รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760327 หนองบัวพิทยาคาร สมคิด  ชินนะ พนักงานราชการ อนุมัติ
2 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760327 หนองบัวพิทยาคาร ไพโรจน์  สุริยขันธ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
3 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760327 หนองบัวพิทยาคาร ไอยรา  เตือนสกุลพันธ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
4 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760328 บ้านขามพิทยาคม นายถวิล  บัวพา ครู อนุมัติ
5 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760329 หนองสวรรค์วิทยาคาร สาวิตรี  จิตเจริญ ครู อนุมัติ
6 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760330 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู นางสาวพงษ์พิศ   พลศรี ครู คศ.1 อนุมัติ
7 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760334 โนนสังวิทยาคาร นางสุกัลยา  โชติพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
8 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760334 โนนสังวิทยาคาร พนมพร   รักษาภักดี ครู อนุมัติ
9 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760335 โนนเมืองวิทยาคาร วรกัญญา  ขิปวัติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
10 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760336 กุดดู่พิทยาคม ธนกฤต  แก้วมุนินทร์ ครู อนุมัติ
11 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760337 หนองเรือพิทยาคม นายชาตรี  วงเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
12 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760337 หนองเรือพิทยาคม ดวงใจ  ไชยโย ครู อนุมัติ
13 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760339 ยางหล่อวิทยาคาร สุทธิพงษ์  สูงสันเขต ครู คศ1 อนุมัติ
14 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760340 กุงแก้ววิทยาคาร ประจักษ์  หล้าสีดา ครู อนุมัติ
15 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760341 นากอกวิทยาคาร นางสาวพรรณทิพย์  อินเสน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
16 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760341 นากอกวิทยาคาร นางอิสยาภรณ์   ภูนาเหนือฐิติ ครู คศ 2 อนุมัติ
17 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760342 กุดสะเทียนวิทยาคาร นางสาวนภารัตน์   ทองทศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
18 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760342 กุดสะเทียนวิทยาคาร มยุรี  บุญแจ่ม ครู อนุมัติ
19 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760338 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร นายบรรณรต  สกุณา ครู อนุมัติ
20 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760338 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ประภัสสร  วงวิระขันธ์ ครู อนุมัติ
21 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760343 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ดารารายณ์  พรหมพื้น ครู อนุมัติ
22 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760343 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ยุทธนา  มงคลล้ำ ครผู้ช่วย อนุมัติ
23 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760343 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ เบญจพร  ขำภูเขียว ครู อนุมัติ
24 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760346 นาวังศึกษาวิช นางสาวทัศนวรรณ  ศรีเสน ครู อนุมัติ
25 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760346 นาวังศึกษาวิช นายพุทธพงษ์  เสวะนา ครู อันดับ คศ. 1 อนุมัติ
26 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760331 คำแสนวิทยาสรรค์ นางไพจิตร  ฤาชา ครูคศ.3 อนุมัติ
27 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760344 ดงมะไฟวิทยาคม เจตน์สฤษฎิ์  แสงจันทร์ ครู อนุมัติ
28 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760344 ดงมะไฟวิทยาคม ญานิกา  รอดถาวร ครู อนุมัติ
29 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760347 นาแกวิทยา นางสาวสุชญา  โยธาญาติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
30 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760332 กุดดินจี่พิทยาคม นางสาววรรณิศา  ผาคำ ครู อนุมัติ
31 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760333 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ทิวากร  แสนบริสุทธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
32 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760333 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ฐิฎาภรณ์  ชัยพล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
33 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760345 ภูซางใหญ่วิทยาคม ศิณีนาถ  นวลศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
34 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760345 ภูซางใหญ่วิทยาคม อนัน  ต้นสวรรค์ ครู อนุมัติ
35 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 760345 ภูซางใหญ่วิทยาคม สุนันทา  ศิรภูริสกุล ครู อนุมัติ
36 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520456 เลยพิทยาคม ปนิก  สิทธิ ครู อนุมัติ
37 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520456 เลยพิทยาคม จรัญญา  เพชรเพ็ง ครู อนุมัติ
38 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520457 เลยอนุกูลวิทยา วราลักษณ์  ศรีมาจันทร์ ครู อนุมัติ
39 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520457 เลยอนุกูลวิทยา นิติวุฒิ  เสริมทรง ครู อนุมัติ
40 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520458 นาอ้อวิทยา ทองใส  จันทร์สว่าง ครู อนุมัติ
41 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520459 น้ำสวยพิทยาสรรพ์ ดิศพล  นาคเสน ครู อนุมัติ
42 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520460 โรงเรียนนาด้วงวิทยา วันวิสา  จันทะบับภาศรี ครู อนุมัติ
43 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520461 เชียงคาน ชาคริยา  พรมมาปี ครู อนุมัติ
44 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520462 เขาแก้ววิทยาสรรพ์ ดลนภา  พลพาน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
45 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520462 เขาแก้ววิทยาสรรพ์ จักรพงศ์  สงเคน พนักงานราชการ อนุมัติ
46 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520463 ธาตุพิทยาคม ภาวินี  พรมโคตรค้า ครูชำนาญการ อนุมัติ
47 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520463 ธาตุพิทยาคม สำเริง  แก้วดวง ครู อนุมัติ
48 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520465 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย นายสิทธิชัย  เทียมไธสงค์ ครู อนุมัติ
49 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520466 ปากชมวิทยา รัชฎาภรณ์  วิชาราช ครู อนุมัติ
50 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520467 เชียงกลมวิทยา นางวรารัตน์  เหลาผา ครู อนุมัติ
51 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520468 คอนสาวิทยา ดนัย  รัตนะ หัวหน้า จนท.พัสดุ อนุมัติ
52 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520470 วังโพนงามวิทยา อาทิตยา  เจริญทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
53 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520470 วังโพนงามวิทยา อาทิตยา  เจริญทอง พนักงารราชการ อนุมัติ
54 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520471 พระแก้วอาสาวิทยา เพชรสยาม  แพงจันทร์ ครู คศ.3 อนุมัติ
55 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520469 ศรีสองรักษ์วิทยา สุเมธ  แก้วแย้ม ครู อนุมัติ
56 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520469 ศรีสองรักษ์วิทยา นายเปรมฤทธิ์  ชานนท์เมือง ครู อนุมัติ
57 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520472 นาแห้ววิทยา ปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์ ครู อนุมัติ
58 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520472 นาแห้ววิทยา จีระภา  เกลี้ยงไทยสงฆ์ ครู อนุมัติ
59 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520473 ภูเรือวิทยา ชัยทัต  จันโทภาศ ครู อนุมัติ
60 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520474 ท่าลี่วิทยา ถนัด  นนทะปะ ครู อนุมัติ
61 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520475 ศรีสงครามวิทยา นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง ครู อนุมัติ
62 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520475 ศรีสงครามวิทยา องค์  บุตรวิลัย พนักงานราชการ อนุมัติ
63 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520483 ภูกระดึงวิทยาคม อานนท์  แสนแก้ว ครู อนุมัติ
64 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520483 ภูกระดึงวิทยาคม สัญญา  โทรัตน์ ครู อนุมัติ
65 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520484 ภูหลวงวิทยา กชพรรณ  บันหาร ครู อนุมัติ
66 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520485 สันติวิทยาสรรพ์ นาย  ศิริมงคล นวนมา ครู อนุมัติ
67 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520486 เอราวัณวิทยาคม นางสาวปักษา  พิมคีรี ครู อนุมัติ
68 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520486 เอราวัณวิทยาคม นางเบญจวรรณ  กมลรัตน์ ครู อนุมัติ
69 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520487 ผาอินทร์แปลงวิทยา สุกัญญา  วันณา พนักงานราชการ อนุมัติ
70 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520487 ผาอินทร์แปลงวิทยา ดรัลรัตน์  ฮามพิทักษ์ ครู อนุมัติ
71 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520477 วังทรายขาววิทยา นายณรงค์ฤทธิ์  กองสิงห์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
72 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520488 ผาสามยอดวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีวามินทร์  จุตะโน ครู อนุมัติ
73 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520478 เขาหลวงวิทยา นางจิราลักษณ์   โพธิดอกไม้ ครู อนุมัติ
74 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520479 เซไลวิทยาคม นางสาวอมรรัตน์   บุพศิริ ครู อนุมัติ
75 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520479 เซไลวิทยาคม พลกฤต  บุญอินทร์ ครู อนุมัติ
76 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520480 ผาน้อยวิทยาคม นายวิรัตน์  ค้ำมา ครู คศ.2 อนุมัติ
77 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520481 เลยสว่างวิทยาคม บรรลือศักดิ์  คลังสามี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
78 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) 520489 หนองหินวิทยาคม สุธาสินี  ไชยแสน ครู อนุมัติ