รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330176 : เกาะยาววิทยา วิทยา  ดำสมุทร ครู
2 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330177 : กะปงพิทยาคม นายมรกต  ใจหลัก เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330179 : ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม นางสาววรรณทิพย์  เพ็ชรร่วง ธุรการ
4 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330179 : ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม นางธนัญดา  โภคบุตร ครู
5 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330180 : คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ นายวีรศักดิ์  งามทรัพย์ พนักงานราชการ
6 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330180 : คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ วราภรณ์  เต็มราม ครูผู้ช่วย
7 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330178 : ทุ่งโพธิ์วิทยา จิรพงษ์  วิฑูรย์พิศาลศิลป์ ครู คศ.1
8 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330178 : ทุ่งโพธิ์วิทยา นายอนุทิน  หมึกแดง คศ.1
9 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330174 : ดีบุกพังงาวิทยายน น.ส.พุทธิมา  จั้นศิลา ครู
10 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330174 : ดีบุกพังงาวิทยายน นายอรรถวุฒิ  หลีน้อย ครู
11 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330181 : ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) นางสุพรรษา   รัฐแฉล้ม ครู คศ.2
12 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330181 : ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) สุพรรษา  รัฐแฉล้ม ครู
13 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330175 : สตรีพังงา นิศารัตน์  นาคินทร์ ครู
14 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330182 : ตะกั่วป่าคีรีเขต นางสาวลดาวัลย์  ภัทรวิวัฒน์ ครู คศ.1
15 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330182 : ตะกั่วป่าคีรีเขต นางสาววันวิสาข์  ทองแดง ครู
16 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330182 : ตะกั่วป่าคีรีเขต อนงค์นาฏ  ลิ่มพรรณ์ ครู
17 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330183 : คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม atchara  pedthong ครู
18 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330184 : ทับปุดวิทยา ยุทธนา  สุวรรณวิสุทธิ์ ครู
19 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330185 : ท้ายเหมืองวิทยา วรวุฒิ  สุขเอียด ครู
20 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330186 : ทุ่งมะพร้าววิทยา นายวรเดช  ทองนอก ครู
21 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330186 : ทุ่งมะพร้าววิทยา นายวิชิต  ชวนอยู่ ครู
22 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330186 : ทุ่งมะพร้าววิทยา อัมรินทร์  อัมรินทร์ พยาบาล ครู
23 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400058 : ภูเก็ตวิทยาลัย วรัฏฐา  วัชรวิภากร ครูผู้ช่วย
24 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400058 : ภูเก็ตวิทยาลัย พรเพ็ญ  สักพันธ์ ครูผู้ช่วย
25 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400058 : ภูเก็ตวิทยาลัย จรรยา  สืบมา ครู
26 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400058 : ภูเก็ตวิทยาลัย ณัฐมณฑ์  ไพศาลกิจสงวน ครู
27 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400058 : ภูเก็ตวิทยาลัย จตุรวิทย์  มิตรวงศ์ ครูผู้ช่วย
28 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400059 : สตรีภูเก็ต สุจิตรา  ชลธาร ครู คศ.1
29 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400059 : สตรีภูเก็ต แก้วตา  ชูกลิ่น ครู
30 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400060 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กนกนภัส  สืบสิน ครู คศ.2
31 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400061 : กะทู้วิทยา ปราโมทย์  สุกแดง ครู
32 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400062 : เมืองถลาง นายนิโรธ   สุเภากิจ รองผู้อำนวยการ
33 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400062 : เมืองถลาง นิโรธ  สุเภากิจ รองผู้อำนวยการ
34 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400063 : เชิงทะเลวิทยาคม นายอรุษ  เกื้อเพชร ครู
35 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400063 : เชิงทะเลวิทยาคม นางสาวกานดา   รัตนมณี ครูผู้ช่วย
36 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400063 : เชิงทะเลวิทยาคม ปริสา  หนูอินทร์ ครู
37 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400064 : วีรสตรีอนุสรณ์ นายฟัยซอล  วิเศษศาสน์ ครูผู้ช่วย
38 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460093 : พิชัยรัตนาคาร นายสงกรานต์   ปฐมอติชาต ครู
39 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460093 : พิชัยรัตนาคาร นายวันชัย  ภู่ทอง ครู
40 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460094 : สตรีระนอง วรรณี  วิเศษ ครู
41 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460094 : สตรีระนอง ธฤติ  พิจยานนท์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
42 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460096 : ละอุ่นวิทยาคาร นางสาวนิรุสนีย์  เจ๊ะบู ครูผู้ช่วย
43 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460096 : ละอุ่นวิทยาคาร รุจรินทร์  อยู่นอก ครู
44 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460096 : ละอุ่นวิทยาคาร อดิศักดิ์  จันทร์มณี ครูผู้ช่วย
45 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460097 : กะเปอร์วิทยา นายเกียรติธนพัฒน์  หอมนวล ครู
46 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460097 : กะเปอร์วิทยา มลฤดี  พรหมดนตรี ครู คศ.1
47 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460098 : กระบุรีวิทยา นางสาวสำราญ   สนพิพัฒน์ ครูชำนาญการ
48 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460099 : ปากจั่นวิทยา นางลักขณาภรณ์  พรายสิน ครู
49 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460099 : ปากจั่นวิทยา นางสาวพรทิพย์  เกิดแก้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
50 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460100 : สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สมจารี  คันธชาติกุล ครูผู้ช่วย
51 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460100 : สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ นายสักริยา  เอียดฤทธิ์ ครู ค.ศ.1