รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030585 หนองสอพิทยาคม panupong  sangrit ครู อนุมัติ
2 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030581 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อรนุช  โวหารกล้า ครู อนุมัติ
3 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030581 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สุภาพร  อาคะราช ครู อนุมัติ
4 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030591 กมลาไสย นายภาณุสิษฐ์  ศรีจิตรานนท์ ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
5 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030591 กมลาไสย กัลยาพรรณ  จันทชุม ครู อนุมัติ
6 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030582 อนุกูลนารี นรากร  สุทธิอาจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
7 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030582 อนุกูลนารี สาวิตรี  ตุ้มมี ครู อนุมัติ
8 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030582 อนุกูลนารี นัฐกุล  ดุลนีย์ ครู อนุมัติ
9 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030592 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร ธนาวัช  วรรณ์คำ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
10 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030593 ดอนไทรงามพิทยาคม thongyen  jongluecha ครู อนุมัติ
11 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030583 เมืองกาฬสินธุ์ เขต  ดอนประจำ ครู อนุมัติ
12 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030583 เมืองกาฬสินธุ์ จาตุรนต์  มงคลศิลป์ ครู อนุมัติ
13 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030584 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ นางเวียงชัย  ทองจรัส ครู อนุมัติ
14 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030584 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ นางธัญชนก  ชาวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
15 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030594 โคกศรีเมือง นายวินิพล  โพนไสว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
16 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030594 โคกศรีเมือง นางสาวบุณยอร   เหลือผล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
17 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030595 ธัญญาพัฒนวิทย์ ศุภมิตร  กุลจิตติสาธร ครู อนุมัติ
18 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030586 แก่งนาจารย์พิทยาคม นายไชยยันต์  พันธ์เสถียร ครู อนุมัติ
19 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030586 แก่งนาจารย์พิทยาคม นางสาวอัคครินทร์  แสงโยจารย์ ครู อนุมัติ
20 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030587 เมืองเหนือวิทยาคม ทรงภัทร  พงษ๋๋์กสิเทวินท์ ครู อนุมัติ
21 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030596 ร่องคำ อนุสรา  แสนพาน ครู อนุมัติ
22 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030596 ร่องคำ นายพรรณเชษฐ์  บัวหาร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
23 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030620 สหัสขันธ์ศึกษา นางสาวหนึ่งน้อง  หิรัญรักษ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
24 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030621 นามะเขือพัฒนศึกษา เทิดชัย   บัวอาจ ครู อนุมัติ
25 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030621 นามะเขือพัฒนศึกษา กาญจนา  ศิริภักดิ์ ครู อนุมัติ
26 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030622 โนนศิลาพิทยาคม ฉัตรสุดา  อุดมรัตน์ ครู อนุมัติ
27 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030622 โนนศิลาพิทยาคม ศุภวารี  สิงโสม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
28 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030641 สามชัย สุวรรณี  โพธิ์ศรี ครู อนุมัติ
29 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030644 ดอนจานวิทยาคม สุรชาติ  ภารสถิตย์ ครู อนุมัติ
30 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030644 ดอนจานวิทยาคม จิราพร  เดชประเสริฐ ครู อนุมัติ
31 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030645 จำปาหลวงวิทยาคม ปรียานุช  หันวิสัย ครู อนุมัติ
32 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030645 จำปาหลวงวิทยาคม นายประดิษฐ์  ภูสีฤทธิ์ ครู อนุมัติ
33 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030607 ยางตลาดวิทยาคาร นางแก้วใจ  กิ่งแก้ว ครู อนุมัติ
34 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030607 ยางตลาดวิทยาคาร อดุลย์  ทุมมาดา ครู อนุมัติ
35 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030607 ยางตลาดวิทยาคาร นายกวีภัทร  ภูสมศรี ครู อนุมัติ
36 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030608 โนนสูงพิทยาคม วีรยศ  ภูยาทิพย์ ครู อนุมัติ
37 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030617 หัวหินวัฒนาลัย Sarawut  Pontue Teacher อนุมัติ
38 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030617 หัวหินวัฒนาลัย นางสาวปิยวรรณ  เสนฤทธิ์ ครู อนุมัติ
39 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030610 เขาพระนอนวิทยาคม ฉัตรอนงค์  คำดีราช ครู อนุมัติ
40 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030610 เขาพระนอนวิทยาคม ศิระ  ชะอินทร์วงศ์ ครู อนุมัติ
41 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030618 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม นาง ณ กมล  เบ้าาทอง ครู อนุมัติ
42 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030618 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม นางจรัส  ภูปานนิล ครู อนุมัติ
43 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030611 วังมนวิทยาคาร นางณัฏยา  ภาระโข ครู อนุมัติ
44 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030611 วังมนวิทยาคาร นายสุรชาติ  ไพรสณฑ์ ครู อนุมัติ
45 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030619 คำเจริญวิทยาคม นายขันทอง  มาลาหอม ครู อนุมัติ
46 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030619 คำเจริญวิทยาคม นายวีระศักดิ์  ไชยขันธุ์ ครู อนุมัติ
47 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030615 ห้วยเม็กวิทยาคม คินพรรณ  ภูโตนนา ครู อนุมัติ
48 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030625 ท่าคันโทวิทยาคาร อรรถสิทธิ์  คำสุริย์ ครู อนุมัติ
49 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030625 ท่าคันโทวิทยาคาร อรุณี  เชื้อสุภา ครู อนุมัติ
50 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030626 ดงกลางพัฒนศึกษา มานพ  นาแพงสอน ครู อนุมัติ
51 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030626 ดงกลางพัฒนศึกษา พลากร  กลัดสอาด ครู อนุมัติ
52 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030627 หนองกุงศรีวิทยาคาร อานนท์  คำสา ครู อนุมัติ
53 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030627 หนองกุงศรีวิทยาคาร พีรพัฒน์  จิณรักษ์ ครู อนุมัติ
54 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030630 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ รังสรรค์  บุตรศาสตร์ ครู อนุมัติ
55 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030631 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ นางสาวณัฐณิชา  ศรีจำนงค์ ธุรการ อนุมัติ
56 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030646 ฆ้องชัยวิทยาคม ฐาปณี  พัฒนสาร ครู อนุมัติ
57 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030646 ฆ้องชัยวิทยาคม เพ็ญทิพย์  กุดแถลง ครู อนุมัติ
58 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030647 เหล่ากลางวิทยาคม ตรีสุคนธ์  คูนาเอก ครู อนุมัติ
59 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030647 เหล่ากลางวิทยาคม นิคม  วิชาชัย ครู อนุมัติ
60 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030648 ไตรรัตนวิทยาคม อนงค์  บัวอาจ ครู อนุมัติ
61 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030648 ไตรรัตนวิทยาคม มัณฑนา  เขตชมภู ครู อนุมัติ
62 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030604 เขาวงพิทยาคาร ศุภวิชญ์  วรสาร ครู อนุมัติ
63 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030604 เขาวงพิทยาคาร นงลักษณ์  ฤทธิ์สยอง ครู คศ.3 อนุมัติ
64 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030589 นามนพิทยาคม สุพรรณี  วิเศษสอน ครู อนุมัติ
65 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030589 นามนพิทยาคม เทวัญ  ภูพานทอง ครู อนุมัติ
66 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030598 กุฉินารายณ์ สมพงษ์  ศรีสมพร ครู อนุมัติ
67 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030605 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ กาญจนา  อัยวรรณ ครู อนุมัติ
68 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030605 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ เวชมณี  ถวิลการ ครู อนุมัติ
69 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030590 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ นางสาวจิราภรณ์  รังรื่น ครู อนุมัติ
70 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030590 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ วรสิทธิ์   พรหมมา ครู อนุมัติ
71 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030606 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นายประยงค์   จันทยุทธ ครู อนุมัติ
72 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030606 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ อนิวรรตน์  โวหารกล้า ครู คศ.2 อนุมัติ
73 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030600 สามขาสว่างวิทย์ พวงมะลัย  น้อยหมอ ครู อนุมัติ
74 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030601 โนนคำวิทยา nonkham  ยุพิน สุนทรส อนุมัติ
75 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030602 นาไคร้พิทยาสรรพ์ นายชัยยนต์  นนทมาตย์ ครู อนุมัติ
76 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030602 นาไคร้พิทยาสรรพ์ เพชรมณียา  ชุมชิต ครู อนุมัติ
77 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030623 คำม่วง นางสาวสุนิจ   วิลาศรี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
78 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030632 สมเด็จพิทยาคม นางวนิดา  เที่ยงสงค์ ครู อนุมัติ
79 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030632 สมเด็จพิทยาคม วีระยุทธ  มณีโคตร ครู อนุมัติ
80 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030633 มหาไชยพิทยาคม กฤษฎากร  กรรณิการ์ ครู อนุมัติ
81 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030634 แก้วเสด็จพิทยาคม นายไพรัช  ศรีซ้ง ครู อนุมัติ
82 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030634 แก้วเสด็จพิทยาคม รุ่งอรุณ  ฤาชัยราม ครู อนุมัติ
83 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030635 ประชารัฐพัฒนศึกษา นายพิสิษฐ์  บรรเทา ครู อนุมัติ
84 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030635 ประชารัฐพัฒนศึกษา ไกรทวี  ประดิษฐ์จา ครู อนุมัติ
85 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030636 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ นางสาวทับทิมภรณ์  ผดุงเวียง ครู อนุมัติ
86 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030636 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ นายสมอาจ  ศรีทรงเมือง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
87 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030638 ผาเสวยรังสรรค์ ณัฏกฤตา  ซ่ำศาสตร์ ครู อนุมัติ
88 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030638 ผาเสวยรังสรรค์ โสภณ  งามสวย ครู อนุมัติ
89 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030639 ห้วยผึ้งพิทยา ทองสัน  แสนขาว พนักงานราชการ อนุมัติ
90 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030640 นิคมหนองแก้วญาณเวที อดุลย์  แจ้งภูเขียว ครู อนุมัติ
91 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030640 นิคมหนองแก้วญาณเวที เทวี  รุ่งกิจนิธิวัฒน์ ครู อนุมัติ
92 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030642 บ้านนาคูพัฒนา หฤทัย  รังรส ครู อนุมัติ
93 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030643 บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา วุฒิศักดิ์  เหลื่อมศรี ครู อนุมัติ
94 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 030643 บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา วีรยุทธ  เผือดผุด ครู อนุมัติ