รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540626 สกลราชวิทยานุกูล สุพจน์  ผิวหอม ครู อนุมัติ
2 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540627 ดงมะไฟวิทยา ศรินยา  สุตะโคตร ครู อนุมัติ
3 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540628 สกลนครพัฒนศึกษา นางสาวศิริธร  อ่างแก้ว ครู อนุมัติ
4 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540628 สกลนครพัฒนศึกษา ศศิร์อร  ทิพย์พีรชัย ครู อนุมัติ
5 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540629 ธาตุนารายณ์วิทยา ศิรินาฎ  ลุนจักร ครู อนุมัติ
6 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540630 ท่าแร่ศึกษา ชบาไพร  มนต์อินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
7 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540630 ท่าแร่ศึกษา ณัฏฐมน  วงศ์วันดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
8 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540632 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปีจังหวัดสกลนคร ชนวีร์  สร้อยมาลัย ครู อนุมัติ
9 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540633 กุสุมาลย์วิทยาคม อดิศร  ยะไชยศรี ครู อนุมัติ
10 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540633 กุสุมาลย์วิทยาคม นายประสงค์  ศักดิ์ดา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
11 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540634 โพธิแสนวิทยา ศราวุธ  แจ้งสุข ครู อนุมัติ
12 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540634 โพธิแสนวิทยา โรจนศักดิ์  อินทนน ครููผู้ช่วย อนุมัติ
13 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540671 เต่างอยพัฒนศึกษา ทัศณีย์  ตองตาสี ครู อนุมัติ
14 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540672 ร่มเกล้า บรรดล  บุญพาเกิด ครู อนุมัติ
15 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540673 ด่านม่วงคำพิทยาคม วาสนา  ศิริจันทพันธุ์ ครู อนุมัติ
16 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540675 โพนพิทยาคม จักรกฤช  จันทรวีระกุล ครู อนุมัติ
17 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540675 โพนพิทยาคม รุ่งสว่าง  จันทรวีระกุล ครู อนุมัติ
18 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540676 คำเพิ่มพิทยา ทองคำ  วรสาร ผู้อำนวยการ อนุมัติ
19 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540677 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี นราชัย  อสุรินทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
20 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540677 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี กิรพัฒน์  อุปพงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
21 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540644 พังโคนวิทยาคม วัชราพร  ศรีสร้อย ครู อนุมัติ
22 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540635 กุดบากพัฒนาศึกษา นายบพิตร  เหล่ากอ ครู อนุมัติ
23 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540635 กุดบากพัฒนาศึกษา สงกรานต์  แก้วสวนจิก ครู อนุมัติ
24 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540637 พรรณาวุฒาจารย์ จุฑามาศ  สุมนนอก ครู อนุมัติ
25 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540637 พรรณาวุฒาจารย์ นุจิรา  ประทุม ครู อนุมัติ
26 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540638 บ้านบัวราษฎร์บำรุง มนัสนันท์  การุญ ครู อนุมัติ
27 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540645 ลำปลาหางวิทยา สุรัชกฤษฎิ์  ตุ่ยไชย ครู อนุมัติ
28 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540639 เทพสวัสดิ์วิทยา จันทรนันทน์  พรมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
29 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540640 ภูริทัตต์วิทยา อลงกต  มะลิทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
30 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540641 บะฮีวิทยาคม นนท์  สมใจเพ็ง ครู อนุมัติ
31 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540642 ช้างมิ่งพิทยานุกูล ศิริพร  ตะไลกลาง ครู อนุมัติ
32 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540642 ช้างมิ่งพิทยานุกูล นายเอนก  วรรณสวนหม่อน ครู อนุมัติ
33 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540642 ช้างมิ่งพิทยานุกูล ธนากร   แก่นท้าว ครู อนุมัติ
34 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540646 มัธยมวาริชภูมิ นิเวศน์  วงศ์ประทุม ครู อนุมัติ
35 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540646 มัธยมวาริชภูมิ นายพงษ์ขจร  บุญพงษ์ ครู อนุมัติ
36 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540647 ธรรมบวรวิทยา ณัฐวุฒิ  เชื้อกูล ครู อนุมัติ
37 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540648 วาริชวิทยา นาฏยา  สิทธิหาญ ครู อนุมัติ
38 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540649 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา พัชรนันท์  แสนดวง ครู อนุมัติ
39 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540649 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา บัญชา  โยธายุทธ ครู อนุมัติ
40 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540664 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศักดิ์เกียรติ  จันทร์ลือชัย ครู อนุมัติ
41 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540665 แวงพิทยาคม ภาฤณี  ชาดวง ครู อนุมัติ
42 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540666 หนองหลวงศึกษา นายสมาน  รัตนวงศ์ ครู อนุมัติ
43 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540667 โคกสีวิทยาสรรค์ อัมพา  ชุมศรี ครู คศ.1 อนุมัติ
44 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540668 บงเหนือวิทยาคม นายศราวุธ  สายตา ครู อนุมัติ
45 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540669 สว่างแดนดิน เบญจวรรณ  จุลดาลัย ครู อนุมัติ
46 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540669 สว่างแดนดิน วิภานี  ศิริพลบุญ ครู อนุมัติ
47 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540669 สว่างแดนดิน สุชญา  โกมลวานิช ครู อนุมัติ
48 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540670 ส่องดาววิทยาคม มนัส  ทวีกัน ครู อนุมัติ
49 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540670 ส่องดาววิทยาคม วัลยา  ดวงใจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
50 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540650 มัธยมวานรนิวาส Weerayut  Ruaysab ครู คศ 3 อนุมัติ
51 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540656 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาณุพงศ์  อักษรพิม พนักงานราชการ อนุมัติ
52 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540656 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ไพฑูรย์  โคตรชมภู เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
53 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540656 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ นายเผด็จ  นามวงศ์ษา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
54 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540651 กุดเรือคำพิทยาคาร ขจรศักดิ์  คนกล้า ครูผู้ช่วย อนุมัติ
55 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540651 กุดเรือคำพิทยาคาร ณัฐพล  สุดหนองบัว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
56 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540657 ศึกษาประชาสามัคคี วิไลโฉม  ทันอินทร์อาจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
57 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540654 หนองแวงวิทยา บารมี  ศรีผูย ครู อนุมัติ
58 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540654 หนองแวงวิทยา จุฑามาศ  คำเพชรดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
59 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540658 บ้านม่วงพิทยาคม กันตพัฒน์  เดชาพิทักษ์ ครูผู้สอน อนุมัติ
60 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540659 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม กนกรัตน์  ไชยวารี พนักงานราชการ อนุมัติ
61 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540661 อากาศอำนวยศึกษา นายศักดิ์สิทธิ์  มันอาษา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
62 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540662 โพนงามศึกษา วีระชัย  พรหมแสง ครู อนุมัติ
63 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540662 โพนงามศึกษา สุทธินันท์  กุลภา ครู อนุมัติ
64 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540663 ท่าสงครามวิทยา นายภาณุวัฒน์  ไชยะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
65 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540674 เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” นางปัญจารา  ซาหิน ครู อนุมัติ
66 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540674 เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” สุพัตรา  วงค์แสงน้อย ครู อนุมัติ