รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711095 : เบ็ญจะมะมหาราช นายสิทธิโชติ  สิทธิพงษ์พร ครู
2 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711095 : เบ็ญจะมะมหาราช นางวรรณพร  ทองมี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
3 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711110 : เขื่องในพิทยาคาร นายนิติกร   นำพา ครู
4 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711096 : นารีนุกูล นายสิทธิศักดิ์  พสุมาตร์ ครูผู้ช่วย
5 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711111 : สหธาตุศึกษา จิโรจ  คำแฝง รองผู้อำนวยการ
6 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711111 : สหธาตุศึกษา นายวุฒิไกร  กิ่งแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
7 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711111 : สหธาตุศึกษา นายจักรี  บุญประสิทธิ์ ครู
8 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711097 : ปทุมพิทยาคม วิบูลย์  สารสิทธิธรรม ครู
9 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711097 : ปทุมพิทยาคม วิบูลย์  สารสิทธิธรรม ครู
10 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711112 : ชีทวนวิทยาสามัคคี ศรีถา  ชูชื่น ครู
11 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711098 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุทัยวรรณ  สวัสดิพงษ์ ครู
12 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711098 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สุปราณี  เทียมพันธ์ ครู
13 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711098 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี นายชัชญานิพพิชฌน์  เหล่าสิงห์ บุคลากรทางการศึกษา
14 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711114 : บ้านไทยวิทยาคม นางสาวรจนา  ไชยชนะ ครู
15 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711099 : หนองบ่อสามัคคีวิทยา วิชญ์ภาส  สังกะเพศ ครูอัตราจ้าง
16 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711099 : หนองบ่อสามัคคีวิทยา นางนิภา  สังกะเพศ ครูชำนาญการพิเศษ
17 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711099 : หนองบ่อสามัคคีวิทยา นางสมใจ  สุวรรณเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
18 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711115 : เสียมทองพิทยาคม นางจินตนา   พันธุ์วงศ์ ครู
19 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711100 : หนองขอนวิทยา นายสิทธิศักดิ์  ร่วมสุข ครู ชำนาญการพิเศษ
20 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711116 : เก่าขามวิทยา นายสมชัย  สารพิศ ครู
21 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711116 : เก่าขามวิทยา นายยุทธนา  ปานนท์ ครูผู้ช่วย
22 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711116 : เก่าขามวิทยา นายสมชัย  สารพิศ ครูชำนาญการ
23 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711102 : นารีนุกูล 2 นายสันติ  กลมลี ครู
24 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711103 : อุบลราชธานีศรีวนาลัย เกษม   สุวรรณเศษ ครู
25 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711103 : อุบลราชธานีศรีวนาลัย วิรัช  จูมลี ครู
26 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711103 : อุบลราชธานีศรีวนาลัย กนกกาญจน์  กิ่งวิชิต ครู
27 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711140 : ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา พรธิวา  สมชาติ ครูอัตราจ้าง
28 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711140 : ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา นายธนิตเชษฐ์  สกุลพงษ์ ครู
29 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711141 : ศรีน้ำคำศึกษา นางกอบแก้ว   บรรลุศิลป์ ครู
30 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711141 : ศรีน้ำคำศึกษา วัชราภรณ์  สุภารี ครู
31 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711141 : ศรีน้ำคำศึกษา นางลักษมี  สินธุ์งาม ครู
32 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711142 : ไผ่ใหญ่ศึกษา นายมนตรี  จำปาหอม ครู
33 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711143 : ดงยางวิทยาคม กอปรวิทย์  เพชราเวช ครู
34 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711159 : ดอนมดแดงวิทยาคม นายธีระชัย  เสนาะวาที ครู
35 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711159 : ดอนมดแดงวิทยาคม วรรณวิภา  มยุเรศ ครู
36 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711160 : หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ศจีวไล  เฉลิมทอง พนักงานพัสดุ
37 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711132 : มัธยมตระการพืชผล สุนันทา  ชนะพาห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
38 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711132 : มัธยมตระการพืชผล นางสาวกิตตินันท์  วงศ์ตรี พนักงานราชการ
39 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711117 : เขมราฐพิทยาคม กฤษฎา  ทองผุย เจ้าหน้าที่
40 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711117 : เขมราฐพิทยาคม นายพชร   วงศ์คำจันทร์ ครูผู้ช่วย
41 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711117 : เขมราฐพิทยาคม กฤษณา  ประเคน ครูผู้ช่วย
42 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711133 : สะพือวิทยาคาร นายชำนาญ  นิลจันทร์ ครู
43 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711138 : โนนสวางประชาสรรค์ บรรพต  แก่นลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
44 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711138 : โนนสวางประชาสรรค์ ปิยะพงษ์  โกศัลวิตร พนักงานราชการ
45 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711138 : โนนสวางประชาสรรค์ นางสาวนิพารัตน์  สุดสี ครู
46 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711134 : โนนกุงวิทยาคม จันทวรรณ  สมสนิท ครู
47 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711134 : โนนกุงวิทยาคม อรรถพล  จารุแพทย์ ครู
48 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711139 : ขุมคำวิทยาคาร นายสุขสันต์  พวงทอง ครู
49 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711139 : ขุมคำวิทยาคาร สมพงษ์  ศรีเลิศ ครู
50 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711139 : ขุมคำวิทยาคาร ภัทราวดี  เครือสีดา ครู
51 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711139 : ขุมคำวิทยาคาร เจตพล  ยืดยาว ครู
52 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711135 : เกษมสีมาวิทยาคาร ศรายุทธ  โสมอ่อน ครู
53 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711135 : เกษมสีมาวิทยาคาร นายศราวุธ  ศรีมาคำ ครู
54 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711135 : เกษมสีมาวิทยาคาร นางสาวพิมพ์ญาดา  แก้วปัญญา ครู คศ.2
55 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711137 : กุดข้าวปุ้นวิทยา พชร  ริ้วพันกุล ครูผู้ช่วย
56 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711137 : กุดข้าวปุ้นวิทยา นายวนัฐธพงษ์  พึ่งเพ็ง ครู
57 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711155 : โพธิ์ไทรพิทยาคาร แสงทอง  เหล่าสิงห์ พนักงานราชการ
58 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711155 : โพธิ์ไทรพิทยาคาร นายมนูญศักดิ์  พลโสภา รองผู้อํานวยการ
59 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711165 : พังเคนพิทยา ธิดารัตน์  เสนาใหญ่ ครู
60 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711165 : พังเคนพิทยา นางวิมล  วงศ์ปัดสา ครู
61 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711165 : พังเคนพิทยา นายวรพล  มีมา ครู
62 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711166 : พะลานวิทยาคม เลอสรร  บุญเสนาะ ครูผู้ช่วย
63 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711108 : หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสาวรัตดา  เจริญสุข หัวหน้าเจ้าหน้าที่
64 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711108 : หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปรางค์ทราย  บุญทอง ครู
65 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711106 : ศรีเมืองวิทยาคาร โยธิน  อาธิเวช ครู
66 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711106 : ศรีเมืองวิทยาคาร นางสาวจิราพร  รวมวงศ์ พนักงานราชการ
67 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711106 : ศรีเมืองวิทยาคาร ชัยรัตน์  ปรัสพันธ์ หัวหน้างานแผนงาน
68 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711109 : โขงเจียมวิทยาคม น.ส.เฟื่องลดา  ทรงมณี พนักงานราชการ
69 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711109 : โขงเจียมวิทยาคม นายไชยนิรันต์  โพธิทัด ครู
70 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711109 : โขงเจียมวิทยาคม ชยุต  โชติวุฒินันท์ ครู
71 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711107 : เอือดใหญ่พิทยา สฤษฏ์  วิลามาศ ครู
72 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711150 : อ่างศิลา สุภาวดี  คูณทอง ครูชำนาญการ
73 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711153 : ตาลสุมพัฒนา นางกุหลาบ  สังฆมณี ครู
74 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711153 : ตาลสุมพัฒนา เฉลิมพล  เถาว์โท ครู
75 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711153 : ตาลสุมพัฒนา นางสาวดวงใจ  ดากรุง ครูผู้ช่วย
76 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711154 : เชียงแก้วพิทยาคม ยุพาภรณ์  อาจหาญ ครูผู้ช่วย
77 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711154 : เชียงแก้วพิทยาคม อภิสิทธิ์  แสงสว่าง ครู
78 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711161 : สิรินธรวิทยานุสรณ์ พรเจษฎ์  นนท์ศิริ ครู
79 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711161 : สิรินธรวิทยานุสรณ์ จิรัชธิดา  รื่นรมย์ ครู คศ.1
80 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711164 : นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขวัญแก้ว  ครองยุติ ครู
81 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711164 : นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ประจักษ์  จิตรมั่น ครู
82 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711157 : สำโรงวิทยาคาร นางจีรวรรณ  คำประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
83 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711167 : สว่างวีระวงศ์ สวราชย์  วงใหญ่ ครู
84 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711167 : สว่างวีระวงศ์ นายชาญชัย  แสงวิเชียร ครู
85 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711167 : สว่างวีระวงศ์ สฤษดิ์  รุ่งแสง ครู
86 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711144 : ลือคำหาญวารินชำราบ เชษฐา  เสาเวียง ครูชำนาญการพิเศษ
87 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711144 : ลือคำหาญวารินชำราบ นายโกเมน  ตาน้อย ครู
88 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711145 : ห้วยขะยุงวิทยา พนมพร   สายราช ครู
89 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711145 : ห้วยขะยุงวิทยา นางอนุรีย์  ฤทธิแผลง ครูธุรการ
90 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711158 : โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ พชรกมล  จันดารัตน์ ครูผู้ช่วย
91 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711146 : วารินชำราบ สุระชัย  ชอบเสียง ครูชำนาญการพิเศษ
92 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711146 : วารินชำราบ จักฤษณ์  สุรำไพ ครู
93 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711147 : วิจิตราพิทยา อภิสิทธิ์  ปลื้มจิตร ครู
94 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711147 : วิจิตราพิทยา พัชริยา  สารสุข ครู
95 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711119 : เดชอุดม เอกชัย  โด่งวิริยะกุล ครู
96 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711119 : เดชอุดม อุบลทิพย์  สิทธิ ครูชำนาญการพิเศษ
97 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711125 : นาจะหลวย ภาณุวัฒน์  คณิตาภิลักษณ์ ครู
98 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711120 : นาส่วงวิทยา นางพิสมัย  ขันทำ ครู
99 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711120 : นาส่วงวิทยา วรรณกร   โมฬีชาติ ครู
100 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711126 : ดงสว่างวิทยา นายวรวิทย์  หอมหวล ครูผู้ช่วย
101 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711126 : ดงสว่างวิทยา รัชนี  พรพรม ครู
102 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711126 : ดงสว่างวิทยา นายเอกชัย  ไกยะราช ครู
103 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711126 : ดงสว่างวิทยา นายเอกอนันต์   พวงแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
104 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711122 : นากระแซงศึกษา พัชราภรณ์  สายทากุล ครู
105 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711122 : นากระแซงศึกษา ธนพร  งามเถื่อน ครู
106 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711123 : ท่าโพธิ์ศรีพิทยา ยุพาพร  ธรรมจารึก ครู
107 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711123 : ท่าโพธิ์ศรีพิทยา รัชณีกร  ทาสมบูรณ์ ครู
108 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711124 : ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา นายเกรียงไกร  สายป้อง ครู
109 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711124 : ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา วราภรณ์  ตุนา ครู
110 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711124 : ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ขวัญเรือน  พันธุ์ทอง ครู คศ.1
111 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711124 : ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา วราภรณ์  ตุนา ครู
112 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711127 : น้ำยืนวิทยา อนันต์  พูลศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
113 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711127 : น้ำยืนวิทยา ธวัชชัย  พันธ์ศิริ ครู
114 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711127 : น้ำยืนวิทยา สุริยะ  เทียนอ่อน ครู
115 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711127 : น้ำยืนวิทยา รัตยา  วงษาหล้า เจ้าหน้าที่พัสดุ
116 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711128 : โดมประดิษฐ์วิทยา สุชลชาติ   เกตุชิต ครูผู้ช่วย
117 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711128 : โดมประดิษฐ์วิทยา ธีรวัฒน์   สืบเสน ครู
118 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711129 : บุณฑริกวิทยาคาร สังคม  กุลสุวรรณ ครู
119 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711129 : บุณฑริกวิทยาคาร วงศกร  ณรงค์ ครู
120 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711130 : นาโพธิ์วิทยา นายพัทรพงษ์   ลือเดช ครูผู้ช่วย
121 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711130 : นาโพธิ์วิทยา นายเชิดชัย  มีกุศล ครู
122 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711130 : นาโพธิ์วิทยา สุรเชษฐ์  วิเชียร ครู
123 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711163 : ทุ่งศรีอุดม กนกวรรณ  เหล่าจำปา ครู
124 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 711163 : ทุ่งศรีอุดม นายขุนพัฒน์  แสนทวีสุข ครู
125 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750262 : อำนาจเจริญ พิชิต  คติอุดมพร ครู
126 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750262 : อำนาจเจริญ เกรียงศักดิ์  ขจัดมลทิน ครู
127 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750262 : อำนาจเจริญ นางสาวอัยย์ญาดา  ธนาโภคทรัพย์ ครู
128 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750272 : ชานุมานวิทยาคม จักรกฤษณ์  อนันบุตร ครู
129 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750272 : ชานุมานวิทยาคม นายจีระ  บุญเสริม ครู
130 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750272 : ชานุมานวิทยาคม อนุชา  แคนศิลา ครู
131 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750274 : ปทุมราชวงศา นายเกรียงศักดิ์   บัวถา ครู
132 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750274 : ปทุมราชวงศา บุญเสียน  สิถิระบุตร ครู
133 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750275 : ลือวิทยาคม วานิช  กุมภิโร ครู
134 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750275 : ลือวิทยาคม วีระพงษ์  ก้านกิ่ง ครู
135 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750275 : ลือวิทยาคม นางสาวอรทัย  ทองแล็ง ครู
136 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750263 : คึมใหญ่วิทยา ธนพร  อินทนาม ครู
137 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750263 : คึมใหญ่วิทยา นายธนธรณ์  โกมลวรรค พนักงาราชการ
138 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750273 : คำเขื่อนแก้ววิทยาคม นางสาววิชุดา  สุทธิประภา ครู
139 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750273 : คำเขื่อนแก้ววิทยาคม สถาน  ภูมิแสง ครู
140 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750273 : คำเขื่อนแก้ววิทยาคม กิตษฎา  วันนา ครู
141 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750264 : ปลาค้าววิทยานุสรณ์ รณภณ  วงค์หนายโกฎ ครู
142 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750264 : ปลาค้าววิทยานุสรณ์ นางพิสมัย   บุญยงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ
143 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750265 : น้ำปลีกศึกษา นายไกรสร  คำชีลอง ครู
144 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750266 : นาวังวิทยา ชุลีรัชต์  ประกิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ
145 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750266 : นาวังวิทยา นางดวงจันทร์  เวชกามา ครู
146 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750267 : นาจิกพิทยาคม ศุภชัย  คำกุณา เจ้าหน้าที่ธุรการ
147 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750267 : นาจิกพิทยาคม นายทศพล   นทีวชิรมงคล ครู
148 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750268 : นายมวิทยาคาร ธวัชชัย  อุทธา ครู
149 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750268 : นายมวิทยาคาร ปลูกขวัญ  จันทรเสนา ครู
150 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750269 : สร้างนกทาวิทยาคม เจษฎา  จันทสิงห์ ครู
151 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750269 : สร้างนกทาวิทยาคม นายวิษณุ  กาญจนาภา รองผู้อำนวยการ
152 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750270 : อำนาจเจริญพิทยาคม วิไลวรรณ์  อาจวิชัย ครู
153 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750270 : อำนาจเจริญพิทยาคม นางสมหมาย  บุญทวี ครู
154 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750270 : อำนาจเจริญพิทยาคม วงศกร  แก้วเคน ครูผู้ช่วย
155 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750270 : อำนาจเจริญพิทยาคม กฤชนนท์  บุญรอด ครู
156 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750270 : อำนาจเจริญพิทยาคม ผ่องพักตร์  บัวสด ครู
157 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750276 : พนาศึกษา กิตติศักดิ์  รัตนศรี ครู
158 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750276 : พนาศึกษา อาคม  เนืองเนตร ครู
159 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750276 : พนาศึกษา อารีรัตน์  ธานี ครู
160 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750276 : พนาศึกษา กัสมา  อัศวภูมิ ครู
161 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750277 : ศรีคูณวิทยบัลลังก์ นางสาวพิชญากร  พงษ์เกษม ครูชำนาญการ
162 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750277 : ศรีคูณวิทยบัลลังก์ พิทยาธร   อาภรศรี ครู
163 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750278 : เสนางคนิคม patcharawalai  sriraksa ครู ชำนาญการพิเศษ
164 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750278 : เสนางคนิคม อนุพงศ์  ทุ่งมน ครูผู้ช่วย
165 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750279 : นาเวียงจุลดิศวิทยา นางสาวอรนัน  หินอ่อน ครูชำนาญการ
166 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750280 : หัวตะพานวิทยาคม บุญฤทธิ์  กานุสนธิ์ ครู
167 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750280 : หัวตะพานวิทยาคม อมรรัตน์  จารุจิตร ครู
168 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750281 : ศรีเจริญศึกษา นางสาวพรินพร   ทองจัตุ ครูผู้ช่วย
169 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750281 : ศรีเจริญศึกษา นางสาวภาพิชมนทน์  คณาเสน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
170 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750282 : จิกดู่วิทยา จิราภรณ์  นาเจริญ ครู
171 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750282 : จิกดู่วิทยา นายรุณรงค์  อนันต์เรือง ครู
172 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750283 : ลืออำนาจวิทยาคม สุจิตรา  การพิศมัย ครูผู้ช่วย
173 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750283 : ลืออำนาจวิทยาคม นางมะยุรี  สมบูรณ์ ครู
174 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750283 : ลืออำนาจวิทยาคม นายศรีศักดิ์  สมบูรณ์ ครู
175 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750284 : มัธยมแมด นางสาววิชญาพร  ภาเรือง ครูผู้ช่วย
176 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750284 : มัธยมแมด นายรังสันต์  สร้อยสุข ครู
177 สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ) 750284 : มัธยมแมด สรัญญา   ปาวรีย์ ครู