รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660494 : ปทุมเทพวิทยาคาร สุมลรัตน์  แทนโสภา ครู
2 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660494 : ปทุมเทพวิทยาคาร นายยุทธพงศ์  มนัสทิพารมณ์ ครูผู้ช่วย
3 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660494 : ปทุมเทพวิทยาคาร ธิดาวรรณ  กุลโฮง ครู
4 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660495 : หินโงมพิทยาคม อนุชา  บุญแสนแผน ครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
5 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660496 : กวนวันวิทยา สุจินต์  วงศ์ละคร ครู
6 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660497 : เวียงคำวิทยาคาร ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา  บุญหนา พนักงานราชการ
7 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660498 : หนองคายวิทยาคาร สุบรรณ  โทดำมา เจ้าหน้าพัสดุ
8 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660498 : หนองคายวิทยาคาร ปิยวรรณ  หอมสมบัติ คร
9 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660499 : พระธาตุบังพวนวิทยา กมลทิพย์   คินาพิทย์ ครู
10 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660500 : ค่ายบกหวานวิทยา ชนะศักดิ์  พลแสน ครู
11 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660500 : ค่ายบกหวานวิทยา คมสัน  นาสมโภชน์ ครู
12 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660501 : ท่าบ่อ ศิวรรณ  อะวะตา ครู
13 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660502 : โคกคอนวิทยาคม นางสาวรำไพ  นันทะ ครู
14 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660502 : โคกคอนวิทยาคม คมกฤษ  สังข์วงศ์ ครู
15 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660503 : ถ่อนวิทยา ยุทธพงษ์  คุณานันท์ ครู
16 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660504 : ท่าบ่อพิทยาคม นายศุภวุฒิ  ใหญ่สาร ครู
17 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660505 : หนองนางพิทยาคม มะลิวัลย์  หงษ์ศรีทอง ครู
18 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660506 : เดื่อวิทยาคาร สมเจตน์  คุณความดี ครู
19 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660525 : พานพร้าว สมศักดิ์  พูลเพิ่ม ครู
20 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660525 : พานพร้าว นางสาววันดี   ไชยสุระ ครูผู้ช่วย
21 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660525 : พานพร้าว พัชรี  สวรรค์วิจิตร ครู
22 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660525 : พานพร้าว ชำนาญวิทย์  ประเสริฐ ครู
23 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660526 : พระพุทธบาทวิทยาคม นางสาวชรินทร์ทิพย์  รินทะรักษ์ ครูธุรการ
24 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660526 : พระพุทธบาทวิทยาคม พงศ์ศานต์    หลินกาญจนบุตร ครู
25 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660526 : พระพุทธบาทวิทยาคม เอื้ออังกูร  ดวงตา ครู
26 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660527 : วรลาโภนุสรณ์ นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์ ครู
27 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660527 : วรลาโภนุสรณ์ เมธินี  จันทะพงษ์ พนักงานราชการ
28 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660528 : สังคมวิทยา นางสาววิกานดา  ดีแก้ว ครูผู้ช่วย
29 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660528 : สังคมวิทยา สุภาพร  ทับทิม ครู
30 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660529 : วังม่วงพิทยาคม นายศิลา  อรรถประจง ครูผู้ช่วย
31 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660529 : วังม่วงพิทยาคม กัลยาณี  ฉัตรศรี ครูผู้ช่วย
32 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660544 : น้ำสวยวิทยา นายสราวุฒิ  พิมโยธา รองผู้อำนวยการ
33 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660544 : น้ำสวยวิทยา นางฤทัย  ศรีภูมิ ครู
34 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660544 : น้ำสวยวิทยา นายเอนก  ไชยคำหาญ ครู
35 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660545 : ฝางพิทยาคม ปัญญา  โคตะวินนท์ ครูผู้ช่วย
36 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660545 : ฝางพิทยาคม นายอัคคเสฏฐ์  อังคะฮาด ครู
37 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660550 : โพธิ์ตากพิทยาคม นายไกรยุทธ  พั้วสุข ครู
38 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660550 : โพธิ์ตากพิทยาคม นายไกรยุทธ  พั้วสุข ครูชำนาญการพิเศษ
39 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660514 : ชุมพลโพนพิสัย ฉัตรียา  ปัจจวงษ์ ครูผู้ช่วย
40 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660514 : ชุมพลโพนพิสัย นางสาวกุลชา  เทศศรีเมือง ครู
41 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660514 : ชุมพลโพนพิสัย นิติคุณ  พลแสน ครู
42 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660515 : เซิมพิทยาคม อุดม  วิเศษวิสัย ครู คศ.2
43 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660515 : เซิมพิทยาคม อาทิตย์  สุขันชา ครู คศ.1
44 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660515 : เซิมพิทยาคม นิติภูมิ  พยุงวงษ์ ครูชำนาญการ
45 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660516 : ปากสวยพิทยาคม เอกบุรุษ  จันทะวงศ์ ครู
46 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660517 : นาหนังพัฒนศึกษา สำราญ  สมทิพ ครูผู้ช่วย
47 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660517 : นาหนังพัฒนศึกษา นายศตวรรษ  ชาวโพธิ์ ครูผู้ช่วย
48 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660518 : ร่มธรรมานุสรณ์ อนุสรา  ภิรมย์ ครู
49 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660519 : กุดบงพิทยาคาร รำไพ  วงษ์คำซาว ครู
50 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660519 : กุดบงพิทยาคาร ธีรพล  นามแสง ครู
51 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660519 : กุดบงพิทยาคาร พลกฤษณ์  รอดถาวร ครู
52 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660521 : โซ่พิสัยพิทยาคม จรรยา ศรีมังคละ  ศรีมังคละ ครู
53 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660521 : โซ่พิสัยพิทยาคม ทวินันท์  แสนพินิจ ครูอัตราจ้าง
54 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660521 : โซ่พิสัยพิทยาคม ว่าที่ ร.ต.จักรพงศ์   พรมกมล ครูอัตราจ้าง
55 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660522 : ศรีชมภูวิทยา ชาตรี  พะยิ ครู
56 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660522 : ศรีชมภูวิทยา นางสาวจิรารัตน์  เขื่อนสุวรรณ ครู
57 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660523 : โนนคำพิทยาคม อธิวัฒน์  รัตน์สีวอ ครู
58 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660524 : โพนทองประชาสรรค์ สมชาย  บุญญาพิทักษ์ ครู
59 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660536 : ปากคาดพิทยาคม นครินทร์  พรมกลาง ครู คศ.2
60 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660537 : หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสาวรัชนีพร  วัฒนะการกุล ครู
61 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660537 : หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ธีรนันท์  วัฒนะการกุล ครู
62 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660538 : สมสนุกพิทยาคม นางรุ่งทิวา  คำแฝง ครู
63 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660538 : สมสนุกพิทยาคม หฤทัย  ไชยวรรณ ครูผู้ช่วย
64 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660538 : สมสนุกพิทยาคม กิตติยา  ดอนสามารถ พนักงานราชการ
65 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660546 : วังหลวงพิทยาสรรพ์ กฤษณะ  ทุมซ้าย ครู
66 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660546 : วังหลวงพิทยาสรรพ์ ศตวรรษ  วงษ์ตาแสง ครูผู้ช่วย
67 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660547 : นาดีพิทยาคม ภาณุ  บุตรวิเศษ ครู
68 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660547 : นาดีพิทยาคม ฐาปรานี   แก้วแวงสิ่ว ครู
69 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660548 : ประชาบดีพิทยาคม นางพัชราภรณ์  ท้าวนิล ครู
70 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660548 : ประชาบดีพิทยาคม นายวัชการ  เจริญชัย พนักงานราชการ
71 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660549 : พระบาทนาสิงห์พิทยาคม นายพลวัฒน์  สาจันทร์ ครู
72 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660549 : พระบาทนาสิงห์พิทยาคม ขวัญสุดา  พิมพศักดิ์ อัตราจ้าง
73 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660507 : บึงกาฬ กนกรัชต์  จันทร์อ้วน ครู
74 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660507 : บึงกาฬ แสงประเสริฐ  เหมธุวนนท์ ครู
75 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660509 : หนองเข็งวิทยาคม สามารถ  สุคุณพันธ์ ครู
76 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660509 : หนองเข็งวิทยาคม นางสาวพัดชา  ศรียัง พนักงานราชการ
77 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660510 : โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ชัชศรัณย์  ไพบูลย์รัตนสิริ ครูผู้ช่วย
78 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660510 : โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ อิศรินทร์  จันทร์อัมพร ข้าราชการครู
79 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660510 : โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ นัฎฐกานต์  พรมโสภา ครูผู้ช่วย
80 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660508 : นาสวรรค์พิทยาคม วิชิต  แก้วไวยุทธ์ ครู
81 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660508 : นาสวรรค์พิทยาคม มาลินี  ทุมสะกะ ครู ชำนาญการพิเศษ
82 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660511 : พรเจริญวิทยา นายวัชรินทร์  ถันชนนาง ครู
83 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660512 : หนองหัวช้างวิทยา ไพรวัลย์  พาแสง ครูผู้ช่วย
84 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660512 : หนองหัวช้างวิทยา ไกรวิชญ์  เทพนีรมิตร ครู
85 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660513 : ศรีสำราญวิทยาคม กิตติยา วงชาชม  วงชาชม ครู
86 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660513 : ศรีสำราญวิทยาคม ทิพวรรณ  นาเชียงใต้ ครู
87 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660513 : ศรีสำราญวิทยาคม พรนับพัน  หรรษา ครู
88 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660530 : เซกา พลกฤษณ์  กั้วสิทธิ์ ครู คศ.1
89 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660530 : เซกา ทวินันท์  ชาติชำนิ ครูผู้ช่วย
90 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660531 : หนองหิ้งพิทยา วศินสิทธิ์  นามวัน ครูผู้ช่วย
91 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660531 : หนองหิ้งพิทยา สิงโตทอง  โสภาพรม ครู ค.ศ.1
92 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660531 : หนองหิ้งพิทยา ฉกาจ  เลี้ยงพรม ครูผู้ช่วย
93 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660532 : โสกก่ามวิทยา ทรงพล  ทะรังศรี ครู
94 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660533 : เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นายบึงกาฬ  ทองคำ ครู
95 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660534 : ประชานิมิตพิทยานุกูล นางภานุมาศ  พิมโยธา ครู
96 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660534 : ประชานิมิตพิทยานุกูล นายสุรศักดิ์  พลไทสงค์ ครู
97 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660535 : เจ็ดสีวิทยาคาร นางสาวสาวิตรี   กันนุลา ครูผู้ช่วย
98 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660535 : เจ็ดสีวิทยาคาร ชัยยา  ตามชัย ครู
99 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660539 : บึงโขงหลงวิทยาคม สำเนียง  เพชรสมบัติ พนักงานราชการ
100 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660539 : บึงโขงหลงวิทยาคม เกวรินทร์  อุดมเพ็ญ พนักงานราชการ
101 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660539 : บึงโขงหลงวิทยาคม ณัฐวุฒิ  หอมแพน ครูผู้ช่วย
102 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660540 : ท่าดอกคำวิทยาคม ชณิฏตา  อัคฮาด พนักงานราชการ
103 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660541 : ศรีวิไลวิทยา กิติพงษ์  สัพโส ครู
104 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660541 : ศรีวิไลวิทยา ชัยฤทธิ์  ภูอ่าว ครูชำนาญการ
105 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660542 : ภูทอกวิทยา ณัฐพงษ์  วิเศษสา ครู
106 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660542 : ภูทอกวิทยา นายประหยัด  ชัยยะเทียน ครู
107 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660543 : บุ่งคล้านคร วสันต์  ผูพงษ์ ครู