รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530885 ศรีสะเกษวิทยาลัย นายรังสฤษดิ์   โมทะจิตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530886 สตรีสิริเกศ pitchayapa  seenama ครู อนุมัติ
3 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530886 สตรีสิริเกศ นารินทร์  จันทราภิรมย์ ครู อนุมัติ
4 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530886 สตรีสิริเกศ ภูเบศ  เศรษฐบุตร ครู อนุมัติ
5 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530887 คูซอดประชาสรรค์ ภูริตา  เศรษฐบุตร ครู อนุมัติ
6 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530887 คูซอดประชาสรรค์ สุภาพัช  สระโสม ครู อนุมัติ
7 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530888 ไกรภักดีวิทยาคม นางสาวสิริมนต์  เอี่ยมธนวินท์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
8 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530888 ไกรภักดีวิทยาคม สาวิตรี  นามวงศ์ ครู อนุมัติ
9 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530890 สิริเกศน้อมเกล้า adisorn  sumanojittaporn รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
10 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530892 น้ำคำวิทยา นายชาตรี  ทันตา ครู อนุมัติ
11 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530892 น้ำคำวิทยา กนกวรรณ  สะกีพันธ์ ครู อนุมัติ
12 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530893 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อละสา  เถาว์รินทร์ ครู อนุมัติ
13 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530891 มัธยมโพนค้อ นันทวดี  ปกป้อง ครู อนุมัติ
14 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530889 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า นางสาวสุกัญญา   ทองนวล ครู อนุมัติ
15 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530889 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า บุษบากร   สุทธิคำภา ครู อนุมัติ
16 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530895 ยางชุมน้อยพิทยาคม ภวัต  สุนทรกุลภัทร ครู อนุมัติ
17 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530895 ยางชุมน้อยพิทยาคม อาคม  กองธรรม ครู อนุมัติ
18 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530896 ลิ้นฟ้าพิทยาคม เชน  เพ็งมาตร ครู อนุมัติ
19 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530897 กันทรารมณ์ สุพัฒน์  บุญนำ ครู อนุมัติ
20 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530897 กันทรารมณ์ สุรพัศ  สาธุพันธ์ ครู อนุมัติ
21 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530898 ละทายวิทยา สุกรี  ศรีวงษา ครู อนุมัติ
22 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530899 บัวน้อยวิทยา รวีวรรณ  สุขสาร ครู อนุมัติ
23 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530903 ประสานมิตรวิทยา นายอำนวย   ประเสริฐศรี ครู อนุมัติ
24 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530903 ประสานมิตรวิทยา นางสาวประไพศรี  พุฒพวง ครู อนุมัติ
25 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530954 โนนค้อวิทยาคม ปิยะบุตร  จันทร์ธรรม ครู อนุมัติ
26 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530954 โนนค้อวิทยาคม mekhin  donpadcha ครู อนุมัติ
27 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530959 เขื่อนช้างวิทยาคาร พชรมน  ศิลาชัย ครู อนุมัติ
28 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530961 บัวเจริญวิทยา นุชกานดา  พิมโคตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
29 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530961 บัวเจริญวิทยา สถาน  ปรางมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
30 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530961 บัวเจริญวิทยา รัตติกาล  มงคล ครู อนุมัติ
31 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530961 บัวเจริญวิทยา piyamaporn  chanunan ครู อนุมัติ
32 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530962 นครศรีลำดวนวิทยา ธีรพล  คำหล้า ครู อนุมัติ
33 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530971 โนนเพ็กวิทยาคม ภัทรา  ชมศิริ ครู อนุมัติ
34 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530972 พยุห์วิทยา รพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ ครู อนุมัติ
35 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530938 ส้มป่อยพิทยาคม นางอำไพ  สาระบุตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
36 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530940 ไผ่งามพิทยาคม นงค์นุช  พาหา ครู อนุมัติ
37 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530945 กำแพง นายนิติศาสตร์  สำราญ ครู อนุมัติ
38 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530945 กำแพง นายสมชัย  สิงห์ชะฎา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
39 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530945 กำแพง กนิษฐา  วงศ์คำ ครู อนุมัติ
40 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530945 กำแพง เดชา  นวลรักษา ครู อนุมัติ
41 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530945 กำแพง บุญญาเนตร  หนองยาง ครู อนุมัติ
42 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530947 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก เศรษฐ์  บุญข่าย ครู อนุมัติ
43 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530948 ทุ่งสิมวิทยาคม SURAPHOL  BORISAI รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
44 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530948 ทุ่งสิมวิทยาคม วิชัย  สีสัน ครู อนุมัติ
45 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530949 จตุรภูมิพิทยาคาร นันทิกานต์  มาลี ครู อนุมัติ
46 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530949 จตุรภูมิพิทยาคาร ยงยุทธ  สมบัติ ครู อนุมัติ
47 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530950 โคกหล่ามวิทยา junpen  srisomporn ครู อนุมัติ
48 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530944 เบญจประชาสรรค์ นางสาวอัมภาพร  พรหมประดิษฐ ครู อนุมัติ
49 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530951 บึงบูรพ์ กนกวรรณ  จุฑาจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
50 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530951 บึงบูรพ์ นายสุวัฒน์  เทศสนั่น ครูชำนาญพิเศษ อนุมัติ
51 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530952 ห้วยทับทันวิทยาคม นางอรทัย  จันทา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
52 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530952 ห้วยทับทันวิทยาคม ปวีณา  คะหาญ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
53 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530952 ห้วยทับทันวิทยาคม ชนิสรา  ครุฑสาร ครู อนุมัติ
54 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530953 ผักไหมวิทยานุกูล ถิระพงศ์  จันทบุตร ครู อนุมัติ
55 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530953 ผักไหมวิทยานุกูล พรทิพย์  ประทุม พนักงานราชการ อนุมัติ
56 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530967 วรคุณอุปถัมภ์ อำมาลา  เกตษา ครู อนุมัติ
57 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530967 วรคุณอุปถัมภ์ ปฐมาวดี  มะโนรัตน์ ครู อนุมัติ
58 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530975 คลีกลิ้งพัฒนาทร กาญจนา  วิชาชัย ครู อนุมัติ
59 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530975 คลีกลิ้งพัฒนาทร นางมะยุรี  ศรีนวล ครู อนุมัติ
60 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530923 ปรางค์กู่ กฤษณา  นันทะสิงห์ ครู อนุมัติ
61 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530923 ปรางค์กู่ ทองพันธ์  ยงกุล ครู อนุมัติ
62 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530914 ขุขันธ์ นายนิติวัจน์  สุราวุธ ครู อนุมัติ
63 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530914 ขุขันธ์ นายบุญเรือง  เสนาะศัพย์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ อนุมัติ
64 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530916 ลมศักดิ์วิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ชนะชัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
65 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530916 ลมศักดิ์วิทยาคม ทำนุ  ชาภักดี ครู อนุมัติ
66 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530925 โนนกระสังวิทยาคม ปรัชรงค์ชัย  เติมใจ ครู อนุมัติ
67 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530917 ศรีตระกูลวิทยา นายธนกฤต  บุครอ่อน พนักงานราชการ อนุมัติ
68 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530917 ศรีตระกูลวิทยา กระดุมเพชร   ศรีสุพรรณ ครู อนุมัติ
69 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530917 ศรีตระกูลวิทยา จักรกฤษณ์  ชนะชัย ครู อนุมัติ
70 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530926 ตูมพิทยานุสรณ์ chalee  meewong ครู อนุมัติ
71 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530918 สวงษ์วิทยาคม บุตรดา  จันทเสน ครู อนุมัติ
72 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530927 หนองคูวิทยา ดนัย  ภูฉายา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
73 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530919 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ กุลวดี  ห่อทรัพย์ ครู อนุมัติ
74 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530928 สวายพิทยาคม sittichai  yodmalee ครู อนุมัติ
75 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530924 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางภัทรนันท์  มโนรัตน์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
76 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530965 ละลมวิทยา บานเย็น  บุตะมี ครู อนุมัติ
77 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530966 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ นางสาวจิราภรณ์  คนขยัน ครู อนุมัติ
78 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530966 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ืnong  thongmon ครู อนุมัติ
79 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530911 กันทรลักษณ์วิทยาคม นายธรรมนันท์  จันดี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
80 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530905 กันทรลักษ์วิทยา aueamsak  tarhong ครู อนุมัติ
81 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530905 กันทรลักษ์วิทยา ไอรดา  งามปอด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
82 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530905 กันทรลักษ์วิทยา ธนากร  ศรีดารา ครู อนุมัติ
83 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530907 บึงมะลูวิทยา ภิรมย์   อินทะนะ ครู อนุมัติ
84 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530910 กระแชงวิทยา นันทนา  เกษมณี ครู อนุมัติ
85 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530910 กระแชงวิทยา นางสาวสุภาวดี  เลิศศรี ครู อนุมัติ
86 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530934 มัธยมบักดองวิทยา สินชัย  สมาน ครูผ้ช่วย อนุมัติ
87 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530934 มัธยมบักดองวิทยา นายณัฐพล  วรรณทอง ครู อนุมัติ
88 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530934 มัธยมบักดองวิทยา พิมพ์ลภัส  ศรีระเริญ ครู อนุมัติ
89 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530913 ภูมิซรอลวิทยา จุฬีพรรณ  คำจุมพล เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
90 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530957 ศรีรัตนวิทยา นรินทร์  วงศ์บา ครู อนุมัติ
91 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530969 เบญจลักษ์พิทยา ชนนาถ  วงศ์ภักดี พนักงานราชการ อนุมัติ
92 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530969 เบญจลักษ์พิทยา ปริชาติ  วงค์เจริญ ครู อนุมัติ
93 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530969 เบญจลักษ์พิทยา นิวัฒน์  ประสานพันธ์ ครู อนุมัติ
94 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430394 ยโสธรพิทยาคม นายชัชวาลย์  ศรีสุวรรร์ ครู อนุมัติ
95 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430394 ยโสธรพิทยาคม Amporn  Junlaeng ครู อนุมัติ
96 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430406 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ฐานันดร   มูลสาร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
97 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430406 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ นายสมสมัย  อินทะมน ครู อนุมัติ
98 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430395 สอนแก้วว่องไววิทยา nontira  pijan ครู อนุมัติ
99 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430395 สอนแก้วว่องไววิทยา ญานิศา  สมสะอาด ครู อนุมัติ
100 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430407 สมเด็จพระญาณสังวร นายศราวุธ  โชติสุวรรณ ครู อนุมัติ
101 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430407 สมเด็จพระญาณสังวร warut  wannasuk ครู อนุมัติ
102 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430408 กู่จานวิทยาคม ยุทธนา  เส้นเศษ ครู อนุมัติ
103 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430408 กู่จานวิทยาคม สมพงษ์  แสงกล้า ครู อนุมัติ
104 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430396 ยโสธรพิทยาสรรค์ พิพัฒน์  พันธ์พรหม ครู อนุมัติ
105 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430396 ยโสธรพิทยาสรรค์ ภูริช  รอดวินิจ ครู อนุมัติ
106 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430396 ยโสธรพิทยาสรรค์ ไสว   ผ่านเมือง ครู อนุมัติ
107 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430396 ยโสธรพิทยาสรรค์ สกลเดช  เวชกามา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
108 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430409 โพนทันเจริญวิทย์ Yuphaporn  Sitthimard ครู อนุมัติ
109 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430409 โพนทันเจริญวิทย์ เบญจมาศ  จันทะมาลา ครู อนุมัติ
110 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430397 สิงห์สามัคคีวิทยา อภิชาติ  มิ่งไชย ครู อนุมัติ
111 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430397 สิงห์สามัคคีวิทยา ฤทธิไกร  ธงชัย ครู อนุมัติ
112 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430398 ศิลาทองพิทยาสรรค์ กนกวรรณ  แสนสาย ครู อนุมัติ
113 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430398 ศิลาทองพิทยาสรรค์ พิพัฒน์  พันธ์พรหม ครู อนุมัติ
114 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430413 มหาชนะชัยวิทยาคม นางประยม  สวัสดี ครู อนุมัติ
115 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430414 ตระกูลประเทืองวิทยาคม ทนงศักดิ์  ดวงแก้ว ครู อนุมัติ
116 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430415 ค้อวังวิทยาคม จุรี  คำทวี ครู อนุมัติ
117 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430415 ค้อวังวิทยาคม Maliwan  Neawchalee ครู อนุมัติ
118 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430416 เลิงนกทา นางสาวศิลาลักษณ์  กุมารสิทธิ์ ครู อนุมัติ
119 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430416 เลิงนกทา นางสาวศิลาลักษณ์  กุมารสิทธิ์ ครู อนุมัติ
120 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430399 ทรายมูลวิทยา นายภูริพัฒน์  ศรีแจ่ม ครู อนุมัติ
121 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430399 ทรายมูลวิทยา นายคุณากร  แก้วหลวง ครู อนุมัติ
122 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430401 กุดชุมวิทยาคม สุดาวดี  แสนภพ ครู อนุมัติ
123 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430401 กุดชุมวิทยาคม พิสุทธิ์  เศิกศิริ ครู อนุมัติ
124 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430411 ป่าติ้ววิทยา มิตรชัย   ใจหวาน ครู อนุมัติ
125 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430411 ป่าติ้ววิทยา เทียมจันทร์  สาระแสน ครูชำนาญการ อนุมัติ
126 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430411 ป่าติ้ววิทยา นายทองพูล  ทวีบท ครู อนุมัติ
127 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430411 ป่าติ้ววิทยา ศักดิ์ศรี  กัญยะ ครู อนุมัติ
128 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430412 ศรีฐานกระจายศึกษา นายโกศล  ทวยทน ครู อนุมัติ
129 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430417 ห้องแซงวิทยาคม ณรงค์  พลยุทธ ครู อนุมัติ
130 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430417 ห้องแซงวิทยาคม ทิพวัลย์  ทองนอก ครู อนุมัติ
131 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430417 ห้องแซงวิทยาคม นายสังวาลย์  เมืองพิล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
132 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430400 ดงมะไฟพิทยาคม นางสาวสุพรรษา  คำภาพันธ์ ครู อนุมัติ
133 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430402 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม นายสมัย  ในจิตร ครู อนุมัติ
134 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430418 บุ่งค้าวิทยาคม วิชัย  ภูมลี ครู อนุมัติ
135 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430403 โพนงามพิทยาคาร บุณญภูมิ  ศรึธงราช ครู อนุมัติ
136 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430403 โพนงามพิทยาคาร พงษ์ศักดิ์  ทองไชย ครู อนุมัติ
137 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430419 ศรีแก้วประชาสรรค์ Somkiad  Kaeohaan ครู อนุมัติ
138 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430405 เมืองกลางประชานุกูล พัชรินทร์  คำทวี ครู อนุมัติ
139 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430405 เมืองกลางประชานุกูล นายสุภชัย  แซ่เซีย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
140 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430420 นาโปร่งประชาสรรค์ กฤษณา  พันธ์สวัสดิ์ ครู อนุมัติ
141 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430421 คำเตยวิทยา นายเกียรติศักดิ์  ทองคำ ครู อนุมัติ
142 101728 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430422 น้ำคำวิทยาคม นายพงษ์เทพ  ทองจันทร์ ครู อนุมัติ