รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080308 ชลบุรี (สุขบท) โสภา  เชื่อมทอง ครู อนุมัติ
2 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080308 ชลบุรี (สุขบท) นันทวัฒน์  เจนเขตร์การณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
3 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080309 ชลราษฎรอำรุง วรนุช  แสงจันทร์ ครู อนุมัติ
4 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080310 ชลกันยานุกูล สุวัฒน์  แสงภู่ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
5 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080310 ชลกันยานุกูล จิราภรณ์  เลิศภัทรานันท์ ครู อนุมัติ
6 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080311 แสนสุข สิวินีย์  พรหมบุตร ครู อนุมัติ
7 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080311 แสนสุข ส.อ.จิรวัฒน์  อินทรน้อย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
8 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080312 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) อวะสัน  บรรจงปรุ ครู อนุมัติ
9 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080312 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) อำนวย  พุทธภูมิ ครู อนุมัติ
10 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080313 อ่างศิลาพิทยาคม ยิ่งยศ  ลดหวั่น ครู อนุมัติ
11 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080313 อ่างศิลาพิทยาคม จุฑามาศ  หัสดง ครู อนุมัติ
12 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080313 อ่างศิลาพิทยาคม ดวงใจ  ทองเฟื่อง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
13 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080314 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ อธิษฐ์กานต์  ลภะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
14 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080314 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ เนาวเรศร์  อยู่พุ่ม ครู อนุมัติ
15 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080316 บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) วรวุธ  ภิรมย์ภักดิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
16 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080316 บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) จิระนันท์  ทองขาว ครู อนุมัติ
17 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080316 บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) บุษราคัม   ชูศรีโสม ครู อนุมัติ
18 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080317 บ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) กนกวรรณ  ค้ำชู ครูผู้ช่วย อนุมัติ
19 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080317 บ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) นลินี  ทับวิเชียร ครู อนุมัติ
20 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080317 บ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) นายประสงค์  ทองยิ่ง รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
21 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080317 บ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) เตชิต  แผลงอาวุธ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
22 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080319 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นางสาวขวัญชนก  ชลวานิช เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
23 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080319 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เมลดา  ท่าหลวง ครู อนุมัติ
24 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080319 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เอมอร  ทองอินทร์ ครู อนุมัติ
25 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080318 คลองกิ่วยิ่งวิทยา วิทยา  เอ็นดูราษฎร์ ครู อนุมัติ
26 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080318 คลองกิ่วยิ่งวิทยา อัมไพ   บุญมี ครู อนุมัติ
27 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080318 คลองกิ่วยิ่งวิทยา นายวิทยา  เจริญงามทรัพย์ ครู อนุมัติ
28 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080320 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา นางสาวมยุรี  วิบูลย์กุล ครู อนุมัติ
29 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080320 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา เบญจมาภรณ์  พันธ์ศิริ ครู อนุมัติ
30 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080320 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา นางสาวสุมาลี  ทราบรัมย์ ครู อนุมัติ
31 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080324 พานทองสภาชนูปถัมภ์ ว่าที่ ร.ต. สวิทชัย  วงษ์พินิจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
32 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080324 พานทองสภาชนูปถัมภ์ วราภรณ์  อำไพ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
33 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080325 พานทอง สุนิษา  นามเกิด ครู อนุมัติ
34 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080325 พานทอง ชมพูนุท  บุญรอต ครู อนุมัติ
35 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080325 พานทอง วาสนา  ทิพย์รัตน์ ครู อนุมัติ
36 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080326 พนัสพิทยาคาร นางสาวการัณย์ภัทร  เพศประเสริฐ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
37 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080327 ทุ่งเหียงพิทยาคม นางวาสนา  เกษี ครู อนุมัติ
38 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080327 ทุ่งเหียงพิทยาคม ธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
39 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080327 ทุ่งเหียงพิทยาคม นายพิชญููตม์  มาพิทักษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
40 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080329 อุทกวิทยาคม วันทนา  แจ่มกังวาล ครู อนุมัติ
41 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080329 อุทกวิทยาคม ลาวัลย์  นาคสินธุ์ ธุรการ อนุมัติ
42 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080338 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา วัลนิภา  อุตวงศ์ษา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
43 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080338 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา พรวิภา  มธุรส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
44 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080338 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา อาทิตย์  สิงคลีประภา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
45 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080339 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ธาริณี  เหลืองขจรชัย ครู อนุมัติ
46 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080339 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา อัญสุรียา  นามเหลา ครู อนุมัติ
47 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080340 เกาะจันทร์พิทยาคาร นางสุวิกรานต์   เจียมจันทร์ ครู อนุมัติ
48 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080340 เกาะจันทร์พิทยาคาร วรัญภัสสร์  ศรีวฤทธิเวคิน ครู อนุมัติ
49 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080321 บางละมุง อัครพงษ์  ติงสะ ครู อนุมัติ
50 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080322 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นครินทร์  ทรัพย์วิริยา ครู อนุมัติ
51 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080322 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร กมล  เอี่ยมพิมลรัตน์ ครู อนุมัติ
52 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080323 ผินแจ่มวิชาสอน นายฉัตรชัย  นาดี ครู อนุมัติ
53 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080323 ผินแจ่มวิชาสอน พนารัตน์  พันธ์สมพงษ์ ครู อนุมัติ
54 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080330 ศรีราชา นงลักษณ์  ศรีวลัย ครู อนุมัติ
55 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080330 ศรีราชา เอกรัตน์  แขมคำ ครู อนุมัติ
56 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080330 ศรีราชา นางรมิดา  ภูพิลา ครู อนุมัติ
57 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080331 ทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) นางสาววัชรียา  ตู้จินดา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
58 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080331 ทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) ฐิติมา  เสือหนู ครู อนุมัติ
59 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080332 บึงศรีราชาพิทยาคม รัชฎาภรณ์  สอนเยี่ยม ครู อนุมัติ
60 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080332 บึงศรีราชาพิทยาคม นุชนาต  กรแก้ว ครู อนุมัติ
61 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080333 สุรศักดิ์วิทยาคม นางสาวพรชนก  ธงภักดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
62 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080333 สุรศักดิ์วิทยาคม นางพูลสุข  อินทนพ ครู อนุมัติ
63 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080333 สุรศักดิ์วิทยาคม กัณฐิกา  ก้อนทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
64 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080341 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี มุกดา  สุวรรณประทีป ครูผู้ช่วย อนุมัติ
65 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080341 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จิราภรณ์   ภูสทด ครู อนุมัติ
66 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080341 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี อาระญา  แคนอินทร์ ครู อนุมัติ
67 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080341 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี กุสุมา  จันทร์คล้าย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
68 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080334 เกาะสีชัง นายชลิต  วรนาม ครู อนุมัติ
69 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080335 สัตหีบวิทยาคม สุชาวดี  มณีวรรณ์ ครู อนุมัติ
70 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080335 สัตหีบวิทยาคม ขวัญใจ  เขียนเสมอ ครู อนุมัติ
71 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080335 สัตหีบวิทยาคม พิศมัย  นันเสนา ครู อนุมัติ
72 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080337 สิงห์สมุทร ฆุสกิตติ์  ดากิ่งประทุม ครู อนุมัติ
73 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080337 สิงห์สมุทร ปาริชาติ  สุพรรณกลาง ครู อนุมัติ
74 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 080337 สิงห์สมุทร อัจฉราพร   สารสมัคร ครู อนุมัติ
75 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470222 วัดป่าประดู่ นายรชต  หวานระรื่น ครู อนุมัติ
76 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470222 วัดป่าประดู่ นางศรีประภา  มิ่งมงคล รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
77 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470219 ระยองวิทยาคม ศรัณยา  ฤทธิเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน อนุมัติ
78 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470219 ระยองวิทยาคม สุภัทรา  พานิชนาวา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
79 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470219 ระยองวิทยาคม แสงเดือน  โอทาน ครู คศ, 2 อนุมัติ
80 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470219 ระยองวิทยาคม โสมวรรณ  พันธุ์สกุล ครูชำนาญการ อนุมัติ
81 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470219 ระยองวิทยาคม ศิริพร  ฉัตรอินทร์ ครู อนุมัติ
82 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470227 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กุสุมา  เพ็ชรพิมาย ครู อนุมัติ
83 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470220 เพรักษมาตาวิทยา ณัฏฐธิดา  ผาฮุย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
84 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470221 มาบตาพุดพันพิทยาคาร สุวภาพ  เวชสุทัศน์ ครู คศ.2 อนุมัติ
85 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470221 มาบตาพุดพันพิทยาคาร กุลธิดา  สุวัชระกุลธร ครู อนุมัติ
86 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470221 มาบตาพุดพันพิทยาคาร อาทิตย์  ศีลชาติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
87 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470223 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม อรทัย  วัฒนสิงห์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
88 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470223 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม อุไร  แผ่นงา ครุ อนุมัติ
89 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470224 ระยองวิทยาคมปากน้ำ พัชรินทร์  พัฒน์ธนกฤษศิริ ครู คศ.1 อนุมัติ
90 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470224 ระยองวิทยาคมปากน้ำ ปุณญนุช  ศรีโสภา ครู อนุมัติ
91 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470225 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง นันทนิตย ์  สงวนกิจ ครู อนุมัติ
92 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470234 บ้านค่าย มาลี  เพิ่มทอง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ อนุมัติ
93 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470234 บ้านค่าย เสาวลักษณ์  ณ รังษี ครู อนุมัติ
94 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470235 ปลวกแดงพิทยาคม อริศรา  วรรณราศรี ครู อนุมัติ
95 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470238 นิคมวิทยา สุภาพร  เศรษฐไตรรัตน์ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
96 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470238 นิคมวิทยา ปัทมา  คงกระจ่าง ครู อนุมัติ
97 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470228 แกลง วิทยสถาวร ศมานนท์  ปาลสุทธิ์ ครู อนุมัติ
98 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470228 แกลง วิทยสถาวร นายสุพจน์  เบญจามฤต ผอ อนุมัติ
99 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470228 แกลง วิทยสถาวร ธัญญรัตน์  เพ็ชรบดี งานพัสดุ อนุมัติ
100 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470228 แกลง วิทยสถาวร นายสุไพวิรัตน์   นุ่นนาแซง ครู อนุมัติ
101 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470228 แกลง วิทยสถาวร นางสาวจุฑามณีสิน  สนิทพิทักษ์สินธุ พนักงานราชการ อนุมัติ
102 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470228 แกลง วิทยสถาวร นาย ธีรชัย  ชุ่มชื่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
103 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470233 วังจันทร์วิทยา อรนุช  แซ่ตั้ง ครูชำนาญการ อนุมัติ
104 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470233 วังจันทร์วิทยา นันทนา  ดอกไม้ ครูชำนาญการ อนุมัติ
105 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470237 เขาชะเมาวิทยา นายพร้อมกูรณ์  อนิสสิต ครู อนุมัติ
106 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470229 ชำนาญสามัคคีวิทยา ราชัย  แก้วยศ ครู อนุมัติ
107 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470229 ชำนาญสามัคคีวิทยา ธนภัทร์  วงศ์วิโรจน์ ครู อนุมัติ
108 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470236 ชำฆ้อพิทยาคม นางสาวอนงค์  ดลชม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
109 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470236 ชำฆ้อพิทยาคม เอกลักษณ์  เทศเล็ก ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
110 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470230 สุนทรภู่พิทยา ประภาพร  ปลายเนิน ครู อนุมัติ
111 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470230 สุนทรภู่พิทยา ขนิษฐา  เมตตา เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
112 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470230 สุนทรภู่พิทยา วณิชชา  ร่ำร้อง ครูคศ 2 อนุมัติ
113 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470231 ห้วยยางศึกษา นายพงศภัค  กุสสลานุภาพ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
114 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470231 ห้วยยางศึกษา นายเดชา  โพนทอง ครู คศ.1 อนุมัติ
115 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470232 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย มณีรัตน์  สุพร หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
116 101718 สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง) 470232 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย รุจิรา  ประพันธมิตร พนักงานวิทยาศาสตร์ อนุมัติ