รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190456 ปิยะมหาราชาลัย รัศมี  เจริญรัตน์ ครู อนุมัติ
2 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190457 คำเตยอุปถัมภ์ สุภาวดี  ละมุลมอญ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
3 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190457 คำเตยอุปถัมภ์ พัชรียา  นิโรคะ ครู อนุมัติ
4 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190458 นครพนมวิทยาคม นางสาวศศิธร  บุญชวลิต ครู อนุมัติ
5 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190458 นครพนมวิทยาคม นายเรืองศักดิ์  ปริปุณณะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
6 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190459 ศรีโคตรบูรณ์ ธานินทร์  อุพร ครู อนุมัติ
7 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190459 ศรีโคตรบูรณ์ นางเรณู  อุพร ครู อนุมัติ
8 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190459 ศรีโคตรบูรณ์ wachirun  buakhem ครูผู้ช่วย อนุมัติ
9 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190460 บ้านผึ้งวิทยาคม เอื้องฟ้า  บัวชุม ครู อนุมัติ
10 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190460 บ้านผึ้งวิทยาคม นายเกียรติศักดิ์  ไชยวงค์ษา ครู อนุมัติ
11 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190460 บ้านผึ้งวิทยาคม กิตติภพ  คัทธมารศรี ครู อนุมัติ
12 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190461 ศรีบัวบานวิทยาคม นางสาวพิชามญชุ์  วงษ์สุรภินันท์ ครู อนุมัติ
13 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190462 วังกระแสวิทยาคม นายจตุรงค  เจริญรัตน์ ครู อนุมัติ
14 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190463 ปลาปากวิทยา นายกฤษดา  คำหาญ ครู อนุมัติ
15 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190463 ปลาปากวิทยา นายมงคล  ธนาไสย ครู อนุมัติ
16 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190464 กุตาไก้วิทยาคม นายณัฐวุฒิ   ลำทอง ครู อนุมัติ
17 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190464 กุตาไก้วิทยาคม นายพงษ์ศักดิ์  บุพศิริ ครู อนุมัติ
18 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190464 กุตาไก้วิทยาคม ธีระวัฒน์  แซ่หลิ่ว เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
19 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190465 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ปฏิพรรณ  พลเหี้ยมหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
20 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190465 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ประทีป  คร้อโนนแดง ครู อนุมัติ
21 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190466 ธรรมโฆษิตวิทยา ศิริรัตน์    โนจิตร ครู อนุมัติ
22 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190466 ธรรมโฆษิตวิทยา นางสาวสุภิญญา  วรนาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
23 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190467 โคกสว่างประชาสรรค์ utid  satipa ครู อนุมัติ
24 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190468 มหาชัยวิทยาคม กัปตัน  บุณยะวัฒนพฤกษ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
25 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190468 มหาชัยวิทยาคม ratree  phaladsu ครู อนุมัติ
26 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190478 ธาตุพนม นายอลงกรณ์  จันทรโคตร ครู อนุมัติ
27 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190480 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ รัชรินทร์  กัติยัง ครู อนุมัติ
28 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190480 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ หฤทัย  สิมนา ครู อนุมัติ
29 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190481 โพนแพงพิทยาคม นางรดากุล  ลาลัยวรากูล ครู อนุมัติ
30 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190482 กุดฉิมวิทยาคม กฤษฎา  พิพิทธภัณฑ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
31 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190482 กุดฉิมวิทยาคม จุฑาทิพย์  ศรีนา พนักงานราชการ อนุมัติ
32 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190482 กุดฉิมวิทยาคม จุฑาทิพย์  ศรีนา พนักงานราชการ อนุมัติ
33 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190506 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายภานุวัฒน์  โพธิสาขา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
34 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190506 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสุวิมล  แสนลัง ครู อนุมัติ
35 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190506 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายไพโรจน์  แสนเขื่อน ครู อนุมัติ
36 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190479 นาถ่อนพัฒนา นายสิทธิชัย  โพธิสอน พนักงานราชการ อนุมัติ
37 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190479 นาถ่อนพัฒนา นางน้ำฝน  อินทะสร้อย ครู อนุมัติ
38 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190479 นาถ่อนพัฒนา พรชัย  ตั้งธำรงธนวัฒน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
39 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190479 นาถ่อนพัฒนา นายธนชาต  แสงจันทร์ ครู อนุมัติ
40 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190483 เรณูนครวิทยานุกูล นาย ปริวรรต  มีหนองหว้า เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
41 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190483 เรณูนครวิทยานุกูล นายอภิศักดิ์  อินทร์ตา ครู อนุมัติ
42 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190484 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา จุรีรัตน์  แมดจ่อง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
43 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190484 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา นางเนตรนิมิตร  วาทะวัฒนะ ครู อนุมัติ
44 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190484 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา นางสาวจันทร์จิรา  ขานพล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
45 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190485 นาแกพิทยาคม Aissara  Sangkasinsoo ครูผู้ช่วย อนุมัติ
46 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190485 นาแกพิทยาคม ศิริสุดา  แก้วมณีชัย ครู อนุมัติ
47 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190485 นาแกพิทยาคม คณาธิป  วงค์ตาโสม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
48 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190487 พระซองสามัคคีวิทยา จดุรงค์  จิโน ครู อนุมัติ
49 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190488 หนองบ่อวิทยานุกูล นางรตวรรณ  น้อยเภา ครู อนุมัติ
50 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190488 หนองบ่อวิทยานุกูล จิราภรณ์  กวานสุพรรณ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
51 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190489 ธรรมากรวิทยานุกูล ภัทติยา  อ่อนสี ครู อนุมัติ
52 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190489 ธรรมากรวิทยานุกูล นางนภาพร   โพนเมืองหล้า ครู อนุมัติ
53 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190489 ธรรมากรวิทยานุกูล ณัชวิทย์  แสนสุริวงศ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
54 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190489 ธรรมากรวิทยานุกูล นฎปพร  เหล็กจารย์ ครู อนุมัติ
55 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190486 นาแกสามัคคีวิทยา กรรณิการ์  เจนเชี่ยวชาญ ครู อนุมัติ
56 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190486 นาแกสามัคคีวิทยา ชยาวุธ  เชื้อดวงผุย ครู อนุมัติ
57 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190486 นาแกสามัคคีวิทยา จตุรภุช  ไพรสณฑ์ ครู อนุมัติ
58 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190504 วังยางวิทยาคม นางสิริกร   ไชยราช ครู อนุมัติ
59 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190504 วังยางวิทยาคม นเรศ  ปู่บุตรชา ครู อนุมัติ
60 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190504 วังยางวิทยาคม วีรศักดิ์  มหาวงค์ พนักงานราชการ อนุมัติ
61 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190505 หนองโพธิ์พิทยาคม ฐาปกรณ์  ปะลี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
62 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190505 หนองโพธิ์พิทยาคม นายนพดล  แก่นจันทร์ ครูคศ.3 อนุมัติ
63 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190505 หนองโพธิ์พิทยาคม นางสาวสุภาพร  ศรีแสงใส เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
64 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190469 อุเทนพัฒนา ไพโรจน์  มาตชัยเคน ครู อนุมัติ
65 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190469 อุเทนพัฒนา นายเสกสรรค์  บินศรี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
66 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190470 ไชยบุรีวิทยาคม พิเชษฐ  จุลศรี ครู อนุมัติ
67 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190470 ไชยบุรีวิทยาคม ไพโรจน์  นาโควงศ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่่่พัสดุ อนุมัติ
68 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190470 ไชยบุรีวิทยาคม นายศุภกร  ตุ้มเพ็ชร ครู อนุมัติ
69 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190471 พะทายพิทยาคม ภิรญา  พลหนองคูณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
70 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190472 รามราชพิทยาคม ปรเมศ  นิวงษา ครู อนุมัติ
71 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190472 รามราชพิทยาคม อนุวัฒน์  เดชไธสง ครู อนุมัติ
72 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190473 ท่าจำปาวิทยา นางรัชนี  สมรฤทธิ์ ครู อนุมัติ
73 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190473 ท่าจำปาวิทยา นางสาวภัทรภูรี  คะลีล้วน ครู อนุมัติ
74 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190473 ท่าจำปาวิทยา เสรี  พ่อพิลา ครู อนุมัติ
75 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190474 เชียงยืนวิทยา นิติกร  คำชุม ครู อนุมัติ
76 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190475 บ้านแพงพิทยาคม สุดสาคร  โพติยะ ครู อนุมัติ
77 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190477 ภูลังกาพิทยาคม ไมตรี  โคตรกะพี้ ครู อนุมัติ
78 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190477 ภูลังกาพิทยาคม เบญญาภา  สรรพโชติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
79 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190477 ภูลังกาพิทยาคม ไกรราช  อุ่นจางวาง ครู อนุมัติ
80 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190490 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยงยุทธ  แสนมะฮุง ครู คศ.3 อนุมัติ
81 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190490 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ก้องเกียรติ  เทวสกุล ครู อนุมัติ
82 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190490 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ศิวาพร  ขรรค์ศร ครู อนุมัติ
83 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190490 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นายจักรกฤษณ์  แสนมะฮุง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
84 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190491 สามผงวิทยาคม mana  padsri ครู อนุมัติ
85 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190492 สนธิราษฎร์วิทยา วิชญะ  ทีระฆัง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
86 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190492 สนธิราษฎร์วิทยา นางปาจรีย์  เจริญวงศ์ ครู อนุมัติ
87 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190494 นาคำราษฎร์รังสรรค์ นางพิมชญา  พุฒซ้อน ครู คศ.3 อนุมัติ
88 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190495 นาเดื่อพิทยาคม ชัยพร  นะคะจัด ครูผู้สอน อนุมัติ
89 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190493 บ้านข่าพิทยาคม กิตติยากร  จ้งจันสี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
90 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190493 บ้านข่าพิทยาคม นิวัตร  ขันทะชา ครู อนุมัติ
91 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190493 บ้านข่าพิทยาคม potjanad  dangpiboon ครู อนุมัติ
92 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190496 นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) วิชยานนท์  ทรัพย์ถาวรธานี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
93 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190496 นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) นายสายชล  บุญประคม ครู คศ.2 อนุมัติ
94 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190496 นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ธรณินทร์  เหง้าน้อย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
95 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190497 นางัวราษฎร์รังสรรค์ เอื้อมพร  ท้าวนาง ครู อนุมัติ
96 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190497 นางัวราษฎร์รังสรรค์ สมสุข  ไชยมงค์ ครู อนุมัติ
97 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190497 นางัวราษฎร์รังสรรค์ ศักดิ์ชัย  หลวงละ ครูอัตรจ้าง อนุมัติ
98 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190497 นางัวราษฎร์รังสรรค์ จินตนา  ลินพ่อค้า ครูผู้ช่วย อนุมัติ
99 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190498 ดอนเสียวแดงพิทยาคม นายพิชาญ  นามโคตร เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
100 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190498 ดอนเสียวแดงพิทยาคม kanchana  hok-on ครู อนุมัติ
101 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190498 ดอนเสียวแดงพิทยาคม นายผราวุธ  แสนโสม ครู อนุมัติ
102 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190499 อุดมพัฒนศึกษา ประชิด  อัปมาโน ครู อนุมัติ
103 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190499 อุดมพัฒนศึกษา พิสิทธิ์  ฤทธิ์เนติกุล ครู อนุมัติ
104 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190500 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชัยยงคื  น้อยใหญ่ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
105 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190500 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา รสุวิน  แก้วดวงดี ครู อนุมัติ
106 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190501 ค้อวิทยาคม arworn  anuyahong พนักงานราชการ อนุมัติ
107 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190502 นาทมวิทยา นายบรรพต  รู้เจนทร์ ครู อนุมัติ
108 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190502 นาทมวิทยา ปริวรัญญา  ผ่านสุวรรณ ครู อนุมัติ
109 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190502 นาทมวิทยา นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์ ครูค.ศ.1 อนุมัติ
110 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190502 นาทมวิทยา ธัญญพร  ผิวเงิน ครู อนุมัติ
111 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190503 หนองซนพิทยาคม ณกมลวรรณ  ศิริปวรฉันท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
112 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 190507 หนองแวงวิทยานุกูล kavaree  Boodtaworn ครู อนุมัติ
113 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730247 มุกดาหาร จรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์ ครู อนุมัติ
114 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730248 นาโสกวิทยาคาร วัฒนา  ศรีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
115 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730249 ผึ่งแดดวิทยาคาร เบญจมาศ  จันปุ่ม ครู อนุมัติ
116 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730249 ผึ่งแดดวิทยาคาร นายสุระชัย  แสนเสิก ครู อนุมัติ
117 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730249 ผึ่งแดดวิทยาคาร ฐิติรัตน์  พันธ์พรม ครู อนุมัติ
118 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730249 ผึ่งแดดวิทยาคาร นางสาวรุ่งอรุณ   คนขยัน ครู อนุมัติ
119 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730249 ผึ่งแดดวิทยาคาร พณัชกร  โคตรบรม ครู อนุมัติ
120 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730250 นวมินทราชูทิศ อีสาน สำรวย  คำมุงคุณ ครู อนุมัติ
121 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730251 คำป่าหลายสรรพวิทย์ นาย  ธีระพงษ์ อาจวิชัย ครู อนุมัติ
122 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730251 คำป่าหลายสรรพวิทย์ พงษ์นรินทร์  อินทรพรหม ครู อนุมัติ
123 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730251 คำป่าหลายสรรพวิทย์ กัญญาพัชร  คำชนะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
124 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730252 ดงเย็นวิทยาคม นางแจ๊กลิน  มีชัย ครูชำนาญการ อนุมัติ
125 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730252 ดงเย็นวิทยาคม นางสาวณิภาพร   โคตรวันดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
126 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730253 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ นางพิทรยา  สุพรรณ์ ครู อนุมัติ
127 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730253 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ นางสาวสุดาทิพพ  ฉวีวงค์ ครู อนุมัติ
128 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730254 มุกดาวิทยานุกูล วิชาญ  วาปี ครู อนุมัติ
129 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730255 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นางสาวปริณดา  ศรีวิชา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
130 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730255 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร วิภารัตน์  คนแคล้ว พนักงานราชการ อนุมัติ
131 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730256 ดงมอนวิทยาคม ยุทธนา  ภู่ถนนนอก ครู อนุมัติ
132 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730257 เมืองมุกวิทยาคม นางบริสุทธิ์  ศิริปี ครู อนุมัติ
133 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730257 เมืองมุกวิทยาคม วิรวุฒิ  แสนโสม ครู อนุมัติ
134 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730259 คำสร้อยพิทยาสรรค์ ไชยา  สุวะไกร ครู อนุมัติ
135 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730260 อุดมวิทย์ สุรเชษฐ์   ยำยวน รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
136 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730260 อุดมวิทย์ ดวงใจ  นะดาบุตร ครู อนุมัติ
137 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730260 อุดมวิทย์ นายณัฏฐ์ฑกฤษณ์  ไชยจินดา ครู อนุมัติ
138 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730261 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ภาณุพงศ์  ประจวบวัน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
139 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730261 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ นางจุฑารัตน์  จงกนกพล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
140 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730262 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ กรรณิการ์  พันพั่ว ครู อนุมัติ
141 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730263 โชคชัยวิทยา นายไกรวุฒิ  พันธุ์พรหม ครู อนุมัติ
142 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730263 โชคชัยวิทยา jibtong  nittaya ครู อนุมัติ
143 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730263 โชคชัยวิทยา นันทกา  สุวรรณไตรย์ ครู อนุมัติ
144 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730263 โชคชัยวิทยา พิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ ครู อนุมัติ
145 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730264 ดอนตาลวิทยา กิตติศักดิ์  กัญญาสาย ครู อนุมัติ
146 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730264 ดอนตาลวิทยา ปรียา  พ้นภัย ครู อนุมัติ
147 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730264 ดอนตาลวิทยา จุฑามาส  ทวีบุตร ครู อนุมัติ
148 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730265 โพธิ์ไทรวิทยา อุไรวรรณ  ไชยช่วย ครู อนุมัติ
149 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730265 โพธิ์ไทรวิทยา ว่าที่ร้อยตรียุทธพล  ซาผู ครู อนุมัติ
150 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730265 โพธิ์ไทรวิทยา นางอุไรวรรณ  ไชยช่วย ครู อนุมัติ
151 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730266 ผาเทิบวิทยา นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
152 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730266 ผาเทิบวิทยา นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์ ครู อนุมัติ
153 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730266 ผาเทิบวิทยา นายวัชรา  สุตาวงศ์ ครู อนุมัติ
154 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730267 ดงหลวงวิทยา สมพร  สุกรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
155 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730268 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ปรีชา  จันหา ครู อนุมัติ
156 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730268 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นายขงเขต  ท้าวสบาย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
157 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730269 คำชะอีวิทยาคาร ณัฐวัฒน์  อาจหาญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
158 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730269 คำชะอีวิทยาคาร chinganjana  chueakonkaeng ครูผู้ช่วย อนุมัติ
159 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730270 คำบกวิทยาคาร นางประไพ   เบญมาตย์ ครู อนุมัติ
160 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730270 คำบกวิทยาคาร ประไพ  เบญมาตย์ ครู อนุมัติ
161 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730271 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ ปพิชญา  คนยืน ครู อนุมัติ
162 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730271 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ จินตนา  น้อยทรง ครู อนุมัติ
163 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730272 คำชะอีพิทยาคม เกศ  พรมมี ครู อนุมัติ
164 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730272 คำชะอีพิทยาคม นายวัชรพล  ห้วยทราย ครู อนุมัติ
165 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730273 เหล่าประชาอุทิศ อัญชุลี  วรุยาน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
166 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730273 เหล่าประชาอุทิศ ถนอมศักดิ์  ปากหวาน ครู อนุมัติ
167 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730274 หว้านใหญ่วิทยา ธรรมพล  เชื้อคนแข็ง ครู อนุมัติ
168 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730274 หว้านใหญ่วิทยา นายสู้ศึก  รูปเหลี่ยม ครู อนุมัติ
169 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730275 หนองสูงสามัคคีวิทยา เวียงสวรรค์  ปัตลา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
170 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730276 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ สุทธิสา  จันปุ่ม ครู อนุมัติ
171 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730276 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ นายรัตนกุล  ไตรยวงค์ ครู อนุมัติ
172 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 730277 หนองแวงวิทยาคม เฉลิมชัย  ชาญเฉลิม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ