รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410580 สารคามพิทยาคม ศิรธันย์  บุญพา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410580 สารคามพิทยาคม สารพี  อุทัยเรือง ครู อนุมัติ
3 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410581 ผดุงนารี พรจิระ  ทองกอง ครู อนุมัติ
4 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410581 ผดุงนารี สมนิตย์  สิงหาอาจ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อนุมัติ
5 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410582 มหาวิชานุกูล อานนท์  โอนนอก ครู อนุมัติ
6 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410582 มหาวิชานุกูล นางพรรณทิพา  ประจวบแท่น ครู อนุมัติ
7 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410584 มหาชัยพิทยาคาร นางเกศรินทร์  วงศ์พิมพ์ ครู อนุมัติ
8 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410584 มหาชัยพิทยาคาร เพลินทิพย์  ขุ่มด้วง ครู อนุมัติ
9 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410586 แกดำวิทยาคาร เยี่ยม  ไปนา ครู อนุมัติ
10 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410587 มิตรภาพ วริทยา  ประภาศรี ครู อนุมัติ
11 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410587 มิตรภาพ ไพฑูรย์  รัตนพลแสน ครู อนุมัติ
12 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410588 โกสุมวิทยาสรรค์ นางสาวพัชรียา  ฮาตระวัง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
13 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410588 โกสุมวิทยาสรรค์ สุภาวดี  ศรีธรรมศาสน์ ครู อนุมัติ
14 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410589 เขวาไร่ศึกษา ณัฐกรณ์  ราชมูล ครู อนุมัติ
15 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410589 เขวาไร่ศึกษา กาญจนรพี  มีหิริ ครู อนุมัติ
16 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410590 เขื่อนพิทยาสรรค์ มงคล   สีทะนารัตน์ ครู อนุมัติ
17 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410591 โพนงามพิทยานุกูล นายศิริพงษ์  ศาลาผาย ครู อนุมัติ
18 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410591 โพนงามพิทยานุกูล นายสุภาพ  มาธุระ ครู อนุมัติ
19 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410592 วังยาวศึกษาวิทย์ นางสาวเพ็ญวิสา  ผาจันทร์ พนักงานราชการ อนุมัติ
20 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410592 วังยาวศึกษาวิทย์ นางลัดดาวัลย์  ไชยคิรินทร์ ครู อนุมัติ
21 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410596 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ นางร่มฉัตร  หงษ์อุดร ครู อนุมัติ
22 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410595 กันทรวิชัย วัชรินทร์  อินปั๋นส่วน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
23 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410595 กันทรวิชัย นางพรพันธ์   ภูสอดเงิน ครู คศ. 3 อนุมัติ
24 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410601 เชียงยืนพิทยาคม เทพประทานพร  ขาววิเศษ ครู อนุมัติ
25 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410602 กู่ทองพิทยาคม ชัดสกร  พิกุลทอง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
26 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410602 กู่ทองพิทยาคม เสมา  ชื่นพิบูลย์ ครู อนุมัติ
27 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410631 กุดรังประชาสรรค์ นางสาวเวรุกา  คำจันดา พนักงานราชการ อนุมัติ
28 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410632 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ พิกุลสินธ์  ภาณวัตร ครู อนุมัติ
29 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410632 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นางละออง  ไชยแพน ครู อนุมัติ
30 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410634 ชื่นชมพิทยาคาร เยาวเรศ  ปริวันตา ครู อนุมัติ
31 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410634 ชื่นชมพิทยาคาร พัชราวดี  ริโยธา ครู อนุมัติ
32 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410604 บรบือ นางสาวดารัตน์  คำแก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
33 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410606 เหล่ายาววิทยาคาร เนาวรัตน์  บุตรคำโชติ ครู คศ.3 อนุมัติ
34 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410606 เหล่ายาววิทยาคาร นายพุฒิพงษ์  จันดาโชต ครู อนุมัติ
35 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410607 โนนแดงวิทยาคม สุพัฒน์พงษ์  ละสุวรรณ ครู อนุมัติ
36 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410607 โนนแดงวิทยาคม วิทยา  สีพลลา ครู อนุมัติ
37 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410609 ยางวิทยาคม บรรเทา  อะปะมะทัง ครู อนุมัติ
38 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410609 ยางวิทยาคม รัตนา  พยุหะ พนักงานราชการ อนุมัติ
39 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410609 ยางวิทยาคม ไพริน  แคนติ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
40 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410610 โนนราษีวิทยา วิรัญญา  ผลเลิศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
41 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410611 หนองม่วงวิทยาคาร ประเดิม  จันทะคาม ครู อนุมัติ
42 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410611 หนองม่วงวิทยาคาร ฉัตรมงคล  สูงเนิน ครู อนุมัติ
43 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410611 หนองม่วงวิทยาคาร นายสุรเดช  สลิดกุล พนักงานราชการ อนุมัติ
44 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410605 บรบือวิทยาคาร บรรลุ  สุขุนา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
45 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410612 นาเชือกพิทยาสรรค์ ธนูศิลป์  แสนมาโนช พนักงานราชการ อนุมัติ
46 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410612 นาเชือกพิทยาสรรค์ สัญญา  อาจจอหอ ครู อนุมัติ
47 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410612 นาเชือกพิทยาสรรค์ ศศิธร  พาบุ ครู อนุมัติ
48 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410613 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ยุทธชัย  ศรบุญลา ครู อนุมัติ
49 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410615 พยัคฆภูมิวิทยาคาร นายนิยม  ปะสาวะนัง ครู อนุมัติ
50 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410618 วาปีปทุม นายบัวภา  มะกา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
51 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410618 วาปีปทุม นางสาวสุมิตรา  ทองพูล เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนวาปีปทุม อนุมัติ
52 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410618 วาปีปทุม ละอองดาว  แพงคำแสน ครู อนุมัติ
53 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410621 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สายใจ  ปินะกาพัง ครู อนุมัติ
54 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410621 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สายัญห์  เอื้อกิจ ครู อนุมัติ
55 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410623 ประชาพัฒนา นุชนาถ  จรทะผา ครู อนุมัติ
56 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410623 ประชาพัฒนา สมโภชน์  ใจดี ครู อนุมัติ
57 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410623 ประชาพัฒนา ณัฐวดี   อุปนันท์ ครู อนุมัติ
58 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410626 นาดูนประชาสรรพ์ ศุภลักษมี  พลเสนา ครู อนุมัติ
59 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410626 นาดูนประชาสรรพ์ ฐานิดา  สอนหนูน้อย ครู อนุมัติ
60 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410626 นาดูนประชาสรรพ์ จิตกมล  โคตรทองหลาง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
61 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410626 นาดูนประชาสรรพ์ ชัยวัฒน์  สุบัติคำ ครู อนุมัติ
62 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410627 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นริศรา  ภูนิคม ครู อนุมัติ
63 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410627 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ วิจิตราภรณ์  กมลเลิศ ครู อนุมัติ
64 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410629 นาภูพิทยาคม ศุทธวดี  บะคะ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
65 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410629 นาภูพิทยาคม สุทธิดา  ดีทับทิม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
66 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410629 นาภูพิทยาคม เสกสรรค์  ไชยสุวรรณ พนักงานราชการ อนุมัติ
67 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410630 มัธยมยางสีสุราช นิวัฒน์  สารบุญ ครู อนุมัติ
68 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410630 มัธยมยางสีสุราช อนุสรา  เหล็กดี ครู อนุมัติ
69 101726 สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 410630 มัธยมยางสีสุราช คำดี  สารจันทร์ ครู อนุมัติ