รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650757 : สุรวิทยาคาร อัมพร   คนึงเพียร ครู
2 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650757 : สุรวิทยาคาร นายชเรนทร์  จิตติพุทธางกูร ครู
3 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650758 : สิรินธร ณัฏฐญา  ใจหาญ ครู
4 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650758 : สิรินธร พรระวี  บุญสุยา ครู
5 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650759 : สวายวิทยาคาร อรนุช  ดมหอม ครู
6 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650759 : สวายวิทยาคาร วราพร  จิตร์เดียว ครู
7 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650761 : นาดีวิทยา นายธนพงศ์  ประพานศรี ครู
8 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650761 : นาดีวิทยา นิชาภัทร  ฉลาดเลิศ ครู
9 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650761 : นาดีวิทยา ชาติชาย  ทองนำ ครู
10 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650762 : ศรีไผทสมันต์ เยาวภา  จันทร์เพ็ญ ครู
11 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650762 : ศรีไผทสมันต์ นายวิเชียร  เสาสูง ครู
12 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650763 : รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก แม้นมาส  อัครกตัญญู ครู
13 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650764 : สุรินทร์ภักดี นายสมใจ   อดทน ครู
14 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650764 : สุรินทร์ภักดี นายธนัทเดช  คุ้มสุข ครูธุรการโรงเรียน
15 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650765 : พญารามวิทยา นายชูเกียรติ  เพิ่มพร ครู
16 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650765 : พญารามวิทยา วิยะดา  ขอนดู่ ครูผู้ช่วย
17 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650766 : สุรินทร์ราชมงคล สุรศักดิ์  สังข์ทอง ครู หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
18 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650766 : สุรินทร์ราชมงคล นางรัตนภรณ์  ดีล้อม ครู
19 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650767 : โชคเพชรพิทยา สุภาพร  หล่อทอง ครูผู้ช่วย
20 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650767 : โชคเพชรพิทยา สมพร  สาระนิม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
21 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650767 : โชคเพชรพิทยา สุพจน์  สีมาวงษ์ ครู คศ.3
22 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650768 : สุรินทร์พิทยาคม จุฬา  สุภิมารส ครู
23 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650768 : สุรินทร์พิทยาคม วิละ  สมเจริญ ครู
24 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650769 : วีรวัฒน์โยธิน นเรนทร  สุรินทราบูรณ์ ครู
25 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650770 : มหิธรวิทยา นิเวช  เหมือนนึก ครู
26 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650770 : มหิธรวิทยา นางสาวจิติวรรณ จิตรไธสง  ตี้ ครู
27 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650771 : นาบัววิทยา รังสิมา  ดวงดี ครู
28 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650772 : ศรีรามประชาสรรค์ ประสงค์  ตอนศรี ครู
29 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650772 : ศรีรามประชาสรรค์ นางนุชนาถ  จันทมาศ ครู
30 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650772 : ศรีรามประชาสรรค์ เอกอภิสิทธิ์  ดอกศรีจันทร์ ครู
31 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650773 : ตั้งใจวิทยาคม นางสาวสุกฤตา  ทองเข็ม ครูผู้ช่วย
32 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650773 : ตั้งใจวิทยาคม นางสาวแขไข  สิงคเสลิต ครู
33 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650774 : ท่าสว่างวิทยา นายพันธ์ชิต   ชิณบุตร พนักงานราชการ
34 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650774 : ท่าสว่างวิทยา นายนรินทร์  ผิวทอง ครู
35 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650775 : แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ศรัณย์ภรณ์  พัวพันธ์ ครู
36 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650775 : แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร chokchai  sinmai
37 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650760 : เทนมีย์มิตรประชา นางบุณฑริกา ศรีแก้ว  นางบุณฑริกา ศรีแก้ว ครู
38 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650760 : เทนมีย์มิตรประชา นายพิฑูรย์  ศรีแก้ว ครู
39 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650787 : จอมพระประชาสรรค์ ศุภลักษณ์  ศรีผาวงศ์ ครู
40 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650788 : เมืองลีงวิทยา โสมวรรณ  ประสมพล ครู
41 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650788 : เมืองลีงวิทยา กัญญาภัทร  สุทธิวรรค ครูผู้ช่วย
42 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650788 : เมืองลีงวิทยา สมคิด  แผ่นทอง ครูชำนาญการพิเศษ
43 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650789 : บุแกรงวิทยาคม พรรณี  แรงกล้า ครู
44 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650789 : บุแกรงวิทยาคม สมพงษ์  มณีวรรณ ครู
45 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650790 : หนองสนิทวิทยา นายเวโรจน์  สาแก้ว ครู
46 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650790 : หนองสนิทวิทยา นายเทวัน   มังษะชาติ ครู
47 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650812 : ศีขรภูมิพิสัย เก่งกานต์  แก่นดี ครู
48 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650812 : ศีขรภูมิพิสัย สุปริญญา  ญานุกูล ครูผู้ช่วย
49 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650812 : ศีขรภูมิพิสัย ยินดี  เผ่าสอน เจ้าหน้าที่พัสดุ
50 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650813 : แตลศิริวิทยา นายประจวบ  คำใจ เจ้าหน้าที่พัสดุ
51 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650813 : แตลศิริวิทยา นางอุรา  กันพานิชย์ ครูชำนาญการพิเศษ
52 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650814 : ห้วยจริงวิทยา จีระเดช  บัวดี ครู
53 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650814 : ห้วยจริงวิทยา ปฐม  อินทร์ปรุง ครู
54 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650814 : ห้วยจริงวิทยา สาธิต  จันทร์แดง ครู
55 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650815 : กุดไผทประชาสรรค์ นายเจนณุวัฒน์  วิมุตกุล ครู
56 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650815 : กุดไผทประชาสรรค์ นางสาหร่าย  สำเภาทอง ครู
57 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650816 : จารย์วิทยาคาร วิฑูรย์  อยู่ยืน ครู
58 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650816 : จารย์วิทยาคาร โกวิท  ปลื้มรัมย์ ครู คศ.2
59 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650817 : มัธยมจารพัตวิทยา นางน้ำผึ้ง  สิงห์เสน ครู คศ.1
60 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650817 : มัธยมจารพัตวิทยา นายวิฑูรย์  ทองงาม ครูผู้ช่วย
61 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650818 : หนองแวงวิทยาคม นายภัทรพงศ์  ใยชวด ครู
62 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650819 : ขวาวใหญ่วิทยา นายอดิศร   นับถือดี ครูผู้ช่วย
63 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650819 : ขวาวใหญ่วิทยา ธนะ  ทมะนันต์ ครู
64 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650820 : วังข่าพัฒนา สามารถ  ศิรินิภาวงศ์ ครู
65 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650820 : วังข่าพัฒนา จักรกริช  ลือชา ครูผู้ช่วย
66 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650821 : ยางวิทยาคาร อุดมสิน  ชื่นใจ ครู
67 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650821 : ยางวิทยาคาร อุดมสิน  ชื่นใจ ครู
68 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650821 : ยางวิทยาคาร สมพร  สาธร ครู
69 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650821 : ยางวิทยาคาร ปัณณ์ติยา  เงางาม ครูผู้ช่วย
70 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650829 : สุรพินท์พิทยา สนชัย  ทวีอินทร์ ครู
71 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650829 : สุรพินท์พิทยา นางสุภาวดี  เมธาศิริ ครู
72 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650829 : สุรพินท์พิทยา สนธยา  ทองก่ำ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
73 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650829 : สุรพินท์พิทยา ชัยกร  สุขนิรันดร์ ครูชำนาญการ
74 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650830 : พนาสนวิทยา วีระวัฒน์  นามวัฒน์ ครู
75 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650830 : พนาสนวิทยา Rungtiwa  tongyoon ครู
76 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650832 : ศรีสุขวิทยา ว่องไว  ธุอินทร์ ครู คศ.2
77 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650831 : สำโรงทาบวิทยาคม ณกรณ์  บำรุงธรรม พนักงานราชการ
78 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650831 : สำโรงทาบวิทยาคม ดวงตา  บุติมาลย์ ครู
79 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650831 : สำโรงทาบวิทยาคม นางสาวสวาท  ทองละเอียด ครู
80 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650837 : สินรินทร์วิทยา นางประภาพรรณ   ขำภิรัฐ ครูผู้ช่วย
81 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650837 : สินรินทร์วิทยา นายอดิศักดิ์   พิมพ์จันทร์ ครู
82 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650838 : แร่วิทยา นางโสพิน  จิตติพุทธางกูร ครู
83 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650838 : แร่วิทยา นางสาวจิดาภา   ลิ้มศิริโพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย
84 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650838 : แร่วิทยา นางสาวศิริญาภรณ์  ปานทอง ครูผู้ช่วย
85 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650839 : บึงนครประชาสรรค์ อาทิตชัย  นามไพร ครู
86 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650839 : บึงนครประชาสรรค์ นายธนพล  ยืนยง ครู ชำนาญการ
87 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650776 : ชุมพลวิทยาสรรค์ วิทยา  ปรากฎมาก พนักงานราชการ
88 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650777 : เมืองบัววิทยา นายปฏิพัทธ์  จำปาทอง ครู
89 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650777 : เมืองบัววิทยา Krittiya  Kamphro ครู
90 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650777 : เมืองบัววิทยา อนงค์  สุขเกษม ครู
91 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650778 : ลำพลับพลาวิทยาคาร ราตรี   พันธุชา ครูผู้ช่วย
92 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650778 : ลำพลับพลาวิทยาคาร นางสุวรรณา  งามสง่า พนักงานราชการ
93 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650779 : ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คมวิบูลย์  หันตุรินทร์ ครู
94 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650780 : ลานทรายพิทยาคม นางปิยาพร   คงนาค ครู
95 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650780 : ลานทรายพิทยาคม พิศิษฐ์  ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการ
96 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650781 : เมืองแกพิทยาสรรค์ ประสิทธิ์  อุดหนุน เจ้าหน้าที่ธุรการ
97 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650781 : เมืองแกพิทยาสรรค์ นางณัฐยา  ชิตบัณฑิตย์ ครูชำนาญการพิเศษ
98 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650782 : พรมเทพพิทยาคม อำนาจ  แก่นแก้ว ครู
99 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650783 : ช้างบุญวิทยา ธนิต  เยี่ยมรัมย์ ครูผู้ช่วย
100 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650783 : ช้างบุญวิทยา นายปราโมช  กระแสเทพ ครู
101 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650784 : ทุ่งกุลาพิทยาคม ศราวุธ  สุนทรภักดี ครู
102 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650784 : ทุ่งกุลาพิทยาคม สำเริง  หาญเสมอ ครู
103 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650784 : ทุ่งกุลาพิทยาคม นายสุทธิรักษเขตร์  สังข์สาลี ครู
104 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650784 : ทุ่งกุลาพิทยาคม สิริวุฒิ  เครือวัลย์ ครู
105 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650785 : โนนแท่นพิทยาคม นายอนันต์  พิลาจันทร์ ครูผู้ช่วย
106 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650785 : โนนแท่นพิทยาคม รัตปราณี  เรืองผา ครู
107 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650785 : โนนแท่นพิทยาคม นางสาวขนิษฐา  ใกล้ผล ครู
108 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650786 : ศรีปทุมพิทยาคม สมถวิล  สระแก้ว ครู
109 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650803 : รัตนบุรี ปรัชญา  กะการดี ครู
110 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650803 : รัตนบุรี kanchana  kingmanee ครูอัตราจ้าง
111 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650804 : ดอนแรดวิทยา นายวิชิต  โจมสติ ครู
112 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650804 : ดอนแรดวิทยา นายปรีชา  ทองมา ครู
113 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650805 : เบิดพิทยาสรรค์ บุญรอด  วุฒิยาสาร ครู
114 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650805 : เบิดพิทยาสรรค์ รัชดาภรณ์  ศรีทอง ครู
115 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650806 : ธาตุศรีนคร นายสราวุฒิ  รัตนธรรรมมา ครู ชำนาญการพิเศษ
116 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650806 : ธาตุศรีนคร จันทร์เพ็ญ  พวงสี ครู
117 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650806 : ธาตุศรีนคร ฐิติมา  ไชยา ครู
118 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650807 : แกศึกษาพัฒนา นายนิติธร  สุขุมพันธ์พิพัฒนา ครู
119 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650807 : แกศึกษาพัฒนา นางสาวพัชรีพร  คงบุญ ครู
120 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650808 : ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ นางวิภาภรณ์   วิเศษวงษา ครู
121 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650810 : หนองอียอวิทยา นิลาวัลย์  เพิ่มผล ครูผู้ช่วย
122 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650810 : หนองอียอวิทยา นางสาวชรินรัตน์  การะเกต ครูผู้ช่วย
123 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650811 : หนองขุนศรีวิทยา ภัทรภรณ์  ลาวัลย์ ครู
124 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650811 : หนองขุนศรีวิทยา อภิราม  สาเทียน ครู
125 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650811 : หนองขุนศรีวิทยา พัชรี  สุจินพรัหม ครูผู้ช่วย
126 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650809 : สนมวิทยาคาร นางวิไลรัตน์  ละมููลมอญ ครู
127 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650809 : สนมวิทยาคาร สุณี  โกยสวัสดิ์ ครู
128 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650840 : นารายณ์คำผงวิทยา เสาวลักษณ์   คุณเถื่อน พี่เลี้ยงเด็กพิการ
129 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650840 : นารายณ์คำผงวิทยา ณัฐพล  แสงทวี ครู
130 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650840 : นารายณ์คำผงวิทยา ทันใจ  ชูทรงเดช ผู้อำนวยการ
131 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650840 : นารายณ์คำผงวิทยา นางสาวศุภักษร   เทียมพล หนักงานราชการ
132 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650841 : โนนเทพ ปราณี  ใจกล้า ครู
133 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650841 : โนนเทพ สุพรรณี  บุญมี ครูผู้ช่วย
134 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650842 : ประดู่แก้วประชาสรรค์ ทิพสุคนธ์  บุญนิ่ม ครู
135 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650791 : ประสาทวิทยาคาร ศิริจันทร์  เกตุชาติ ครู
136 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650791 : ประสาทวิทยาคาร นันทภัค  จันทา ครูผู้ช่วย
137 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650791 : ประสาทวิทยาคาร นายเยี่ยม  ศรีทร ครู คศ.3
138 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650792 : โคกยางวิทยา โสภาพันธ์  บุญรอด ครู
139 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650792 : โคกยางวิทยา นายขวัญชัย  ปรักเจริญ ครู
140 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650792 : โคกยางวิทยา ศันสนะ  มะลิหอม ครูผู้ช่วย
141 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650792 : โคกยางวิทยา จำรัส  เสียงเพราะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
142 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650793 : ตานีวิทยา กฤษฎา  นิสัยกล้า ครู
143 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650793 : ตานีวิทยา สุฑาพร  คบหมู่ ครู
144 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650794 : ไทรแก้ววิทยา ชาตรี  วรรณโย ครู
145 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650794 : ไทรแก้ววิทยา นายสมยศ  ใยวัน ครูผู้ช่วย
146 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650794 : ไทรแก้ววิทยา สัมฤทธิ์   โพธิ์งาม ครนูอัตราจ้าง
147 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650794 : ไทรแก้ววิทยา วีระยุทธ  พิมวงษา ครู
148 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650794 : ไทรแก้ววิทยา จารุวัฒน์  ภูนะยา ครู
149 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650794 : ไทรแก้ววิทยา นางสาวสุพรรณี   มณีศรี ครู
150 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650795 : ทุ่งมนวิทยาคาร อณานิการ์  บุญเจียม ครู
151 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650795 : ทุ่งมนวิทยาคาร นางสุวรรณา  ชัยศรี ครู
152 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650796 : เชื้อเพลิงวิทยา นางสาวณัฏฐวี  ทองดา ครู
153 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650796 : เชื้อเพลิงวิทยา กรรณิการ์  เรืองเกษม ครู
154 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650796 : เชื้อเพลิงวิทยา อเนตร  ดังคนึก ครูชำนาญการ
155 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650797 : ตาเบาวิทยา อัครพล  ราโช ครู
156 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650797 : ตาเบาวิทยา อัจฉราภรณ์  อ่อนทรวง ครู
157 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650797 : ตาเบาวิทยา อิสระ  นันทจักร์ ครูผู้ช่วย
158 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650799 : กาบเชิงวิทยา นางกรพรรณ   คิดดีจริง พนักงานราชการ
159 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650800 : แนงมุดวิทยา พิราวรรณ  โฉลกดี ครู
160 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650800 : แนงมุดวิทยา ณัฐดนัย  สุภาสัย ครู
161 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650800 : แนงมุดวิทยา ปราโมทย์   คะหาญ ครูผู้ช่วย
162 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650801 : โคกตะเคียนวิทยา นางสาวรุ่งนภา   กองสุข ครู
163 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650801 : โคกตะเคียนวิทยา นงณภัส  เงางาม ครู
164 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650802 : ปราสาทเบงวิทยา ธนธร  สมใจหวัง ครู
165 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650802 : ปราสาทเบงวิทยา นายนิวัฒน์  นามวัฒน์ ครู
166 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650802 : ปราสาทเบงวิทยา นางสาวธิดารัตน์  เนตรเเก้ว พนักงานราชการ
167 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650822 : สังขะ นางน้ำผึ้ง  พิศิลป์ ครู
168 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650822 : สังขะ areeya  boonyong ครู
169 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650823 : กระเทียมวิทยา พีรลักษณ์  รักษะประโคน ครู
170 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650823 : กระเทียมวิทยา วรุณพรรษ  รักษะประโคน ครู
171 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650824 : ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ทศพร  จันทรา ครู
172 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650824 : ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุมิตตา  นามวัน ครูผู้ช่วย
173 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650825 : ขนาดมอญพิทยาคม นายอิทธิพล  จิตรแม้น ครู
174 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650825 : ขนาดมอญพิทยาคม อดิศักดิ์  พลศรี ครู
175 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650825 : ขนาดมอญพิทยาคม สุวิชิต  สมยิ่ง ครู ชำนาญการ
176 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650826 : มัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ นายคฑาวุธ  คะลา ครู
177 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650826 : มัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ นายคฑาวุธ  คะลา ครู
178 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650827 : พระแก้ววิทยา นายปรีชา  เวสะมูลา ครูผู้ช่วย
179 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650827 : พระแก้ววิทยา นายเพียว  พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
180 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650827 : พระแก้ววิทยา วิทยา  รอบคอบ ครู
181 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650828 : เทพอุดมวิทยา วรวุฒิ  เลื่อนทอง ครู
182 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650833 : บัวเชดวิทยา ภากรณ์  นามสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
183 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650833 : บัวเชดวิทยา นายสมปราชญ์  ยิ่งหาญ ครู
184 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650834 : มัธยมศรีลำเภาลูน ประวิทย์  คดีเวียง ครู
185 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650835 : พนมดงรักวิทยา สุพิน  สุมิตดี ครู
186 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650835 : พนมดงรักวิทยา นายนิวัติ  บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน
187 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650836 : ศรีณรงค์พิทยาลัย อำนาจ  ขาววิเศษ ครู
188 สพม.เขต 33(สุรินทร์) 650836 : ศรีณรงค์พิทยาลัย ศราวุธ  จันทร์วิเศษ ครู