รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680828 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ปุณณภา  เหมะธุลิน ครู อนุมัติ
2 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680829 อุดรธานีพิทยาคม วิรัตน์  แก้วสุด ครู อนุมัติ
3 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680830 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี มุกดา  บุญเชียงมา ครู อนุมัติ
4 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680832 ธาตุโพนทองวิทยาคม วิเชียร  นามวงศ์ ครู อนุมัติ
5 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680842 หนองวัวซอพิทยาคม นายไพโรจน์  สิงห์คราม รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
6 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680885 สร้างคอมวิทยา ปิยะวัตร  วุฒนาม ครู อนุมัติ
7 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680859 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นิลพงษ์  กุนะ ครู อนุมัติ
8 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680861 โพนสูงพัฒนศึกษา ทักษิณ   เกษต้น ครู อนุมัติ
9 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680861 โพนสูงพัฒนศึกษา ศิริโชค  ไชยทักษิณ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
10 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680875 จำปาโมงวิทยาคาร กฤติกาญจน์   แก้วโชติ ครู อนุมัติ
11 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680875 จำปาโมงวิทยาคาร สุรชัย  จึ่มมี ครู อนุมัติ