รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660494 ปทุมเทพวิทยาคาร ธิดาวรรณ  กุลโฮง ครู อนุมัติ
2 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660494 ปทุมเทพวิทยาคาร นายยุทธพงศ์  มนัสทิพารมณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
3 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660494 ปทุมเทพวิทยาคาร สุมลรัตน์  แทนโสภา ครู อนุมัติ
4 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660495 หินโงมพิทยาคม อนุชา  บุญแสนแผน ครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
5 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660496 กวนวันวิทยา สุจินต์  วงศ์ละคร ครู อนุมัติ
6 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660497 เวียงคำวิทยาคาร ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา  บุญหนา พนักงานราชการ อนุมัติ
7 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660498 หนองคายวิทยาคาร ปิยวรรณ  หอมสมบัติ คร อนุมัติ
8 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660498 หนองคายวิทยาคาร สุบรรณ  โทดำมา เจ้าหน้าพัสดุ อนุมัติ
9 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660499 พระธาตุบังพวนวิทยา กมลทิพย์   คินาพิทย์ ครู อนุมัติ
10 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660500 ค่ายบกหวานวิทยา คมสัน  นาสมโภชน์ ครู อนุมัติ
11 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660500 ค่ายบกหวานวิทยา ชนะศักดิ์  พลแสน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
12 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660501 ท่าบ่อ ศิวรรณ  อะวะตา ครู อนุมัติ
13 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660502 โคกคอนวิทยาคม คมกฤษ  สังข์วงศ์ ครู อนุมัติ
14 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660503 ถ่อนวิทยา ยุทธพงษ์  คุณานันท์ ครู อนุมัติ
15 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660504 ท่าบ่อพิทยาคม นายศุภวุฒิ  ใหญ่สาร ครู อนุมัติ
16 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660505 หนองนางพิทยาคม มะลิวัลย์  หงษ์ศรีทอง ครู อนุมัติ
17 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660506 เดื่อวิทยาคาร สมเจตน์  คุณความดี ครู อนุมัติ
18 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660525 พานพร้าว นางสาววันดี   ไชยสุระ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
19 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660525 พานพร้าว สมศักดิ์  พูลเพิ่ม ครู อนุมัติ
20 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660526 พระพุทธบาทวิทยาคม พงศ์ศานต์    หลินกาญจนบุตร ครู อนุมัติ
21 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660526 พระพุทธบาทวิทยาคม นางสาวชรินทร์ทิพย์  รินทะรักษ์ ครูธุรการ อนุมัติ
22 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660526 พระพุทธบาทวิทยาคม เอื้ออังกูร  ดวงตา ครู อนุมัติ
23 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660527 วรลาโภนุสรณ์ นางสาวสุรีรัตน์  จันทะวงษ์ ครู อนุมัติ
24 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660527 วรลาโภนุสรณ์ เมธินี  จันทะพงษ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
25 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660528 สังคมวิทยา นางสาววิกานดา  ดีแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
26 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660528 สังคมวิทยา สุภาพร  ทับทิม ครู อนุมัติ
27 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660529 วังม่วงพิทยาคม กัลยาณี  ฉัตรศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
28 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660544 น้ำสวยวิทยา นายสราวุฒิ  พิมโยธา รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
29 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660544 น้ำสวยวิทยา นายเอนก  ไชยคำหาญ ครู อนุมัติ
30 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660544 น้ำสวยวิทยา นางฤทัย  ศรีภูมิ ครู อนุมัติ
31 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660545 ฝางพิทยาคม นายอัคคเสฏฐ์  อังคะฮาด ครู อนุมัติ
32 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660545 ฝางพิทยาคม ปัญญา  โคตะวินนท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
33 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660550 โพธิ์ตากพิทยาคม นายไกรยุทธ  พั้วสุข ครู อนุมัติ
34 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660514 ชุมพลโพนพิสัย นิติคุณ  พลแสน ครู อนุมัติ
35 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660514 ชุมพลโพนพิสัย ฉัตรียา  ปัจจวงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
36 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660514 ชุมพลโพนพิสัย นางสาวกุลชา  เทศศรีเมือง ครู อนุมัติ
37 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660515 เซิมพิทยาคม อาทิตย์  สุขันชา ครู คศ.1 อนุมัติ
38 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660515 เซิมพิทยาคม อุดม  วิเศษวิสัย ครู คศ.2 อนุมัติ
39 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660515 เซิมพิทยาคม นิติภูมิ  พยุงวงษ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
40 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660516 ปากสวยพิทยาคม เอกบุรุษ  จันทะวงศ์ ครู อนุมัติ
41 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660517 นาหนังพัฒนศึกษา สำราญ  สมทิพ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
42 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660517 นาหนังพัฒนศึกษา นายศตวรรษ  ชาวโพธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
43 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660518 ร่มธรรมานุสรณ์ อนุสรา  ภิรมย์ ครู อนุมัติ
44 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660519 กุดบงพิทยาคาร ธีรพล  นามแสง ครู อนุมัติ
45 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660519 กุดบงพิทยาคาร รำไพ  วงษ์คำซาว ครู อนุมัติ
46 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660521 โซ่พิสัยพิทยาคม ทวินันท์  แสนพินิจ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
47 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660521 โซ่พิสัยพิทยาคม ว่าที่ ร.ต.จักรพงศ์   พรมกมล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
48 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660522 ศรีชมภูวิทยา นางสาวจิรารัตน์  เขื่อนสุวรรณ ครู อนุมัติ
49 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660522 ศรีชมภูวิทยา ชาตรี  พะยิ ครู อนุมัติ
50 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660523 โนนคำพิทยาคม อธิวัฒน์  รัตน์สีวอ ครู อนุมัติ
51 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660524 โพนทองประชาสรรค์ สมชาย  บุญญาพิทักษ์ ครู อนุมัติ
52 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660536 ปากคาดพิทยาคม นครินทร์  พรมกลาง ครู คศ.2 อนุมัติ
53 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660537 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสาวรัชนีพร  วัฒนะการกุล ครู อนุมัติ
54 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660537 หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ธีรนันท์  วัฒนะการกุล ครู อนุมัติ
55 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660538 สมสนุกพิทยาคม กิตติยา  ดอนสามารถ พนักงานราชการ อนุมัติ
56 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660538 สมสนุกพิทยาคม หฤทัย  ไชยวรรณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
57 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660538 สมสนุกพิทยาคม นางรุ่งทิวา  คำแฝง ครู อนุมัติ
58 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660546 วังหลวงพิทยาสรรพ์ กฤษณะ  ทุมซ้าย ครู อนุมัติ
59 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660546 วังหลวงพิทยาสรรพ์ ศตวรรษ  วงษ์ตาแสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
60 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660547 นาดีพิทยาคม ฐาปรานี   แก้วแวงสิ่ว ครู อนุมัติ
61 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660548 ประชาบดีพิทยาคม นางพัชราภรณ์  ท้าวนิล ครู อนุมัติ
62 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660548 ประชาบดีพิทยาคม นายวัชการ  เจริญชัย พนักงานราชการ อนุมัติ
63 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660549 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม สุริชัย  โพธิ์ศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
64 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660549 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม นายพลวัฒน์  สาจันทร์ ครู อนุมัติ
65 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660549 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม ขวัญสุดา  พิมพศักดิ์ อัตราจ้าง อนุมัติ
66 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660549 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม สุวลักษณ์  สังข์ชัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660507 บึงกาฬ กนกรัชต์  จันทร์อ้วน ครู อนุมัติ
68 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660507 บึงกาฬ แสงประเสริฐ  เหมธุวนนท์ ครู อนุมัติ
69 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660509 หนองเข็งวิทยาคม นางสาวพัดชา  ศรียัง พนักงานราชการ อนุมัติ
70 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660509 หนองเข็งวิทยาคม สามารถ  สุคุณพันธ์ ครู อนุมัติ
71 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660510 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ชัชศรัณย์  ไพบูลย์รัตนสิริ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
72 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660510 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ อิศรินทร์  จันทร์อัมพร ข้าราชการครู อนุมัติ
73 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660508 นาสวรรค์พิทยาคม วิชิต  แก้วไวยุทธ์ ครู อนุมัติ
74 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660508 นาสวรรค์พิทยาคม มาลินี  ทุมสะกะ ครู อนุมัติ
75 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660511 พรเจริญวิทยา นายวัชรินทร์  ถันชนนาง ครู อนุมัติ
76 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660512 หนองหัวช้างวิทยา ไพรวัลย์  พาแสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
77 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660512 หนองหัวช้างวิทยา ไกรวิชญ์  เทพนีรมิตร ครู อนุมัติ
78 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660513 ศรีสำราญวิทยาคม พรนับพัน  หรรษา ครู อนุมัติ
79 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660513 ศรีสำราญวิทยาคม ทิพวรรณ  นาเชียงใต้ ครู อนุมัติ
80 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660530 เซกา ทวินันท์  ชาติชำนิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
81 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660530 เซกา พลกฤษณ์  กั้วสิทธิ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
82 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660531 หนองหิ้งพิทยา สิงโตทอง  โสภาพรม ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
83 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660531 หนองหิ้งพิทยา ฉกาจ  เลี้ยงพรม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
84 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660531 หนองหิ้งพิทยา วศินสิทธิ์  นามวัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
85 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660532 โสกก่ามวิทยา ทรงพล  ทะรังศรี ครู อนุมัติ
86 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660533 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นายบึงกาฬ  ทองคำ ครู อนุมัติ
87 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660534 ประชานิมิตพิทยานุกูล นายสุรศักดิ์  พลไทสงค์ ครู อนุมัติ
88 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660534 ประชานิมิตพิทยานุกูล นางภานุมาศ  พิมโยธา ครู อนุมัติ
89 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660535 เจ็ดสีวิทยาคาร ชัยยา  ตามชัย ครู อนุมัติ
90 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660535 เจ็ดสีวิทยาคาร นางสาวสาวิตรี   กันนุลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
91 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660539 บึงโขงหลงวิทยาคม สำเนียง  เพชรสมบัติ พนักงานราชการ อนุมัติ
92 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660539 บึงโขงหลงวิทยาคม ณัฐวุฒิ  หอมแพน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
93 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660539 บึงโขงหลงวิทยาคม เกวรินทร์  อุดมเพ็ญ พนักงานราชการ อนุมัติ
94 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660540 ท่าดอกคำวิทยาคม ชณิฏตา  อัคฮาด พนักงานราชการ อนุมัติ
95 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660540 ท่าดอกคำวิทยาคม กอบเพชร  มีทอง ครู อนุมัติ
96 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660541 ศรีวิไลวิทยา กิติพงษ์  สัพโส ครู อนุมัติ
97 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660541 ศรีวิไลวิทยา ชัยฤทธิ์  ภูอ่าว ครูชำนาญการ อนุมัติ
98 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660542 ภูทอกวิทยา นายประหยัด  ชัยยะเทียน ครู อนุมัติ
99 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660542 ภูทอกวิทยา ณัฐพงษ์  วิเศษสา ครู อนุมัติ
100 101721 สพม.เขต 21(หนองคาย) 660543 บุ่งคล้านคร วสันต์  ผูพงษ์ ครู อนุมัติ