รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330176 เกาะยาววิทยา วิทยา  ดำสมุทร ครู อนุมัติ
2 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330177 กะปงพิทยาคม นายมรกต  ใจหลัก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
3 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330179 ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม นางธนัญดา  โภคบุตร ครู อนุมัติ
4 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330179 ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม นางสาววรรณทิพย์  เพ็ชรร่วง ธุรการ อนุมัติ
5 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330179 ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม พรเทพ  อุ้มชูวัฒนา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
6 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330180 คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ นายวีรศักดิ์  งามทรัพย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
7 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330180 คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ วราภรณ์  เต็มราม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
8 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330178 ทุ่งโพธิ์วิทยา จิรพงษ์  วิฑูรย์พิศาลศิลป์ ครู คศ.1 อนุมัติ
9 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330178 ทุ่งโพธิ์วิทยา นายอนุทิน  หมึกแดง คศ.1 อนุมัติ
10 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330174 ดีบุกพังงาวิทยายน นายอรรถวุฒิ  หลีน้อย ครู อนุมัติ
11 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330174 ดีบุกพังงาวิทยายน น.ส.พุทธิมา  จั้นศิลา ครู อนุมัติ
12 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330181 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) สุพรรษา  รัฐแฉล้ม ครู อนุมัติ
13 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330181 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) นางสุพรรษา   รัฐแฉล้ม ครู คศ.2 อนุมัติ
14 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330175 สตรีพังงา นิศารัตน์  นาคินทร์ ครู อนุมัติ
15 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330182 ตะกั่วป่าคีรีเขต นางสาวลดาวัลย์  ภัทรวิวัฒน์ ครู คศ.1 อนุมัติ
16 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330182 ตะกั่วป่าคีรีเขต นางสาววันวิสาข์  ทองแดง ครู อนุมัติ
17 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330182 ตะกั่วป่าคีรีเขต อนงค์นาฏ  ลิ่มพรรณ์ ครู อนุมัติ
18 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330183 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม atchara  pedthong ครู อนุมัติ
19 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330183 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม นางสาวพัสตราภรณ์  ทองสุวรรณ ครู อนุมัติ
20 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330184 ทับปุดวิทยา ยุทธนา  สุวรรณวิสุทธิ์ ครู อนุมัติ
21 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330185 ท้ายเหมืองวิทยา วรวุฒิ  สุขเอียด ครู อนุมัติ
22 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330186 ทุ่งมะพร้าววิทยา นายวรเดช  ทองนอก ครู อนุมัติ
23 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330186 ทุ่งมะพร้าววิทยา นายวิชิต  ชวนอยู่ ครู อนุมัติ
24 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 330186 ทุ่งมะพร้าววิทยา อัมรินทร์  อัมรินทร์ พยาบาล ครู อนุมัติ
25 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400058 ภูเก็ตวิทยาลัย พรเพ็ญ  สักพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
26 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400058 ภูเก็ตวิทยาลัย จรรยา  สืบมา ครู อนุมัติ
27 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400058 ภูเก็ตวิทยาลัย ณัฐมณฑ์  ไพศาลกิจสงวน ครู อนุมัติ
28 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400058 ภูเก็ตวิทยาลัย จตุรวิทย์  มิตรวงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
29 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400058 ภูเก็ตวิทยาลัย วรัฏฐา  วัชรวิภากร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
30 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400059 สตรีภูเก็ต แก้วตา  ชูกลิ่น ครู อนุมัติ
31 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400059 สตรีภูเก็ต สุจิตรา  ชลธาร ครู คศ.1 อนุมัติ
32 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400060 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กนกนภัส  สืบสิน ครู คศ.2 อนุมัติ
33 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400061 กะทู้วิทยา ปราโมทย์  สุกแดง ครู อนุมัติ
34 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400062 เมืองถลาง นายนิโรธ   สุเภากิจ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
35 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400062 เมืองถลาง นิโรธ  สุเภากิจ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
36 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400063 เชิงทะเลวิทยาคม นายอรุษ  เกื้อเพชร ครู อนุมัติ
37 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400063 เชิงทะเลวิทยาคม ปริสา  หนูอินทร์ ครู อนุมัติ
38 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400063 เชิงทะเลวิทยาคม นางสาวกานดา   รัตนมณี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
39 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 400064 วีรสตรีอนุสรณ์ นายฟัยซอล  วิเศษศาสน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
40 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460093 พิชัยรัตนาคาร นายวันชัย  ภู่ทอง ครู อนุมัติ
41 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460093 พิชัยรัตนาคาร นายสงกรานต์   ปฐมอติชาต ครู อนุมัติ
42 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460094 สตรีระนอง ธฤติ  พิจยานนท์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
43 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460094 สตรีระนอง วรรณี  วิเศษ ครู อนุมัติ
44 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460096 ละอุ่นวิทยาคาร นางสาวนิรุสนีย์  เจ๊ะบู ครูผู้ช่วย อนุมัติ
45 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460096 ละอุ่นวิทยาคาร รุจรินทร์  อยู่นอก ครู อนุมัติ
46 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460096 ละอุ่นวิทยาคาร อดิศักดิ์  จันทร์มณี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
47 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460097 กะเปอร์วิทยา นายเกียรติธนพัฒน์  หอมนวล ครู อนุมัติ
48 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460097 กะเปอร์วิทยา มลฤดี  พรหมดนตรี ครู คศ.1 อนุมัติ
49 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460098 กระบุรีวิทยา นางสาวสำราญ   สนพิพัฒน์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
50 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460099 ปากจั่นวิทยา นางสาวพรทิพย์  เกี่ยวม่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
51 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460099 ปากจั่นวิทยา นางลักขณาภรณ์  พรายสิน ครู อนุมัติ
52 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460100 สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ สมจารี  คันธชาติกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
53 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 460100 สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ นายสักริยา  เอียดฤทธิ์ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ