รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260846 บุรีรัมย์พิทยาคม Nualjan  Nualsin เจ้าพนักงานพัสดุ 6 อนุมัติ
2 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260847 ภัทรบพิตร รัตนาพร  ขรวนรัมย์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
3 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260847 ภัทรบพิตร นายชวลิต  เจนศิริศักดิ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
4 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260848 บัวหลวงวิทยาคม พรวดี  มีเชื้อ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
5 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260849 พระครูพิทยาคม อิทธิพล  ดาบรัมย์ ครู อนุมัติ
6 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260849 พระครูพิทยาคม ธวัชชัย  รักพร้า ครู อนุมัติ
7 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260850 สองห้องพิทยาคม ปฏิพัทธ์  โสนาคา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
8 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260851 กนกศิลป์พิทยาคม นายพุฒิพงศ์   หงษ์แก้ว ครู อนุมัติ
9 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260851 กนกศิลป์พิทยาคม นายวิโรจน์  สุริเทศ ครู อนุมัติ
10 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260851 กนกศิลป์พิทยาคม สมบูรณ์  ษมากิตติ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
11 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260852 สวายจีกพิทยาคม jamnian  chianprakon ครู อนุมัติ
12 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260852 สวายจีกพิทยาคม ธีรพงศ์  เช่นพิมาย ครู อนุมัติ
13 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260853 หนองตาดพิทยาคม ชูศักดิ์  ศราวรณ์ ครู อนุมัติ
14 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260854 กลันทาพิทยาคม นายบุญเกิด  เขือรัมย์ ครู อนุมัติ
15 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260854 กลันทาพิทยาคม นิธิโรจน์  สุวรรณมณี ครู อนุมัติ
16 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260885 ธารทองพิทยาคม นายบัญชา  งึดเกาะ พนักงานราชการ อนุมัติ
17 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260886 ลำปลายมาศ สุรเดช  ปุยะติ ครู อนุมัติ
18 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260886 ลำปลายมาศ นายเกษม  ศรีวราลักษณ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
19 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260887 ตลาดโพธิ์พิทยาคม Sattarat  Srikasee ครู อนุมัติ
20 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260887 ตลาดโพธิ์พิทยาคม สัตตรัตน์  สีกาสี ครู อนุมัติ
21 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260888 จตุราษฏร์พิทยาคม กาญจนา  เจิมทองหลาง ครู อนุมัติ
22 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260888 จตุราษฏร์พิทยาคม นางปราณี  คำมณี ครู อนุมัติ
23 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260889 เมืองแฝกพิทยาคม วัชรพล  พันธ์ศรี ครู อนุมัติ
24 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260889 เมืองแฝกพิทยาคม ธวัลรัตน์  กิรติเส็งนาวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม อนุมัติ
25 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260890 ทะเมนชัยพิทยาคม นายอุเทน  แกล้วกล้า ครู อนุมัติ
26 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260907 ชำนิพิทยาคม บุญหนา  อินทร์สิลา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
27 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260907 ชำนิพิทยาคม ว่าที่ร้อยตรีกานต์  แสงศิริ ครู อนุมัติ
28 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260910 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สมพงษ์  สระบัว ครู อนุมัติ
29 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260859 กระสังพิทยาคม นางถนอมสิน  ถาวร ครู อนุมัติ
30 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260859 กระสังพิทยาคม ผ่องศรี  พะเวทรัมย์ ครู อนุมัติ
31 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260860 ลำดวนพิทยาคม นายนาวิณ  แกกสันเทียะ ครู อนุมัติ
32 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260862 ชุมแสงพิทยาคม ทนง  ดุมเกษม ครู อนุมัติ
33 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260862 ชุมแสงพิทยาคม ฉัตรมงคล  ศรีดวงโชติ ครู อนุมัติ
34 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260861 สูงเนินพิทยาคม ดาวน้อย  เหมาะประโคน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
35 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260877 ประโคนชัยพิทยาคม ปวีณา  วงศ์ประโคน ครู อนุมัติ
36 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260877 ประโคนชัยพิทยาคม นายครรชิต  ศรีรัตนประพันธ์ ครู อนุมัติ
37 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260878 บ้านบุวิทยาสรรค์ โชลม  ตึกประโคน ครู อนุมัติ
38 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260878 บ้านบุวิทยาสรรค์ สมพล  คลองข่อย ครู อนุมัติ
39 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260878 บ้านบุวิทยาสรรค์ รสฐกร  ไกรยะบุตร เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
40 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260879 ไพศาลพิทยาคม กวีพลัฏฐ์  บุญประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
41 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260879 ไพศาลพิทยาคม นายพงษ์ศักดิ์    รองละคร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
42 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260880 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประนอม  มีเวที ครู อนุมัติ
43 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260880 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ นางสาวศิริพร  ระดมสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
44 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260881 แสลงโทนพิทยาคม วรรณดี  สัสดี ครู อนุมัติ
45 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260882 บ้านกรวดวิทยาคาร อรพินท์  ฝ่ายเทศ ครู อนุมัติ
46 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260882 บ้านกรวดวิทยาคาร นายธีรชัย  สวดประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรีเยน อนุมัติ
47 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260882 บ้านกรวดวิทยาคาร นันทิยา  ธาสถาน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
48 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260883 โนนเจริญพิทยาคม นายวินัส  ใยยอง ครู อนุมัติ
49 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260883 โนนเจริญพิทยาคม นายสราวุฒิ  สิงห์รัมย์ ครู อนุมัติ
50 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260903 พลับพลาชัยพิทยาคม กรชนก  วิรุณพันธ์ ครู คศ. 2 อนุมัติ
51 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260903 พลับพลาชัยพิทยาคม อุมาพร  จำปาแดง ครู อนุมัติ
52 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260904 ห้วยราชพิทยาคม วราวุธ  บุตรรัตน์ ครู อนุมัติ
53 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260904 ห้วยราชพิทยาคม นางสาววรุณอุษา  นิสัยรัมย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
54 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260863 นางรอง กฤตยชญ์  หุนารัตน์ เจ้าหน้าที่การเงิน อนุมัติ
55 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260863 นางรอง ชุมพล  นาคนาคา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
56 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260863 นางรอง สุมาลี  คงสอดทรัพย์ ครู อนุมัติ
57 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260863 นางรอง จิรกิตติ์  พิภักดี หัวหน้างานพัสดุ อนุมัติ
58 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260864 สิงหวิทยาคม tatiya  siamprakhon ครู อนุมัติ
59 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260865 นางรองพิทยาคม ธนากร  วิทย์ศลาพงษ์ ครู อนุมัติ
60 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260866 ทุ่งแสงทองพิทยาคม นภาวรรณ  โสกูล ครู อนุมัติ
61 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260866 ทุ่งแสงทองพิทยาคม นางนงนุช  น้อยมะโน ครูชำนาญการ อนุมัติ
62 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260867 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ ปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล ครู อนุมัติ
63 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260867 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน ครู อนุมัติ
64 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260867 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ นายพีระศักดิ์   ศรีเพ็ง ครู อนุมัติ
65 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260868 เหลืองพนาวิทยาคม อัจฉรา  คะรานรัมย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
66 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260869 ถนนหักพิทยาคม วิพัตรา  เทียนวรรณ ครู อนุมัติ
67 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260869 ถนนหักพิทยาคม ยุทธนา  เจริญดี ครู อนุมัติ
68 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260869 ถนนหักพิทยาคม สฤษฎิ์  เครือบคนโท ครู อนุมัติ
69 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260871 หนองกี่พิทยาคม นางปนัดดา   กองสุข ครู อนุมัติ
70 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260872 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม นิติพล  อุ่นรัมย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
71 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260874 ร่วมจิตต์วิทยา นายอัมพร  ชมภูวงศ์ ครู อนุมัติ
72 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260874 ร่วมจิตต์วิทยา วีระชัย  โคตุราช ครู อนุมัติ
73 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260874 ร่วมจิตต์วิทยา กณวรรธน์   ลาขุมเหล็ก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
74 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260874 ร่วมจิตต์วิทยา นายกิตติชัย  ระยับศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
75 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260875 ละหานทรายวิทยา เทพรัตน์  ศรีคราม ครู อนุมัติ
76 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260876 ตาจงพิทยาสรรค์ นายอดิศักดิ์  แห่งธรรม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
77 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260873 ละหานทรายรัชดาภิเษก ธงชัย  ดียิ่ง ครูชำนาญการ อนุมัติ
78 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260897 ไทยเจริญวิทยา ไพฑูรย์  บุญปัน ครู อนุมัติ
79 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260897 ไทยเจริญวิทยา ชนินทร์ยศ  มั่นหมาย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
80 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260897 ไทยเจริญวิทยา pittchanun  saungying ครู อนุมัติ
81 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260897 ไทยเจริญวิทยา กิติศักดิ์  ไทวะกิรติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
82 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260898 ปะคำพิทยาคม บุญศิลป์  แสนแก้ว ครู อนุมัติ
83 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260898 ปะคำพิทยาคม อนุวัฒน์  สุภาพ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
84 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260898 ปะคำพิทยาคม นางสาวชญาดา  ตะวันหะ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
85 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260901 หนองหงส์พิทยาคม ศุภาพักตร์  งามดี ครู อนุมัติ
86 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260902 ห้วยหินพิทยาคม จันทร์เพ็ญ   ภาแกดำ ครู อนุมัติ
87 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260902 ห้วยหินพิทยาคม Autchareeya  Charoensuk ครู อนุมัติ
88 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260905 โนนสุวรรณพิทยาคม วรณัน  พึ่งสมบัติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
89 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260905 โนนสุวรรณพิทยาคม นายชัยเวียง  โคตรดก หัวหน้า จนท.พัสดุ อนุมัติ
90 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260906 สามัคคีพิทยาคม Pharadee  Sitthisart ครู อนุมัติ
91 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260906 สามัคคีพิทยาคม ปพิชญา  สุขล้อม พนักงานราชการ อนุมัติ
92 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260909 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ ณรัณนันท์  มีสัตย์ปัญญากร ครูชำนาญการ อนุมัติ
93 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260909 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ phenphan  phiatnok ครู อนุมัติ
94 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260913 พนมรุ้ง เหล็กใน  สุขจันทร์ ครู อนุมัติ
95 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260855 คูเมืองวิทยาคม มีพล  ทรงศิลา ครู (พนง.ราชการ) อนุมัติ
96 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260855 คูเมืองวิทยาคม ศรุติพงศ์  ดังคูณพิพัฒน์ หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์ อนุมัติ
97 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260856 ตูมใหญ่วิทยา นางสาวพจนา  เบญจมาศ ครู อนุมัติ
98 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260856 ตูมใหญ่วิทยา จันทร  เที่ยงภักดิ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
99 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260857 มัธยมพรสำราญ เอกวัฒน์  บัญชาเมฆ ครู อนุมัติ
100 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260857 มัธยมพรสำราญ สนิท  ทองทิพย์ ครู อนุมัติ
101 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260857 มัธยมพรสำราญ ธัญวิชญ์  ไตรรัตน์ ผอ รร อนุมัติ
102 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260884 พุทไธสง จักรพงษ์   โจไธสง ครู อนุมัติ
103 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260884 พุทไธสง เด่น  เกี้ยวไธสง ครู อนุมัติ
104 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260892 เมืองแกพิทยาคม อัครชัย  โพนสัย ครู คศ.2 อนุมัติ
105 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260892 เมืองแกพิทยาคม นายศักดิ์  ภูมรา ครู คศ.3 อนุมัติ
106 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260893 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นางปาริชาติ  เสนาคำ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
107 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260894 สะแกพิทยาคม อิศราพร  สารปรัง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
108 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260894 สะแกพิทยาคม Pojamaporn  Kalarum ครู อนุมัติ
109 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260894 สะแกพิทยาคม นางนริศราพร  กุมาลี ครู อนุมัติ
110 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260896 สมเสม็ดวิทยา นายธีระพล   อัตถปรัชญาเมือง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
111 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260895 ร่อนทองพิทยาคม นริศร์สรา  สิงห์โตอ่อน ครู อนุมัติ
112 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260895 ร่อนทองพิทยาคม นายธงชัย  รุ่งรัตน์ ครู อนุมัติ
113 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260891 สตึก วิทวัส  สายชมภู จนท.พัสดุ อนุมัติ
114 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260899 นาโพธิ์พิทยาคม ธัญลักษณ์  ชำนิไกร ครู อนุมัติ
115 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260899 นาโพธิ์พิทยาคม sudarud  pimkhet ครูธุรการ อนุมัติ
116 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260900 อุดมอักษรพิทยาคม นายเกริกธนินต์   แก้วสุข ครู อนุมัติ
117 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260900 อุดมอักษรพิทยาคม ปรีชา  ปลื้มพันธ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
118 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260908 กู่สวนแตงพิทยาคม มรกต  วรจักร ครู อนุมัติ
119 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260908 กู่สวนแตงพิทยาคม ธารารัตน์  แสงกุล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
120 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260908 กู่สวนแตงพิทยาคม นายอภิชาติ  ประสิทธิ์นอก ครู อนุมัติ
121 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260911 แคนดงพิทยาคม พิมพ์พิศา  นาคขำ ครู อนุมัติ
122 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260912 ดงพลองพิทยาคม สุกัญญา  นูหว้า ครูผู้ช่วย อนุมัติ
123 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260912 ดงพลองพิทยาคม ชิณกร  พวงคต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
124 101732 สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 260912 ดงพลองพิทยาคม นาเอนก  ลีแสน พนักงานราชการ อนุมัติ