รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100757 ชัยภูมิภักดีชุมพล มณฑณัช  บุญปลูก ครู อนุมัติ
2 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100757 ชัยภูมิภักดีชุมพล นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย ครู อนุมัติ
3 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100758 สตรีชัยภูมิ ต่อเกียรติ   ตอสกุล ครู อนุมัติ
4 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100758 สตรีชัยภูมิ นายเจษฎาพงค์  ตรันเจริญ ครู อนุมัติ
5 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100759 เมืองพญาแลวิทยา อาภากร  สงวนนาม ครู อนุมัติ
6 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100759 เมืองพญาแลวิทยา ชัยพงศ์  ฤทธ์ิขจร ครู อนุมัติ
7 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100759 เมืองพญาแลวิทยา นายเอกลักษณ์  บูรณ์เจริญ ครู อนุมัติ
8 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100759 เมืองพญาแลวิทยา ปาริฉัตร   วงศ์พรหม ครู อนุมัติ
9 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100760 กุดตุ้มวิทยา lalida  ngokkam ครู อนุมัติ
10 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100760 กุดตุ้มวิทยา นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน ครู อนุมัติ
11 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100761 บ้านค่ายวิทยา วิยะดา  ธีร์รัตน์คุณากร ครู อนุมัติ
12 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100761 บ้านค่ายวิทยา สายัณห์  จ่าทัน ครู อนุมัติ
13 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100764 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ราชศักดิ์  ฐานมั่น ครู อนุมัติ
14 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100764 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เบ็ญจมาศ  ใบลี ครู อนุมัติ
15 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100764 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ นายวฤธ  อุมารังษี ครูชำนาญการ อนุมัติ
16 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100765 ภูพระวิทยาคม นายธงชัย  สุมะนะ ครู อนุมัติ
17 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100767 ชีลองวิทยา ปุลวัชร  ภิรมย์ชม ครู อนุมัติ
18 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100767 ชีลองวิทยา นางสาวปัณณพรณัฏฐ์  พรมเมตตา ครู อนุมัติ
19 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100767 ชีลองวิทยา นายกรกฎ  กลิ่นไธสงค์ ครู อนุมัติ
20 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100769 บ้านเขว้าวิทยายน อินทิรา  แช่มช้อย เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
21 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100769 บ้านเขว้าวิทยายน วิฑูรย์  ถิตย์อำไพ ครู อนุมัติ
22 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100769 บ้านเขว้าวิทยายน บรรหาร  เจ๊กนอก ครู อนุมัติ
23 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100772 คอนสวรรค์ นายปัญญา  ปลูกชาลี ครู อนุมัติ
24 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100772 คอนสวรรค์ นางสมหวัง  บำรุงพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
25 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100773 สามหมอวิทยา นางทับทิม   ญาณะนันท์ ครู อนุมัติ
26 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100773 สามหมอวิทยา นางสาวรัตติกาล  ทวีทรัพย์ ครู อนุมัติ
27 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100774 โนนสะอาดวิทยา นายวีระศักดิ์   หิรัญคำ ครู อนุมัติ
28 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100774 โนนสะอาดวิทยา นางสาวสมใจ  วนไทยสงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
29 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100774 โนนสะอาดวิทยา ลัดดาวัลย์  แสนโคตร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
30 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100775 ปู่ด้วงศึกษาลัย เพียงเพ็ญ  พงษืลิขิตตานนท์ พนักงานราชการ อนุมัติ
31 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100775 ปู่ด้วงศึกษาลัย ธนายุทธ  พัดเพ็ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
32 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100775 ปู่ด้วงศึกษาลัย ธโนวุธ  อิ่นคำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
33 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100775 ปู่ด้วงศึกษาลัย นางอาภาพร  เพิ่มพูล พนักงานราชการ อนุมัติ
34 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100781 หนองบัวแดงวิทยา พรทิวา  ปลัดศรีช่วย ครู อนุมัติ
35 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100782 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นายวิทวัช  ตาศรี ครู อนุมัติ
36 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100782 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ ครู อนุมัติ
37 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100783 คูเมืองวิทยา นางสาววรรณวิภา   เผือดนอก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
38 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100783 คูเมืองวิทยา นางสาวทิพวรรณ  เชื้อนาวัง พนักงานราชการ อนุมัติ
39 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100783 คูเมืองวิทยา นางสาวระพีพรรณ  ทามูล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
40 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100817 ภักดีชุมพลวิทยา จารุลักษณ์  บัวภาเรือง ครูชำนาญการ อนุมัติ
41 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100817 ภักดีชุมพลวิทยา สายัณย์   เนียนไธสง ครู อนุมัติ
42 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100818 เจียงทองพิทยาคม นางสาววรารัตน์  กาหลง ครู คศ.2 อนุมัติ
43 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100818 เจียงทองพิทยาคม นายขันธ์ชัย  โชติตันติทรสกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
44 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100799 ภูเขียว นายเชวงศักดิ์  สุขสนิท ครูหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
45 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100799 ภูเขียว นงลักษณ์  จันทร์อ้น เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
46 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100799 ภูเขียว ขจร  ผลภิญโญ ครู อนุมัติ
47 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100802 หนองคอนไทยวิทยาคม นายธีระพันธ์  พานนนท์ ครู อนุมัติ
48 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100803 พระธาตุหนองสามหมื่น สายัณห์   ปุยภูงา ครู อนุมัติ
49 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100803 พระธาตุหนองสามหมื่น นายสุขุม  ขุนพล ครูชำนาญการ อนุมัติ
50 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100803 พระธาตุหนองสามหมื่น ชัยนาท  พลอยบุตร ครู อนุมัติ
51 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100805 บ้านแท่นวิทยา ปนัดดา  ปิยะวรากร ครู อนุมัติ
52 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100807 แก้งคร้อวิทยา นายอธิพงษ์  ผลไพบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
53 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100807 แก้งคร้อวิทยา ปรารถนา  ชัยเลิศณรงค์กุล ครู อนุมัติ
54 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100809 นาหนองทุ่มวิทยา นัฐทิญา   สุขจันทร์ ครู อนุมัติ
55 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100809 นาหนองทุ่มวิทยา นางสาวจุฑามาศ  สีหาแสน พนักงานราชการ อนุมัติ
56 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100809 นาหนองทุ่มวิทยา นายมานะ  ชาติมนตรี ครู อนุมัติ
57 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100809 นาหนองทุ่มวิทยา วรรณธิดา  กำเนิดบุญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
58 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100809 นาหนองทุ่มวิทยา นายมนตรี   ชัยบุตร ครู อันดับ คศ. 3 อนุมัติ
59 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100810 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม นางสาวจิดาภา  ศรีวิมล ครู อนุมัติ
60 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100810 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม นางนุช  สงคราม ครู อนุมัติ
61 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100814 คอนสารวิทยาคม นายประสิทธิ์  บุญซื่อ หัวหน้างานพัสดุ อนุมัติ
62 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100815 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก บัวบาน  วัฒนาศีล ครู อนุมัติ
63 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100815 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สุพัตรา  สู่หญ้านาง ครู อนุมัติ
64 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100784 จัตุรัสวิทยาคาร นายเกรียงไกร  จำนงชอบ ครู อนุมัติ
65 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100784 จัตุรัสวิทยาคาร นายศุภัชกร  มีชำนาญ ครู อนุมัติ
66 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100786 หนองบัวบานวิทยา ประสิทธฺ์  สุจำนงค์ ครู อนุมัติ
67 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100786 หนองบัวบานวิทยา พัฒนชัย  บุญขันธ์ ครู อนุมัติ
68 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100787 ละหานเจริญวิทยา นางสาวศิริกัญญา  ชัยพัฒน์ คศ.1 อนุมัติ
69 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100790 บางอำพันธ์วิทยาคม เหมราช  หาญเวช ครู อนุมัติ
70 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100790 บางอำพันธ์วิทยาคม นายกฤตยพงศ์  อิ่มวิเศษ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
71 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100791 เพชรพิทยาสรรค์ นางพัชญา  วิเศษคร้อ ครู อนุมัติ
72 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100792 เริงรมย์วิทยาคม นางสาวกนกวรรณ  หาญเสนา ครู อนุมัติ
73 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100793 หนองบัวระเหววิทยาคาร นางทศวรรณ  สิงห์เผ่น ครู อนุมัติ
74 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100793 หนองบัวระเหววิทยาคาร อนันท์  ศรีวรรณะ ครุชำนาญการ อนุมัติ
75 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100793 หนองบัวระเหววิทยาคาร นายราชศักดิ์   จัตุรัสตระกูล ครู อนุมัติ
76 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100794 ห้วยแย้วิทยา นายจักรี  สันประภา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
77 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100794 ห้วยแย้วิทยา กฤษณา   จันณรงค์ ครู อนุมัติ
78 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100794 ห้วยแย้วิทยา ชลธิดา  พุฒสระน้อย ครู อนุมัติ
79 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100794 ห้วยแย้วิทยา นางสาวภาวดี  วิจิตรจันทร์ ครู อนุมัติ
80 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100795 เทพสถิตวิทยา นายอนุวัตน์  บุญประเสริฐดี ครู คศ.1 อนุมัติ
81 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100795 เทพสถิตวิทยา นิคม  บัวสิม ครู อนุมัติ
82 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100795 เทพสถิตวิทยา นายสิรพัชร์  ปิตุพรหมพันธุ์ ครู คศ. 1 อนุมัติ
83 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100796 นายางกลักพิทยาคม นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ ครู อนุมัติ