รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550485 : มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ นายจรัญ   ศรีทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการ
2 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550485 : มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ เดชา   ศรีชัย ครู
3 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550490 : สทิงพระวิทยา สามารถ  แก้วสุวรรณ์ รอง ผอ.สถานศึกษา
4 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550491 : สทิงพระชนูปถัมภ์ นางปัทมา   สุวรรณรัตน์ ครู
5 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550491 : สทิงพระชนูปถัมภ์ นางกรรณิการ์  ชัยธรรมโชค ครู
6 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550486 : วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นางคนึงนิจ  รัตนกูล เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
7 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550488 : นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สาวิตรี  แสงงาม ครูผู้ช่วย
8 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550488 : นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สุวิรากร  คำเจริญ ครู
9 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550503 : ตะเครียะวิทยาคม รอซีด๊ะ  สาและ ครู
10 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550504 : ระโนด ชดาภรณ์  กาเลี่ยง ครู
11 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550504 : ระโนด ณัฏฐพร  อินทรมณี ครู
12 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550505 : สามบ่อวิทยา นายอับดุลลอฮ  จันผง ครู
13 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550505 : สามบ่อวิทยา ศินีนาถ  จันดี หัวหน้าเจ้าหน้าที่
14 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550506 : คลองแดนวิทยา นายไพศาล  แก้วขวัญศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองแดนวิทยา
15 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550506 : คลองแดนวิทยา นางปิยะมาศ  จาริคุณ ครูอัตราจ้าง
16 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550502 : ระโนดวิทยา ดวงฤทัย  นวลทอง ครู คศ.1
17 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550502 : ระโนดวิทยา วีรฎา  ทองแท่นแก้ว ครู
18 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550502 : ระโนดวิทยา นางสาวศุภากร  ตู้เฮี่ยน ครู
19 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550507 : กระแสสินธุ์วิทยา ปรัศนี  บินเจะแม ครูผู้สอน
20 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550507 : กระแสสินธุ์วิทยา อรทัย  คงสุวรรณ ครู
21 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550522 : ธรรมโฆสิต นายวรดิศ  แก้วทอง ครูผู้สอน
22 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550522 : ธรรมโฆสิต นางสาวภิรญา  คงสิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
23 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550526 : สงขลาวิทยาคม คมกาญจน์  ดาวเรือง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
24 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550527 : ชะแล้นิมิตวิทยา samsiyah  Leaming ครูผู้ช่วย
25 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550508 : รัตภูมิวิทยา สมพร  นวลศรี ครู คศ.2
26 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550508 : รัตภูมิวิทยา ณัฎปภัสร์  แก้วเมือง ลูกจ้างชั่วคราว
27 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550513 : หาดใหญ่วิทยาลัย นายสมหมาย  จันทร์งาม ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
28 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550513 : หาดใหญ่วิทยาลัย เยาวเรศ  อนุกูล ลูกจ้างชั่วคราว
29 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550513 : หาดใหญ่วิทยาลัย แอนนา  สุขสังวาลย์ ครู
30 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550514 : หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา มุทิตา  สุวรรณกิจ ครู
31 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550509 : มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สุรัตน์  เจนจิตภักดีเดชา ครู
32 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550509 : มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา อุศมาน  หลีสันมะหมัด ครู
33 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550515 : หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์  โหดหมาน ครู
34 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550515 : หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ธันย์รดา  เนติ ครู
35 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550515 : หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สิรินุช  บุญช่วย ครู
36 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550517 : คูเต่าวิทยา วัชรี  มีประดิษฐ์ ครู
37 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550518 : หาดใหญ่พิทยาคม กฤษณา  ไชยธาดา ครู
38 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550519 : หาดใหญ่วิทยาลัย 2 ณัฐสิทธิ์  เหล่าสุวรรณ ครู
39 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550519 : หาดใหญ่วิทยาลัย 2 กนกนัจทร์  พรายแพร้ว ครู
40 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550520 : หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา วินิจ  เส้งเสน หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
41 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550520 : หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา นันทภัค  โสพิกุล ครู
42 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550520 : หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา นางสุภาพ  สังข์สงฆ์ ครู
43 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550516 : พะตงประธานคีรีวัฒน์ นางสิรินารถ  กังแฮ รองผู้อำนวยการ
44 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550523 : ควนเนียงวิทยา น.ส.ปัทมา  เส้งนนท์ จนท.
45 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550523 : ควนเนียงวิทยา นายปรีชา  พันธ์ศรี ครู
46 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550524 : ปากจ่าวิทยา ภาวดี  จันทรโชติ ครู
47 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550524 : ปากจ่าวิทยา นายกิบลี  ใบเต้ ครู
48 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550525 : บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก นางกรรณิการ์  ลำจวน ครู
49 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550525 : บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก อภิชาติ  มีแต้ม ครูผู้ช่วย
50 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550528 : รัตนพลวิทยา สุกัลยา  หะหัส พนักงานราชการครู
51 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550528 : รัตนพลวิทยา นุชนารถ  ศิริพรหม ครู
52 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550498 : เทพา ปิยะวีณ์  ภาณุมาศ ณ อยุธยา ครูคศ.1
53 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550498 : เทพา นางสาวศุภมาส  เคี้ยนหิ้น รองผู้อำนวยการโรงเรียน
54 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550498 : เทพา เฟาซีย์  ชายเหร็น ครู
55 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550492 : จะนะวิทยา ฐิติพร  ธรรมรักษา ครูชำนาญการ
56 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550492 : จะนะวิทยา นางอสณีย์  สมจิตร ครู คศ.2
57 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550496 : นาทวีวิทยาคม มุจลินท์  คณะทอง ครู
58 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550493 : จะนะชนูปถัมภ์ นางอรพรรณ  สวนจันทร์ ครู
59 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550493 : จะนะชนูปถัมภ์ Banterng  Namvong ครู
60 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550497 : ทับช้างวิทยาคม จิรวรรณ  เดชเกิด ครู
61 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550497 : ทับช้างวิทยาคม สาธนีั  ใหม่เพ็ชร ครู
62 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550499 : เทพพิทยาภาณุมาศ มนูญ  ขวัญชูด ครู
63 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550499 : เทพพิทยาภาณุมาศ PAYONG  THONGKAW ครู
64 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550499 : เทพพิทยาภาณุมาศ RUTHAIRAT  JAMMEE ครู
65 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550501 : เขาแดงกุศลวิทยา นอฮายาตี   อีแตมานิ ครูผู้ช่วย
66 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550511 : กอบกุลวิทยาคม อันศอรี  เจริญวงศ์ ครูผู้ช่วย
67 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550512 : ปาดังติณสูลานนท์ ชลธิชา  สุดเอื้อม ครู
68 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550512 : ปาดังติณสูลานนท์ นายประเสริฐ  มูสา ครู
69 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550494 : ไม้แก่นประชาอุทิศ มนตรี  เตะมาหมัด ครูผู้สอน
70 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550495 : จะโหนงพิทยาคม กมล  พรมทอง ครู
71 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550495 : จะโหนงพิทยาคม สุพีชา  แก้วเพชร ครู
72 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550500 : สะบ้าย้อยวิทยา อาซีซ๊ะ  หมันหลี ครู
73 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550500 : สะบ้าย้อยวิทยา ปภัชญา  ศิริพันธ์ ครูผู้สอน
74 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550510 : สะเดา นายประหนุด  เบ็ญหมัด หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
75 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560169 : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นางสาวยันนีต้า  เตาวโต เจ้าหน้าที่ธุรการ
76 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560172 : ท่าแพผดุงวิทย์ ปรียาพร  แดหวามาลัย ครู
77 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560172 : ท่าแพผดุงวิทย์ นายสุริยัน  บิลหีม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
78 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560171 : ควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) ปรีดา  แก้วเขียว ครู
79 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560174 : กำแพงวิทยา สุรศักดิ์  หมู่เก็ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
80 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560174 : กำแพงวิทยา วิภาวี  ลัดเลีย ครู
81 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560174 : กำแพงวิทยา อารียา  เพ็ชรรัตน์ ครู
82 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560176 : ทุ่งหว้าวรวิทย์ สุจินต์  ชาวสวน ครู
83 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560176 : ทุ่งหว้าวรวิทย์ นางสาววรรณธิดา  ดินราบรัมย์ ครู
84 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560176 : ทุ่งหว้าวรวิทย์ นางวรรณี  เห้งกุล ครู
85 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560178 : ปาล์มพัฒนวิทย์ weayana  saleah ครู
86 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560167 : สตูลวิทยา นางสาวขนิษฐา  นิยมเดชา เจ้่าหน้าที่พัสดุ
87 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560167 : สตูลวิทยา นางตรีนุช  ทิศเมือง ครู
88 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560170 : ควนโดนวิทยา นางนนทิกร  ศรีสัมราน ครู
89 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560173 : สาครพิทยาคาร ดรุณี  ลายู ครู
90 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560173 : สาครพิทยาคาร นางสาวยุวดา   เจริญสิน ครู
91 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560175 : ละงูพิทยาคม อาทิตยา   ปังเตะ ครู
92 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560175 : ละงูพิทยาคม นายบุญเลิศ  ยาแลหวา ครู
93 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560175 : ละงูพิทยาคม นายบุญเลิศ  ยาแลหวา ครู
94 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560177 : ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ รัตนา  มณีโส๊ะ ครู
95 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560177 : ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สวัสดิ์  สวาหลัง ครู
96 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560177 : ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ นางสาววนิดา  อุ่นนวน ครู
97 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560168 : พิมานพิทยาสรรค์ อานัส  มะแอเคียน ครู
98 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560168 : พิมานพิทยาสรรค์ อับดลรอศักดิ์  มณีโส๊ะ ครู