รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060229 : เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี บุศรา  เมฆกมล ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060231 : บางกะจะ ชุลีพร  วิชญธรกุล ครู
3 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060231 : บางกะจะ ประเสริฐ   ภู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060230 : ศรียานุสรณ์ อัมรา  แดงตนุ ครู
5 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060232 : เบญจมานุสรณ์ ภูริศา  รัตนวิจิตร ครู
6 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060232 : เบญจมานุสรณ์ กฤตภาส   วงศ์ใหญ่ ครู
7 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060236 : ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ณัฐพร  จตุรัส ครู
8 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060238 : มัธยมวัดเขาสุกิม สุรเชษฐ์  ประมงศิลป์เจริญ ครู
9 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060238 : มัธยมวัดเขาสุกิม นายธัชพล  แคล้วคลาด ครูผู้ช่วย
10 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060237 : ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ชนิสา  เกษมโอภาส ครูผู้ช่วย
11 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060237 : ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ นายสมศักดิ์  พันธ์สว่าง ครู
12 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060239 : สะพานเลือกวิทยาคม ดวงนภา  สิงหพันธุ์ ครู
13 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060239 : สะพานเลือกวิทยาคม นริศรา  วานิชรัตน์ ครู
14 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060248 : แก่งหางแมวพิทยาคาร นันทนา   พร้อมงาม รองผู้อำนวยการ
15 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060248 : แก่งหางแมวพิทยาคาร วิริยา  ศิริวาลย์ ครูผู้ช่วย
16 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060249 : นายายอามพิทยาคม วารุณี  ศรีงาม ครู
17 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060249 : นายายอามพิทยาคม อุมาภรณ์  พัดเล็ก ครู
18 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060249 : นายายอามพิทยาคม สุเมธ  วิชาพล ครู
19 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060250 : มัธยมท่าแคลง ปาณิสา  สารสิทธิ์ ครู
20 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060250 : มัธยมท่าแคลง ยุพดี  ฤทธิ์ไธสง เจ้าหน้าที่พัสดุ
21 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060235 : ตกพรมวิทยาคาร ศรินธร  เพ็ชรัตน์ ครู
22 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060235 : ตกพรมวิทยาคาร วิภาภรณ์  ห้วงเกษม ครูโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
23 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060233 : ขลุงรัชดาภิเษก นางสาวกนิษฐา  สนั่นเอื้อ ครู
24 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060233 : ขลุงรัชดาภิเษก ศรัณยาพร  วรรณศิริ ครูผู้ช่วย
25 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060242 : เครือหวายวิทยาคม ว่าที่ร้อยโท สันติ  ชลาดี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
26 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060240 : โป่งน้ำร้อนวิทยาคม วรณมนต์  วงศ์เสาร์ หัวหน้าเจ้าาหน้าที่
27 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060240 : โป่งน้ำร้อนวิทยาคม วันรบ  บุญนำ ครู
28 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060241 : หนองตาคงพิทยาคาร นางสาวจารุวรรณ  สะมานี ครู
29 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060241 : หนองตาคงพิทยาคาร นายสมทบ  ศรีคงรักษ์ หัวหน้าพัสดุ
30 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060243 : มะขามสรรเสริญ นายสุปัญญา  ยังศิริ ครู คศ.1
31 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060245 : แหลมสิงห์วิทยาคม นายไพฑูรย์  เจริญพวก ครู
32 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060245 : แหลมสิงห์วิทยาคม กนน  ทศานนท์ ครู
33 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060246 : สอยดาววิทยา ธนา  ณรงค์เพชร ครู
34 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060246 : สอยดาววิทยา เบญจวรรณ  โพธิเดช รองผู้อำนวยการ
35 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060246 : สอยดาววิทยา นายนัฐพล  หาญสำโรง ครู
36 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060246 : สอยดาววิทยา สมศิริ  ลิ้นลา ครู
37 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060247 : ทุ่งขนานวิทยา นางสาววาสนา  เสนาจันทร์ ครูผู้ช่วย
38 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060247 : ทุ่งขนานวิทยา ศศิวิมน  เชื้อหอม ครู ผู้ช่วย
39 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060251 : คิชฌกูฏวิทยา ภัณฑิลา  บ้านด่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่
40 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060251 : คิชฌกูฏวิทยา กนกจันทร์  เยสูงเนิน ครู คศ.2
41 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060252 : คลองพลูวิทยา พาพิชยา  โมระอรรถ ครู คศ.1
42 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060252 : คลองพลูวิทยา มัทนา  ท้าวน้อย ครู คศ.1
43 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 012001 : เกาะช้างวิทยาคม นางสาวศุเมษา   ถาวรวงษ์ ครู คศ.1
44 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 012001 : เกาะช้างวิทยาคม เกศินี  ริมราง ครู
45 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150122 : ตราษตระการคุณ สลาวัลย์  อังเกิดโชค ครู
46 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150123 : สตรีประเสริฐศิลป์ วรรณภา  บุญธรรม ครู
47 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150123 : สตรีประเสริฐศิลป์ อารีรัตน์  วชิรธนากร ครู
48 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150124 : ตราดสรรเสริญวิทยาคม ลลิดา  ศรีพลอย ครู
49 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150124 : ตราดสรรเสริญวิทยาคม นนทพร  อุทัยไขย ครูโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
50 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150125 : คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ พร้อมวุฒิ  แสงวิเชียร ครู
51 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150125 : คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ เอกรัฐ  กุมภะ ครูผู้ช่วย
52 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150126 : เขาน้อยวิทยาคม เสาวคนธ์  หงษ์กลาย พนักงานราชการ
53 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150126 : เขาน้อยวิทยาคม นางนวลนภา  ศิลาอาสน์ ครู
54 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150127 : อ่าวใหญ่พิทยาคาร นางสาวบุญพา  อินทสุวรรณ์ ครู คศ.1
55 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150128 : เนินทรายวิทยาคม ณภัทร  เพียรเพชร ครู
56 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150128 : เนินทรายวิทยาคม ยงยุทธ  นารถอุดม ครู
57 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150129 : คลองใหญ่วิทยาคม สุริยา  ฮุยประโคน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
58 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150130 : เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ นางสาวพัชรี  สมุทรประภูติ ครู
59 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150131 : สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ศุภาพิชญ์   ถนอมบุญ ครู
60 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150132 : ประณีตวิทยาคม นางสาวธิดารัตน์  ทักษ์คีรี ครูผู้ช่วย
61 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150132 : ประณีตวิทยาคม นพพล  ภาณุสุวัฒน์ ครู คศ.1
62 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150133 : บ่อไร่วิทยาคม สุกัญญา  สงวนหงษ์ ครู
63 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150134 : หนองบอนวิทยาคม ปิยวรรณ  รัตนสร้อย ครูชำนาญการ
64 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150136 : แหลมงอบวิทยาคม นางนพเกล้า  รูปศรี ครูชำนาญการ
65 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150136 : แหลมงอบวิทยาคม เมธาวี  โคตรทะจักร ครูผู้ช่วย
66 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150137 : เกาะกูดวิทยาคม สุวิมล  ถนอมจิต ครูผู้ช่วย