รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100757 : ชัยภูมิภักดีชุมพล มณฑณัช  บุญปลูก ครู
2 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100757 : ชัยภูมิภักดีชุมพล นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย ครู
3 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100758 : สตรีชัยภูมิ ประนอม  จงจิตต์ ครูชำนาญการพิเศษ
4 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100758 : สตรีชัยภูมิ ต่อเกียรติ   ตอสกุล ครู
5 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100758 : สตรีชัยภูมิ นายเจษฎาพงค์  ตรันเจริญ ครู
6 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100759 : เมืองพญาแลวิทยา ชัยพงศ์  ฤทธ์ิขจร ครู
7 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100759 : เมืองพญาแลวิทยา นายเอกลักษณ์  บูรณ์เจริญ ครู
8 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100759 : เมืองพญาแลวิทยา ปาริฉัตร   วงศ์พรหม ครู
9 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100759 : เมืองพญาแลวิทยา อาภากร  สงวนนาม ครู
10 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100760 : กุดตุ้มวิทยา lalida  ngokkam ครู
11 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100760 : กุดตุ้มวิทยา นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน ครู
12 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100761 : บ้านค่ายวิทยา วิยะดา  ธีร์รัตน์คุณากร ครู
13 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100761 : บ้านค่ายวิทยา สายัณห์  จ่าทัน ครู
14 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100764 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เบ็ญจมาศ  ใบลี ครู
15 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100764 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ นายวฤธ  อุมารังษี ครูชำนาญการ
16 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100764 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ราชศักดิ์  ฐานมั่น ครู
17 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100765 : ภูพระวิทยาคม นายธงชัย  สุมะนะ ครู
18 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100767 : ชีลองวิทยา ปุลวัชร  ภิรมย์ชม ครู
19 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100767 : ชีลองวิทยา นายกรกฎ  กลิ่นไธสงค์ ครู
20 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100767 : ชีลองวิทยา นางสาวปัณณพรณัฏฐ์  พรมเมตตา ครู
21 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100769 : บ้านเขว้าวิทยายน อินทิรา  แช่มช้อย เจ้าหน้าที่พัสดุ
22 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100769 : บ้านเขว้าวิทยายน วิฑูรย์  ถิตย์อำไพ ครู
23 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100769 : บ้านเขว้าวิทยายน บรรหาร  เจ๊กนอก ครู
24 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100772 : คอนสวรรค์ นายปัญญา  ปลูกชาลี ครู
25 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100772 : คอนสวรรค์ นางสมหวัง  บำรุงพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100772 : คอนสวรรค์ ปฐมพงษ์  บานฤทัย ครูชำนาญการพิเศษ
27 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100773 : สามหมอวิทยา นางทับทิม   ญาณะนันท์ ครู
28 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100773 : สามหมอวิทยา นางสาวรัตติกาล  ทวีทรัพย์ ครู
29 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100774 : โนนสะอาดวิทยา นายวีระศักดิ์   หิรัญคำ ครู
30 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100774 : โนนสะอาดวิทยา นางสาวสมใจ  วนไทยสงค์ ครูผู้ช่วย
31 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100774 : โนนสะอาดวิทยา ลัดดาวัลย์  แสนโคตร ครูอัตราจ้าง
32 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100775 : ปู่ด้วงศึกษาลัย เพียงเพ็ญ  พงษืลิขิตตานนท์ พนักงานราชการ
33 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100775 : ปู่ด้วงศึกษาลัย ธนายุทธ  พัดเพ็ง ครูผู้ช่วย
34 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100775 : ปู่ด้วงศึกษาลัย ธโนวุธ  อิ่นคำ ครูชำนาญการพิเศษ
35 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100775 : ปู่ด้วงศึกษาลัย นางอาภาพร  เพิ่มพูล พนักงานราชการ
36 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100781 : หนองบัวแดงวิทยา พรทิวา  ปลัดศรีช่วย ครู
37 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100782 : นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นายวิทวัช  ตาศรี ครู
38 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100782 : นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก นายคำโพธิ์  ศรีสุพรรณ ครู
39 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100783 : คูเมืองวิทยา นางสาวทิพวรรณ  เชื้อนาวัง พนักงานราชการ
40 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100783 : คูเมืองวิทยา นางสาววรรณวิภา   เผือดนอก ครูผู้ช่วย
41 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100783 : คูเมืองวิทยา นางสาวระพีพรรณ  ทามูล ครูผู้ช่วย
42 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100817 : ภักดีชุมพลวิทยา สายัณย์   เนียนไธสง ครู
43 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100817 : ภักดีชุมพลวิทยา จารุลักษณ์  บัวภาเรือง ครูชำนาญการ
44 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100818 : เจียงทองพิทยาคม นายวุฒิชัย  รักหินลาด ครู
45 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100799 : ภูเขียว นายเชวงศักดิ์  สุขสนิท ครูหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
46 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100799 : ภูเขียว นงลักษณ์  จันทร์อ้น เจ้าหน้าที่พัสดุ
47 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100799 : ภูเขียว ขจร  ผลภิญโญ ครู
48 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100802 : หนองคอนไทยวิทยาคม นายธีระพันธ์  พานนนท์ ครู
49 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100803 : พระธาตุหนองสามหมื่น นายสุขุม  ขุนพล ครูชำนาญการ
50 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100803 : พระธาตุหนองสามหมื่น ชัยนาท  พลอยบุตร ครู
51 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100803 : พระธาตุหนองสามหมื่น สายัณห์   ปุยภูงา ครู
52 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100805 : บ้านแท่นวิทยา ปนัดดา  ปิยะวรากร ครู
53 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100807 : แก้งคร้อวิทยา นายอธิพงษ์  ผลไพบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
54 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100807 : แก้งคร้อวิทยา ปรารถนา  ชัยเลิศณรงค์กุล ครู
55 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100809 : นาหนองทุ่มวิทยา นางสาวจุฑามาศ  สีหาแสน พนักงานราชการ
56 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100809 : นาหนองทุ่มวิทยา นายมานะ  ชาติมนตรี ครู
57 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100809 : นาหนองทุ่มวิทยา วรรณธิดา  กำเนิดบุญ ครูชำนาญการพิเศษ
58 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100809 : นาหนองทุ่มวิทยา นายมนตรี   ชัยบุตร ครู อันดับ คศ. 3
59 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100809 : นาหนองทุ่มวิทยา นัฐทิญา   สุขจันทร์ ครู
60 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100810 : ท่ามะไฟหวานวิทยาคม นางนุช  สงคราม ครู
61 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100810 : ท่ามะไฟหวานวิทยาคม นางสาวจิดาภา  ศรีวิมล ครู
62 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100814 : คอนสารวิทยาคม นายประสิทธิ์  บุญซื่อ หัวหน้างานพัสดุ
63 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100815 : โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก บัวบาน  วัฒนาศีล ครู
64 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100815 : โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก สุพัตรา  สู่หญ้านาง ครู
65 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100784 : จัตุรัสวิทยาคาร นายเกรียงไกร  จำนงชอบ ครู
66 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100784 : จัตุรัสวิทยาคาร กมนทรรศน์  ภิรมย์ชม ครู
67 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100784 : จัตุรัสวิทยาคาร นายศุภัชกร  มีชำนาญ ครู
68 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100786 : หนองบัวบานวิทยา พัฒนชัย  บุญขันธ์ ครู
69 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100786 : หนองบัวบานวิทยา ประสิทธฺ์  สุจำนงค์ ครู
70 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100787 : ละหานเจริญวิทยา นางสาวศิริกัญญา  ชัยพัฒน์ คศ.1
71 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100790 : บางอำพันธ์วิทยาคม เหมราช  หาญเวช ครู
72 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100790 : บางอำพันธ์วิทยาคม นายกฤตยพงศ์  อิ่มวิเศษ ครูผู้ช่วย
73 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100791 : เพชรพิทยาสรรค์ นางพัชญา  วิเศษคร้อ ครู
74 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100792 : เริงรมย์วิทยาคม นางลำใย  แสนขวา ครู
75 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100792 : เริงรมย์วิทยาคม นางสาวกนกวรรณ  หาญเสนา ครู
76 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100793 : หนองบัวระเหววิทยาคาร อนันท์  ศรีวรรณะ ครุชำนาญการ
77 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100793 : หนองบัวระเหววิทยาคาร นายราชศักดิ์   จัตุรัสตระกูล ครู
78 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100793 : หนองบัวระเหววิทยาคาร นางทศวรรณ  สิงห์เผ่น ครู
79 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100794 : ห้วยแย้วิทยา นางสาวภาวดี  วิจิตรจันทร์ ครู
80 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100794 : ห้วยแย้วิทยา กฤษณา   จันณรงค์ ครู
81 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100794 : ห้วยแย้วิทยา ชลธิดา  พุฒสระน้อย ครู
82 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100794 : ห้วยแย้วิทยา นายจักรี  สันประภา ครูผู้ช่วย
83 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100795 : เทพสถิตวิทยา นายอุทิศ  หนูเสน ครู
84 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100795 : เทพสถิตวิทยา นิคม  บัวสิม ครู
85 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100795 : เทพสถิตวิทยา นายสิรพัชร์  ปิตุพรหมพันธุ์ ครู คศ. 1
86 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100795 : เทพสถิตวิทยา นายอนุวัตน์  บุญประเสริฐดี ครู คศ.1
87 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100796 : นายางกลักพิทยาคม วิทวัช  คำหา ครู
88 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100796 : นายางกลักพิทยาคม มนูญ  จะเรียมพันธ์ ครูผู้ช่วย
89 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 100796 : นายางกลักพิทยาคม นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ ครู