รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010241 ลันตาราชประชาอุทิศ นางสาวน้องขวัญ  สุจินต์โณ ครู อนุมัติ
2 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010242 คลองยางประชานุสรณ์ ภัทรพงค์  ผิวดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
3 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010242 คลองยางประชานุสรณ์ นางสาวเสาวภาค  จันทร์คง ครู คศ.2 อนุมัติ
4 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010243 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ นายประทิน  ทับไทร ครู อนุมัติ
5 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010243 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สุปรีญา  พิลาฤทธิ์ ครู อนุมัติ
6 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010244 คลองพนสฤษดิ์พิทยา นรินทิพย์  เซ่งง่าย ครู อนุมัติ
7 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010237 พนมเบญจา นายตรีพล  หนูศักดิ์ ครู อนุมัติ
8 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010237 พนมเบญจา นายตะวัน  เตาะ ครู อนุมัติ
9 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010237 พนมเบญจา เบญจมา  ภูริวัฒน์ ครู คศ.1 อนุมัติ
10 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010246 อ่าวลึกประชาสรรค์ นางรัชนีภรณ์  มาคะโว ครู อนุมัติ
11 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010246 อ่าวลึกประชาสรรค์ ฉวีวรรณ  ศรีสมโภชน์ ครู อนุมัติ
12 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010246 อ่าวลึกประชาสรรค์ รัชนีภรณ์  มาคะโว พนักงานราชการ อนุมัติ
13 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010234 อำมาตย์พานิชนุกูล ปิยรัตน์   บุญเรือง ครู อนุมัติ
14 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010234 อำมาตย์พานิชนุกูล เพียงดาว  พงศาวสีกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
15 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010234 อำมาตย์พานิชนุกูล หัทยา  จันทรมุณี ครู อนุมัติ
16 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010234 อำมาตย์พานิชนุกูล สุชาติ  ขุนฤทธิ์เอียด รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
17 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010235 เมืองกระบี่ นายธนเพียร  ดวงสุด รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
18 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010238 สินปุนคุณวิชญ์ สมชัย  ลีสุรพงศ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
19 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010247 คลองหินพิทยาคม นางนันท์ธิรา   อ่าวลึกน้อย ครู อนุมัติ
20 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010247 คลองหินพิทยาคม นางสาวฝารีด๊ะ  รุ่งสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
21 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010236 หนองทะเลวิทยา ธนวิน  การัยภูมิ ครู อนุมัติ
22 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010236 หนองทะเลวิทยา ธนวิน  การัยภูมิ ครูชำนาญการ อนุมัติ
23 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010236 หนองทะเลวิทยา พยุงศักดิ์  กูลช่าง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
24 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010236 หนองทะเลวิทยา นายณรงค์  แดงเหมือน ครู อนุมัติ
25 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010239 เขาดินประชานุกูล นางสาวสิริวรรณ  ตาเร็ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
26 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010239 เขาดินประชานุกูล pom  tabsai ครู อนุมัติ
27 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010245 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ อิมรอน  แลเจ๊าะ ึีครู อนุมัติ
28 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010245 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ นายด้าโอด  ลูกเด็น ครู อนุมัติ
29 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010248 ปลายพระยาวิทยาคม สราญจิต  เงาะเศษ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
30 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010249 ลำทับประชานุเคราะห์ ชวลิต  เลิศเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
31 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010249 ลำทับประชานุเคราะห์ นางสาวปัทมาพร  พุทธวงค์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
32 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010249 ลำทับประชานุเคราะห์ นายกฤษณะ  คงอินทร์ ครู อนุมัติ
33 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 010250 เหนือคลองประชาบำรุง ศิวนาถ  เอ่งฉ้วน รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
34 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140330 วิเชียรมาตุ วิจิตรา  เลื่อนแป้น เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
35 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140330 วิเชียรมาตุ นงลักษณ์  ชูยังด้วงโยธา ครู อนุมัติ
36 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140331 สภาราชินี จังหวัดตรัง จิระวัฒน์  รัตนประทีป ครู อนุมัติ
37 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140332 น้ำผุด นางสาวจันทิมา  เพชรสุทธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
38 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140332 น้ำผุด พรพิมล  ดุสิตกุล ครู อนุมัติ
39 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140333 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จิราภรณ์   ชูชะนะ พนักงานราชการ อนุมัติ
40 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140333 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นายมนอบ  อุตตสุรดี รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
41 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140334 สภาราชินี 2 นางสาวสุภาวดี  จันสุก ครู อนุมัติ
42 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140335 วิเชียรมาตุ 3 นางสาวอรณัฏฐ์  สุริยะพิชิตกุล ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 อนุมัติ
43 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140335 วิเชียรมาตุ 3 จิราพร  รัตนพันธ์ ครู อนุมัติ
44 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140338 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ศรัญยา  จิโสะ ครู อนุมัติ
45 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140338 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ นางสาววรวรรณ  รักษ์สุวรรณ ครู อนุมัติ
46 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140339 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ญานิศา  นะวะกะ ครู อนุมัติ
47 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140339 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ชลธพร  กุญชรินทร์ ครู อนุมัติ
48 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140340 วิเชียรมาตุ 2 จินตนา  ช่วยเรือง ครู อนุมัติ
49 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140341 ตรังรังสฤษฎ์ อริยา  ทองโอ ครู อนุมัติ
50 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140341 ตรังรังสฤษฎ์ พูนสุข  นุชม่วง ครู อนุมัติ
51 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140342 ปะเหลียนผดุงศิษย์ พิชัยรัตน์  เชาว์บวร ครู อนุมัติ
52 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140342 ปะเหลียนผดุงศิษย์ ศิริเพ็ญ  รักษศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
53 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140342 ปะเหลียนผดุงศิษย์ สุริยา  สารทิพย์ ครู อนุมัติ
54 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140343 คันธพิทยาคาร นายวีระศักดิ์  เวชสิทธิ์ เจ้าหน้าพัสดุ อนุมัติ
55 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140344 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ อาณัติ  ขาวดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
56 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140344 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ นางสาวสุจิตรา  ศักดิ์ประชาวุฒิ ครู อนุมัติ
57 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140344 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ นางสาวกมลรัตน์  ก่ำเซ่ง ครู อนุมัติ
58 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140354 สวัสดิ์รัตนาภิมุข มลลัดดา  ทองย้อย ครู อนุมัติ
59 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140354 สวัสดิ์รัตนาภิมุข เกศินี  เนาสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
60 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140355 นาโยงวิทยาคม สมศักดิ์  เพชรฤทธิ์ ครู อนุมัติ
61 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140355 นาโยงวิทยาคม พงษ์ศักดิ์  วัฒนเมธาวี ครู อนุมัติ
62 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140357 หาดสำราญวิทยาคม รณชัย  แสงเจริญกุล ครู อนุมัติ
63 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140357 หาดสำราญวิทยาคม เจนจิรา  ชายภักตร์ ครู อนุมัติ
64 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140336 กันตังพิทยากร อารี  คำหมื่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
65 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140336 กันตังพิทยากร สุนทร  เพ็ชร์พราว รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
66 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140336 กันตังพิทยากร ปรียะวัฒน์  เลิศภูวิวัฒน์ ครู อนุมัติ
67 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140337 กันตังรัษฎาศึกษา จุรี  ชัยแก้ว ครู คศ.2 อนุมัติ
68 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140337 กันตังรัษฎาศึกษา Uthai  kaewrungruang teacher อนุมัติ
69 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140345 สิเกาประชาผดุงวิทย์ นายณฐพร  นุราช ครู อนุมัติ
70 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140345 สิเกาประชาผดุงวิทย์ นางสาวอัจฉรา  ก๊กแก้ว ครู อนุมัติ
71 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140345 สิเกาประชาผดุงวิทย์ นางสาวจุฑารัตน์  สุทธิมาส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
72 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140346 ห้วยยอด อธิวรรธก์  ช่วยเมือง ครู อนุมัติ
73 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140346 ห้วยยอด นางมลิกา  ขาวดำ ครูชำนาญการ อนุมัติ
74 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140346 ห้วยยอด นางสุบรรณ  สิทธิชัย ครู อนุมัติ
75 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140347 สามัคคีศึกษา pilaiwan  petkong ครู อนุมัติ
76 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140347 สามัคคีศึกษา ณภัทร  อ่อนชื่นจิตร ครู อนุมัติ
77 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140348 ห้วยนางราษฎร์บำรุง นายจักรพันธ์  จันทร์หนูฤทธิ์ ครู อนุมัติ
78 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140348 ห้วยนางราษฎร์บำรุง เฉลิมรัฐ  แก้วนาเส็ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
79 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140349 ลำภูราเรืองวิทย์ นางจิรวรรณ  เดชทองคำ ครู อนุมัติ
80 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140349 ลำภูราเรืองวิทย์ นายนริศ  ประจวบไพบูลย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
81 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140350 ในเตาพิทยาคม จีระพรรณ  ฉิมพงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
82 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140350 ในเตาพิทยาคม อาทร  แย้มบริบูรณ์ ครู อนุมัติ
83 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140351 บางดีวิทยาคม อรพินท์   เดชภักดี ครู อนุมัติ
84 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140351 บางดีวิทยาคม เพลินตา  จันทร์ละเอียด ครู อนุมัติ
85 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140352 วังวิเศษ นางพาณิภัค  พุทธสะแสง พนักงานราชการ อนุมัติ
86 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140352 วังวิเศษ ณัฐกิตติ์ ไอราวัต  แจ่มใส ครู อนุมัติ
87 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140353 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พรพรรณ  เนตรขำ ครู อนุมัติ
88 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140353 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อลิสา  หลวงคลัง ครู อนุมัติ
89 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140356 รัษฎา นายทรงศักดิ์  หมุนวัง ครู อนุมัติ
90 101713 สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 140356 รัษฎา ณัฐวัตร  เอียดทอง ครู อนุมัติ