รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680823 สตรีราชินูทิศ จารุนันท์  สกุลณมรรคา ครู อนุมัติ
2 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680824 ประจักษ์ศิลปาคาร เมษวรรษ  แซงจันดา ครู อนุมัติ
3 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680824 ประจักษ์ศิลปาคาร บัวเงิน  มหาเพชร ครู อนุมัติ
4 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680825 นิคมสงเคราะห์วิทยา นายชัชวาล  อนันตปัญญาสกุล ครู อนุมัติ
5 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680826 อุดรธรรมานุสรณ์ นายแสง  ป้องนอก ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
6 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680827 โนนสูงพิทยาคาร ปัทมา  อาจหาญ ครู อนุมัติ
7 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680828 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ปุณณภา  เหมะธุลิน ครู อนุมัติ
8 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680829 อุดรธานีพิทยาคม วิรัตน์  แก้วสุด ครู อนุมัติ
9 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680830 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี มุกดา  บุญเชียงมา ครู อนุมัติ
10 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680831 สามพร้าววิทยา นายรุ่ง  งามวงศ์ ครู อนุมัติ
11 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680832 ธาตุโพนทองวิทยาคม วิเชียร  นามวงศ์ ครู อนุมัติ
12 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680833 อุดรพัฒนาการ วิจิตรา  มุกดาม่วง ครู อนุมัติ
13 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680834 อุดรพิทยานุกูล 2 บุกาณิ  พิมพ์เหม ครู อนุมัติ
14 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680837 ราชินูทิศ 2 สมพงค์  คนขยัน ครู อนุมัติ
15 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680842 หนองวัวซอพิทยาคม นายไพโรจน์  สิงห์คราม รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
16 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680842 หนองวัวซอพิทยาคม นางสาวฑิมัมพร  ไชยคำภา ครู อนุมัติ
17 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680844 แสงอร่ามพิทยาคม จิรพันธ์ุ   ทองทา ครู อนุมัติ
18 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680844 แสงอร่ามพิทยาคม ปิยะพงษ์    สวนสุวรรณ ครู อนุมัติ
19 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680881 เพ็ญพิทยาคม ปิยนุช  เพ็งลี ครู อนุมัติ
20 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680881 เพ็ญพิทยาคม สุนันท์  ใจบุญ ครู อนุมัติ
21 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680883 จอมศรีพิทยาคาร นายภูวิศ  มั่งมี ครู อนุมัติ
22 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680883 จอมศรีพิทยาคาร นายสิทธิโชติ  โคตรกระพี้ ครู อนุมัติ
23 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680884 เชียงหวางพิทยาคาร แววตา  ไม่หวั่น ครู อนุมัติ
24 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680885 สร้างคอมวิทยา ปิยะวัตร  วุฒนาม ครู อนุมัติ
25 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680886 ยิ่งยวดพิทยานุกูล จรูญ  โพธาราม ครู อนุมัติ
26 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680845 กุมภวาปี ประกอบ  วงษ์ดี ครู หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
27 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680845 กุมภวาปี ประกอบ  วงษ์ดี ครู หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
28 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680853 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ วิรัช  บุญพามา ครู อนุมัติ
29 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680862 ศรีธาตุพิทยาคม อภิชิต  สิทธิโชติ ครู อนุมัติ
30 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680854 ทมนางามวิทยาคม นายอริย์ธัช   ผกาเชิด ครู อนุมัติ
31 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680850 หนองแดงวิทโยดม นายสุชาติ  ทองแช่ม ครู อนุมัติ
32 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680850 หนองแดงวิทโยดม นางชฎาพร   โพธิทากุล เจ้าหน้าท่ีพัสดุ อนุมัติ
33 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680851 เสอเพลอพิทยาคม นายเจษฎา  บัณฑิตรักการค้า ครู อนุมัติ
34 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680852 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ นางสาวรณิดา   กัลยาบุตร ครู อนุมัติ
35 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680852 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ นายสายทอง  สะอาด ครู อนุมัติ
36 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680866 นานกชุมวิทยาคม นางสาวรวิวรรณ  สุมุลละ ครู อนุมัติ
37 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680867 คำยางพิทยา นราวุธ  การอรุณ ครู อนุมัติ
38 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680887 หนองแสงวิทยศึกษา ศักดิ์ศรี  นาชัย ครู อนุมัติ
39 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680892 ประจักษ์ศิลปาคม นันท์นภัส  จันทราช ครู อนุมัติ
40 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680892 ประจักษ์ศิลปาคม นายบุญจันทร์  สุวรรณพรม ครู อนุมัติ
41 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680855 หนองหานวิทยา นายชาญฤทธิ์  เบ็ญจจินดา ครู อนุมัติ
42 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680858 ทุ่งฝนวิทยาคาร นายอุทิศ  ประเสริฐสังข์ ครู อนุมัติ
43 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680858 ทุ่งฝนวิทยาคาร สัญญา  สุริยภา ครู อนุมัติ
44 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680860 ไชยวานวิทยา อนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
45 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680860 ไชยวานวิทยา วิเชียร  ไชยคุณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
46 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680859 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นิลพงษ์  กุนะ ครู อนุมัติ
47 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680861 โพนสูงพัฒนศึกษา ทักษิณ   เกษต้น ครู อนุมัติ
48 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680861 โพนสูงพัฒนศึกษา ศิริโชค  ไชยทักษิณ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
49 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680856 บ้านเชียงวิทยา จริยา  ศรีกุลวงศ์ ครู อนุมัติ
50 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680868 บ้านดุงวิทยา เอกนรินทร์  แก้วอุ่นเรือน ครู อนุมัติ
51 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680868 บ้านดุงวิทยา พิรวัฒน์  เชื้อบุญวัฒน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
52 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680869 ดงเย็นพิทยาคาร วิภาวดี  มุ่งเกิด ครู อนุมัติ
53 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680870 นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อยุทธนา   แสงเดือน ครู อนุมัติ
54 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680872 ทรัพย์อุดมวิทยา พัฒนศักดิ์  สิงห์นลินธร ครู อนุมัติ
55 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680872 ทรัพย์อุดมวิทยา พิสมัย  ภูมิยิ่ง ครู อนุมัติ
56 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680871 โนนสะอาดชุมแสงวิทยา ทองคำ  โพธิ์งาม ครู อนุมัติ
57 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680889 พิบูลย์รักษ์พิทยา เฟื่องฟ้า กัญญาบัตร  กัญญาบัตร ครู อนุมัติ
58 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680889 พิบูลย์รักษ์พิทยา นายวรพจน์  แก้วแสงใส ครู อนุมัติ
59 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680891 กู่แก้ววิทยา นางสกาวนภา  บุญเย็น ครู อนุมัติ
60 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680839 กุดจับประชาสรรค์ นางสาวปิยวรรณ  มาตย์เทพ ครู อนุมัติ
61 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680874 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี วันเฉลิม  บุญเกษม ครู อนุมัติ
62 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680878 น้ำโสมพิทยาคม ถิระนันทน์  วิชาเดช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
63 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680878 น้ำโสมพิทยาคม นายสุระนัย  ชาเสน ครู อนุมัติ
64 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680840 ภูพานวิทยา ชูชั้ย  สุรภีร์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
65 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680840 ภูพานวิทยา ทัศพล  ปานทรัพย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
66 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680875 จำปาโมงวิทยาคาร กฤติกาญจน์   แก้วโชติ ครู อนุมัติ
67 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680875 จำปาโมงวิทยาคาร สุรชัย  จึ่มมี ครู อนุมัติ
68 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680880 สามัคคีพิทยาคาร นิตยา  โนนสุรัตน์ พนักงานราชการ อนุมัติ
69 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680877 ภูพระบาทวิทยา มานัส  มณีโรจน์ ครู อนุมัติ
70 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680888 ยูงทองพิทยาคม นางสาวสาริศา  นามจันโท ครูผู้ช่วย อนุมัติ
71 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680888 ยูงทองพิทยาคม นางสาวนฤมล   คำพิมพ์ ครู อนุมัติ