รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550485 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ นายจรัญ   ศรีทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
2 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550485 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ เดชา   ศรีชัย ครู อนุมัติ
3 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550490 สทิงพระวิทยา สามารถ  แก้วสุวรรณ์ รอง ผอ.สถานศึกษา อนุมัติ
4 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550491 สทิงพระชนูปถัมภ์ นางกรรณิการ์  ชัยธรรมโชค ครู อนุมัติ
5 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550491 สทิงพระชนูปถัมภ์ นางปัทมา   สุวรรณรัตน์ ครู อนุมัติ
6 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550486 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นางคนึงนิจ  รัตนกูล เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน อนุมัติ
7 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550488 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สุวิรากร  คำเจริญ ครู อนุมัติ
8 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550488 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สาวิตรี  แสงงาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
9 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550503 ตะเครียะวิทยาคม รอซีด๊ะ  สาและ ครู อนุมัติ
10 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550504 ระโนด ชดาภรณ์  กาเลี่ยง ครู อนุมัติ
11 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550504 ระโนด ณัฏฐพร  อินทรมณี ครู อนุมัติ
12 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550505 สามบ่อวิทยา นายอับดุลลอฮ  จันผง ครู อนุมัติ
13 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550505 สามบ่อวิทยา ศินีนาถ  จันดี หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
14 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550506 คลองแดนวิทยา นางปิยะมาศ  จาริคุณ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
15 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550506 คลองแดนวิทยา นายไพศาล  แก้วขวัญศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองแดนวิทยา อนุมัติ
16 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550502 ระโนดวิทยา ดวงฤทัย  นวลทอง ครู คศ.1 อนุมัติ
17 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550502 ระโนดวิทยา วีรฎา  ทองแท่นแก้ว ครู อนุมัติ
18 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550502 ระโนดวิทยา นางสาวศุภากร  ตู้เฮี่ยน ครู อนุมัติ
19 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550507 กระแสสินธุ์วิทยา ปรัศนี  บินเจะแม ครูผู้สอน อนุมัติ
20 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550507 กระแสสินธุ์วิทยา อรทัย  คงสุวรรณ ครู อนุมัติ
21 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550522 ธรรมโฆสิต นางสาวภิรญา  คงสิน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
22 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550522 ธรรมโฆสิต นายวรดิศ  แก้วทอง ครูผู้สอน อนุมัติ
23 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550526 สงขลาวิทยาคม คมกาญจน์  ดาวเรือง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน อนุมัติ
24 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550527 ชะแล้นิมิตวิทยา samsiyah  Leaming ครูผู้ช่วย อนุมัติ
25 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550508 รัตภูมิวิทยา สมพร  นวลศรี ครู คศ.2 อนุมัติ
26 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550508 รัตภูมิวิทยา ณัฎปภัสร์  แก้วเมือง ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
27 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550513 หาดใหญ่วิทยาลัย แอนนา  สุขสังวาลย์ ครู อนุมัติ
28 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550513 หาดใหญ่วิทยาลัย นายสมหมาย  จันทร์งาม ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
29 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550513 หาดใหญ่วิทยาลัย เยาวเรศ  อนุกูล ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
30 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550514 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา มุทิตา  สุวรรณกิจ ครู อนุมัติ
31 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550509 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สุรัตน์  เจนจิตภักดีเดชา ครู อนุมัติ
32 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550509 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา อุศมาน  หลีสันมะหมัด ครู อนุมัติ
33 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550515 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์  โหดหมาน ครู อนุมัติ
34 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550515 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ธันย์รดา  เนติ ครู อนุมัติ
35 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550515 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สิรินุช  บุญช่วย ครู อนุมัติ
36 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550517 คูเต่าวิทยา วัชรี  มีประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
37 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550518 หาดใหญ่พิทยาคม กฤษณา  ไชยธาดา ครู อนุมัติ
38 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550519 หาดใหญ่วิทยาลัย 2 ณัฐสิทธิ์  เหล่าสุวรรณ ครู อนุมัติ
39 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550519 หาดใหญ่วิทยาลัย 2 กนกนัจทร์  พรายแพร้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
40 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550520 หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา นันทภัค  โสพิกุล ครู อนุมัติ
41 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550520 หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา นางสุภาพ  สังข์สงฆ์ ครู อนุมัติ
42 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550520 หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา วินิจ  เส้งเสน หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ อนุมัติ
43 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550516 พะตงประธานคีรีวัฒน์ นางสิรินารถ  กังแฮ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
44 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550523 ควนเนียงวิทยา น.ส.ปัทมา  เส้งนนท์ จนท. อนุมัติ
45 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550523 ควนเนียงวิทยา นายปรีชา  พันธ์ศรี ครู อนุมัติ
46 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550524 ปากจ่าวิทยา นายกิบลี  ใบเต้ ครู อนุมัติ
47 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550524 ปากจ่าวิทยา thassana  sukkatorn ครู อนุมัติ
48 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550525 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก นางกรรณิการ์  ลำจวน ครู อนุมัติ
49 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550525 บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก อภิชาติ  มีแต้ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
50 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550528 รัตนพลวิทยา สุกัลยา  หะหัส พนักงานราชการครู อนุมัติ
51 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550528 รัตนพลวิทยา นุชนารถ  ศิริพรหม ครู อนุมัติ
52 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550498 เทพา นางสาวศุภมาส  เคี้ยนหิ้น รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
53 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550498 เทพา เฟาซีย์  ชายเหร็น ครู อนุมัติ
54 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550498 เทพา ปิยะวีณ์  ภาณุมาศ ณ อยุธยา ครูคศ.1 อนุมัติ
55 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550492 จะนะวิทยา นางอสณีย์  สมจิตร ครู คศ.2 อนุมัติ
56 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550492 จะนะวิทยา ฐิติพร  ธรรมรักษา ครูชำนาญการ อนุมัติ
57 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550496 นาทวีวิทยาคม มุจลินท์  คณะทอง ครู อนุมัติ
58 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550493 จะนะชนูปถัมภ์ นางอรพรรณ  สวนจันทร์ ครู อนุมัติ
59 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550493 จะนะชนูปถัมภ์ Banterng  Namvong ครู อนุมัติ
60 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550497 ทับช้างวิทยาคม จิรวรรณ  เดชเกิด ครู อนุมัติ
61 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550497 ทับช้างวิทยาคม สาธนีั  ใหม่เพ็ชร ครู อนุมัติ
62 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550499 เทพพิทยาภาณุมาศ มนูญ  ขวัญชูด ครู อนุมัติ
63 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550499 เทพพิทยาภาณุมาศ PAYONG  THONGKAW ครู อนุมัติ
64 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550499 เทพพิทยาภาณุมาศ RUTHAIRAT  JAMMEE ครู อนุมัติ
65 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550501 เขาแดงกุศลวิทยา นอฮายาตี   อีแตมานิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
66 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550511 กอบกุลวิทยาคม อันศอรี  เจริญวงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550512 ปาดังติณสูลานนท์ นายประเสริฐ  มูสา ครู อนุมัติ
68 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550512 ปาดังติณสูลานนท์ ชลธิชา  สุดเอื้อม ครู อนุมัติ
69 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550494 ไม้แก่นประชาอุทิศ มนตรี  เตะมาหมัด ครูผู้สอน อนุมัติ
70 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550495 จะโหนงพิทยาคม สุพีชา  แก้วเพชร ครู อนุมัติ
71 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550495 จะโหนงพิทยาคม กมล  พรมทอง ครู อนุมัติ
72 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550500 สะบ้าย้อยวิทยา อาซีซ๊ะ  หมันหลี ครู อนุมัติ
73 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550500 สะบ้าย้อยวิทยา ปภัชญา  ศิริพันธ์ ครูผู้สอน อนุมัติ
74 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 550510 สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) นายประหนุด  เบ็ญหมัด หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
75 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560169 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นางสาวยันนีต้า  เตาวโต เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
76 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560172 ท่าแพผดุงวิทย์ ปรียาพร  แดหวามาลัย ครู อนุมัติ
77 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560172 ท่าแพผดุงวิทย์ นายสุริยัน  บิลหีม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
78 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560171 ควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) ปรีดา  แก้วเขียว ครู อนุมัติ
79 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560174 กำแพงวิทยา สุรศักดิ์  หมู่เก็ม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
80 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560174 กำแพงวิทยา วิภาวี  ลัดเลีย ครู อนุมัติ
81 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560174 กำแพงวิทยา อารียา  เพ็ชรรัตน์ ครู อนุมัติ
82 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560176 ทุ่งหว้าวรวิทย์ สุจินต์  ชาวสวน ครู อนุมัติ
83 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560176 ทุ่งหว้าวรวิทย์ นางสาววรรณธิดา  ดินราบรัมย์ ครู อนุมัติ
84 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560176 ทุ่งหว้าวรวิทย์ นางวรรณี  เห้งกุล ครู อนุมัติ
85 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560178 ปาล์มพัฒนวิทย์ weayana  saleah ครู อนุมัติ
86 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560167 สตูลวิทยา นางสาวขนิษฐา  นิยมเดชา เจ้่าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
87 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560167 สตูลวิทยา นางตรีนุช  ทิศเมือง ครู อนุมัติ
88 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560170 ควนโดนวิทยา นางนนทิกร  ศรีสัมราน ครู อนุมัติ
89 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560173 สาครพิทยาคาร ดรุณี  ลายู ครู อนุมัติ
90 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560173 สาครพิทยาคาร นางสาวยุวดา   เจริญสิน ครู อนุมัติ
91 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560175 ละงูพิทยาคม นายบุญเลิศ  ยาแลหวา ครู อนุมัติ
92 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560175 ละงูพิทยาคม นายบุญเลิศ  ยาแลหวา ครู อนุมัติ
93 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560175 ละงูพิทยาคม อาทิตยา   ปังเตะ ครู อนุมัติ
94 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560177 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ นางสาววนิดา  อุ่นนวน ครู อนุมัติ
95 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560177 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ รัตนา  มณีโส๊ะ ครู อนุมัติ
96 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560177 ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สวัสดิ์  สวาหลัง ครู อนุมัติ
97 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560168 พิมานพิทยาสรรค์ อานัส  มะแอเคียน ครู อนุมัติ
98 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 560168 พิมานพิทยาสรรค์ อับดลรอศักดิ์  มณีโส๊ะ ครู อนุมัติ