รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060229 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี บุศรา  เมฆกมล ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060231 บางกะจะ ประเสริฐ   ภู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
3 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060231 บางกะจะ ชุลีพร  วิชญธรกุล ครู อนุมัติ
4 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060230 ศรียานุสรณ์ อัมรา  แดงตนุ ครู อนุมัติ
5 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060232 เบญจมานุสรณ์ กฤตภาส   วงศ์ใหญ่ ครู อนุมัติ
6 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060232 เบญจมานุสรณ์ ภูริศา  รัตนวิจิตร ครู อนุมัติ
7 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060236 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ณัฐพร  จตุรัส ครู อนุมัติ
8 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060238 มัธยมวัดเขาสุกิม นายธัชพล  แคล้วคลาด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
9 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060238 มัธยมวัดเขาสุกิม สุรเชษฐ์  ประมงศิลป์เจริญ ครู อนุมัติ
10 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060237 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ชนิสา  เกษมโอภาส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
11 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060239 สะพานเลือกวิทยาคม ดวงนภา  สิงหพันธุ์ ครู อนุมัติ
12 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060239 สะพานเลือกวิทยาคม นริศรา  วานิชรัตน์ ครู อนุมัติ
13 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060248 แก่งหางแมวพิทยาคาร วิริยา  ศิริวาลย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
14 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060248 แก่งหางแมวพิทยาคาร นันทนา   พร้อมงาม รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
15 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060249 นายายอามพิทยาคม วารุณี  ศรีงาม ครู อนุมัติ
16 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060249 นายายอามพิทยาคม นางสาวมาวดี  ชนะสิทธิ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
17 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060249 นายายอามพิทยาคม สุเมธ  วิชาพล ครู อนุมัติ
18 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060249 นายายอามพิทยาคม อุมาภรณ์  พัดเล็ก ครู อนุมัติ
19 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060250 มัธยมท่าแคลง ปาณิสา  สารสิทธิ์ ครู อนุมัติ
20 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060250 มัธยมท่าแคลง ยุพดี  ฤทธิ์ไธสง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
21 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060235 ตกพรมวิทยาคาร วิภาภรณ์  ห้วงเกษม ครูโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร อนุมัติ
22 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060234 บ่อวิทยาคาร นิกร  ดิษธรรม ครู อนุมัติ
23 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060233 ขลุงรัชดาภิเษก ศรัณยาพร  วรรณศิริ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
24 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060233 ขลุงรัชดาภิเษก นางสาวกนิษฐา  สนั่นเอื้อ ครู อนุมัติ
25 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060233 ขลุงรัชดาภิเษก นางเกสดา  ตั้งฮั่น ครู อนุมัติ
26 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060242 เครือหวายวิทยาคม ว่าที่ร้อยโท สันติ  ชลาดี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
27 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060240 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม วันรบ  บุญนำ ครู อนุมัติ
28 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060240 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม วรณมนต์  วงศ์เสาร์ หัวหน้าเจ้าาหน้าที่ อนุมัติ
29 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060241 หนองตาคงพิทยาคาร นางสาวจารุวรรณ  สะมานี ครู อนุมัติ
30 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060241 หนองตาคงพิทยาคาร นายสมทบ  ศรีคงรักษ์ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
31 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060243 มะขามสรรเสริญ นายสุปัญญา  ยังศิริ ครู คศ.1 อนุมัติ
32 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060245 แหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) กนน  ทศานนท์ ครู อนุมัติ
33 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060245 แหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) นายไพฑูรย์  เจริญพวก ครู อนุมัติ
34 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060246 สอยดาววิทยา เบญจวรรณ  โพธิเดช รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
35 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060246 สอยดาววิทยา นายนัฐพล  หาญสำโรง ครู อนุมัติ
36 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060246 สอยดาววิทยา สมศิริ  ลิ้นลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
37 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060247 ทุ่งขนานวิทยา นางสาววาสนา  เสนาจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
38 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060247 ทุ่งขนานวิทยา ศศิวิมน  เชื้อหอม ครู ผู้ช่วย อนุมัติ
39 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060251 คิชฌกูฏวิทยา กนกจันทร์  เยสูงเนิน ครู คศ.2 อนุมัติ
40 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060251 คิชฌกูฏวิทยา ภัณฑิลา  บ้านด่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
41 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060252 คลองพลูวิทยา พาพิชยา  โมระอรรถ ครู คศ.1 อนุมัติ
42 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 060252 คลองพลูวิทยา มัทนา  ท้าวน้อย ครู คศ.1 อนุมัติ
43 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 012001 เกาะช้างวิทยาคม เกศินี  ริมราง ครู อนุมัติ
44 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 012001 เกาะช้างวิทยาคม นางสาวศุเมษา   ถาวรวงษ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
45 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150122 ตราษตระการคุณ สลาวัลย์  อังเกิดโชค ครู อนุมัติ
46 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150123 สตรีประเสริฐศิลป์ อารีรัตน์  วชิรธนากร ครู อนุมัติ
47 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150123 สตรีประเสริฐศิลป์ วรรณภา  บุญธรรม ครู อนุมัติ
48 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150124 ตราดสรรเสริญวิทยาคม ลลิดา  ศรีพลอย ครู อนุมัติ
49 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150124 ตราดสรรเสริญวิทยาคม นนทพร  อุทัยไขย ครูโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม อนุมัติ
50 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150125 คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ พร้อมวุฒิ  แสงวิเชียร ครู อนุมัติ
51 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150125 คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ เอกรัฐ  กุมภะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
52 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150126 เขาน้อยวิทยาคม นางนวลนภา  ศิลาอาสน์ ครู อนุมัติ
53 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150126 เขาน้อยวิทยาคม เสาวคนธ์  หงษ์กลาย พนักงานราชการ อนุมัติ
54 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150127 อ่าวใหญ่พิทยาคาร นางสาวบุญพา  อินทสุวรรณ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
55 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150128 เนินทรายวิทยาคม ยงยุทธ  นารถอุดม ครู อนุมัติ
56 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150128 เนินทรายวิทยาคม ณภัทร  เพียรเพชร ครู อนุมัติ
57 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150129 คลองใหญ่วิทยาคม สุริยา  ฮุยประโคน เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
58 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150130 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ นางสาวพัชรี  สมุทรประภูติ ครู อนุมัติ
59 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150132 ประณีตวิทยาคม นพพล  ภาณุสุวัฒน์ ครู คศ.1 อนุมัติ
60 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150132 ประณีตวิทยาคม นางสาวธิดารัตน์  ทักษ์คีรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
61 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150133 บ่อไร่วิทยาคม สุกัญญา  สงวนหงษ์ ครู อนุมัติ
62 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150134 หนองบอนวิทยาคม ปิยวรรณ  รัตนสร้อย ครูชำนาญการ อนุมัติ
63 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150136 แหลมงอบวิทยาคม นางนพเกล้า  รูปศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
64 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150136 แหลมงอบวิทยาคม เมธาวี  โคตรทะจักร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
65 101717 สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 150137 เกาะกูดวิทยาคม สุวิมล  ถนอมจิต ครูผู้ช่วย อนุมัติ