รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550485 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ เดชา   ศรีชัย ครู อนุมัติ
2 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550485 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ นายจรัญ   ศรีทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
3 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550490 สทิงพระวิทยา สามารถ  แก้วสุวรรณ์ รอง ผอ.สถานศึกษา อนุมัติ
4 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550491 สทิงพระชนูปถัมภ์ นางกรรณิการ์  ชัยธรรมโชค ครู อนุมัติ
5 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550491 สทิงพระชนูปถัมภ์ นางปัทมา   สุวรรณรัตน์ ครู อนุมัติ
6 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550486 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นางคนึงนิจ  รัตนกูล เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน อนุมัติ
7 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550488 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สุวิรากร  คำเจริญ ครู อนุมัติ
8 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550488 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สาวิตรี  แสงงาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
9 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550503 ตะเครียะวิทยาคม จรูญ  ศรีก่อเกื้อ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
10 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550504 ระโนด ชดาภรณ์  กาเลี่ยง ครู อนุมัติ
11 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550505 สามบ่อวิทยา นายอับดุลลอฮ  จันผง ครู อนุมัติ
12 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550506 คลองแดนวิทยา นางปิยะมาศ  จาริคุณ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
13 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550506 คลองแดนวิทยา นายไพศาล  แก้วขวัญศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองแดนวิทยา อนุมัติ
14 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550502 ระโนดวิทยา ดวงฤทัย  นวลทอง ครู คศ.1 อนุมัติ
15 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550502 ระโนดวิทยา นางสาวศุภากร  ตู้เฮี่ยน ครู อนุมัติ
16 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550507 กระแสสินธุ์วิทยา อรทัย  คงสุวรรณ ครู อนุมัติ
17 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550507 กระแสสินธุ์วิทยา ปรัศนี  บินเจะแม ครูผู้สอน อนุมัติ
18 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550522 ธรรมโฆสิต นางสาวภิรญา  คงสิน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
19 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550522 ธรรมโฆสิต นายวรดิศ  แก้วทอง ครูผู้สอน อนุมัติ
20 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550526 สงขลาวิทยาคม คมกาญจน์  ดาวเรือง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน อนุมัติ
21 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550527 ชะแล้นิมิตวิทยา samsiyah  Leaming ครูผู้ช่วย อนุมัติ
22 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550508 รัตภูมิวิทยา สมพร  นวลศรี ครู คศ.2 อนุมัติ
23 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550508 รัตภูมิวิทยา ณัฎปภัสร์  แก้วเมือง ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
24 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550513 หาดใหญ่วิทยาลัย แอนนา  สุขสังวาลย์ ครู อนุมัติ
25 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550513 หาดใหญ่วิทยาลัย นายสมหมาย  จันทร์งาม ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
26 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550514 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา มุทิตา  สุวรรณกิจ ครู อนุมัติ
27 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550509 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา นายชาญณรงค์  สมเชื้อชาติ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
28 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550509 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา อุศมาน  หลีสันมะหมัด ครู อนุมัติ
29 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550515 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สิรินุช  บุญช่วย ครู อนุมัติ
30 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550515 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์  โหดหมาน ครู อนุมัติ
31 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550517 คูเต่าวิทยา cha  amphai ครู อนุมัติ
32 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550519 หาดใหญ่วิทยาลัย 2 ณัฐสิทธิ์  เหล่าสุวรรณ ครู อนุมัติ
33 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550520 หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา นันทภัค  โสพิกุล ครู อนุมัติ
34 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550520 หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา วินิจ  เส้งเสน หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ อนุมัติ
35 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550516 พะตงประธานคีรีวัฒน์ นางจำนรรจ์   ศรประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
36 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550523 ควนเนียงวิทยา นายปรีชา  พันธ์ศรี ครู อนุมัติ
37 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550523 ควนเนียงวิทยา น.ส.ปัทมา  เส้งนนท์ จนท. อนุมัติ
38 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550524 ปากจ่าวิทยา นายกิบลี  ใบเต้ ครู อนุมัติ
39 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550524 ปากจ่าวิทยา thassana  sukkatorn ครู อนุมัติ
40 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550525 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก อภิชาติ  มีแต้ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
41 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550525 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก นางกรรณิการ์  ลำจวน ครู อนุมัติ
42 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550528 รัตนพลวิทยา นายเสรี  อินทร์คง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
43 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550528 รัตนพลวิทยา นุชนารถ  ศิริพรหม ครู อนุมัติ
44 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550498 เทพา นางสาวศุภมาส  เคี้ยนหิ้น รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
45 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550498 เทพา ปิยะวีณ์  ภาณุมาศ ณ อยุธยา ครูคศ.1 อนุมัติ
46 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550492 จะนะวิทยา นางอสณีย์  สมจิตร ครู คศ.2 อนุมัติ
47 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550496 นาทวีวิทยาคม มุจลินท์  คณะทอง ครู อนุมัติ
48 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550493 จะนะชนูปถัมภ์ นางอรพรรณ  สวนจันทร์ ครู อนุมัติ
49 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550493 จะนะชนูปถัมภ์ Banterng  Namvong ครู อนุมัติ
50 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550497 ทับช้างวิทยาคม จิรวรรณ  เดชเกิด ครู อนุมัติ
51 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550497 ทับช้างวิทยาคม สาธนีั  ใหม่เพ็ชร ครู อนุมัติ
52 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550499 เทพพิทยาภาณุมาศ PAYONG  THONGKAW ครู อนุมัติ
53 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550499 เทพพิทยาภาณุมาศ RUTHAIRAT  JAMMEE ครู อนุมัติ
54 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550501 เขาแดงกุศลวิทยา เยาวลักษณ์  บุญก่อเกื้อ พนักงานราชการ อนุมัติ
55 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550511 กอบกุลวิทยาคม อันศอรี  เจริญวงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
56 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550512 ปาดังติณสูลานนท์ ชลธิชา  สุดเอื้อม ครู อนุมัติ
57 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550512 ปาดังติณสูลานนท์ นายประเสริฐ  มูสา ครู อนุมัติ
58 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550494 ไม้แก่นประชาอุทิศ มนตรี  เตะมาหมัด ครูผู้สอน อนุมัติ
59 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550495 จะโหนงพิทยาคม สุพีชา  แก้วเพชร ครู อนุมัติ
60 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550495 จะโหนงพิทยาคม กมล  พรมทอง ครู อนุมัติ
61 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550500 สะบ้าย้อยวิทยา ปภัชญา  ศิริพันธ์ ครูผู้สอน อนุมัติ
62 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550500 สะบ้าย้อยวิทยา อาซีซ๊ะ  หมันหลี ครู อนุมัติ
63 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550510 สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) ศุนิจษา  รุจิเมทินีกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
64 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550510 สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) กนกพร  คล้ายดวง ครู อนุมัติ
65 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560169 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นางสาวยันนีต้า  เตาวโต เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
66 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560172 ท่าแพผดุงวิทย์ นายสุริยัน  บิลหีม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
67 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560171 ควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) ปรีดา  แก้วเขียว ครู อนุมัติ
68 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560174 กำแพงวิทยา สุพัตรา  พัฒนา ครู คศ.1 อนุมัติ
69 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560174 กำแพงวิทยา วิภาวี  ลัดเลีย ครู อนุมัติ
70 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560176 ทุ่งหว้าวรวิทย์ นางสาววรรณธิดา  ดินราบรัมย์ ครู อนุมัติ
71 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560176 ทุ่งหว้าวรวิทย์ นางวรรณี  เห้งกุล ครู อนุมัติ
72 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560176 ทุ่งหว้าวรวิทย์ สุจินต์  ชาวสวน ครู อนุมัติ
73 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560178 ปาล์มพัฒนวิทย์ weayana  saleah ครู อนุมัติ
74 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560167 สตูลวิทยา นางตรีนุช  ทิศเมือง ครู อนุมัติ
75 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560170 ควนโดนวิทยา นางนนทิกร  ศรีสัมราน ครู อนุมัติ
76 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560173 สาครพิทยาคาร ดรุณี  ลายู ครู อนุมัติ
77 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560175 ละงูพิทยาคม นายบุญเลิศ  ยาแลหวา ครู อนุมัติ
78 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560175 ละงูพิทยาคม อาทิตยา   ปังเตะ ครู อนุมัติ
79 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560177 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ นางสาววนิดา  อุ่นนวน ครู อนุมัติ
80 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560177 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ รัตนา  มณีโส๊ะ ครู อนุมัติ
81 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560168 พิมานพิทยาสรรค์ นางสาววันเพ็ญ  สังข์ศิลป์เลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อนุมัติ
82 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560168 พิมานพิทยาสรรค์ อับดลรอศักดิ์  มณีโส๊ะ ครู อนุมัติ