รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450819 : ธวัชบุรีวิทยาคม สุภลักษณ์  เสนาลัย ครู
2 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450819 : ธวัชบุรีวิทยาคม เลอศักดิ์  ไชยวงศ์วัฒน์ ครู
3 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450816 : จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก นางสาวปณิดา  เหิมวัง พนักงานราชการ
4 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450816 : จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ธนรรณพร  พิบูลย์ ครู
5 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450817 : โคกล่ามพิทยาคม ณรงค์ฤทธิ์  ม่วงมนตรี ครู
6 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450817 : โคกล่ามพิทยาคม คำสัน  แน่นอุดร ครู
7 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450820 : ธงธานี มิทธ์  ธนโชคบุญสกุล ครู
8 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450805 : สตรีศึกษา สมชาย  แสนทรงศักดิ์ ครู
9 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450818 : ดู่น้อยประชาสรรค์ สิรวิชญ์  พรมแพน ครู
10 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450818 : ดู่น้อยประชาสรรค์ โสภณ  เทียมวงค์ ครู
11 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450806 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน ครู
12 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450806 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สรวิชญ์  บุตรพรม ครู
13 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450806 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ณิชากร  พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่
14 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450822 : ศรีธวัชวิทยาลัย ทรงศักดิ์  พรรณศรี ครู
15 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450807 : ขัติยะวงษา สิริลักษณ์  กลางสุข ครู
16 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450808 : สตรีศึกษา 2 นางจารึก  ทองคำสุก ครู
17 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450808 : สตรีศึกษา 2 เสน่ห์  ทองอินทร์ ครู
18 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450860 : ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา นิตยา   ภูมิดิษฐ์ ครู
19 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450860 : ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา เยาวลักษณ์  พนมพงษ์ ครู
20 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450861 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด หฤทัย คำสุเรส  คำสุเรส ครูอัตราจ้าง
21 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450861 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด จณิศณัชชา  แน่นอุดร ครู
22 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450862 : ม่วงลาดวิทยาคาร นายณรงค์ศักดิ์   นามบุญลา ครู
23 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450863 : จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ปราณี   เจริญเขต ครู
24 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450864 : เชียงขวัญพิทยาคม นายธานุษิต  นิวาสวงษ์ ครู
25 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450865 : พลับพลาวิทยาคม ศศิวิมล  ศรีทอง ครู
26 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450868 : เทอดไทยวิทยาคม porsaengket  พรรค แสงเกตุ
27 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450868 : เทอดไทยวิทยาคม นายสุรจักษ์  ศิลารักษ์ ครู
28 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450804 : ร้อยเอ็ดวิทยาลัย jetavat  เจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์ ครู
29 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450804 : ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ธนกฤต  ขันธวัฒน์ ครู
30 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450804 : ร้อยเอ็ดวิทยาลัย นายเกรียงศักดิ์  ศรีน้ำเงิน ครู
31 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450821 : เมืองน้อยวิทยาคม ฐิติกาญจน์  เจริญอาจ ครู
32 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450821 : เมืองน้อยวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงค์รักษ์   ดวงภักดี ครู
33 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450821 : เมืองน้อยวิทยาคม นางศุภรัตน์  บัวหลวง ครู
34 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450821 : เมืองน้อยวิทยาคม สุนันทา   สุ่มมาตย์ ครู
35 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450825 : พนมไพรวิทยาคาร นายเรืองกิตต์  เอราวรรณ ครู
36 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450825 : พนมไพรวิทยาคาร พิชามญชุ์  พงษ์รัตนนันท์ ครู
37 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450825 : พนมไพรวิทยาคาร สุภาวดี  อนุไพรวรรณ ครู
38 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450809 : จันทรุเบกษาอนุสรณ์ นายประจวบ   ยาศรี ครูชำนาญการคพิเศษ
39 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450809 : จันทรุเบกษาอนุสรณ์ Amnart  Kanjak ครู
40 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450809 : จันทรุเบกษาอนุสรณ์ วิศรุต  สุ่มมาตย์ ครู
41 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450814 : ปทุมรัตต์พิทยาคม นายวิเชียร  กำลา ครู
42 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450814 : ปทุมรัตต์พิทยาคม นายกิตติศักดิ์  พวงศรีเคน ครู
43 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450826 : น้ำใสวรวิทย์ ดวงทิพย์   ศรีใส ครู
44 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450826 : น้ำใสวรวิทย์ นายสมเด็จ  ศรีใส ครู
45 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450810 : หนองผึ้งวิทยาคาร สุภิญญา  สุโข ครู
46 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450810 : หนองผึ้งวิทยาคาร สุนทร  บุญถ่าน ครู
47 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450815 : โพนสูงประชาสรรค์ รัตนาพร  สัตตาคม ครู
48 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450815 : โพนสูงประชาสรรค์ เกรียงไกร  ทานะเวช ครู
49 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450812 : กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ นายปิยะ  โกฎแสน ครู
50 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450812 : กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ศรัญเรศ   บัวสอน ครู
51 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450813 : เหล่าหลวงประชานุสรณ์ มณีรัตน์  เนียรประดิษฐ ครู คศ.
52 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450813 : เหล่าหลวงประชานุสรณ์ ขจรเกียรติ  แพงวงษ์ ครู
53 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450813 : เหล่าหลวงประชานุสรณ์ กษิรา  จิตประเสริฐพงศ์ ครู
54 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450845 : สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ไพวัลย์   สระคำจันทร์ ครู
55 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450845 : สุวรรณภูมิพิทยไพศาล นางทิฐากานต์  ฉิมบ้านไร่ ครู
56 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450845 : สุวรรณภูมิพิทยไพศาล กิจติพร  นาทาม ครู
57 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450846 : หัวโทนวิทยา นายวุฑฒิพงษ์   หมื่นหาวงค์ ครู คศ.3
58 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450846 : หัวโทนวิทยา นางณัฎฐิกา  สิทธิจันทร์ ครู
59 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450847 : สุวรรณภูมิวิทยาลัย วรลักษณ์  ภาคมฤค ครู
60 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450848 : ช้างเผือกวิทยาคม สมหมาย  บำรุงเอื้อ ครู
61 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450848 : ช้างเผือกวิทยาคม นายวินัย  วิลัยพิษ ครู
62 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450848 : ช้างเผือกวิทยาคม นางสาวพุธนาฏ  คำมณี ครู
63 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450849 : ทุ่งหลวงพลับพลาไชย ภัสรา  โยธาวงศ์ ครู
64 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450850 : หินกองวิทยาคาร วีระยุทธ  ทิพย์อุทัย ครู
65 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450851 : เมืองสรวงวิทยา นายธีระศักดิ์  เนื้อทอง ครูผู้ช่วย
66 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450851 : เมืองสรวงวิทยา นายณัฏฐพงษ์  สุดาเดช ครู
67 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450852 : สูงยางวิทยาประชาสรรค์ นายสุเทพ  ชมหมื่น ครู
68 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450853 : ทรายทองวิทยา ยุพิน  พวงจันทร์ ครู
69 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450853 : ทรายทองวิทยา เทวิกา  สำเภา ครู
70 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450854 : สามขาท่าหาดยาววิทยา ถนัด  พรสงวน ครู
71 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450854 : สามขาท่าหาดยาววิทยา ประชา  โสภัณนา ครู คศ.1
72 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450855 : อาจสามารถวิทยา ปฐากรณ์  มิรัตนไพร ครู
73 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450855 : อาจสามารถวิทยา นายฉัตรชัย  อินทร์ทอง ครู
74 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450855 : อาจสามารถวิทยา จักราช  หินซุย รองผู้อำนวยการ
75 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450856 : หนองหมื่นถ่านวิทยา สุพรรณ  สดสา ครู
76 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450856 : หนองหมื่นถ่านวิทยา ศศิธร  เดชภูมี ครู
77 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450856 : หนองหมื่นถ่านวิทยา วชิรวิชญ์  จิรโชติธราวัตน์ ครู
78 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450858 : โพนเมืองประชารัฐ พนมวัลย์  นาวารี ครู
79 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450858 : โพนเมืองประชารัฐ อมรรัตน์  วงศ์คำ ครู
80 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450866 : หนองฮีเจริญวิทย์ SOMMAI  AMATSENA ครู
81 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450867 : ดูกอึ่งประชาสามัคคี นางอาริศปรียา  วรวงษ์ ครู
82 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450831 : โนนชัยศรีวิทยา นายสมพร   คำทา ครู
83 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450831 : โนนชัยศรีวิทยา นายนิเวช  พลซื่อ ครู
84 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450835 : เชียงใหม่ประชานุสรณ์ นายบุญสี  ทิพจรูญ ครู
85 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450844 : วังหลวงวิทยาคม นายฉลอง  อ่อนพุทธา ครู
86 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450844 : วังหลวงวิทยาคม นางสาววิจิตรา  อัศวภูมิ ครู
87 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450859 : เมยวดีพิทยาคม ทวิชย์  มะระโช ครู
88 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450859 : เมยวดีพิทยาคม ปทุมวดี  พานทอง ครู
89 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450828 : โพนทองพัฒนาวิทยา นางรุ่งนภา  ทศภานนท์ ครู
90 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450834 : โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ นันทนา  ภาณุเมศ ครู
91 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450834 : โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ มนปริยา  โพธิ์ชัยหล้า พนักงานราชการ
92 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450836 : หนองพอกวิทยาลัย นางวีรยา  แก่นมณี เจ้าหน้าี่พัสดุ
93 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450836 : หนองพอกวิทยาลัย ชัชวาลย์  แก่นมณี ครู
94 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450839 : เสลภูมิพิทยาคม จิราทิพย  ประสาน ครูชำนาญการพิเศษ
95 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450839 : เสลภูมิพิทยาคม ปิ่นชนก  น่าบัณฑิต ครู
96 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450839 : เสลภูมิพิทยาคม สุธัมมา  กาบินพงษ์ ครู
97 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450829 : โพนทองวิทยายน พนม  วิลัยหล้า ครูชำนาญการ
98 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450829 : โพนทองวิทยายน นางวรัญญา  เมืองแวง ครู
99 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450829 : โพนทองวิทยายน นายวีระชัย  สายเชื้อ ครู
100 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450840 : ขวาววิทยาคาร ธีรนุช  จันทร์งาม ครู
101 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450840 : ขวาววิทยาคาร ภัทราภรณ์  เมืองมุงคุณ ครูอัตราจ้าง
102 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450840 : ขวาววิทยาคาร ศราวุะ  ชุมนุม ครูธุรการ
103 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450830 : ม่วงมิตรวิทยาคม ณัฐวิภา  ยัคลา ครู
104 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450830 : ม่วงมิตรวิทยาคม นางจิตสุดา   อาวรณ์ ครู
105 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450838 : โพธิ์แก้วประชาสรรค์ พิทยาภรณ์  หรสิทธิ์ ครู
106 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450838 : โพธิ์แก้วประชาสรรค์ รุ่งทิวา  สุ่มมาตย์ ครู
107 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450841 : เสลภูมิ วนัสนันท์  อายุพัฒน์ ครู
108 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450842 : โพธิ์ทองวิทยาคาร เคลือวัลย์  สุวัฑฒนะ ครู คศ.2
109 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450842 : โพธิ์ทองวิทยาคาร อัจฉรียา  ลาน้ำเที่ยง ครู
110 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450843 : ท่าม่วงวิทยาคม ศิวพงษ์  สาระรัตน์ ครู
111 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450843 : ท่าม่วงวิทยาคม อุทุมพร  อุทุมภา ครู
112 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450832 : คำนาดีพิทยาคม พรพรรณ  พรตะนะ ครู
113 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450833 : โพธิ์ศรีสว่างวิทยา สาวิตรี  สังเฉวก ครู
114 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450833 : โพธิ์ศรีสว่างวิทยา พันฤทธิ์  ชนะโชติ ครูธุรการ
115 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450837 : ผาน้ำทิพย์วิทยา วิลาวัลย์   พลมงคล ครู
116 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450837 : ผาน้ำทิพย์วิทยา นางสาวอรไท  ห้วยทราย ครูชำนาญการ