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา นฤมล  จันทร์มณี ครู อนุมัติ
62 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210794 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา ชนิฎา   จันทวี ครูชำนาญการ อนุมัติ
63 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210795 ธัญญาวดีศึกษา ภานิวัฒน์  ฮั้นตระกูล ครู อนุมัติ
64 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210796 ชะอวด พรพิมล  ศิริอนันต์ ครูชำนายการพิเศษ อนุมัติ
65 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210796 ชะอวด นางสาวกัญจน์ศรณ์  ศิริอนันต์ ธุรการ อนุมัติ
66 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210797 ชะอวดวิทยาคาร นางอรอุมา  นิตย์วิมล ครู อนุมัติ
67 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210797 ชะอวดวิทยาคาร สุดารัตน์  ขวัญแก้ว ครู อนุมัติ
68 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210798 เกาะขันธ์ประชาภิบาล นายสมพัฒน์  ไชยขันธ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
69 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210799 ขอนหาดประชาสรรค์ นางสาวสาลินี  พรหมมาน เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
70 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210800 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา นางศุภรัตน์  ชำนิธุระการ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
71 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210800 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา นางสาวสารี   ทองดำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
72 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210818 ปากพนัง นางหทัยทิพย์  นาคบัวแก้ว ครู อนุมัติ
73 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210820 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ นางสาวสุพวงรัตน์  ไชยฉิม ครู อนุมัติ
74 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210821 อินทร์ธานีวิทยาคม เชิดพงศ์  ราชสมบัติ ครู อนุมัติ
75 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210821 อินทร์ธานีวิทยาคม นายจักรรัตน์  ภักดีกิจ ครู อนุมัติ
76 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210819 สตรีปากพนัง วรงค์  บุญทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
77 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210822 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ณภัค  อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
78 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210822 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อรวรรณ  เพชรรัตน์ ครู อนุมัติ
79 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210823 คีรีราษฎร์พัฒนา นางจันทร์พร  ผาดศรี ครู อนุมัติ
80 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210824 ควนเกยสุทธิวิทยา สุภาณี  พรหมราช ครู อนุมัติ
81 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210825 เสาธงวิทยา อิลยาส  หมากปาน ครู อนุมัติ
82 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210825 เสาธงวิทยา อุดม  ช่วยคงคา ครู อนุมัติ
83 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210825 เสาธงวิทยา นายสัมฤทธิ์  หอมหวล ครู อนุมัติ
84 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210826 ตระพังพิทยาคม นัฎฐพร  บุญกอง ครู อนุมัติ
85 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210826 ตระพังพิทยาคม ศุภลักษณ์  ถูวะการ ครู อนุมัติ
86 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210833 หัวไทรบำรุงราษฎร์ amnuay  thongnog ครู อนุมัติ
87 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210833 หัวไทรบำรุงราษฎร์ ไพโรจน์  มากจันทร์ ครู อนุมัติ
88 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210834 แหลมราษฎร์บำรุง ณัฐธิดา  แสงวิมาน ครูค อนุมัติ
89 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210835 นพคุณประชาสรรค์ นางสุจิตรา  นิ่มนวล ครู อนุมัติ
90 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210836 ทรายขาววิทยา นางจุฬารัตน์  ทองยัง ครู อนุมัติ
91 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210837 เขาพังไกร ลักษมณ  ยิ้มเส้ง ครูธุรการ อนุมัติ
92 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210837 เขาพังไกร สุธีรุจ  อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
93 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210841 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ ปณิดล  ปานช่วย ครู อนุมัติ
94 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210782 พรหมคีรีพิทยาคม ปรีชา  มุสิกอง ครู อนุมัติ
95 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210782 พรหมคีรีพิทยาคม พิมพ์พจี  พันธนิตย์ ครู อนุมัติ
96 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210783 บ้านเกาะวิทยา นางสาวชฎารัตน์   ชิวหากาญจน์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
97 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210801 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เบญจวรรณ  กลสามัญ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ(ครูอัตราจ้าง) อนุมัติ
98 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210801 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย  คงชนะ เจ้าหน้าที่สารสนเทศโรงเรียน อนุมัติ
99 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210802 โมคลานประชาสรรค์ สุจิรา  บัวสาม ครู อนุมัติ
100 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210803 สระแก้วรัตนวิทย์ พัชรี  เทพทอง ครู อนุมัติ
101 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210803 สระแก้วรัตนวิทย์ นางวาสนา   ฉายประทีป ครู อนุมัติ
102 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210827 สิชลคุณาธารวิทยา จุฑารัตน์  สังขนุกิจ ครูชำนาญการ อนุมัติ
103 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210827 สิชลคุณาธารวิทยา ทวีทรัพย์  แก้วเรือง ครู อนุมัติ
104 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210828 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ นายจีระ  เทพรักษ์ ครู อนุมัติ
105 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210828 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ จักรกฤช  กำพลวรรณ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
106 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210829 สิชลประชาสรรค์ สรญา  เพชรรัตน์ ครู อนุมัติ
107 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210829 สิชลประชาสรรค์ วิไลลักษณ์   ไทยสม ธุรการ อนุมัติ
108 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210830 เทพราชพิทยาสรรค์ นางสาวพันธิมา  เชาวลิต ครู อนุมัติ
109 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210830 เทพราชพิทยาสรรค์ นายจารึก  สุทิน ครู อนุมัติ
110 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210831 ขนอมพิทยา นางสาวคัคนางค์   ลักษโณสุรางค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานงบประมาณ อนุมัติ
111 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210831 ขนอมพิทยา ภาณุวัฒน์  แสงกระจ่าง ครู อนุมัติ
112 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210831 ขนอมพิทยา อุทุมพร  พูลสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
113 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210832 ท้องเนียนคณาภิบาล นางอมรรัตน์   เดชพรหม ครู คศ.2 อนุมัติ
114 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210845 คงคาประชารักษ์ นายสากล  ดอกบัว ครู อนุมัติ
115 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210846 นบพิตำวิทยา ศรีรักษ์  เรืองรัตน์ ครู อนุมัติ
116 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210846 นบพิตำวิทยา ชุติมา  จุ้ยบุตร ครู ชำนาญการ อนุมัติ
117 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 210846 นบพิตำวิทยา สมคะเณ  ภิรมย์รักษ์ ครู อนุมัติ
118 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340260 พัทลุง จุรีพร  ชุมแก้ว ครู อนุมัติ
119 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340262 พัทลุงพิทยาคม นิศาชล  สูบผอม ครู อนุมัติ
120 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340262 พัทลุงพิทยาคม ณาตยา  มโนทัศน์ ครุ อนุมัติ
121 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340263 พรหมพินิตชัยบุรี นายสุชาติ  เพชรกาศ ครู อนุมัติ
122 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340264 ประภัสสรรังสิต บุญเลิศ  สืบประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
123 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340265 วชิรธรรมสถิต นางอารีรัตน์  เมืองสง ครู อนุมัติ
124 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340261 สตรีพัทลุง ณัฐ  นนทะเสน ครู อนุมัติ
125 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340261 สตรีพัทลุง นางวรานันท์  สาครินทร์ ครู อนุมัติ
126 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340267 กงหราพิชากร วันวิษา  กรดสัน ครู อนุมัติ
127 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340268 ชะรัดชนูปถัมภ์ บุญคราด  เศียรอุ่น ครู อนุมัติ
128 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340270 หานโพธิ์พิทยาคม นายเกรียงไกร  หนูนุ่ม ครู อนุมัติ
129 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340272 ประชาบำรุง สุเทพ  เรืองคล้าย ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
130 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340272 ประชาบำรุง หทัยทิพย์  ไชยรัตน์ ครู อนุมัติ
131 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340271 ตะโหมด นายปิยพงศ์  หนูดำ ครู อนุมัติ
132 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340273 ควนขนุน chokchai  malamai เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ อนุมัติ
133 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340274 พนางตุง สุมล  เขียวอุ้ย ครู อนุมัติ
134 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340277 ดอนศาลานำวิทยา นงเยาว์  สุคตะ ครู อนุมัติ
135 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340277 ดอนศาลานำวิทยา มนัส  ไชยนุรักษ์ ครู อนุมัติ
136 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340278 ปัญญาวุธ รัญจวน  นิลสุข ครู อนุมัติ
137 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340281 ควนพระสาครินทร์ อมร  ชูรักษ์ ครู อนุมัติ
138 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340281 ควนพระสาครินทร์ นางสุภัทร  คชวงศ์ ครู อนุมัติ
139 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340280 ปากพะยูนพิทยาคาร นางเสาด๊ะ  หีมโตะเตะ ครู อนุมัติ
140 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340280 ปากพะยูนพิทยาคาร นางสิรารัตน์  บุญยัง ครู อนุมัติ
141 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340279 หารเทารังสีประชาสรรค์ สุกัญญา  อินทนะนก ครู อนุมัติ
142 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340279 หารเทารังสีประชาสรรค์ นายวีระยุทธ  เพชรจำรัส ครู อนุมัติ
143 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340283 ศรีบรรพตพิทยาคม นายขจรศักดิ์  นกร่อน ครู อนุมัติ
144 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340283 ศรีบรรพตพิทยาคม อ้อยใจ  ขุนกำแหง ครูธุรการ อนุมัติ
145 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340284 ตะแพนพิทยา นันท์นภัส  สงย้อย ครู อนุมัติ
146 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340285 ป่าบอนพิทยาคม ราเชน  วรเมศว์เมธา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
147 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340286 บางแก้วพิทยาคม วรรณา  เมืองแก้ว ครู อนุมัติ
148 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340287 ป่าพะยอมพิทยาคม กนิษฐา  ศรีทองช่วย ครู อนุมัติ
149 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340287 ป่าพะยอมพิทยาคม มงคล  สืบวงศ์ ครู อนุมัติ
150 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340287 ป่าพะยอมพิทยาคม อุไร  นิตย์ปราณ ครู อนุมัติ
151 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340288 นิคมควนขนุนวิทยา กรกานต์  เอียดแจ่ม ครู อนุมัติ
152 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340269 เขาชัยสน หัสหมะ  มุเส็มสะเดา ครู อนุมัติ
153 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340269 เขาชัยสน ศุภมาส  แก้วสุข ครู อนุมัติ
154 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340276 นาขยาดวิทยาคาร สุชานาฎ  หนูฤทธิ์ ครู อนุมัติ
155 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340276 นาขยาดวิทยาคาร นายวิโรจน์  พิเคราะห์ ครู อนุมัติ
156 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340275 อุดมวิทยายน นฤนันท์  เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
157 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340275 อุดมวิทยายน นายวินิชย์  ทองประศรี ครู อนุมัติ
158 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 340275 อุดมวิทยายน สุชาดา  ศรีมะณี ครู อนุมัติ