รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711095 เบ็ญจะมะมหาราช ทดสอบ  ทดสอบ ทดสอบ อนุมัติ
2 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711095 เบ็ญจะมะมหาราช นางวรรณพร  ทองมี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
3 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711095 เบ็ญจะมะมหาราช นายสิทธิโชติ  สิทธิพงษ์พร ครู อนุมัติ
4 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711110 เขื่องในพิทยาคาร อรุณี  ทองผุด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
5 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711110 เขื่องในพิทยาคาร นางสาวนงลักษณ์   เชื้อประทุม ครู อนุมัติ
6 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711096 นารีนุกูล นายสิทธิศักดิ์  พสุมาตร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
7 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711111 สหธาตุศึกษา จิโรจ  คำแฝง รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
8 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711111 สหธาตุศึกษา นายจักรี  บุญประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
9 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711111 สหธาตุศึกษา นายวุฒิไกร  กิ่งแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
10 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711097 ปทุมพิทยาคม วิบูลย์  สารสิทธิธรรม ครู อนุมัติ
11 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711097 ปทุมพิทยาคม วิบูลย์  สารสิทธิธรรม ครู อนุมัติ
12 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711112 ชีทวนวิทยาสามัคคี ศรีถา  ชูชื่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
13 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711098 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี นายชัชญานิพพิชฌน์  เหล่าสิงห์ บุคลากรทางการศึกษา อนุมัติ
14 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711114 บ้านไทยวิทยาคม นาย ชาญวิทย์  แพงแก้ว ครู อนุมัติ
15 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711099 หนองบ่อสามัคคีวิทยา วิชญ์ภาส  สังกะเพศ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
16 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711099 หนองบ่อสามัคคีวิทยา นางสมใจ  สุวรรณเศษ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
17 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711100 หนองขอนวิทยา นายสิทธิศักดิ์  ร่วมสุข ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
18 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711116 เก่าขามวิทยา นายสมชัย  สารพิศ ครู อนุมัติ
19 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711102 นารีนุกูล 2 วิชัย  กระมุทกาญจน์ ครู คศ.3 อนุมัติ
20 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711103 อุบลราชธานีศรีวนาลัย เกษม   สุวรรณเศษ ครู อนุมัติ
21 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711103 อุบลราชธานีศรีวนาลัย วิรัช  จูมลี ครู อนุมัติ
22 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711140 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา พรธิวา  สมชาติ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
23 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711140 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา นายธนิตเชษฐ์  สกุลพงษ์ ครู อนุมัติ
24 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711141 ศรีน้ำคำศึกษา นางกอบแก้ว   บรรลุศิลป์ ครู อนุมัติ
25 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711142 ไผ่ใหญ่ศึกษา นายมนตรี  จำปาหอม ครู อนุมัติ
26 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711143 ดงยางวิทยาคม นายดิลก  ราตรี ครู อนุมัติ
27 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711159 ดอนมดแดงวิทยาคม นายธีระชัย  เสนาะวาที ครู อนุมัติ
28 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711159 ดอนมดแดงวิทยาคม วรรณวิภา  มยุเรศ ครู อนุมัติ
29 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711160 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ศจีวไล  เฉลิมทอง พนักงานพัสดุ อนุมัติ
30 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711132 มัธยมตระการพืชผล นางสาวกิตตินันท์  วงศ์ตรี พนักงานราชการ อนุมัติ
31 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711132 มัธยมตระการพืชผล สุนันทา  ชนะพาห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
32 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711117 เขมราฐพิทยาคม กฤษณา  ประเคน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
33 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711117 เขมราฐพิทยาคม นายพชร   วงศ์คำจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
34 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711117 เขมราฐพิทยาคม กฤษฎา  ทองผุย เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
35 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711138 โนนสวางประชาสรรค์ ยุภาดา  ศรีภูงา ครู อนุมัติ
36 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711138 โนนสวางประชาสรรค์ นางสาวนิพารัตน์  สุดสี ครู อนุมัติ
37 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711138 โนนสวางประชาสรรค์ ปิยะพงษ์  โกศัลวิตร พนักงานราชการ อนุมัติ
38 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711134 โนนกุงวิทยาคม อรรถพล  จารุแพทย์ ครู อนุมัติ
39 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711134 โนนกุงวิทยาคม จันทวรรณ  สมสนิท ครู อนุมัติ
40 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711139 ขุมคำวิทยาคาร นายสุขสันต์  พวงทอง ครู อนุมัติ
41 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711139 ขุมคำวิทยาคาร ภัทราวดี  เครือสีดา ครู อนุมัติ
42 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711139 ขุมคำวิทยาคาร สมพงษ์  ศรีเลิศ ครู อนุมัติ
43 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711135 เกษมสีมาวิทยาคาร นายศราวุธ  ศรีมาคำ ครู อนุมัติ
44 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711135 เกษมสีมาวิทยาคาร นางสาวพิมพ์ญาดา  แก้วปัญญา ครู คศ.2 อนุมัติ
45 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711137 กุดข้าวปุ้นวิทยา นางสาวรสสุคนธ์  อาจวิชัย ครู อนุมัติ
46 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711137 กุดข้าวปุ้นวิทยา นางบุสดี  พลอาวุธ ครู คศ.3 อนุมัติ
47 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711137 กุดข้าวปุ้นวิทยา นายวนัฐธพงษ์  พึ่งเพ็ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
48 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711137 กุดข้าวปุ้นวิทยา สมฤดี  เยะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
49 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711165 พังเคนพิทยา นายวรพล  มีมา ครู อนุมัติ
50 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711165 พังเคนพิทยา นางวิมล  วงศ์ปัดสา ครู อนุมัติ
51 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711166 พะลานวิทยาคม เลอสรร  บุญเสนาะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
52 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711108 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสาวสมคิด  วงศ์คูณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
53 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711108 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาวสาวจุรีรัตน์  พันธุวัฒน์ ครู อนุมัติ
54 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711106 ศรีเมืองวิทยาคาร ชัยรัตน์  ปรัสพันธ์ หัวหน้างานแผนงาน อนุมัติ
55 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711106 ศรีเมืองวิทยาคาร นางสาวจิราพร  รวมวงศ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
56 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711109 โขงเจียมวิทยาคม น.ส.เฟื่องลดา  ทรงมณี พนักงานราชการ อนุมัติ
57 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711109 โขงเจียมวิทยาคม ชยุต  โชติวุฒินันท์ ครู อนุมัติ
58 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711107 เอือดใหญ่พิทยา สฤษฏ์  วิลามาศ ครู อนุมัติ
59 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711150 อ่างศิลา สุภาวดี  คูณทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
60 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711153 ตาลสุมพัฒนา เฉลิมพล  เถาว์โท ครู อนุมัติ
61 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711153 ตาลสุมพัฒนา นางกุหลาบ  สังฆมณี ครู อนุมัติ
62 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711153 ตาลสุมพัฒนา นางสาวดวงใจ  ดากรุง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
63 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711154 เชียงแก้วพิทยาคม ยุพาภรณ์  อาจหาญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
64 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711161 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ พรเจษฎ์  นนท์ศิริ ครู อนุมัติ
65 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711161 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ จิรัชธิดา  รื่นรมย์ ครู คศ.1 อนุมัติ
66 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711164 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขวัญแก้ว  ครองยุติ ครู อนุมัติ
67 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711157 สำโรงวิทยาคาร นางจีรวรรณ  คำประเสริฐ ครูชำนาญการ อนุมัติ
68 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711167 สว่างวีระวงศ์ นายชาญชัย  แสงวิเชียร ครู อนุมัติ
69 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711167 สว่างวีระวงศ์ สฤษดิ์  รุ่งแสง ครู อนุมัติ
70 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711144 ลือคำหาญวารินชำราบ นายโกเมน  ตาน้อย ครู อนุมัติ
71 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711144 ลือคำหาญวารินชำราบ เชษฐา  เสาเวียง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
72 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711145 ห้วยขะยุงวิทยา พัชรินทร์  พานอิ่มมะเริง ครู อนุมัติ
73 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711158 โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ ศิราณี  ศรีเสมอ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
74 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711146 วารินชำราบ สุระชัย  ชอบเสียง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
75 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711147 วิจิตราพิทยา พัชริยา  สารสุข ครู อนุมัติ
76 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711119 เดชอุดม เอกชัย  โด่งวิริยะกุล ครู อนุมัติ
77 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711125 นาจะหลวย ภาณุวัฒน์  คณิตาภิลักษณ์ ครู อนุมัติ
78 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711120 นาส่วงวิทยา วรรณกร   โมฬีชาติ ครู อนุมัติ
79 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711120 นาส่วงวิทยา นางพิสมัย  ขันทำ ครู อนุมัติ
80 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711126 ดงสว่างวิทยา นายวรวิทย์  หอมหวล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
81 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711126 ดงสว่างวิทยา นายเอกอนันต์   พวงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
82 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711126 ดงสว่างวิทยา รัชนี  พรพรม ครู อนุมัติ
83 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711122 นากระแซงศึกษา พัชราภรณ์  สายทากุล ครู อนุมัติ
84 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711122 นากระแซงศึกษา ธนพร  งามเถื่อน ครู อนุมัติ
85 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711123 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา รัชณีกร  ทาสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
86 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711123 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา ยุพาพร  ธรรมจารึก ครู อนุมัติ
87 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711124 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา นายเกรียงไกร  สายป้อง ครู อนุมัติ
88 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711124 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ขวัญเรือน  พันธุ์ทอง ครู คศ.1 อนุมัติ
89 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711128 โดมประดิษฐ์วิทยา สุชลชาติ   เกตุชิต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
90 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711128 โดมประดิษฐ์วิทยา สุชลชาติ   เกตุชิต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
91 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711129 บุณฑริกวิทยาคาร สังคม  กุลสุวรรณ ครู อนุมัติ
92 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711130 นาโพธิ์วิทยา นายเชิดชัย  มีกุศล ครู อนุมัติ
93 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711163 ทุ่งศรีอุดม กนกวรรณ  เหล่าจำปา ครู อนุมัติ
94 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711163 ทุ่งศรีอุดม นายขุนพัฒน์  แสนทวีสุข ครู อนุมัติ
95 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750262 อำนาจเจริญ เกรียงศักดิ์  ขจัดมลทิน ครู อนุมัติ
96 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750272 ชานุมานวิทยาคม จักรกฤษณ์  อนันบุตร ครู อนุมัติ
97 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750272 ชานุมานวิทยาคม นายจีระ  บุญเสริม ครู อนุมัติ
98 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750274 ปทุมราชวงศา บุญเสียน  สิถิระบุตร ครู อนุมัติ
99 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750274 ปทุมราชวงศา นายเกรียงศักดิ์   บัวถา ครู อนุมัติ
100 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750275 ลือวิทยาคม นางสาวอรทัย  ทองแล็ง ครู อนุมัติ
101 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750275 ลือวิทยาคม วานิช  กุมภิโร ครู อนุมัติ
102 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750263 คึมใหญ่วิทยา ธนพร  อินทนาม ครู อนุมัติ
103 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750273 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม นางสาววิชุดา  สุทธิประภา ครู อนุมัติ
104 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750273 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม กิตษฎา  วันนา ครู อนุมัติ
105 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750264 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ รณภณ  วงค์หนายโกฎ ครู อนุมัติ
106 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750264 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ นางพิสมัย   บุญยงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
107 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750266 นาวังวิทยา นางดวงจันทร์  เวชกามา ครู อนุมัติ
108 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750267 นาจิกพิทยาคม ศุภชัย  คำกุณา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
109 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750268 นายมวิทยาคาร ธวัชชัย  อุทธา ครู อนุมัติ
110 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750268 นายมวิทยาคาร ปลูกขวัญ  จันทรเสนา ครู อนุมัติ
111 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750269 สร้างนกทาวิทยาคม นายวิษณุ  กาญจนาภา รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
112 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750269 สร้างนกทาวิทยาคม เจษฎา  จันทสิงห์ ครู อนุมัติ
113 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750270 อำนาจเจริญพิทยาคม วิไลวรรณ์  อาจวิชัย ครู อนุมัติ
114 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750270 อำนาจเจริญพิทยาคม ผ่องพักตร์  บัวสด ครู อนุมัติ
115 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750276 พนาศึกษา อาคม  เนืองเนตร ครู อนุมัติ
116 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750277 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ พิทยาธร   อาภรศรี ครู อนุมัติ
117 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750278 เสนางคนิคม patcharawalai  sriraksa ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
118 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750279 นาเวียงจุลดิศวิทยา นางสาวอรนัน  หินอ่อน ครูชำนาญการ อนุมัติ
119 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750280 หัวตะพานวิทยาคม บุญฤทธิ์  กานุสนธิ์ ครู อนุมัติ
120 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750280 หัวตะพานวิทยาคม อมรรัตน์  จารุจิตร ครู อนุมัติ
121 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750281 ศรีเจริญศึกษา นางสาวพรินพร   ทองจัตุ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
122 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750281 ศรีเจริญศึกษา นางสาวภาพิชมนทน์  คณาเสน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม อนุมัติ
123 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750282 จิกดู่วิทยา จิราภรณ์  นาเจริญ ครู อนุมัติ
124 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750282 จิกดู่วิทยา นายรุณรงค์  อนันต์เรือง ครู อนุมัติ
125 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750283 ลืออำนาจวิทยาคม สุจิตรา  การพิศมัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
126 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750283 ลืออำนาจวิทยาคม นายศรีศักดิ์  สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
127 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750283 ลืออำนาจวิทยาคม นางมะยุรี  สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
128 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750284 มัธยมแมด นางสาววิชญาพร  ภาเรือง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
129 101729 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750284 มัธยมแมด สรัญญา ปาวรีย์  ปาวรีย์ ครู อนุมัติ