รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680822 อุดรพิทยานุกูล นรวัฒน์  พนมพิพัฒน์ ครู อนุมัติ
2 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680823 สตรีราชินูทิศ อรอุมา  บรรดิษฐ์ ครู อนุมัติ
3 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680823 สตรีราชินูทิศ เกียรติศักดิ์  สิทธิราช ครู อนุมัติ
4 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680823 สตรีราชินูทิศ จารุนันท์  สกุลณมรรคา ครู อนุมัติ
5 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680824 ประจักษ์ศิลปาคาร นางบัวเงิน  มหาเพชร ครู อนุมัติ
6 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680825 นิคมสงเคราะห์วิทยา ชัชวาล  อนันตปัญญาสกุล ครู อนุมัติ
7 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680826 อุดรธรรมานุสรณ์ อัมภาภรณ์  จำนงนิจ ครู อนุมัติ
8 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680827 โนนสูงพิทยาคาร ธวัชชัย  มั่งสูงเนิน ครู อนุมัติ
9 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680827 โนนสูงพิทยาคาร ทิพวัลยื  ไชยวาน ครู อนุมัติ
10 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680828 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ปุณณภา  เหมะธุลิน ครู อนุมัติ
11 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680829 อุดรธานีพิทยาคม ฉัตรฤดี  ตราชู ครู อนุมัติ
12 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680830 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี มุกดา  บุญเชียงมา ครู อนุมัติ
13 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680831 สามพร้าววิทยา นางสาวพรพิมล  นามพรมมา ครู อนุมัติ
14 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680832 ธาตุโพนทองวิทยาคม วิเชียร  นามวงศ์ ครู อนุมัติ
15 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680833 อุดรพัฒนาการ วิจิตรา  มุกดาม่วง ครู อนุมัติ
16 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680833 อุดรพัฒนาการ เยาวลักษณ์   โคตรสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
17 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680834 อุดรพิทยานุกูล 2 เพ็ญฉวี  คำลาภ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
18 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680834 อุดรพิทยานุกูล 2 บุกาณิ  พิมพ์เหม ครู อนุมัติ
19 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680835 อุดรพัฒนศึกษา นางวิจิตร  เพ็งสว่าง ครู อนุมัติ
20 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680836 เชียงพังพัฒนวิช พูลศรี  ยาทองไชย ครู อนุมัติ
21 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680836 เชียงพังพัฒนวิช นางธาราทิพย์   อินทะเกษ ครู อนุมัติ
22 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680837 ราชินูทิศ 2 สมพงค์  คนขยัน ครู อนุมัติ
23 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680842 หนองวัวซอพิทยาคม นายไพโรจน์  สิงห์คราม รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
24 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680842 หนองวัวซอพิทยาคม ทิฆัมพร  ไชยคำภา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
25 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680842 หนองวัวซอพิทยาคม นางสาวภัทราภรณ์  บุตรพรหม ครู อนุมัติ
26 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680842 หนองวัวซอพิทยาคม นางสาวทิฆัมพร  ไชยคำภา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
27 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680843 หนองยางชุมพิทยาคม นายสมเจตน์  อาจดวงดี ครู อนุมัติ
28 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680843 หนองยางชุมพิทยาคม ณัฐชยา  แสนคำภา ครู อนุมัติ
29 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680844 แสงอร่ามพิทยาคม กิตตินันท์  ถีสูงเนิน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
30 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680881 เพ็ญพิทยาคม ทิชานนท์  ชุมแวงวาปี ครู อนุมัติ
31 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680881 เพ็ญพิทยาคม ปิยนุช  เพ็งลี ครู อนุมัติ
32 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680882 สุมเส้าพิทยาคาร นางณิฐฏิยา   จำปาทอง ครู อนุมัติ
33 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680883 จอมศรีพิทยาคาร สิทธิโชติ  โคตรกระพี้ ครู อนุมัติ
34 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680884 เชียงหวางพิทยาคาร แววตา  ไม่หวั่น ครู อนุมัติ
35 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680884 เชียงหวางพิทยาคาร พิทักษ์  ประวิรัตน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
36 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680885 สร้างคอมวิทยา ปิยะวัตร  วุฒนาม ครู อนุมัติ
37 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680885 สร้างคอมวิทยา นายจักรพงษ์  พิลาจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
38 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680886 ยิ่งยวดพิทยานุกูล จรูญ  โพธาราม ครู อนุมัติ
39 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680886 ยิ่งยวดพิทยานุกูล ปภิชญา  เรืองโค ึครู อนุมัติ
40 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680845 กุมภวาปี ประกอบ  วงษ์ดี ครู หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
41 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680853 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ ศักดา  จูงพันธ์ ครู อนุมัติ
42 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680853 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ กฐิน  เกิดขุมทอง ครู อนุมัติ
43 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680853 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ นายพงศกร  โซ่พิมาย ครู อนุมัติ
44 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680862 ศรีธาตุพิทยาคม อนุชิต  ทองคำ ครู อนุมัติ
45 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680862 ศรีธาตุพิทยาคม นายอภิชิต  สิทธิโชติ ครู อนุมัติ
46 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680846 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร สุดาทิพย์  สิริบุตรวงศ์ ครู อนุมัติ
47 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680854 ทมนางามวิทยาคม อริย์ธัช  ผกาเชิด ครู อนุมัติ
48 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680863 ตาดทองพิทยาคม เกรียงไกร  สิมมา ครู อนุมัติ
49 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680847 สีออศิลปศาสตร์ นายนิรุตต์  คำภิเนตร์ ครู อนุมัติ
50 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680851 เสอเพลอพิทยาคม เจษฎา  บัณฑิตรักการค้า ครู อนุมัติ
51 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680851 เสอเพลอพิทยาคม โสภิดา  ฤทธิศักดิ์ ครู อนุมัติ
52 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680852 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ ชลยารัตน์  เมิงไชยสงค์ ครู อนุมัติ
53 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680852 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ นายสายทอง  สะอาด ครู อนุมัติ
54 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680865 วังสามหมอวิทยาคาร ดวงใจ บุญหล้า  บุญหล้า ครู อนุมัติ
55 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680865 วังสามหมอวิทยาคาร พิมลอาสน์  ทองคำ ครู อนุมัติ
56 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680866 นานกชุมวิทยาคม สาริศ  หินนาง ครู อนุมัติ
57 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680867 คำยางพิทยา ศรัญญา  วิระตา ครู อนุมัติ
58 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680887 หนองแสงวิทยศึกษา พฤหัส  สอนสะอาด ครู อนุมัติ
59 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680892 ประจักษ์ศิลปาคม บุญจันทร์  สุวรรณพรม ครู อนุมัติ
60 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680893 สามพาดพิทยาคาร นายเรืองศิลป์   อันทะเกตุ ครู อนุมัติ
61 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680893 สามพาดพิทยาคาร นางสาวชฎารัตน์  พลเดช ครู อนุมัติ
62 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680893 สามพาดพิทยาคาร นายพงษ์พิชัย  ภูกองไชย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
63 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680855 หนองหานวิทยา มนฤทัย  นามศรี ครู อนุมัติ
64 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680855 หนองหานวิทยา ชาญฤทธิ์  เบ็ญจจินดา ครู อนุมัติ
65 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680855 หนองหานวิทยา ทวีศักดิ์  สารีโท ครู อนุมัติ
66 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680858 ทุ่งฝนวิทยาคาร สัญญา  สุริยภา ครู อนุมัติ
67 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680858 ทุ่งฝนวิทยาคาร นายอุทิศ  ประเสริฐสังข์ ครู อนุมัติ
68 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680860 ไชยวานวิทยา นายสรศักดิ์  คำวัง ครู อนุมัติ
69 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680860 ไชยวานวิทยา บัณฑิต  ทับพิลา ครู อนุมัติ
70 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680859 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นิลพงษ์  กุนะ ครู อนุมัติ
71 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680859 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา นางสาวนันธพันธ์  สุพะรัตน์ ครู อนุมัติ
72 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680861 โพนสูงพัฒนศึกษา ทักษิณ  เกษต้น ครู อนุมัติ
73 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680856 บ้านเชียงวิทยา อุไรวรรณ   พาชื่น ครู อนุมัติ
74 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680868 บ้านดุงวิทยา พิรวัฒน์  เชื้อบุญวัฒน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
75 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680868 บ้านดุงวิทยา เสาวรีย์  หงษ์สีลา ครู อนุมัติ
76 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680868 บ้านดุงวิทยา สุธาทิพย์  ลักษณะจันทร์ ครู อนุมัติ
77 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680869 ดงเย็นพิทยาคาร เพียงฤทัย  เพ็งคำปั้ง ครู อนุมัติ
78 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680870 นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อยุทธนา  แสงเดือน ครู อนุมัติ
79 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680870 นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สิริลักษณ์   พรมเลิศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
80 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680872 ทรัพย์อุดมวิทยา นางพิสมัย  ภูมิยิ่ง ครู อนุมัติ
81 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680871 โนนสะอาดชุมแสงวิทยา ทองคำ  โพธิ์งาม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
82 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680871 โนนสะอาดชุมแสงวิทยา นายจิตรกร  อาชะนะ ครู อนุมัติ
83 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680889 พิบูลย์รักษ์พิทยา วรพจน์  แก้วแสงใส ครู อนุมัติ
84 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680891 กู่แก้ววิทยา เนตรนภา  พรมสอน ครู อนุมัติ
85 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680839 กุดจับประชาสรรค์ ปิยวรรณ  มาตย์เทพ ครู อนุมัติ
86 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680874 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี วันเฉลิม  บุญเกษม ครู อนุมัติ
87 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680878 น้ำโสมพิทยาคม จันทิมา  โพธิ์รัตน์ ครู อนุมัติ
88 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680840 ภูพานวิทยา ชูชัย  สุรภีร์ ครู อนุมัติ
89 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680840 ภูพานวิทยา อังคณา  รัตนติสร้อย ครู อนุมัติ
90 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680875 จำปาโมงวิทยาคาร สุรชัย  จึ่มมี ครู อนุมัติ
91 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680875 จำปาโมงวิทยาคาร ปรียารัตน์  ชัยสงค์ ครู อนุมัติ
92 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680875 จำปาโมงวิทยาคาร ฐิติพร  จิราธนทัต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
93 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680880 สามัคคีพิทยาคาร นิตยา  โนนสุรัตน์ พนักงานราชการ อนุมัติ
94 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680880 สามัคคีพิทยาคาร ถนอม  ไพรหลวง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
95 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680876 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ วราภรณ์  สุ่มมาตย์ ครู อนุมัติ
96 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680876 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ บุรินทร์  พินิจมนตรี ครู อนุมัติ
97 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680877 ภูพระบาทวิทยา มานัส  มณีโรจน์ ครู อนุมัติ
98 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680888 ยูงทองพิทยาคม สาริศา  นามจันโท ครู อนุมัติ
99 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680888 ยูงทองพิทยาคม ธีรยุทธ   เคนคม ครู อนุมัติ
100 101720 สพม.เขต 20(อุดรธานี) 680888 ยูงทองพิทยาคม วชิระ  ภูมิเลิศ ครู อนุมัติ