รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300329 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี จิรเดช  บุญศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
2 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300329 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สุลายมาน  บากา ครู อนุมัติ
3 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300330 เดชะปัตตนยานุกูล วรรณี  ทองคำ ครู อนุมัติ
4 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300336 ท่าข้ามวิทยาคาร แสงสุรินทร์  ดาราช ครู อนุมัติ
5 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300336 ท่าข้ามวิทยาคาร ฮุสนา  ฮามะ ครู อนุมัติ
6 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300335 วุฒิชัยวิทยา นายพิชิต  หนูพริก ครู อนุมัติ
7 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300335 วุฒิชัยวิทยา นายธีรพงศ์  ชูดแดง พนักงานราชการ อนุมัติ
8 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300339 สายบุรี(แจ้งประชาคาร) นางกาญจนา  อินกะโผะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
9 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300340 ไม้แก่นกิตติวิทย์ เขมจิรา  ธรรมโชโต ครูธุรการ อนุมัติ
10 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300341 สุวรรณไพบูลย์ นายซุฟเฟียน  เจ๊ะมะ ครู อนุมัติ
11 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300341 สุวรรณไพบูลย์ นายอารี  มีนา ครู อนุมัติ
12 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300344 วังกะพ้อพิทยาคม นายยูซรัน  ยามิง ครู อนุมัติ
13 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300344 วังกะพ้อพิทยาคม นางไอนิง  เจ๊ะเหลาะ ครู คศ.2 อนุมัติ
14 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300332 ราชมุนีรังสฤษฏ์ พฤกษ์  แก้วบันดิษฐ์ ครู อนุมัติ
15 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300331 โพธิ์คีรีราชศึกษา นายผนึก  ขุนเมือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
16 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300333 ปทุมคงคาอนุสรณ์ นิรวัจ  อนุรัตน์ ครู อนุมัติ
17 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300334 ยาบีบรรณวิทย์ สุไลคอ  โตะแว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
18 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300334 ยาบีบรรณวิทย์ ซูมัยยะห์  ดามะอู ครู อนุมัติ
19 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300334 ยาบีบรรณวิทย์ นายอดินันท์   เจะซู พนักงานราชการ อนุมัติ
20 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300337 ศิริราษฏร์สามัคคี นราทิพย์  รัตนพรหม ครูผู้สอน อนุมัติ
21 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300338 ทุ่งยางแดงพิทยาคม นายอดุล   มาปะ พนักงานราชการ อนุมัติ
22 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300342 ประตูโพธิ์วิทยา นายอาดัม   ซา ครูสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม อนุมัติ
23 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300343 สะนอพิทยาคม มูฮำหมัดซาอูดี  แวดราแม ครู อนุมัติ
24 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300343 สะนอพิทยาคม อาสมาน  ฮาแว ครู อนุมัติ
25 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 300345 แม่ลานวิทยา จุฑารัตน์  วิจิตรโล่ห์ ธุรการ อนุมัติ
26 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440214 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา นางเพลินศรี   กานต์ชนาพงศ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
27 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440225 รามันห์ศิริวิทย์ อังคณา  ยูโซ๊ะ ครู อนุมัติ
28 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440225 รามันห์ศิริวิทย์ หาฟิส  แวมิง ครู อนุมัติ
29 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440217 คณะราษฎรบำรุง ๒ นางสาวพรกนก   ราษฎร์นุ้ย หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
30 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440217 คณะราษฎรบำรุง ๒ นางสาวพรกนก  ราษฎร์นุ้ย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
31 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440218 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา นพนรินทร์  แก้วทา ครู อนุมัติ
32 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440215 สตรียะลา จริยา  ภูมิเพชร ครู อนุมัติ
33 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440215 สตรียะลา นางพรรณี  อุ่นอก หัวหน้างานพัสดุ อนุมัติ
34 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440219 เบตง(วีระราษฎร์ประสาน) ธมนวรรณ  ทัฬหกิจ ครู อนุมัติ
35 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440219 เบตง(วีระราษฎร์ประสาน) อนุโรจน์  นันทิวัตถพงศ์ ครู อนุมัติ
36 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440220 จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ไพโกศล  แก้วทัศน์ พนักงานราชการ อนุมัติ
37 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440221 บันนังสตาวิทยา นายเอกชัย  แซ่ท่าม ครู อนุมัติ
38 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440223 ธารโตวัฑฒนวิทย์ แวอามหัด  แวหะยี ครู อนุมัติ
39 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440224 ยะหาศิรยานุกูล นายพนม  ขุนจันทร์ เจ้าหน้าที่เเล็ปบอย อนุมัติ
40 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440224 ยะหาศิรยานุกูล โกสิต  วรรณวงศ์ ครู อนุมัติ
41 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440226 กาบังพิทยาคม บุญเรือน  หนูนุ่ม ครู อนุมัติ
42 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 440222 นิคมพัฒนวิทย์ สุทัศน์  ฟุ้งขจรเกียรติ ครู อนุมัติ
43 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240348 นราธิวาส สมศักดิ์  ชีวัยยะ ครู อนุมัติ
44 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240349 นราสิกขาลัย รูลฮายยะห์  บากา ครู อนุมัติ
45 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240349 นราสิกขาลัย สมนึก  อินหมวก ครู อนุมัติ
46 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240350 เฉลิมพระเกียรติ์ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอป นางสาววิชชุตา  ดาโอะ ครู อนุมัติ
47 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240353 บาเจาะ นายมะเพาซี  ดาหายี ครู คศ.2 อนุมัติ
48 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240353 บาเจาะ ฮูเซ็น  คงศรีวีรพันธ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
49 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240354 ร่มเกล้า บยาญ  มามะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
50 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240355 ตันหยงมัส นางสาววลัยภรณ์  ฮายีลาเต๊ะ ครู อนุมัติ
51 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240356 รือเสาะชนูปถัมภ์ ธีระ  ชัยวรรณ์ ครู อนุมัติ
52 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240357 เรียงราษฏร์อุปถัมภ์ นัสรี  เจะอูมา ครู อนุมัติ
53 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240358 ศรีวารินทร์ นางสาวนอร์ฮายาที  อาลี ครู อนุมัติ
54 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240358 ศรีวารินทร์ ฮาฟีซี  อับดุลเลาะ ครู อนุมัติ
55 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240352 ตากใบ สูรียานา  สือนิ พนักงานราชการ อนุมัติ
56 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240352 ตากใบ อรอุมา  แววภักดี ครูโรงเรียนตากใบ อนุมัติ
57 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240359 เวียงสุวรรณวิทยาคม จิตติรัตน์  เจ๊ะอารง ครูโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อนุมัติ
58 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240359 เวียงสุวรรณวิทยาคม นายมาหะมะ   เจ๊ะและ ครูโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อนุมัติ
59 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240361 สุคิรินวิทยา นางสาวไพดา  ซาแม เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
60 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240361 สุคิรินวิทยา ธัญญ์ชยา  ชูชาย ครู คศ.2 อนุมัติ
61 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240362 สุไหงโกลก นายรุสลี  มะนอ ครู อนุมัติ
62 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240364 ธัญธารวิทยา จักรกริสน์  อุดมเพ็ชร์ ครู อนุมัติ
63 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240363 มัธยมสุไหงปาดี กิตติคม  ลิมสกุล ครู อนุมัติ
64 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240363 มัธยมสุไหงปาดี พิวัลย์  สุวรรณเขต ครู อนุมัติ
65 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240365 สวนพระยาวิทยา นายอิสมาแอ  ยะโก๊ะ ครู อนุมัติ
66 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240366 บูกิตประชาอุปถัมภ์ การียา  มาสาระกามา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240366 บูกิตประชาอุปถัมภ์ นางสาวพาตียะห์  สาแม็ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
68 101715 สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 240366 บูกิตประชาอุปถัมภ์ นางสาวซอเฟีย  ดามะ พนักงานราชการ อนุมัติ