รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051089 ขอนแก่นวิทยายน สุดาพร  พาระพัฒน์ ครู อนุมัติ
2 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051090 กัลยาณวัตร สุรพงษ์  เรืองวงศ์วิทยา ครู อนุมัติ
3 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051091 แก่นนครวิทยาลัย ชลกร  ศรีด้วงปภากุุล ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
4 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051091 แก่นนครวิทยาลัย จิราวดี  กองกะมุด ครู อนุมัติ
5 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051092 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น อัญชลี  ศรีด้วง ครู คศ.1 อนุมัติ
6 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051092 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ยศนันท์   ขันทะ ครู คศ.3 อนุมัติ
7 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051093 สาวะถีพิทยาสรรพ์ apichat  boonlom ครู อนุมัติ
8 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051093 สาวะถีพิทยาสรรพ์ สวัสดิ์  จันทร์ไตรรัตน์ ครู คศ.3 อนุมัติ
9 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051094 โคกสีพิทยาสรรพ์ ธนสิทธิ์  ธนสีลังกูร ครู อนุมัติ
10 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051095 นครขอนแก่น สนอง  พรมที ครู อนุมัติ
11 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051097 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น นางสาวพัชรีภรณ์  สุ่ยวงษ์ ครู อนุมัติ
12 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051098 ขอนแก่นวิทยาลัย จุฑาทิพ  แสงฤทธิ์ ครู อนุมัติ
13 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051098 ขอนแก่นวิทยาลัย ชาญวิทย์  จันทะวงษ์ ครู อนุมัติ
14 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051098 ขอนแก่นวิทยาลัย พงษ์เทพ  แนวทอง ครู อนุมัติ
15 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051099 สีหราชเดโชชัย ศุจินันท์  ไตรคุ้มมะดัน ครู อนุมัติ
16 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051099 สีหราชเดโชชัย ณัฐวิชช์  ศรีมงคลโรจน์ พนักงานราชการ อนุมัติ
17 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051100 ขอนแก่นพัฒนศึกษา นายบุญนำ  อรรคฮาต ครู อนุมัติ
18 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051100 ขอนแก่นพัฒนศึกษา สิริประภา  วารีศรี ครู อนุมัติ
19 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051100 ขอนแก่นพัฒนศึกษา บุญชู  ปรินแคน ครู อนุมัติ
20 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051101 ขอนแก่นวิทยายน 2 พนมจิตร  ประทุมมา ครู อนุมัติ
21 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051101 ขอนแก่นวิทยายน 2 ประกายดาว  แสงแก้ว ครู อนุมัติ
22 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051103 ขอนแก่นวิทยายน 3 จิรวัฒน์  วงษ์คง ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
23 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051104 แก่นนครวิทยาลัย 2 สุภาวณี  ชาวเหนือ ครู อนุมัติ
24 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051096 ขามแก่นนคร เวียงชัย  อติรัตนวงษ์ ครู อนุมัติ
25 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051107 ฝางวิทยายน นางกรรณิการ์  รัตนกิจธำรง ครู อนุมัติ
26 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051107 ฝางวิทยายน ไมตรี   กล้าแข็ง ครู อนุมัติ
27 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051109 ป่าหวายวิทยายน ประยุน  ตะโนนทอง ครู อนุมัติ
28 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051110 ประชารัฐวิทยาเสริม นิรันดร์ศักดิ์  ประโคทัง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
29 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051146 บ้านไผ่ นายนวพล  สีดามล ครูชำนาญการ อนุมัติ
30 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051146 บ้านไผ่ สมประสงค์  มูลมณี ครู อนุมัติ
31 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051147 บ้านลานวิทยาคม ศศิฉาย  ไตรสุนทร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
32 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051147 บ้านลานวิทยาคม ณัฐิดา  วงษ์ประสิทธิพร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
33 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051148 บ้านไผ่ศึกษา ปิติกิตร  เฮ้าแสง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
34 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051149 บ้านไผ่พิทยาคม ผุสญาณีย์  โพธิยา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
35 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051149 บ้านไผ่พิทยาคม สมปรารถนา  จันทร์ประทัด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
36 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051151 เปือยน้อยศึกษา พัฒณ์นรี  พงศ์ประยูร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
37 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051152 กู่ทองพิทยาลัย สุรชาติ  ประวะโท ครู อนุมัติ
38 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051152 กู่ทองพิทยาลัย ชินกรณ์  หงษ์สนิท ครูชำนาญการ อนุมัติ
39 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051171 มัญจาศึกษา นางธิดา  โกจารย์ศรี ครู อนุมัติ
40 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051172 คำแคนวิทยาคม นางโสภิต   กำเนิดบุญ ครู อนุมัติ
41 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051172 คำแคนวิทยาคม นายอภิลักษ์   ทวีวัฒน์ ครู อนุมัติ
42 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051173 โคกนางามพิทยาสรรพ์ คาวี  พุทธคี ครู อนุมัติ
43 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051174 มัธยมโพนเพ็ก นางนฤมล  บุญราศรี ครู อนุมัติ
44 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051174 มัธยมโพนเพ็ก ปราณี  แก้วล้วน ครู อนุมัติ
45 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051174 มัธยมโพนเพ็ก สุริยา  งามเจริญ ครู อนุมัติ
46 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051175 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นายพงษ์ศักดิ์  จันทร์เทาว์ ครู อนุมัติ
47 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051176 ท่าศาลาประชานุสรณ์ ชัยณรงค์  รัตนปรีดา ครู อนุมัติ
48 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051176 ท่าศาลาประชานุสรณ์ วราภรณ์  ซื่อตรง ครู อนุมัติ
49 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051177 ชนบทศึกษา นางนภธร   สุริยะเย็น ครู อนุมัติ
50 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051179 ประชารัฐพัฒนาการ นายศตวรรษ  บุญรักษา ครู อนุมัติ
51 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051186 โคกโพธิ์ไชยศึกษา อัสราพร  ืทองเจริญ ครู อนุมัติ
52 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051186 โคกโพธิ์ไชยศึกษา ดวงมณี  นามกุล ครูธุรการ อนุมัติ
53 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051189 บ้านแฮดศึกษา สุภาวดี  ดรชัย ครู คศ.3 อนุมัติ
54 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051189 บ้านแฮดศึกษา ขวัญฤดี  ศรีไชยจันทร์ ครู อนุมัติ
55 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051190 หนองขามพิทยาคม sawat  tasarin admin อนุมัติ
56 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051153 พล สุรชัย  บำรุงไทยชัยชาญ ครู อนุมัติ
57 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051153 พล วิรญา  จันทร์ห้างหว้า ครูชำนาญการ อนุมัติ
58 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051153 พล นางสุจิตรา  แพไธสงค์ ครู อนุมัติ
59 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051153 พล สุภัทรา  แพไธสง ครู คศ 2 อนุมัติ
60 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051155 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ ชาตรี  โสสว่าง ครู อนุมัติ
61 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051155 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ ทินรัตน์  เรืองเรื่อ ครู อนุมัติ
62 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051156 โนนข่าวิทยา นายสมพงษ์  คำแก้ว ครู อนุมัติ
63 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051157 พลพัฒนศึกษา เพ็ญพักตร์  ใจภักดี ครู อนุมัติ
64 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051157 พลพัฒนศึกษา ธวิทย์  มณีทัพ ครู อนุมัติ
65 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051157 พลพัฒนศึกษา วิชุดา  เทียบกึง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
66 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051158 แวงใหญ่วิทยาคม อมรรัตน์  เดชะสิทธิ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
67 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051158 แวงใหญ่วิทยาคม สุอัญชลี  ซื่อตรง ครู อนุมัติ
68 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051159 โนนสะอาดวิทยาคาร นางอารีย์   รัตนะมาโต ครู อนุมัติ
69 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051160 แวงน้อยศึกษา นางสาวจินตนา  เหล็กเจ๊ก ครู อนุมัติ
70 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051161 ท่านางแนววิทยายน นางชลธิชา   พิมพ์ทอง ครู อนุมัติ
71 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051161 ท่านางแนววิทยายน นายวิทยา  เชิมชัยภูมิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
72 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051162 ก้านเหลืองวิทยาคม นางพิมผกา  บุระคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
73 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051163 หนองสองห้องวิทยา วนิดา  โพนงาม ครู คศ.2 อนุมัติ
74 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051163 หนองสองห้องวิทยา วัฒนา  ลาน้ำเที่ยง ครู อนุมัติ
75 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051164 ไตรคามวิทยา นางสาวอัญชลี  ภูศรี พนักงานราชการ อนุมัติ
76 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051164 ไตรคามวิทยา ภานุเดชา  ภะวะพินิจ ครู คศ.2 อนุมัติ
77 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051165 เบญจมิตรวิทยา อาเนช  แก้วมะไฟ ครุ อนุมัติ
78 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051165 เบญจมิตรวิทยา นางสาวเย็นจิตร  ประเสริฐศรี พนักงานราชการ อนุมัติ
79 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051165 เบญจมิตรวิทยา พิมลรัตน์  จอดพิมาย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
80 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051166 ศรีหนองกาววิทยา นางสาวบุษบา  วิเศษศรี ครู อนุมัติ
81 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051166 ศรีหนองกาววิทยา นางสาวนิภารัตน์  สอชัยสิทธิ์ ครู อนุมัติ
82 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051191 โนนศิลาวิทยาคม วิไลรัตน์  กุลพัชรานุรักษ์ ครู อนุมัติ
83 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051192 สันติพัฒนกิจวิทยา ธนดล  ชาวหันคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
84 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051128 น้ำพองศึกษา ศุภธิดา  แสงโทโพธิ์ ครู อนุมัติ
85 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051128 น้ำพองศึกษา นางสาวแววธิดา  เกตุดาว เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
86 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051129 ดงมันพิทยาคม นายบุญอนันต์  สรรศรี ครู อนุมัติ
87 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051129 ดงมันพิทยาคม นายจิระศักดิ์  แก้วปัญญญา พนักงานราชการ อนุมัติ
88 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051130 บัวใหญ่พิทยาคม นายชาญชัย  สิมมา ครู อนุมัติ
89 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051131 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ไพฑูรย์  โพธิ์เปี้ยสี ครู คศ.3 อนุมัติ
90 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051131 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก พรพิมล   ผาพิมูล ครู อนุมัติ
91 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051131 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สวีทศักดิ์  สำนักวงศ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
92 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051132 พังทุยพัฒนศึกษา กัลยาณี  แข็งขัน ครู อนุมัติ
93 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051134 ม่วงหวานพัฒนศึกษา มณีรัตน์  อินทรา ครู อนุมัติ
94 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051137 ลำน้ำพอง มะติธร  ป้องเรือ ครูธุรการ อนุมัติ
95 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051137 ลำน้ำพอง อุทัยวรรณ  กงสะเด็น ครู อนุมัติ
96 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051139 บึงไทรพิทยาคม นางกนกวรรณ  กิตติก้อง ครู อนุมัติ
97 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051139 บึงไทรพิทยาคม อรดี  จอมบุตร ครู อนุมัติ
98 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051140 บัวแก้วพิทยาคม เบญจลักษณ์  จงปัตนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
99 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051138 อุบลรัตน์พิทยาคม รัตนา   กนกหงษา ครู อนุมัติ
100 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051142 ศรีกระนวนวิทยาคม นายสันติ  พันธุ์ชัย ครู อนุมัติ
101 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051142 ศรีกระนวนวิทยาคม somkhaun  hajunda ครู อนุมัติ
102 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051143 ยางคำพิทยาคม นงพงา  อึ้งวงษ์วัฒนา ครู อนุมัติ
103 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051143 ยางคำพิทยาคม ลัคณา  เรืองแหล่ ครู คศ.1 อนุมัติ
104 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051145 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา มัทนียา  เพ็ชรนอก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
105 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051145 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สุรชัย  มาตราช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
106 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051180 เขาสวนกวางวิทยานุกูล นิชานันท์  เขาราธ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
107 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051182 ดงบังวิทยายน นายบริพัฒน์  จงร่วมกลาง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
108 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051112 หนองเรือวิทยา สุรีรัตน์  พุทธรักษาพิทักษ์ ครู อนุมัติ
109 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051112 หนองเรือวิทยา อรอริญา  ลาเวียง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
110 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051113 จระเข้วิทยายน อาทิตย์  แก้วภราดัย ครู อนุมัติ
111 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051113 จระเข้วิทยายน พรนิพา  ตรีธวัช ครู อนุมัติ
112 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051114 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา นายพัชรพงศ์  ขันขวา พนักงานราชการ อนุมัติ
113 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051115 ชุมแพศึกษา สายชล  ชาติไทย ครู อนุมัติ
114 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051115 ชุมแพศึกษา วิษณุ  ไชยา ครู อนุมัติ
115 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051117 จตุรมิตรวิทยาคาร คำปัน  พุทสะท้าน ครู อนุมัติ
116 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051117 จตุรมิตรวิทยาคาร สุภาวดี  เพชรโชติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
117 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051118 ขัวเรียงศึกษา นายสุวิทย์  ไหมสมบุญ ครู อนุมัติ
118 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051120 ชุมแพพิทยาคม นายขวัญชัย  บำขุนทด ครู อนุมัติ
119 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051120 ชุมแพพิทยาคม นางสาวศศิธร  นาครัตน์ ครู อนุมัติ
120 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051121 หนองเสาเล้าวิทยาคาร วนิดา  คำรังษี ครูคศ.3 อนุมัติ
121 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051121 หนองเสาเล้าวิทยาคาร นายพจน์  ชมภูวิเศษ ครู อนุมัติ
122 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051122 ชุมแพวิทยายน สมงาม  เร่งเจริญรัตน์ ครู อนุมัติ
123 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051124 นาจานศึกษา เอ็มอร  บำขุนทด ครู อนุมัติ
124 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051125 ผาขามวิทยายน ว่าที่ร้อยตรี นัธทวัฒน์  อุดมโชคอาชาชัย ครู อนุมัติ
125 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051125 ผาขามวิทยายน นางมาลัยรัก  สุปัญบุตร เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
126 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051126 หนองตาไก้ศึกษา สายบัว  พิมพ์มหา ครู คศ.2 อนุมัติ
127 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051126 หนองตาไก้ศึกษา นายพิเชษฐ์  พิมพ์มหา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
128 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051127 ซำยางวิทยายน ชยังกูร  วงษ์ช้าง พนักงานราชการ อนุมัติ
129 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051127 ซำยางวิทยายน นางสาวจีราพรรณ์  ปัญญาดี ครู อนุมัติ
130 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051167 ภูเวียงวิทยาคม นายวิระ  วรรณสิงห์ ครู อนุมัติ
131 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051168 กุดขอนแก่นวิทยาคม สมชาย  สระมุณี ครู อนุมัติ
132 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051168 กุดขอนแก่นวิทยาคม กมลชนก  เกรียงไกร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
133 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051169 เวียงวงกตวิทยาคม สาวิตรี  ด้วงตะกั่ว ครู อนุมัติ
134 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051170 เวียงนครวิทยาคม ประเวศ  วรรณ์คำ ครู อนุมัติ
135 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051170 เวียงนครวิทยาคม สิทธิศักดิ์  พิบูลรัตน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
136 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051183 ภูผาม่าน ณรงค์ฤทธิ์   ประเสริฐสุข ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
137 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051183 ภูผาม่าน วิลัดดา   เรืองเจริญ ครู อนุมัติ
138 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051188 หนองนาคำวิทยาคม สมควร  ฐานะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
139 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 051188 หนองนาคำวิทยาคม คคนปกรณ์  อินศร ครู อนุมัติ