รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711095 : เบ็ญจะมะมหาราช นางวรรณพร  ทองมี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
2 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711095 : เบ็ญจะมะมหาราช นายสิทธิโชติ  สิทธิพงษ์พร ครู
3 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711095 : เบ็ญจะมะมหาราช ทดสอบ  ทดสอบ ทดสอบ
4 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711110 : เขื่องในพิทยาคาร นางไปรดา  เกตุไชยเลิศ ครู
5 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711110 : เขื่องในพิทยาคาร อรุณี  ทองผุด ครูชำนาญการพิเศษ
6 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711110 : เขื่องในพิทยาคาร นางสาวนงลักษณ์   เชื้อประทุม ครู
7 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711096 : นารีนุกูล นายสิทธิศักดิ์  พสุมาตร์ ครูผู้ช่วย
8 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711111 : สหธาตุศึกษา นายจักรี  บุญประสิทธิ์ ครู
9 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711111 : สหธาตุศึกษา นายวุฒิไกร  กิ่งแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711111 : สหธาตุศึกษา จิโรจ  คำแฝง รองผู้อำนวยการ
11 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711097 : ปทุมพิทยาคม วิบูลย์  สารสิทธิธรรม ครู
12 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711097 : ปทุมพิทยาคม วิบูลย์  สารสิทธิธรรม ครู
13 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711112 : ชีทวนวิทยาสามัคคี ศรีถา  ชูชื่น ครู
14 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711098 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สุปราณี  เทียมพันธ์ ครู
15 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711098 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี นายชัชญานิพพิชฌน์  เหล่าสิงห์ บุคลากรทางการศึกษา
16 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711114 : บ้านไทยวิทยาคม นาย ชาญวิทย์  แพงแก้ว ครู
17 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711099 : หนองบ่อสามัคคีวิทยา นางสมใจ  สุวรรณเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
18 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711099 : หนองบ่อสามัคคีวิทยา นางนิภา  สังกะเพศ ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711099 : หนองบ่อสามัคคีวิทยา วิชญ์ภาส  สังกะเพศ ครูอัตราจ้าง
20 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711115 : เสียมทองพิทยาคม นางจินตนา   พันธุ์วงศ์ ครู
21 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711100 : หนองขอนวิทยา นายสิทธิศักดิ์  ร่วมสุข ครู ชำนาญการพิเศษ
22 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711116 : เก่าขามวิทยา นายสมชัย  สารพิศ ครู
23 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711116 : เก่าขามวิทยา นายสมชัย  สารพิศ ครูชำนาญการ
24 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711102 : นารีนุกูล 2 วิชัย  กระมุทกาญจน์ ครู คศ.3
25 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711102 : นารีนุกูล 2 สันติ  กลมลี ครู
26 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711103 : อุบลราชธานีศรีวนาลัย กนกกาญจน์  กิ่งวิชิต ครู
27 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711103 : อุบลราชธานีศรีวนาลัย เกษม   สุวรรณเศษ ครู
28 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711103 : อุบลราชธานีศรีวนาลัย วิรัช  จูมลี ครู
29 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711140 : ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา นายธนิตเชษฐ์  สกุลพงษ์ ครู
30 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711140 : ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา พรธิวา  สมชาติ ครูอัตราจ้าง
31 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711141 : ศรีน้ำคำศึกษา นางกอบแก้ว   บรรลุศิลป์ ครู
32 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711141 : ศรีน้ำคำศึกษา นางลักษมี  สินธุ์งาม ครู
33 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711142 : ไผ่ใหญ่ศึกษา นายมนตรี  จำปาหอม ครู
34 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711143 : ดงยางวิทยาคม นายดิลก  ราตรี ครู
35 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711159 : ดอนมดแดงวิทยาคม วรรณวิภา  มยุเรศ ครู
36 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711159 : ดอนมดแดงวิทยาคม นายธีระชัย  เสนาะวาที ครู
37 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711160 : หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ศจีวไล  เฉลิมทอง พนักงานพัสดุ
38 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711132 : มัธยมตระการพืชผล นางสาวกิตตินันท์  วงศ์ตรี พนักงานราชการ
39 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711132 : มัธยมตระการพืชผล สุนันทา  ชนะพาห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
40 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711117 : เขมราฐพิทยาคม นายพชร   วงศ์คำจันทร์ ครูผู้ช่วย
41 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711117 : เขมราฐพิทยาคม กฤษฎา  ทองผุย เจ้าหน้าที่
42 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711117 : เขมราฐพิทยาคม กฤษณา  ประเคน ครูผู้ช่วย
43 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711133 : สะพือวิทยาคาร นายชำนาญ  นิลจันทร์ ครู
44 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711138 : โนนสวางประชาสรรค์ นางสาวนิพารัตน์  สุดสี ครู
45 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711138 : โนนสวางประชาสรรค์ ปิยะพงษ์  โกศัลวิตร พนักงานราชการ
46 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711138 : โนนสวางประชาสรรค์ ยุภาดา  ศรีภูงา ครู
47 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711134 : โนนกุงวิทยาคม จันทวรรณ  สมสนิท ครู
48 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711134 : โนนกุงวิทยาคม อรรถพล  จารุแพทย์ ครู
49 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711139 : ขุมคำวิทยาคาร ภัทราวดี  เครือสีดา ครู
50 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711139 : ขุมคำวิทยาคาร สมพงษ์  ศรีเลิศ ครู
51 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711139 : ขุมคำวิทยาคาร นายสุขสันต์  พวงทอง ครู
52 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711135 : เกษมสีมาวิทยาคาร นางสาวพิมพ์ญาดา  แก้วปัญญา ครู คศ.2
53 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711135 : เกษมสีมาวิทยาคาร ศรายุทธ  โสมอ่อน ครู
54 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711135 : เกษมสีมาวิทยาคาร นายศราวุธ  ศรีมาคำ ครู
55 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711137 : กุดข้าวปุ้นวิทยา นางบุสดี  พลอาวุธ ครู คศ.3
56 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711137 : กุดข้าวปุ้นวิทยา นายวนัฐธพงษ์  พึ่งเพ็ง ครูผู้ช่วย
57 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711137 : กุดข้าวปุ้นวิทยา สมฤดี  เยะ ครูผู้ช่วย
58 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711137 : กุดข้าวปุ้นวิทยา นางสาวรสสุคนธ์  อาจวิชัย ครู
59 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711155 : โพธิ์ไทรพิทยาคาร แสงทอง  เหล่าสิงห์ พนักงานราชการ
60 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711155 : โพธิ์ไทรพิทยาคาร นายมนูญศักดิ์  พลโสภา รองผู้อํานวยการ
61 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711165 : พังเคนพิทยา นายวรพล  มีมา ครู
62 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711165 : พังเคนพิทยา นางวิมล  วงศ์ปัดสา ครู
63 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711165 : พังเคนพิทยา ธิดารัตน์  เสนาใหญ่ ครู
64 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711166 : พะลานวิทยาคม เลอสรร  บุญเสนาะ ครูผู้ช่วย
65 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711108 : หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาวสาวจุรีรัตน์  พันธุวัฒน์ ครู
66 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711108 : หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสาวสมคิด  วงศ์คูณ ครูผู้ช่วย
67 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711106 : ศรีเมืองวิทยาคาร นางสาวจิราพร  รวมวงศ์ พนักงานราชการ
68 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711106 : ศรีเมืองวิทยาคาร โยธิน  อาธิเวช ครู
69 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711106 : ศรีเมืองวิทยาคาร ชัยรัตน์  ปรัสพันธ์ หัวหน้างานแผนงาน
70 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711109 : โขงเจียมวิทยาคม น.ส.เฟื่องลดา  ทรงมณี พนักงานราชการ
71 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711109 : โขงเจียมวิทยาคม นายไชยนิรันต์  โพธิทัด ครู
72 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711109 : โขงเจียมวิทยาคม ชยุต  โชติวุฒินันท์ ครู
73 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711107 : เอือดใหญ่พิทยา สฤษฏ์  วิลามาศ ครู
74 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711150 : อ่างศิลา สุภาวดี  คูณทอง ครูชำนาญการ
75 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711153 : ตาลสุมพัฒนา เฉลิมพล  เถาว์โท ครู
76 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711153 : ตาลสุมพัฒนา นางกุหลาบ  สังฆมณี ครู
77 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711153 : ตาลสุมพัฒนา นางสาวดวงใจ  ดากรุง ครูผู้ช่วย
78 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711154 : เชียงแก้วพิทยาคม อภิสิทธิ์  แสงสว่าง ครู
79 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711154 : เชียงแก้วพิทยาคม ยุพาภรณ์  อาจหาญ ครูผู้ช่วย
80 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711161 : โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ จิรัชธิดา  รื่นรมย์ ครู คศ.1
81 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711161 : โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ นายณัฐวุฒิ  นาชัยภูมิ ครู
82 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711161 : โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ พรเจษฎ์  นนท์ศิริ ครู
83 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711164 : นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขวัญแก้ว  ครองยุติ ครู
84 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711157 : สำโรงวิทยาคาร นางจีรวรรณ  คำประเสริฐ ครูชำนาญการ
85 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711167 : สว่างวีระวงศ์ สฤษดิ์  รุ่งแสง ครู
86 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711167 : สว่างวีระวงศ์ นายชาญชัย  แสงวิเชียร ครู
87 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711144 : ลือคำหาญวารินชำราบ เชษฐา  เสาเวียง ครูชำนาญการพิเศษ
88 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711144 : ลือคำหาญวารินชำราบ นายโกเมน  ตาน้อย ครู
89 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711145 : ห้วยขะยุงวิทยา พัชรินทร์  พานอิ่มมะเริง ครู
90 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711158 : โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ กอปรวิทย์  เพชราเวช ครู
91 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711158 : โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ ศิราณี  ศรีเสมอ ครูผู้ช่วย
92 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711146 : วารินชำราบ สุระชัย  ชอบเสียง ครูชำนาญการพิเศษ
93 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711146 : วารินชำราบ จักฤษณ์  สุรำไพ ครู
94 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711147 : วิจิตราพิทยา อภิสิทธิ์  ปลื้มจิตร ครู
95 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711147 : วิจิตราพิทยา พัชริยา  สารสุข ครู
96 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711119 : เดชอุดม เอกชัย  โด่งวิริยะกุล ครู
97 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711119 : เดชอุดม อุบลทิพย์  สิทธิ ครูชำนาญการพิเศษ
98 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711125 : นาจะหลวย ภาณุวัฒน์  คณิตาภิลักษณ์ ครู
99 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711120 : นาส่วงวิทยา วรรณกร   โมฬีชาติ ครู
100 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711120 : นาส่วงวิทยา นางพิสมัย  ขันทำ ครู
101 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711126 : ดงสว่างวิทยา นายเอกอนันต์   พวงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
102 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711126 : ดงสว่างวิทยา รัชนี  พรพรม ครู
103 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711126 : ดงสว่างวิทยา นายวรวิทย์  หอมหวล ครูผู้ช่วย
104 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711122 : นากระแซงศึกษา ธนพร  งามเถื่อน ครู
105 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711122 : นากระแซงศึกษา พัชราภรณ์  สายทากุล ครู
106 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711123 : ท่าโพธิ์ศรีพิทยา รัชณีกร  ทาสมบูรณ์ ครู
107 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711123 : ท่าโพธิ์ศรีพิทยา ยุพาพร  ธรรมจารึก ครู
108 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711124 : ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา วราภรณ์  ตุนา ครู
109 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711124 : ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา นายเกรียงไกร  สายป้อง ครู
110 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711124 : ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ขวัญเรือน  พันธุ์ทอง ครู คศ.1
111 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711127 : น้ำยืนวิทยา ธวัชชัย  พันธ์ศิริ ครู
112 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711127 : น้ำยืนวิทยา รัตยา  วงษาหล้า เจ้าหน้าที่พัสดุ
113 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711127 : น้ำยืนวิทยา สุริยะ  เทียนอ่อน ครู
114 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711128 : โดมประดิษฐ์วิทยา สุชลชาติ   เกตุชิต ครูผู้ช่วย
115 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711128 : โดมประดิษฐ์วิทยา สุชลชาติ   เกตุชิต ครูผู้ช่วย
116 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711129 : บุณฑริกวิทยาคาร สังคม  กุลสุวรรณ ครู
117 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711129 : บุณฑริกวิทยาคาร วงศกร  ณรงค์ ครู
118 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711130 : นาโพธิ์วิทยา สุรเชษฐ์  วิเชียร ครู
119 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711130 : นาโพธิ์วิทยา นายเชิดชัย  มีกุศล ครู
120 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711163 : ทุ่งศรีอุดม กนกวรรณ  เหล่าจำปา ครู
121 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711163 : ทุ่งศรีอุดม นายขุนพัฒน์  แสนทวีสุข ครู
122 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750262 : อำนาจเจริญ นางสาวอัยย์ญาดา  ธนาโภคทรัพย์ ครู
123 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750262 : อำนาจเจริญ เกรียงศักดิ์  ขจัดมลทิน ครู
124 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750262 : อำนาจเจริญ พิชิต  คติอุดมพร ครู
125 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750272 : ชานุมานวิทยาคม อนุชา  แคนศิลา ครู
126 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750272 : ชานุมานวิทยาคม นายจีระ  บุญเสริม ครู
127 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750272 : ชานุมานวิทยาคม จักรกฤษณ์  อนันบุตร ครู
128 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750274 : ปทุมราชวงศา นายเกรียงศักดิ์   บัวถา ครู
129 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750274 : ปทุมราชวงศา บุญเสียน  สิถิระบุตร ครู
130 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750275 : ลือวิทยาคม นางสาวอรทัย  ทองแล็ง ครู
131 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750275 : ลือวิทยาคม วานิช  กุมภิโร ครู
132 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750275 : ลือวิทยาคม วีระพงษ์  ก้านกิ่ง ครู
133 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750263 : คึมใหญ่วิทยา ธนพร  อินทนาม ครู
134 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750273 : คำเขื่อนแก้ววิทยาคม กิตษฎา  วันนา ครู
135 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750273 : คำเขื่อนแก้ววิทยาคม สถาน  ภูมิแสง ครู
136 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750273 : คำเขื่อนแก้ววิทยาคม นางสาววิชุดา  สุทธิประภา ครู
137 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750264 : ปลาค้าววิทยานุสรณ์ นางพิสมัย   บุญยงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ
138 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750264 : ปลาค้าววิทยานุสรณ์ รณภณ  วงค์หนายโกฎ ครู
139 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750265 : น้ำปลีกศึกษา นายไกรสร  คำชีลอง ครู
140 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750266 : นาวังวิทยา นางดวงจันทร์  เวชกามา ครู
141 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750267 : นาจิกพิทยาคม ศุภชัย  คำกุณา เจ้าหน้าที่ธุรการ
142 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750267 : นาจิกพิทยาคม นายทศพล   นทีวชิรมงคล ครู
143 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750268 : นายมวิทยาคาร ปลูกขวัญ  จันทรเสนา ครู
144 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750268 : นายมวิทยาคาร ธวัชชัย  อุทธา ครู
145 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750269 : สร้างนกทาวิทยาคม เจษฎา  จันทสิงห์ ครู
146 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750269 : สร้างนกทาวิทยาคม นายวิษณุ  กาญจนาภา รองผู้อำนวยการ
147 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750270 : อำนาจเจริญพิทยาคม ผ่องพักตร์  บัวสด ครู
148 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750270 : อำนาจเจริญพิทยาคม วิไลวรรณ์  อาจวิชัย ครู
149 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750276 : พนาศึกษา อารีรัตน์  ธานี ครู
150 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750276 : พนาศึกษา กิตติศักดิ์  รัตนศรี ครู
151 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750276 : พนาศึกษา อาคม  เนืองเนตร ครู
152 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750277 : ศรีคูณวิทยบัลลังก์ พิทยาธร   อาภรศรี ครู
153 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750278 : เสนางคนิคม patcharawalai  sriraksa ครู ชำนาญการพิเศษ
154 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750279 : นาเวียงจุลดิศวิทยา นางสาวอรนัน  หินอ่อน ครูชำนาญการ
155 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750280 : หัวตะพานวิทยาคม อมรรัตน์  จารุจิตร ครู
156 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750280 : หัวตะพานวิทยาคม บุญฤทธิ์  กานุสนธิ์ ครู
157 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750281 : ศรีเจริญศึกษา นางสาวภาพิชมนทน์  คณาเสน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
158 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750281 : ศรีเจริญศึกษา นางสาวพรินพร   ทองจัตุ ครูผู้ช่วย
159 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750282 : จิกดู่วิทยา นายรุณรงค์  อนันต์เรือง ครู
160 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750282 : จิกดู่วิทยา จิราภรณ์  นาเจริญ ครู
161 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750283 : ลืออำนาจวิทยาคม นายศรีศักดิ์  สมบูรณ์ ครู
162 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750283 : ลืออำนาจวิทยาคม นางมะยุรี  สมบูรณ์ ครู
163 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750283 : ลืออำนาจวิทยาคม สุจิตรา  การพิศมัย ครูผู้ช่วย
164 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750284 : มัธยมแมด สรัญญา   ปาวรีย์ ครู
165 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750284 : มัธยมแมด นางสาววิชญาพร  ภาเรือง ครูผู้ช่วย
166 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750284 : มัธยมแมด นายรังสันต์  สร้อยสุข ครู