รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330177 : กะปงพิทยาคม มรกต  ใจหลัก เจ้าหน้าที่ธุรการ
2 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330178 : ทุ่งโพธิ์วิทยา นคร  นวลปาน ครูผู้ช่วย
3 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330175 : สตรีพังงา นิศารัตน์  นาคินทร์ ครู
4 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330175 : สตรีพังงา นางสาววริศรา  มีเสียง ครูผู้ช่วย
5 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330184 : ทับปุดวิทยา วรรฒพล  กล่อมเกล้า ครูพี่เลี้ยง
6 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330186 : ทุ่งมะพร้าววิทยา อัมรินทร์  พยาบาล เจ้าหน้าสารสนเทศ
7 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330186 : ทุ่งมะพร้าววิทยา วรเดช  ทองนอก ครู
8 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330186 : ทุ่งมะพร้าววิทยา นายวิชิต  ชวนอยู่ ครู
9 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400058 : ภูเก็ตวิทยาลัย วรัฏฐา  วัชรวิภากร ครู
10 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400060 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กนกนภัส  สืบสิน ครู
11 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460094 : สตรีระนอง วรรณี  วิเศษ ครู
12 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460096 : ละอุ่นวิทยาคาร นิรุสนีย์  เจ๊ะบู ครู
13 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460097 : กะเปอร์วิทยา สิริลักษณ์  หลวงกำแหง ครูผู้ช่วย
14 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460097 : กะเปอร์วิทยา จิรทีปต์  สังข์ทอง ครู
15 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460098 : กระบุรีวิทยา นางสาวสำราญ  สนพิพัฒน์ ครู
16 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460099 : ปากจั่นวิทยา นิตยา  พรหมจิตร ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
17 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460099 : ปากจั่นวิทยา นางสาวพรทิพย์   เกิดแก้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่
18 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460100 : สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สุธาทิพย์   ช่วยสองเมือง ครูผู้ช่วย
19 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460100 : สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ วราภรณ์  ราชิม ครู