รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201355 ราชสีมาวิทยาลัย นายอุเทน  เจริญภูมิ ครู อนุมัติ
2 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201355 ราชสีมาวิทยาลัย นายนฤพล  จันคำ ครู อนุมัติ
3 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201355 ราชสีมาวิทยาลัย นายตรีศักดิ์  จินดาไพศาล ครู อนุมัติ
4 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201356 สุรนารีวิทยา กาญจนา  โยธายุทธ ครู อนุมัติ
5 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201356 สุรนารีวิทยา อรุณกมล  แก้วพวง เสมียณพนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป อนุมัติ
6 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201356 สุรนารีวิทยา ประเสริฐ  ศรีแสนปาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
7 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201357 บุญวัฒนา ดวงใจ  จงพาภพ ครู อนุมัติ
8 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201357 บุญวัฒนา สุรัตน์ดา  โหมกจันทึก ครู อนุมัติ
9 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201357 บุญวัฒนา พรทิพา  เทียมถม ครู อนุมัติ
10 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201358 มหิศราธิบดี จรัสศรี  กันตะบุตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
11 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201358 มหิศราธิบดี นายณัฐพัชรพล  สู้สนาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
12 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201359 โคราชพิทยาคม นายวิภูษิต  จูงกลาง ครู อนุมัติ
13 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201361 สุรธรรมพิทักษ์ ธเนศ  จำปามูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
14 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201361 สุรธรรมพิทักษ์ นายสวรรค์  ดวงมณี ครู อนุมัติ
15 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201362 สุรนารีวิทยา ๒ จารุภัทร  ประเสริฐ ครู อนุมัติ
16 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201363 พุดซาพิทยาคม สุรีรัตน์  กรองกระโทก ครู อนุมัติ
17 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201364 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา น้อมจิตร  เฉลยไกร ครูปฏิบัติการสอน อนุมัติ
18 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201366 บุญวัฒนา 2 พรพิมล  หงษ์กลาง ครู อนุมัติ
19 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201360 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นพณัฎฐ์  เกิดนอก ครู อนุมัติ
20 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201398 โนนสูงศรีธานี กัญญาณี  หมายนามกลาง ครู อนุมัติ
21 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201399 ศรีสุขวิทยา นางสมฤทัย  แจ้งสว่าง ครู อนุมัติ
22 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201400 ธารปราสาทเพชรวิทยา นางสาวนิติยาภรณ์   ศรีจันทึก ครู อนุมัติ
23 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201383 จักราชวิทยา นางวิไลรัตน์  พงษ์ภาลี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
24 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201386 โชคชัยสามัคคี เกียรติสุดา  บำรุงศิลป์ ครู อนุมัติ
25 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201386 โชคชัยสามัคคี นิรมล  ปราบแสง ครู อนุมัติ
26 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201418 เมืองพลับพลาพิทยาคม ธัญพร  แสงคำ ครู อนุมัติ
27 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201417 ห้วยแถลงพิทยาคม นายสมปอง   ทะยอมใหม่ ครู อนุมัติ
28 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201442 หนองบุญมากประสงค์วิทยา ประพา   สุนทรรัตน์ อนุมัติ
29 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201442 หนองบุญมากประสงค์วิทยา ประคอง  ใยงูเหลือม ครู อนุมัติ
30 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201462 ท่าช้างราษฏร์บำรุง วาสนา  โหงขุนทด เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
31 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201462 ท่าช้างราษฏร์บำรุง นารีรัตน์  ผดุงสุขดำรง ครู อนุมัติ
32 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201462 ท่าช้างราษฏร์บำรุง รสิกา  ประสาทไทย หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
33 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201369 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา เขมศาสตร์  หืดสันเทียะ ครู อนุมัติ
34 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201369 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา นายภราดร  ดำกฤษฎา ครู อนุมัติ
35 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201375 โนนสมบูรณ์วิทยา อุเทน  ดีดศรี ครู อนุมัติ
36 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201375 โนนสมบูรณ์วิทยา นิรัชชา  ชวนงูเหลือม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
37 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201376 เสิงสาง เกษสุมาภรณ์  ทองผากุลธิวงษ์ ครู อนุมัติ
38 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201376 เสิงสาง JINDA  LADKRATOKE ครู อนุมัติ
39 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201410 ปักธงชัยประชานิรมิต พิมพ์ลักษณ์  พิณจะโปะ ครู อนุมัติ
40 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201411 สมเด็จพระธีรญาณมุนี ณัฐวดี  รำพรรณนิยม ครู อนุมัติ
41 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201432 หนองน้ำใสพิทยาคม จิรวัฒน์  สีปากดี ครู อนุมัติ
42 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201432 หนองน้ำใสพิทยาคม รัญวิษาพัทธุ์  ปราบมาลัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
43 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201435 ปากช่อง ฐิตินาฎยา  ศิริมาลัยรักษ์ ครู อนุมัติ
44 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201436 มัธยมวชิราลงกรณวราราม chamnan  wijit ครู อนุมัติ
45 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201389 มัธยมด่านขุนทด นายดิเรก  เหมี่ยงสันเทียะ ครู อนุมัติ
46 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201389 มัธยมด่านขุนทด ธนะวรรธน์  เทิ่งขุนทด ครูชำนาญการ อนุมัติ
47 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201390 หนองกราดวัฒนา นางสาวยุพา   งามขุนทด ครู อนุมัติ
48 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201390 หนองกราดวัฒนา Jatupron  Deekhunthod เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
49 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201393 หนองบัวละครวิทยา สิริลักษณ์  พราหมโชติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
50 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201393 หนองบัวละครวิทยา สิริวัฒน์  จันทร์ศรี ครู อนุมัติ
51 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201403 ขามสะแกแสง จนท.พัสดุ  จนท.พัสดุ ครู อนุมัติ
52 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201403 ขามสะแกแสง จนท.พัสดุ  จนท.พัสดุ จนท.พัสดุ อนุมัติ
53 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201427 ขามทะเลสอวิทยา นางสุชาติ  โมสูงเนิน ครู อนุมัติ
54 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201455 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 นางจันทร์เพ็ญ  โสมา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
55 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201378 เมืองคง สมชาติ  เตี้ยไธสง ครู อนุมัติ
56 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201378 เมืองคง ทศรัตน์  บุญตา ครู อนุมัติ
57 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201380 เทพาลัย สายฝน  ชัยกาศ ครู อนุมัติ
58 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201380 เทพาลัย นางสร้อยทอง  วงศ์ศิลา ครู อนุมัติ
59 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201380 เทพาลัย ยุทธนา  ศิวกุล ครู อนุมัติ
60 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201380 เทพาลัย นางสาวราวตรี   พันพรม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
61 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201382 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ เสาวนิตย์  การปลูก ครู อนุมัติ
62 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201382 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สร้อยทิพย์  จูงกลาง ครู อนุมัติ
63 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201406 เกล็ดลิ้นวิทยา arunrat  klangnok พนักงานราชการ อนุมัติ
64 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201406 เกล็ดลิ้นวิทยา ศศิกานต์  ทรงฤทธิ์ ครู อนุมัติ
65 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201406 เกล็ดลิ้นวิทยา อรุณรัตน์  เอี่ยมศิริวัฒนา พนักงานราชการ อนุมัติ
66 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201406 เกล็ดลิ้นวิทยา นางสาวทองพัด  พูนมะเริง พนักงานราชการ อนุมัติ
67 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201443 บึงพะไล ทิวากร  ศรีสุระ ครูผุ้ช่วย อนุมัติ
68 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201443 บึงพะไล กชพร  ชนพาล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
69 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201443 บึงพะไล เพ็ญจิตรี  จิตมณี ครูุผู้ช่วย อนุมัติ
70 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201444 แก้งสนามนางพิทยาคม นายสุรศักดิ์  ทัพธมาตร ครู อนุมัติ
71 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201444 แก้งสนามนางพิทยาคม นายสราวุฒิ   แช่มเมืองปัก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
72 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201460 สีดาวิทยา ณัฏฐกิตติ์  จิตต์วิริยกานต์ ครู อนุมัติ
73 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201409 หันห้วยทรายพิทยาคม นายฉลาด  ขจรภพ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
74 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201414 พิมายวิทยา นันทนา  ทองอำนวยสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
75 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201415 พิมายดำรงวิทยาคม พันธ์ยศ  มวยมั่น ครู อนุมัติ
76 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201415 พิมายดำรงวิทยาคม นางสาวณัฐการติ์  ทองคลี่ ครู อนุมัติ
77 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201415 พิมายดำรงวิทยาคม นางสาวจิดาภา  พู่พิมาย ครู อนุมัติ
78 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201416 นิคมพิมายศึกษา Ruangchai  Udompon ครู อนุมัติ
79 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201420 ชุมพวงศึกษา สระพงษ์  สร้อยเพชร ครู อนุมัติ
80 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201445 ภู่วิทยา มลฑิรา  สงกรานต์ ครู อนุมัติ
81 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201446 มิตรภาพวิทยา กมลชนก  คล่องขยัน ครู อนุมัติ
82 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201446 มิตรภาพวิทยา นพรุจ  โตประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
83 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201446 มิตรภาพวิทยา มณีนุช  ทำกิน ครู อนุมัติ
84 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201451 กระเบื้องนอกพิทยาคม ศรศิลป์  ฃุมศรี ครู อนุมัติ
85 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201457 ลำทะเมนไชยพิทยาคม นายธเนศ  พรมโชติ ครู อนุมัติ
86 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201457 ลำทะเมนไชยพิทยาคม กฤติน  แนบกลาง ครู อนุมัติ
87 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 201457 ลำทะเมนไชยพิทยาคม นางสาวสุวรรณี  พูนดี ครู อนุมัติ