รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530885 : ศรีสะเกษวิทยาลัย เพ็ญนภา  เคนกุล ครุ
2 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530885 : ศรีสะเกษวิทยาลัย จันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร ครู
3 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530886 : สตรีสิริเกศ ภูเบศ  เศรษฐบุตร ครู
4 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530886 : สตรีสิริเกศ pitchayapa  seenama ครู
5 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530886 : สตรีสิริเกศ นารินทร์  จันทราภิรมย์ ครู
6 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530887 : คูซอดประชาสรรค์ ภูริตา  เศรษฐบุตร ครู
7 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530887 : คูซอดประชาสรรค์ สุภาพัช  สระโสม ครู
8 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530888 : ไกรภักดีวิทยาคม นางสาวพัชรี  แซ่ตัง ครู
9 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530888 : ไกรภักดีวิทยาคม นางสาวสิริมนต์  เอี่ยมธนวินท์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
10 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530888 : ไกรภักดีวิทยาคม สาวิตรี  นามวงศ์ ครู
11 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530890 : สิริเกศน้อมเกล้า นางสาวภัชรินทร์  แก้วบุตรตา ครู
12 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530890 : สิริเกศน้อมเกล้า adisorn  sumanojittaporn รองผู้อำนวยการ
13 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530890 : สิริเกศน้อมเกล้า ปฏิมา  วงษ์แสวง ครู
14 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530892 : น้ำคำวิทยา กนกวรรณ  สะกีพันธ์ ครู
15 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530892 : น้ำคำวิทยา นายชาตรี  ทันตา ครู
16 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530893 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อละสา  เถาว์รินทร์ ครู
17 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530891 : มัธยมโพนค้อ นันทวดี  ปกป้อง ครู
18 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530891 : มัธยมโพนค้อ วันเพ็ญ  สุตาพันธ์ ครู
19 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530889 : ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า บุษบากร   สุทธิคำภา ครู
20 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530889 : ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า นางสมปอง  ดอนภิรมย์ ครูชำนาญการพิเศษ
21 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530889 : ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า นางสาวสุกัญญา   ทองนวล ครู
22 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530889 : ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ปทุมทิพย์  สิงห์สิทธิ์ ธุรการโรงเรียน
23 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530895 : ยางชุมน้อยพิทยาคม ภวัต  สุนทรกุลภัทร ครู
24 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530895 : ยางชุมน้อยพิทยาคม อาคม  กองธรรม ครู
25 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530895 : ยางชุมน้อยพิทยาคม นายนิยม  เหล่าโคตร ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530896 : ลิ้นฟ้าพิทยาคม วุฒิชัย  คำเสมอ ครูชำนาญการพิเศษ
27 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530896 : ลิ้นฟ้าพิทยาคม เชน  เพ็งมาตร ครู
28 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530897 : กันทรารมณ์ สุพัฒน์  บุญนำ ครู
29 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530897 : กันทรารมณ์ สุรพัศ  สาธุพันธ์ ครู
30 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530898 : ละทายวิทยา สุกรี  ศรีวงษา ครู
31 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530899 : บัวน้อยวิทยา อัจฉรา  อิ่มอ้วน ครู
32 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530899 : บัวน้อยวิทยา รวีวรรณ  สุขสาร ครู
33 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530903 : ประสานมิตรวิทยา นางสาวประไพศรี  พุฒพวง ครู
34 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530903 : ประสานมิตรวิทยา นายอำนวย   ประเสริฐศรี ครู
35 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530954 : โนนค้อวิทยาคม ศิริลักษณ์  พงษ์สุระ ครู
36 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530954 : โนนค้อวิทยาคม ปิยะบุตร  จันทร์ธรรม ครู
37 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530954 : โนนค้อวิทยาคม mekhin  donpadcha ครู
38 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530959 : เขื่อนช้างวิทยาคาร พชรมน  ศิลาชัย ครู
39 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530960 : น้ำเกลี้ยงวิทยา เอกชัย  จันมนตรี ครูชำนาญการพิเศษ
40 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530960 : น้ำเกลี้ยงวิทยา วิภาพร   จวนสาง ครู
41 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530961 : บัวเจริญวิทยา นุชกานดา  พิมโคตร ครูผู้ช่วย
42 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530961 : บัวเจริญวิทยา สถาน  ปรางมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530961 : บัวเจริญวิทยา รัตติกาล  มงคล ครู
44 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530961 : บัวเจริญวิทยา piyamaporn  chanunan ครู
45 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530962 : นครศรีลำดวนวิทยา พิสรรค์  ศรีบุญเรือง ครู
46 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530962 : นครศรีลำดวนวิทยา ธีรพล  คำหล้า ครู
47 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530971 : โนนเพ็กวิทยาคม สุภาพ  สุทธิสน ครู
48 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530971 : โนนเพ็กวิทยาคม นางศุภกร  วงศ์ใหญ่ ครู
49 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530971 : โนนเพ็กวิทยาคม ภัทรา  ชมศิริ ครู
50 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530972 : พยุห์วิทยา รพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ ครู
51 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530972 : พยุห์วิทยา นางสาวสุวรรณา  สุวรรณพันธ์ ครู
52 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530938 : ส้มป่อยพิทยาคม เบญจมาพร  บานชื่น ครู
53 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530938 : ส้มป่อยพิทยาคม โกสิทธิ์  ทองคำเจริญ ครู
54 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530938 : ส้มป่อยพิทยาคม นางอำไพ  สาระบุตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
55 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530940 : ไผ่งามพิทยาคม พันประสิทธิ์  บางศิริ ครู
56 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530940 : ไผ่งามพิทยาคม นงค์นุช  พาหา ครู
57 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530940 : ไผ่งามพิทยาคม เฉลิมพล  จำลอง พนักงานราชการ
58 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530945 : กำแพง บุญญาเนตร  หนองยาง ครู
59 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530945 : กำแพง นายนิติศาสตร์  สำราญ ครู
60 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530945 : กำแพง กนิษฐา  วงศ์คำ ครู
61 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530945 : กำแพง เดชา  นวลรักษา ครู
62 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530945 : กำแพง นางสาวจับจิต  พิมพร ครูอัตราจ้าง
63 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530945 : กำแพง นางสาวพัชรินทร์  มากมูล พนักงานราชการ
64 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530945 : กำแพง นายสมชัย  สิงห์ชะฎา ครูชำนาญการพิเศษ
65 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530947 : ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก เศรษฐ์  บุญข่าย ครู
66 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530947 : ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก จุฬาลักษณ์  แสงหิรัญ ครูผู้ช่วย
67 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530947 : ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก วาสินี  วิถี ครู
68 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530947 : ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก นายภวินท์  ศรีบุญเรือง ครู
69 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530948 : ทุ่งสิมวิทยาคม วิชัย  สีสัน ครู
70 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530948 : ทุ่งสิมวิทยาคม นายณัฏฐเอก  กระจ่าง ครู
71 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530948 : ทุ่งสิมวิทยาคม SURAPHOL  BORISAI รองผู้อำนวยการ
72 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530949 : จตุรภูมิพิทยาคาร ยงยุทธ  สมบัติ ครู
73 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530949 : จตุรภูมิพิทยาคาร นันทิกานต์  มาลี ครู
74 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530950 : โคกหล่ามวิทยา นายบุญช่วย  ศรีสมพร ครู
75 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530944 : เบญจประชาสรรค์ นางอัมภาพร  ดวงศรี ครู
76 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530951 : บึงบูรพ์ อานนท์   นามลาด ครูผู้ช่วย
77 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530951 : บึงบูรพ์ พรรษ์นลัท  กาญจนาภา ครู
78 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530951 : บึงบูรพ์ นายสุวัฒน์  เทศสนั่น ครูชำนาญพิเศษ
79 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530951 : บึงบูรพ์ กนกวรรณ  จุฑาจันทร์ ครูผู้ช่วย
80 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530952 : ห้วยทับทันวิทยาคม นางอรทัย  จันทา ครูผู้ช่วย
81 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530952 : ห้วยทับทันวิทยาคม ปวีณา  คะหาญ ครูอัตราจ้าง
82 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530952 : ห้วยทับทันวิทยาคม ชนิสรา  ครุฑสาร ครู
83 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530953 : ผักไหมวิทยานุกูล ถิระพงศ์  จันทบุตร ครู
84 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530953 : ผักไหมวิทยานุกูล ประดิษฐ์  เล่าเรือง ครูผู้ช่วย
85 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530953 : ผักไหมวิทยานุกูล พรทิพย์  ประทุม พนักงานราชการ
86 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530967 : วรคุณอุปถัมภ์ ปณิฏฐา  บุญยงค์ พนักงานราชการ
87 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530967 : วรคุณอุปถัมภ์ อำมาลา  เกตษา ครู
88 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530967 : วรคุณอุปถัมภ์ ปฐมาวดี  มะโนรัตน์ ครู
89 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530975 : คลีกลิ้งพัฒนาทร กาญจนา  วิชาชัย ครู
90 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530975 : คลีกลิ้งพัฒนาทร นางมะยุรี  ศรีนวล ครู
91 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530923 : ปรางค์กู่ กฤษณา  นันทะสิงห์ ครู
92 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530923 : ปรางค์กู่ ถิรธนา  คำแพง ครู
93 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530914 : ขุขันธ์ พิมพ์พิสา  ถุงจันทร์ ครู
94 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530914 : ขุขันธ์ นายบุญเรือง  เสนาะศัพย์ ครูโรงเรียนขุขันธ์
95 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530914 : ขุขันธ์ นางสาวอรอุมา  วิสัย ครู
96 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530914 : ขุขันธ์ นายนิติวัจน์  สุราวุธ ครู
97 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530916 : ลมศักดิ์วิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ชนะชัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
98 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530916 : ลมศักดิ์วิทยาคม คมสรรค์  มันทะราช ครู
99 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530925 : โนนกระสังวิทยาคม ปรัชรงค์ชัย  เติมใจ ครู
100 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530917 : ศรีตระกูลวิทยา นายธนกฤต  บุครอ่อน พนักงานราชการ
101 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530917 : ศรีตระกูลวิทยา กระดุมเพชร   ศรีสุพรรณ ครู
102 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530917 : ศรีตระกูลวิทยา จักรกฤษณ์  ชนะชัย ครู
103 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530926 : ตูมพิทยานุสรณ์ สุวิมล  ภางาม ครู
104 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530926 : ตูมพิทยานุสรณ์ ลลิดา  แหวนวงษ์ ครู
105 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530926 : ตูมพิทยานุสรณ์ นายศักดิ์ดา  บัวศิริ ครูผู้ช่วย
106 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530926 : ตูมพิทยานุสรณ์ chalee  meewong ครู
107 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530918 : สวงษ์วิทยาคม บุตรดา  จันทเสน ครู
108 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530918 : สวงษ์วิทยาคม กาญจนา  สันทาสุนัย ครู
109 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530918 : สวงษ์วิทยาคม นิรันดา  สระโสม ครู
110 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530927 : หนองคูวิทยา วิทยา  ธรรมบุตร ครู
111 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530927 : หนองคูวิทยา ดนัย  ภูฉายา ครูผู้ช่วย
112 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530919 : สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ กุลวดี  ห่อทรัพย์ ครู
113 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530928 : สวายพิทยาคม ธันยพร   สะสมผลสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
114 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530928 : สวายพิทยาคม sittichai  yodmalee ครู
115 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530928 : สวายพิทยาคม รุ่งทิวา  โสดา ครู
116 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530924 : พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พิยาดา  ไชยสินธ์ ครู
117 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530924 : พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางภัทรนันท์  มโนรัตน์ ครูอัตราจ้าง
118 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530965 : ละลมวิทยา บานเย็น  บุตะมี ครู
119 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530965 : ละลมวิทยา พิชิต  เสนคำสอน ครูผู้ช่วย
120 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530966 : ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ นางสาวจิราภรณ์  คนขยัน ครู
121 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530911 : กันทรลักษณ์วิทยาคม นายธรรมนันท์  จันดี เจ้าหน้าที่พัสดุ
122 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530911 : กันทรลักษณ์วิทยาคม ฉัตรประชา  ทันนา ครู
123 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530905 : กันทรลักษ์วิทยา ธนากร  ศรีดารา ครู
124 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530905 : กันทรลักษ์วิทยา ไอรดา  งามปอด ครูผู้ช่วย
125 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530905 : กันทรลักษ์วิทยา aueamsak  tarhong ครู
126 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530907 : บึงมะลูวิทยา อาริตา  วงศ์บา ครูผู้ช่วย
127 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530907 : บึงมะลูวิทยา นางสาวปฏิญญา  รอดคำทุย ครู
128 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530910 : กระแชงวิทยา นันทนา  เกษมณี ครู
129 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530910 : กระแชงวิทยา นางสาวสุภาวดี  เลิศศรี ครู
130 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530910 : กระแชงวิทยา มุตตา  ตะบองทอง ครู
131 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530934 : มัธยมบักดองวิทยา นายณัฐพล  วรรณทอง ครู
132 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530934 : มัธยมบักดองวิทยา น้ำค้าง  อุ่นแก้ว ครู
133 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530934 : มัธยมบักดองวิทยา พิมพ์ลภัส  ศรีระเริญ ครู
134 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530934 : มัธยมบักดองวิทยา สินชัย  สมาน ครูผ้ช่วย
135 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530913 : ภูมิซรอลวิทยา จุฬีพรรณ  คำจุมพล เจ้าหน้าที่
136 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530957 : ศรีรัตนวิทยา นรินทร์  วงศ์บา ครู
137 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530957 : ศรีรัตนวิทยา นายจิรศักดิ์   ใจเรือง ครู
138 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530969 : เบญจลักษ์พิทยา นิวัฒน์  ประสานพันธ์ ครู
139 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530969 : เบญจลักษ์พิทยา ปริชาติ  วงค์เจริญ ครู
140 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530969 : เบญจลักษ์พิทยา นางสาวอัมพร  โกศล ครู
141 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 530969 : เบญจลักษ์พิทยา ชนนาถ  วงศ์ภักดี พนักงานราชการ
142 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430394 : ยโสธรพิทยาคม รองรัตน์  แก้วบุปผา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
143 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430394 : ยโสธรพิทยาคม Amporn  Junlaeng ครู
144 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430394 : ยโสธรพิทยาคม นายชัชวาลย์  ศรีสุวรรร์ ครู
145 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430406 : คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ นายสมสมัย  อินทะมน ครู
146 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430406 : คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ฐานันดร   มูลสาร ครูผู้ช่วย
147 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430406 : คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ นางสาวศิริลักษณ์  เครือชาลี พนักงานราชการ
148 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430395 : สอนแก้วว่องไววิทยา ญานิศา  สมสะอาด พนักงานราชการ
149 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430395 : สอนแก้วว่องไววิทยา ญานิศา  สมสะอาด พนักงานราชการ
150 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430395 : สอนแก้วว่องไววิทยา nontira  pijan ครู
151 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430407 : สมเด็จพระญาณสังวร warut  wannasuk ครู
152 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430407 : สมเด็จพระญาณสังวร นายศราวุธ  โชติสุวรรณ ครู
153 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430408 : กู่จานวิทยาคม สมพงษ์  แสงกล้า ครู
154 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430408 : กู่จานวิทยาคม นางสาวพจมาน  ถวิลอิสระ ครู
155 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430396 : ยโสธรพิทยาสรรค์ ไสว   ผ่านเมือง ครู
156 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430396 : ยโสธรพิทยาสรรค์ วราภรณ์  ค้าคล่อง ครู
157 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430396 : ยโสธรพิทยาสรรค์ ภูริช  รอดวินิจ ครู
158 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430396 : ยโสธรพิทยาสรรค์ พิพัฒน์  พันธ์พรหม ครู
159 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430396 : ยโสธรพิทยาสรรค์ สกลเดช  เวชกามา ครูอัตราจ้าง
160 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430409 : โพนทันเจริญวิทย์ Yuphaporn  Sitthimard ครู
161 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430409 : โพนทันเจริญวิทย์ เบญจมาศ  จันทะมาลา ครู
162 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430397 : สิงห์สามัคคีวิทยา กรกนก  นิราศภัย ครู
163 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430397 : สิงห์สามัคคีวิทยา วุฒิศักดิ์  วราห์สิน ครู
164 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430398 : ศิลาทองพิทยาสรรค์ กนกวรรณ  แสนสาย ครู
165 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430413 : มหาชนะชัยวิทยาคม นางสาวจุฬารัตน์  ทองอร่าม ครู
166 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430413 : มหาชนะชัยวิทยาคม นางประยม  สวัสดี ครู
167 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430413 : มหาชนะชัยวิทยาคม พรชัย  สุขทรัพย์ ครู
168 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430414 : ตระกูลประเทืองวิทยาคม โกสินทร์  ทองเลิศ ครู
169 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430414 : ตระกูลประเทืองวิทยาคม ทนงศักดิ์  ดวงแก้ว ครู
170 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430415 : ค้อวังวิทยาคม มลิวัลย์  แนวชาลี ครู
171 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430416 : เลิงนกทา นางสาวศิลาลักษณ์  กุมารสิทธิ์ ครู
172 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430416 : เลิงนกทา นางสาวศิลาลักษณ์  กุมารสิทธิ์ ครู
173 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430399 : ทรายมูลวิทยา นายคุณากร  แก้วหลวง ครู
174 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430399 : ทรายมูลวิทยา อนุภาพ  ชูรัตน์ ครู
175 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430399 : ทรายมูลวิทยา นายภูริพัฒน์  ศรีแจ่ม ครู
176 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430401 : กุดชุมวิทยาคม พิสุทธิ์  เศิกศิริ ครู
177 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430401 : กุดชุมวิทยาคม สุดาวดี  แสนภพ ครู
178 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430411 : ป่าติ้ววิทยา สุรศักดิ์  อักษร ครู
179 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430411 : ป่าติ้ววิทยา ศักดิ์ศรี  กัญยะ ครู
180 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430411 : ป่าติ้ววิทยา มินตรา  บุญทศ ครู
181 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430411 : ป่าติ้ววิทยา เทียมจันทร์  สาระแสน ครูชำนาญการ
182 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430411 : ป่าติ้ววิทยา มิตรชัย   ใจหวาน ครู
183 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430411 : ป่าติ้ววิทยา นายทองพูล  ทวีบท ครู
184 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430412 : ศรีฐานกระจายศึกษา พัชรินทร์  กองสินแก้ว ครู
185 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430412 : ศรีฐานกระจายศึกษา นายโกศล  ทวยทน ครู
186 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430417 : ห้องแซงวิทยาคม นายสังวาลย์  เมืองพิล ครูชำนาญการพิเศษ
187 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430417 : ห้องแซงวิทยาคม ณรงค์  พลยุทธ ครู
188 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430417 : ห้องแซงวิทยาคม นางสาวสิรินทร์ทิพย์  แสนแก้ว ครู
189 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430417 : ห้องแซงวิทยาคม ทิพวัลย์  ทองนอก ครู
190 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430400 : ดงมะไฟพิทยาคม วีรณา  หลายวิวัฒน์ ครู
191 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430400 : ดงมะไฟพิทยาคม นางสาวสุพรรษา  คำภาพันธ์ ครู
192 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430402 : กำแมดขันติธรรมวิทยาคม สมัย  ในจิตร ครู
193 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430402 : กำแมดขันติธรรมวิทยาคม กรณิกา  โอบอ้อม ครู
194 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430418 : บุ่งค้าวิทยาคม สุจิตรา  ประมาคะตัง ครู
195 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430418 : บุ่งค้าวิทยาคม วิชัย  ภูมลี ครู
196 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430403 : โพนงามพิทยาคาร บุณญภูมิ  ศรึธงราช ครู
197 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430403 : โพนงามพิทยาคาร กนกภา  ศรีมุงคุล ครู
198 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430403 : โพนงามพิทยาคาร นางสาวสุพิศ  จันทาทิพย์ ครู
199 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430419 : ศรีแก้วประชาสรรค์ Somkiad  Kaeohaan ครู
200 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430405 : เมืองกลางประชานุกูล พัชรินทร์  คำทวี ครู
201 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430405 : เมืองกลางประชานุกูล นายสุภชัย  แซ่เซีย ครูผู้ช่วย
202 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430420 : นาโปร่งประชาสรรค์ นางกุสุมาลย์  สมประสงค์ ครู
203 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430420 : นาโปร่งประชาสรรค์ กฤษณา  พันธ์สวัสดิ์ ครู
204 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430421 : คำเตยวิทยา นายเกียรติศักดิ์  ทองคำ ครู
205 สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 430422 : น้ำคำวิทยาคม นายพงษ์เทพ  ทองจันทร์ ครู