รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650757 สุรวิทยาคาร นายชเรนทร์  จิตติพุทธางกูร ครู อนุมัติ
2 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650757 สุรวิทยาคาร อัมพร   คนึงเพียร ครู อนุมัติ
3 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650758 สิรินธร พรระวี  บุญสุยา ครู อนุมัติ
4 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650758 สิรินธร ณัฏฐญา  ใจหาญ ครู อนุมัติ
5 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650758 สิรินธร นายปัญญา  เฉลิมวงศ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
6 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650759 สวายวิทยาคาร วราพร  จิตร์เดียว ครู อนุมัติ
7 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650759 สวายวิทยาคาร อรนุช  ดมหอม ครู อนุมัติ
8 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650761 นาดีวิทยา นายธนพงศ์  ประพานศรี ครู อนุมัติ
9 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650762 ศรีไผทสมันต์ เยาวภา  จันทร์เพ็ญ ครู อนุมัติ
10 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650762 ศรีไผทสมันต์ นายวิเชียร  เสาสูง ครู อนุมัติ
11 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650763 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก แม้นมาส  อัครกตัญญู ครู อนุมัติ
12 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650764 สุรินทร์ภักดี นายสมใจ   อดทน ครู อนุมัติ
13 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650764 สุรินทร์ภักดี นางกุลเศรษฐ   บานเย็น ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
14 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650765 พญารามวิทยา วิยะดา  ขอนดู่ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
15 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650766 สุรินทร์ราชมงคล ชญาดา  สุดสายกรวด ครูชำนาญการ อนุมัติ
16 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650767 โชคเพชรพิทยา สุพจน์  สีมาวงษ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
17 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650767 โชคเพชรพิทยา สุภาพร  หล่อทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
18 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650767 โชคเพชรพิทยา สมพร  สาระนิม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
19 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650768 สุรินทร์พิทยาคม จุฬา  สุภิมารส ครู อนุมัติ
20 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650768 สุรินทร์พิทยาคม วิละ  สมเจริญ ครู อนุมัติ
21 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650769 วีรวัฒน์โยธิน นายนเรนทร  สุรินทราบูรณ์ ครู อนุมัติ
22 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650769 วีรวัฒน์โยธิน นเรนทร  สุรินทราบูรณ์ ครู อนุมัติ
23 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650770 มหิธรวิทยา นางสาวจิติวรรณ จิตรไธสง  ตี้ ครู อนุมัติ
24 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650770 มหิธรวิทยา นิเวช  เหมือนนึก ครู อนุมัติ
25 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650771 นาบัววิทยา รังสิมา  ดวงดี ครู อนุมัติ
26 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650772 ศรีรามประชาสรรค์ นางนุชนาถ  จันทมาศ ครู อนุมัติ
27 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650772 ศรีรามประชาสรรค์ ประสงค์  ตอนศรี ครู อนุมัติ
28 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650773 ตั้งใจวิทยาคม นางสาวแขไข  สิงคเสลิต ครู อนุมัติ
29 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650774 ท่าสว่างวิทยา นายพันธ์ชิต   ชิณบุตร พนักงานราชการ อนุมัติ
30 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650775 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร chokchai  sinmai อนุมัติ
31 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650775 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ศรัณย์ภรณ์  พัวพันธ์ ครู อนุมัติ
32 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650760 เทนมีย์มิตรประชา นางบุณฑริกา ศรีแก้ว  นางบุณฑริกา ศรีแก้ว ครู อนุมัติ
33 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650760 เทนมีย์มิตรประชา นายพิฑูรย์  ศรีแก้ว ครู อนุมัติ
34 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650787 จอมพระประชาสรรค์ ศุภลักษณ์  ศรีผาวงศ์ ครู อนุมัติ
35 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650788 เมืองลีงวิทยา กัญญาภัทร  สุทธิวรรค ครูผู้ช่วย อนุมัติ
36 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650788 เมืองลีงวิทยา สมคิด  แผ่นทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
37 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650789 บุแกรงวิทยาคม พรรณี  แรงกล้า ครู อนุมัติ
38 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650789 บุแกรงวิทยาคม สมพงษ์  มณีวรรณ ครู อนุมัติ
39 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650790 หนองสนิทวิทยา นายเวโรจน์  สาแก้ว ครู อนุมัติ
40 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650812 ศีขรภูมิพิสัย ยินดี  เผ่าสอน เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
41 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650813 แตลศิริวิทยา นางอุรา  กันพานิชย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
42 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650813 แตลศิริวิทยา นายประจวบ  คำใจ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
43 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650814 ห้วยจริงวิทยา ปฐม  อินทร์ปรุง ครู อนุมัติ
44 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650814 ห้วยจริงวิทยา จีระเดช  บัวดี ครู อนุมัติ
45 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650815 กุดไผทประชาสรรค์ นางสาหร่าย  สำเภาทอง ครู อนุมัติ
46 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650816 จารย์วิทยาคาร วิฑูรย์  อยู่ยืน ครู อนุมัติ
47 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650816 จารย์วิทยาคาร โกวิท  ปลื้มรัมย์ ครู คศ.2 อนุมัติ
48 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650817 มัธยมจารพัตวิทยา กัมปนาท  พวงบุญ ครู อนุมัติ
49 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650817 มัธยมจารพัตวิทยา นางน้ำผึ้ง  สิงห์เสน ครู คศ.1 อนุมัติ
50 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650818 หนองแวงวิทยาคม นายภัทรพงศ์  ใยชวด ครู อนุมัติ
51 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650819 ขวาวใหญ่วิทยา ธนะ  ทมะนันต์ ครู อนุมัติ
52 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650820 วังข่าพัฒนา สามารถ  ศิรินิภาวงศ์ ครู อนุมัติ
53 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650821 ยางวิทยาคาร อุดมสิน  ชื่นใจ ครู อนุมัติ
54 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650821 ยางวิทยาคาร สมพร  สาธร ครู อนุมัติ
55 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650829 สุรพินท์พิทยา วรพงศ์  พันสารคาม ครู อนุมัติ
56 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650829 สุรพินท์พิทยา สนชัย  ทวีอินทร์ ครู อนุมัติ
57 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650829 สุรพินท์พิทยา สนธยา  ทองก่ำ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
58 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650830 พนาสนวิทยา วีระวัฒน์  นามวัฒน์ ครู อนุมัติ
59 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650830 พนาสนวิทยา Rungtiwa  tongyoon ครู อนุมัติ
60 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650832 ศรีสุขวิทยา ว่องไว  ธุอินทร์ ครู คศ.2 อนุมัติ
61 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650831 สำโรงทาบวิทยาคม ณกรณ์  บำรุงธรรม พนักงานราชการ อนุมัติ
62 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650837 สินรินทร์วิทยา นายอดิศักดิ์   พิมพ์จันทร์ ครู อนุมัติ
63 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650837 สินรินทร์วิทยา นางประภาพรรณ   ขำภิรัฐ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
64 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650838 แร่วิทยา นางสาวศิริญาภรณ์  ปานทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
65 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650838 แร่วิทยา นางโสพิน  จิตติพุทธางกูร ครู อนุมัติ
66 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650838 แร่วิทยา นางสาวจิดาภา   ลิ้มศิริโพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650839 บึงนครประชาสรรค์ อาทิตชัย  นามไพร ครู อนุมัติ
68 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650776 ชุมพลวิทยาสรรค์ วิทยา  ปรากฎมาก พนักงานราชการ อนุมัติ
69 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650777 เมืองบัววิทยา Krittiya  Kamphro ครู อนุมัติ
70 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650778 ลำพลับพลาวิทยาคาร ราตรี   พันธุชา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
71 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650778 ลำพลับพลาวิทยาคาร นางสุวรรณา  งามสง่า พนักงานราชการ อนุมัติ
72 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650779 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คมวิบูลย์  หันตุรินทร์ ครู อนุมัติ
73 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650780 ลานทรายพิทยาคม พิศิษฐ์  ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
74 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650780 ลานทรายพิทยาคม นางปิยาพร   คงนาค ครู อนุมัติ
75 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650781 เมืองแกพิทยาสรรค์ นางณัฐยา  ชิตบัณฑิตย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
76 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650782 พรมเทพพิทยาคม อำนาจ  แก่นแก้ว ครู อนุมัติ
77 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650783 ช้างบุญวิทยา ธนิต  เยี่ยมรัมย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
78 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650783 ช้างบุญวิทยา นายปราโมช  กระแสเทพ ครู อนุมัติ
79 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650784 ทุ่งกุลาพิทยาคม ศราวุธ  สุนทรภักดี ครู อนุมัติ
80 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650784 ทุ่งกุลาพิทยาคม สิริวุฒิ  เครือวัลย์ ครู อนุมัติ
81 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650784 ทุ่งกุลาพิทยาคม นายสุทธิรักษเขตร์  สังข์สาลี ครู อนุมัติ
82 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650785 โนนแท่นพิทยาคม รัตปราณี  เรืองผา ครู อนุมัติ
83 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650785 โนนแท่นพิทยาคม นายอนันต์  พิลาจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
84 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650786 ศรีปทุมพิทยาคม สมถวิล  สระแก้ว ครู อนุมัติ
85 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650803 รัตนบุรี kanchana  kingmanee ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
86 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650804 ดอนแรดวิทยา นายวิชิต  โจมสติ ครู อนุมัติ
87 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650804 ดอนแรดวิทยา นายปรีชา  ทองมา ครู อนุมัติ
88 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650805 เบิดพิทยาสรรค์ บุญรอด  วุฒิยาสาร ครู อนุมัติ
89 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650806 ธาตุศรีนคร นายสราวุฒิ  รัตนธรรรมมา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
90 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650806 ธาตุศรีนคร จันทร์เพ็ญ  พวงสี ครู อนุมัติ
91 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650807 แกศึกษาพัฒนา นายนิติธร  สุขุมพันธ์พิพัฒนา ครู อนุมัติ
92 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650807 แกศึกษาพัฒนา นางสาวพัชรีพร  คงบุญ ครู อนุมัติ
93 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650808 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ นางวิภาภรณ์   วิเศษวงษา ครู อนุมัติ
94 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650810 หนองอียอวิทยา นางสาวชรินรัตน์  การะเกต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
95 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650810 หนองอียอวิทยา นิลาวัลย์  เพิ่มผล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
96 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650811 หนองขุนศรีวิทยา พัชรี  สุจินพรัหม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
97 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650811 หนองขุนศรีวิทยา อภิราม  สาเทียน ครู อนุมัติ
98 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650809 สนมวิทยาคาร สุณี  โกยสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
99 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650809 สนมวิทยาคาร นางวิไลรัตน์  ละมููลมอญ ครู อนุมัติ
100 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650840 นารายณ์คำผงวิทยา ทันใจ  ชูทรงเดช ผู้อำนวยการ อนุมัติ
101 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650840 นารายณ์คำผงวิทยา ณัฐพล  แสงทวี ครู อนุมัติ
102 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650841 โนนเทพ สุพรรณี  บุญมี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
103 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650842 ประดู่แก้วประชาสรรค์ ทิพสุคนธ์  บุญนิ่ม ครู อนุมัติ
104 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650791 ประสาทวิทยาคาร ศิริจันทร์  เกตุชาติ ครู อนุมัติ
105 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650791 ประสาทวิทยาคาร นายเยี่ยม  ศรีทร ครู คศ.3 อนุมัติ
106 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650792 โคกยางวิทยา จำรัส  เสียงเพราะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
107 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650792 โคกยางวิทยา นายขวัญชัย  ปรักเจริญ ครู อนุมัติ
108 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650792 โคกยางวิทยา ศันสนะ  มะลิหอม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
109 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650793 ตานีวิทยา สุฑาพร  คบหมู่ ครู อนุมัติ
110 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650794 ไทรแก้ววิทยา ชาตรี  วรรณโย ครู อนุมัติ
111 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650794 ไทรแก้ววิทยา วีระยุทธ  พิมวงษา ครู อนุมัติ
112 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650794 ไทรแก้ววิทยา จารุวัฒน์  ภูนะยา ครู อนุมัติ
113 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650795 ทุ่งมนวิทยาคาร นางสุวรรณา  ชัยศรี ครู อนุมัติ
114 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650795 ทุ่งมนวิทยาคาร อณานิการ์  บุญเจียม ครู อนุมัติ
115 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650796 เชื้อเพลิงวิทยา อเนตร  ดังคนึก ครูชำนาญการ อนุมัติ
116 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650796 เชื้อเพลิงวิทยา กรรณิการ์  เรืองเกษม ครู อนุมัติ
117 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650797 ตาเบาวิทยา อิสระ  นันทจักร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
118 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650797 ตาเบาวิทยา อัจฉราภรณ์  อ่อนทรวง ครู อนุมัติ
119 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650799 กาบเชิงวิทยา นางกรพรรณ   คิดดีจริง พนักงานราชการ อนุมัติ
120 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650800 แนงมุดวิทยา ณัฐดนัย  สุภาสัย ครู อนุมัติ
121 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650800 แนงมุดวิทยา พิราวรรณ  โฉลกดี ครู อนุมัติ
122 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650801 โคกตะเคียนวิทยา นงณภัส  เงางาม ครู อนุมัติ
123 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650801 โคกตะเคียนวิทยา นางสาวรุ่งนภา   กองสุข ครู อนุมัติ
124 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650802 ปราสาทเบงวิทยา นายนิวัฒน์  นามวัฒน์ ครู อนุมัติ
125 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650802 ปราสาทเบงวิทยา นางสาวธิดารัตน์  เนตรเเก้ว พนักงานราชการ อนุมัติ
126 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650822 สังขะ areeya  boonyong ครู อนุมัติ
127 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650822 สังขะ นางน้ำผึ้ง  พิศิลป์ ครู อนุมัติ
128 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650823 กระเทียมวิทยา วรุณพรรษ  รักษะประโคน ครู อนุมัติ
129 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650824 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุมิตตา  นามวัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
130 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650824 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ทศพร  จันทรา ครู อนุมัติ
131 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650825 ขนาดมอญพิทยาคม นายอิทธิพล  จิตรแม้น ครู อนุมัติ
132 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650825 ขนาดมอญพิทยาคม สุวิชิต  สมยิ่ง ครู ชำนาญการ อนุมัติ
133 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650826 มัธยมทับทิมสยาม 04 นายบุญช่วย   ถ้วยทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
134 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650827 พระแก้ววิทยา นายปรีชา  เวสะมูลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
135 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650828 เทพอุดมวิทยา วรวุฒิ  เลื่อนทอง ครู อนุมัติ
136 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650833 บัวเชดวิทยา ภากรณ์  นามสวัสดิ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
137 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650833 บัวเชดวิทยา นายสมปราชญ์  ยิ่งหาญ ครู อนุมัติ
138 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650834 มัธยมศรีลำเภาลูน ประวิทย์  คดีเวียง ครู อนุมัติ
139 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650835 พนมดงรักวิทยา นายนิวัติ  บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
140 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650835 พนมดงรักวิทยา สุพิน  สุมิตดี ครู อนุมัติ
141 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650836 ศรีณรงค์พิทยาลัย ศราวุธ  จันทร์วิเศษ ครู อนุมัติ
142 101733 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650836 ศรีณรงค์พิทยาลัย บุญส่ง  งามสะอาด ครู อนุมัติ