รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450819 ธวัชบุรีวิทยาคม สุภลักษณ์  เสนาลัย ครู อนุมัติ
2 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450819 ธวัชบุรีวิทยาคม เลอศักดิ์  ไชยวงศ์วัฒน์ ครู อนุมัติ
3 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450816 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก นางสาวปณิดา  เหิมวัง พนักงานราชการ อนุมัติ
4 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450816 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก นายประเสริฐ  บุญสม ครู อนุมัติ
5 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450816 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ธนรรณพร  พิบูลย์ ครู อนุมัติ
6 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450817 โคกล่ามพิทยาคม ณรงค์ฤทธิ์  ม่วงมนตรี ครู อนุมัติ
7 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450817 โคกล่ามพิทยาคม คำสัน  แน่นอุดร ครู อนุมัติ
8 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450820 ธงธานี นายอานนท์  คนขยัน รองผู้อำนวยสถานศึกษา อนุมัติ
9 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450820 ธงธานี มิทธ์  ธนโชคบุญสกุล ครู อนุมัติ
10 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450805 สตรีศึกษา ปัทมาวดี   พันธะไชย ครู อนุมัติ
11 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450805 สตรีศึกษา ปริทัศน์  พิชิตมาร ครู อนุมัติ
12 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450818 ดู่น้อยประชาสรรค์ ลัดดา  สอนแสง ครู อนุมัติ
13 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450818 ดู่น้อยประชาสรรค์ สุภร  ภูบุญเต็ม ครู อนุมัติ
14 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450818 ดู่น้อยประชาสรรค์ โสภณ  เทียมวงค์ ครู อนุมัติ
15 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450806 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน ครู อนุมัติ
16 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450806 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สรวิชญ์  บุตรพรม ครู อนุมัติ
17 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450806 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ณิชากร  พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
18 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450822 ศรีธวัชวิทยาลัย ทรงศักดิ์  พรรณศรี ครู อนุมัติ
19 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450807 ขัติยะวงษา สิริลักษณ์  กลางสุข ครู อนุมัติ
20 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450808 สตรีศึกษา 2 นางจารึก  ทองคำสุก ครู อนุมัติ
21 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450808 สตรีศึกษา 2 เสน่ห์  ทองอินทร์ ครู อนุมัติ
22 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450860 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สุภาพร  ดวงพรม ครู อนุมัติ
23 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450861 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด จณิศณัชชา  แน่นอุดร ครู อนุมัติ
24 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450861 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด วันทนีย์  สุทธิสน ครู อนุมัติ
25 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450862 ม่วงลาดวิทยาคาร นายณรงค์ศักดิ์   นามบุญลา ครู อนุมัติ
26 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450863 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ปราณี   เจริญเขต ครู อนุมัติ
27 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450864 เชียงขวัญพิทยาคม นายธานุษิต  นิวาสวงษ์ ครู อนุมัติ
28 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450865 พลับพลาวิทยาคม ศศิวิมล  ศรีทอง ครู อนุมัติ
29 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450865 พลับพลาวิทยาคม นิวัฒน์   แก้วกาหลง ครู อนุมัติ
30 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450868 เทอดไทยวิทยาคม นายสุรจักษ์  ศิลารักษ์ ครู อนุมัติ
31 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450868 เทอดไทยวิทยาคม porsaengket  พรรค แสงเกตุ อนุมัติ
32 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450804 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย jetavat  เจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์ ครู อนุมัติ
33 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450804 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย นายเกรียงศักดิ์  ศรีน้ำเงิน ครู อนุมัติ
34 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450804 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ธนกฤต  ขันธวัฒน์ ครู อนุมัติ
35 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450821 เมืองน้อยวิทยาคม นางศุภรัตน์  บัวหลวง ครู อนุมัติ
36 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450821 เมืองน้อยวิทยาคม สุนันทา   สุ่มมาตย์ ครู อนุมัติ
37 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450821 เมืองน้อยวิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงค์รักษ์   ดวงภักดี ครู อนุมัติ
38 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450821 เมืองน้อยวิทยาคม ฐิติกาญจน์  เจริญอาจ ครู อนุมัติ
39 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450825 พนมไพรวิทยาคาร นายเรืองกิตต์  เอราวรรณ ครู อนุมัติ
40 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450825 พนมไพรวิทยาคาร พิชามญชุ์  พงษ์รัตนนันท์ ครู อนุมัติ
41 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450825 พนมไพรวิทยาคาร สุภาวดี  อนุไพรวรรณ ครู อนุมัติ
42 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450809 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ Amnart  Kanjak ครู อนุมัติ
43 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450809 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ เฉลิมชัย  มาตรหลุบเลา ครู อนุมัติ
44 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450809 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ วิศรุต  สุ่มมาตย์ ครู อนุมัติ
45 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450809 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ นายประจวบ   ยาศรี ครูชำนาญการคพิเศษ อนุมัติ
46 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450814 ปทุมรัตต์พิทยาคม นายกิตติศักดิ์  พวงศรีเคน ครู อนุมัติ
47 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450814 ปทุมรัตต์พิทยาคม นายวิเชียร  กำลา ครู อนุมัติ
48 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450826 น้ำใสวรวิทย์ นายสมเด็จ  ศรีใส ครู อนุมัติ
49 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450826 น้ำใสวรวิทย์ Phakawat  Owat ครู อนุมัติ
50 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450826 น้ำใสวรวิทย์ ดวงทิพย์   ศรีใส ครู อนุมัติ
51 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450810 หนองผึ้งวิทยาคาร สุภิญญา  สุโข ครู อนุมัติ
52 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450810 หนองผึ้งวิทยาคาร สุนทร  บุญถ่าน ครู อนุมัติ
53 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450815 โพนสูงประชาสรรค์ รัตนาพร  สัตตาคม ครู อนุมัติ
54 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450815 โพนสูงประชาสรรค์ เกรียงไกร  ทานะเวช ครู อนุมัติ
55 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450812 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ศรัญเรศ   บัวสอน ครู อนุมัติ
56 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450812 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ นางจินดา  ศรีเที่ยง ครู อนุมัติ
57 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450812 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ นายปิยะ  โกฎแสน ครู อนุมัติ
58 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450813 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ ขจรเกียรติ  แพงวงษ์ ครู อนุมัติ
59 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450813 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ มณีรัตน์  เนียรประดิษฐ ครู คศ. อนุมัติ
60 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450813 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ กษิรา  จิตประเสริฐพงศ์ ครู อนุมัติ
61 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450845 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล กิจติพร  นาทาม ครู อนุมัติ
62 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450845 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล นางทิฐากานต์  ฉิมบ้านไร่ ครู อนุมัติ
63 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450845 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ไพวัลย์   สระคำจันทร์ ครู อนุมัติ
64 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450846 หัวโทนวิทยา นางณัฎฐิกา  สิทธิจันทร์ ครู อนุมัติ
65 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450846 หัวโทนวิทยา นายวุฑฒิพงษ์   หมื่นหาวงค์ ครู คศ.3 อนุมัติ
66 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450847 สุวรรณภูมิวิทยาลัย วรลักษณ์  ภาคมฤค ครู อนุมัติ
67 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450847 สุวรรณภูมิวิทยาลัย นายนิมิตต์  การะดี ครู อนุมัติ
68 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450848 ช้างเผือกวิทยาคม นางสาวพุธนาฏ  คำมณี ครู อนุมัติ
69 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450848 ช้างเผือกวิทยาคม นายวินัย  วิลัยพิษ ครู อนุมัติ
70 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450848 ช้างเผือกวิทยาคม สมหมาย  บำรุงเอื้อ ครู อนุมัติ
71 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450849 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย มานิส  สลางสิงห์ ครู คศ.๒ อนุมัติ
72 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450849 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย อภิวัฒน์  ภูระวงษ์ ครู อนุมัติ
73 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450850 หินกองวิทยาคาร วีระยุทธ  ทิพย์อุทัย ครู อนุมัติ
74 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450851 เมืองสรวงวิทยา นายธีระศักดิ์  เนื้อทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
75 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450851 เมืองสรวงวิทยา นายณัฏฐพงษ์  สุดาเดช ครู อนุมัติ
76 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450852 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ นายสุเทพ  ชมหมื่น ครู อนุมัติ
77 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450852 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ ชูชาติ  บุญบรรลุ ครู อนุมัติ
78 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450853 ทรายทองวิทยา ยุพิน  พวงจันทร์ ครู อนุมัติ
79 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450853 ทรายทองวิทยา เทวิกา  สำเภา ครู อนุมัติ
80 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450854 สามขาท่าหาดยาววิทยา ประชา  โสภัณนา ครู คศ.1 อนุมัติ
81 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450854 สามขาท่าหาดยาววิทยา ถนัด  พรสงวน ครู อนุมัติ
82 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450855 อาจสามารถวิทยา จักราช  หินซุย รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
83 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450855 อาจสามารถวิทยา เกตุสุวรรณ   ยิ่งยงสันต์ ครู อนุมัติ
84 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450855 อาจสามารถวิทยา นายฉัตรชัย  อินทร์ทอง ครู อนุมัติ
85 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450855 อาจสามารถวิทยา ปฐากรณ์  มิรัตนไพร ครู อนุมัติ
86 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450856 หนองหมื่นถ่านวิทยา สุพรรณ  สดสา ครู อนุมัติ
87 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450856 หนองหมื่นถ่านวิทยา วชิรวิชญ์  จิรโชติธราวัตน์ ครู อนุมัติ
88 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450856 หนองหมื่นถ่านวิทยา ศศิธร  เดชภูมี ครู อนุมัติ
89 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450858 โพนเมืองประชารัฐ พนมวัลย์  นาวารี ครู อนุมัติ
90 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450858 โพนเมืองประชารัฐ อมรรัตน์  วงศ์คำ ครู อนุมัติ
91 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450866 หนองฮีเจริญวิทย์ SOMMAI  AMATSENA ครู อนุมัติ
92 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450866 หนองฮีเจริญวิทย์ นายพรชัย  น่าบัรฑิต ครู อนุมัติ
93 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450867 ดูกอึ่งประชาสามัคคี นางอาริศปรียา  วรวงษ์ ครู อนุมัติ
94 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450831 โนนชัยศรีวิทยา นายสมพร   คำทา ครู อนุมัติ
95 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450831 โนนชัยศรีวิทยา นายนิเวช  พลซื่อ ครู อนุมัติ
96 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450835 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ นายบุญสี  ทิพจรูญ ครู อนุมัติ
97 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450844 วังหลวงวิทยาคม นายฉลอง  อ่อนพุทธา ครู อนุมัติ
98 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450844 วังหลวงวิทยาคม นางสาววิจิตรา  อัศวภูมิ ครู อนุมัติ
99 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450859 เมยวดีพิทยาคม ปทุมวดี  พานทอง ครู อนุมัติ
100 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450859 เมยวดีพิทยาคม ทวิชย์  มะระโช ครู อนุมัติ
101 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450828 โพนทองพัฒนาวิทยา นางรุ่งนภา  ทศภานนท์ ครู อนุมัติ
102 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450834 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ มนปริยา  โพธิ์ชัยหล้า พนักงานราชการ อนุมัติ
103 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450834 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ นันทนา  ภาณุเมศ ครู อนุมัติ
104 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450836 หนองพอกวิทยาลัย ชัชวาลย์  แก่นมณี ครู อนุมัติ
105 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450836 หนองพอกวิทยาลัย นางวีรยา  แก่นมณี เจ้าหน้าี่พัสดุ อนุมัติ
106 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450839 เสลภูมิพิทยาคม สุธัมมา  กาบินพงษ์ ครู อนุมัติ
107 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450839 เสลภูมิพิทยาคม ปิ่นชนก  น่าบัณฑิต ครู อนุมัติ
108 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450839 เสลภูมิพิทยาคม จิราทิพย  ประสาน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
109 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450839 เสลภูมิพิทยาคม กชพรรณ  นาเสถียร รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
110 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450829 โพนทองวิทยายน นายวีระชัย  สายเชื้อ ครู อนุมัติ
111 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450829 โพนทองวิทยายน พนม  วิลัยหล้า ครูชำนาญการ อนุมัติ
112 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450829 โพนทองวิทยายน นางวรัญญา  เมืองแวง ครู อนุมัติ
113 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450840 ขวาววิทยาคาร ธีรนุช  จันทร์งาม ครู อนุมัติ
114 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450840 ขวาววิทยาคาร ภัทราภรณ์  เมืองมุงคุณ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
115 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450830 ม่วงมิตรวิทยาคม ณัฐวิภา  ยัคลา ครู อนุมัติ
116 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450830 ม่วงมิตรวิทยาคม นางจิตสุดา   อาวรณ์ ครู อนุมัติ
117 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450838 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ วิจิตรา  สุ่มมาตร์ ครู อนุมัติ
118 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450838 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ รุ่งทิวา  สุ่มมาตย์ ครู อนุมัติ
119 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450838 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ พิทยาภรณ์  หรสิทธิ์ ครู อนุมัติ
120 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450838 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ นายกมลเพชร   กลางประพันธ์ ครู อนุมัติ
121 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450841 เสลภูมิ วนัสนันท์  คูคำ ครู อนุมัติ
122 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450842 โพธิ์ทองวิทยาคาร เคลือวัลย์  สุวัฑฒนะ ครู คศ.2 อนุมัติ
123 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450842 โพธิ์ทองวิทยาคาร อัจฉรียา  ลาน้ำเที่ยง ครู อนุมัติ
124 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450843 ท่าม่วงวิทยาคม อุทุมพร  อุทุมภา ครู อนุมัติ
125 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450843 ท่าม่วงวิทยาคม ศิวพงษ์  สาระรัตน์ ครู อนุมัติ
126 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450832 คำนาดีพิทยาคม พรพรรณ  พรตะนะ ครู อนุมัติ
127 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450833 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา สมปอง  อัศวภูมิ ครู อนุมัติ
128 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450833 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา สาวิตรี  สังเฉวก ครู อนุมัติ
129 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450833 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา พันฤทธิ์  ชนะโชติ ครูธุรการ อนุมัติ
130 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450837 ผาน้ำทิพย์วิทยา วิลาวัลย์   พลมงคล ครู อนุมัติ
131 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 450837 ผาน้ำทิพย์วิทยา นางสาวอรไท  ห้วยทราย ครูชำนาญการ อนุมัติ