รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330177 : กะปงพิทยาคม มรกต  ใจหลัก เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330178 : ทุ่งโพธิ์วิทยา นคร  นวลปาน ครูผู้ช่วย
3 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330175 : สตรีพังงา นางสาววริศรา  มีเสียง ครูผู้ช่วย
4 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330175 : สตรีพังงา นิศารัตน์  นาคินทร์ ครู
5 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330186 : ทุ่งมะพร้าววิทยา อัมรินทร์  พยาบาล เจ้าหน้าสารสนเทศ
6 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330186 : ทุ่งมะพร้าววิทยา นายวิชิต  ชวนอยู่ ครู
7 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460094 : สตรีระนอง วรรณี  วิเศษ ครู
8 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460098 : กระบุรีวิทยา นางสาวสำราญ  สนพิพัฒน์ ครู
9 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460099 : ปากจั่นวิทยา นิตยา  พรหมจิตร ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
10 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460099 : ปากจั่นวิทยา นางสาวพรทิพย์   เกิดแก้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่