รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540627 ดงมะไฟวิทยา ศรินยา  สุตะโคตร ครู อนุมัติ
2 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540628 สกลนครพัฒนศึกษา ศศิร์อร  ทิพย์พีรชัย ครู อนุมัติ
3 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540629 ธาตุนารายณ์วิทยา ศิรินาฎ  ลุนจักร ครู อนุมัติ
4 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540630 ท่าแร่ศึกษา อนุสรณ์  จันทร์คามคำ ครู อนุมัติ
5 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540632 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปีจังหวัดสกลนคร ชนวีร์  สร้อยมาลัย ครู อนุมัติ
6 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540633 กุสุมาลย์วิทยาคม อดิศร  ยะไชยศรี ครู อนุมัติ
7 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540671 เต่างอยพัฒนศึกษา ทัศณีย์  ตองตาสี ครู อนุมัติ
8 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540672 ร่มเกล้า บรรดล  บุญพาเกิด ครู อนุมัติ
9 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540673 ด่านม่วงคำพิทยาคม วาสนา  ศิริจันทพันธุ์ ครู อนุมัติ
10 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540675 โพนพิทยาคม จักรกฤช  จันทรวีระกุล ครู อนุมัติ
11 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540675 โพนพิทยาคม รุ่งสว่าง  จันทรวีระกุล ครู อนุมัติ
12 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540676 คำเพิ่มพิทยา ทองคำ  วรสาร ผู้อำนวยการ อนุมัติ
13 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540677 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี กิรพัฒน์  อุปพงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
14 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540677 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี นราชัย  อสุรินทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
15 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540635 กุดบากพัฒนาศึกษา นายบพิตร  เหล่ากอ ครู อนุมัติ
16 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540637 พรรณาวุฒาจารย์ นุจิรา  ประทุม ครู อนุมัติ
17 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540638 บ้านบัวราษฎร์บำรุง มนัสนันท์  การุญ ครู อนุมัติ
18 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540645 ลำปลาหางวิทยา สุรัชกฤษฎิ์  ตุ่ยไชย ครู อนุมัติ
19 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540639 เทพสวัสดิ์วิทยา จันทรนันทน์  พรมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
20 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540640 ภูริทัตต์วิทยา อลงกต  มะลิทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
21 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540642 ช้างมิ่งพิทยานุกูล ศิริพร  ตะไลกลาง ครู อนุมัติ
22 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540646 มัธยมวาริชภูมิ นิเวศน์  วงศ์ประทุม ครู อนุมัติ
23 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540647 ธรรมบวรวิทยา ณัฐวุฒิ  เชื้อกูล ครู อนุมัติ
24 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540648 วาริชวิทยา นาฏยา  สิทธิหาญ ครู อนุมัติ
25 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540649 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา พัชรนันท์  แสนดวง ครู อนุมัติ
26 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540664 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศักดิ์เกียรติ  จันทร์ลือชัย ครู อนุมัติ
27 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540665 แวงพิทยาคม ภาฤณี  ชาดวง ครู อนุมัติ
28 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540666 หนองหลวงศึกษา ธิดารัตน์  วิเชียรลม ครู อนุมัติ
29 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540667 โคกสีวิทยาสรรค์ อัมพา  ชุมศรี ครู คศ.1 อนุมัติ
30 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540668 บงเหนือวิทยาคม นายศราวุธ  สายตา ครู อนุมัติ
31 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540669 สว่างแดนดิน เบญจวรรณ  จุลดาลัย ครู อนุมัติ
32 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540670 ส่องดาววิทยาคม วัลยา  ดวงใจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
33 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540650 มัธยมวานรนิวาส Weerayut  Ruaysab ครู คศ 3 อนุมัติ
34 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540656 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ไพฑูรย์  โคตรชมภู เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
35 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540651 กุดเรือคำพิทยาคาร ขจรศักดิ์  คนกล้า ครูผู้ช่วย อนุมัติ
36 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540651 กุดเรือคำพิทยาคาร ณัฐพล  สุดหนองบัว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
37 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540657 ศึกษาประชาสามัคคี วิไลโฉม  ทันอินทร์อาจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
38 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540654 หนองแวงวิทยา จุฑามาศ  คำเพชรดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
39 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540654 หนองแวงวิทยา นายสุรชาติ  กำลังฤทธิ์ ครู อนุมัติ
40 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540659 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม กนกรัตน์  ไชยวารี พนักงานราชการ อนุมัติ
41 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540661 อากาศอำนวยศึกษา นายศักดิ์สิทธิ์  มันอาษา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
42 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540662 โพนงามศึกษา วีระชัย  พรหมแสง ครู อนุมัติ
43 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540663 ท่าสงครามวิทยา นายภาณุวัฒน์  ไชยะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
44 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540674 เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” นางปัญจารา  ซาหิน ครู อนุมัติ
45 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) 540674 เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” นายพิชิต  สุจริต ครู อนุมัติ