รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130984 ยุพราชวิทยาลัย หทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์ ครู อนุมัติ
2 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130985 วัฒโนทัยพายัพ นายบพิธ  กิจมี ครูชำนาญการ อนุมัติ
3 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130985 วัฒโนทัยพายัพ นพดล  ขอดคำ แผนงานและสารสนเทศ อนุมัติ
4 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130985 วัฒโนทัยพายัพ พงษ์พัฒน์  ยะพลหา ครู อนุมัติ
5 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130986 หอพระ นภาพร  ไชยสมภาร ครู คศ.2 อนุมัติ
6 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130986 หอพระ หนึ่งฤทัย  ปินชัย ครู อนุมัติ
7 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130987 กาวิละวิทยาลัย นางสาวคฑามาศ  อรินติ๊บ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
8 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130997 ดอยสะเก็ดวิทยาคม นางสาวสาวิตรี  มือแข็ง เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
9 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130997 ดอยสะเก็ดวิทยาคม เบญจมาศ  จอมนงค์ ครู อนุมัติ
10 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131011 สันกำแพง เกศินี  ปุงปี่แก้ว ครู อนุมัติ
11 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131022 แม่ออนวิทยาลัย ศิริประภา  สุภามูล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
12 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131022 แม่ออนวิทยาลัย นายชาญชัย  ไพยารมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
13 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131022 แม่ออนวิทยาลัย วีระยุทธ  สุขสาย ครู อนุมัติ
14 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130998 แม่แตง นุชจรีย์  เงินคำมูล ครู อนุมัติ
15 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130998 แม่แตง นายชลนที  บุญทา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
16 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130999 แม่หอพระวิทยาคม สุขุมาลย์  พนิชการ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
17 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130999 แม่หอพระวิทยาคม แววเดือน  มุนินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
18 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131000 สันป่ายางวิทยาคม ปรัชญา  ก๋าอิน ครู อนุมัติ
19 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131000 สันป่ายางวิทยาคม สมควร  ต้นเหลือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
20 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131001 แม่ริมวิทยาคม รุ่งอรุณ  อุทรานันท์ เจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณ อนุมัติ
21 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131001 แม่ริมวิทยาคม นางภัทรา  ภัทรพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
22 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131002 นวมินทราชูทิศ พายัพ กชพรรณ  กันทาทอง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
23 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131002 นวมินทราชูทิศ พายัพ นายธรรมนูญ  เทพารักษ์ ครู อนุมัติ
24 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131004 สะเมิงพิทยาคม ประสิทธิ์   ย่านเจริญกิจ ครู อนุมัติ
25 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131004 สะเมิงพิทยาคม ศุภธณิศร์   น้ำคำ ครู อนุมัติ
26 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131008 พร้าววิทยาคม นางสาวสมัชญา  เทพสุวรรณ ครู อนุมัติ
27 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131008 พร้าววิทยาคม jindaporn  puttikeat ครู อนุมัติ
28 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131012 สันทรายวิทยาคม นพมาศ  พิทักษ์กมลรัตน์ ครู อนุมัติ
29 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131012 สันทรายวิทยาคม นายอุทัย  สมณะ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
30 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131012 สันทรายวิทยาคม เสถียร  กันธิยะ ครู อนุมัติ
31 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130994 เชียงดาววิทยาคม สมเกียรติ  ดำฤทธิ์ ครู อนุมัติ
32 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130995 อรุโณทัยวิทยาคม กฤตานน  กันทะมาลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
33 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130995 อรุโณทัยวิทยาคม ภัทรนันท์  เจตะภัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
34 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131005 ฝางชนูปถัมภ์ อภิณห์พร  มานิ่ม ครู อนุมัติ
35 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131005 ฝางชนูปถัมภ์ นางสาวเยาวเรศ   บุญเปง ครู อนุมัติ
36 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131019 เวียงแหงวิทยาคม เกรียงไกร  ปู่ยี่ ครู อนุมัติ
37 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131019 เวียงแหงวิทยาคม สุธาสินี  ก้อนใจ ครู อนุมัติ
38 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131020 ไชยปราการ กรรณิการ์   คำจันทร์ ครู อนุมัติ
39 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131020 ไชยปราการ ธัญลักษณ์  วงเครา ครู อนุมัติ
40 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131009 สันป่าตองวิทยาคม วราพงษ์  ชาราษฎร์ ครู อนุมัติ
41 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131009 สันป่าตองวิทยาคม นายนรกานต์  นรเศรษฐกานต์ ครู อนุมัติ
42 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131010 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ นางนรารัตน์  โภคาเทพ คศ. อนุมัติ
43 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131013 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โสภณ  กิติกุศล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
44 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131013 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นายชัชวาลย์  ไชยวุฒิ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
45 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131018 สารภีพิทยาคม ธีระศักดิ์  โพธินาม ครู ชำนาญการ อนุมัติ
46 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131021 บ้านกาดวิทยาคม นางสาวรัตติกาล  จันตาดี ครูชำนาญการ อนุมัติ
47 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131021 บ้านกาดวิทยาคม นายประยูร  แก้วมูล ครู ชำนาญการ อนุมัติ
48 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131023 สองแคววิทยาคม นางผ่องพรรณ   ชัยสาร ครูชำนาญการ อนุมัติ
49 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131023 สองแคววิทยาคม ธัญวรินทร์  ธีรนันทิวัชร์ ครู คศ.1 อนุมัติ
50 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131023 สองแคววิทยาคม อรพรรณ  ทิพนี ครู อนุมัติ
51 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131024 สันติสุข นายณรงค์ชัย  สุดวง ครู อนุมัติ
52 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130991 จอมทอง วิรัตน์  ตาละปิน ครูคศ.2 อนุมัติ
53 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130991 จอมทอง นายยศรินทร์   รัตนสมาหาร ครู อนุมัติ
54 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130991 จอมทอง พรทิวา  นันตาบุญ ครู คศ.1 อนุมัติ
55 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130992 แม่แจ่ม ณัชนนท์  แสนศรี ครู อนุมัติ
56 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130992 แม่แจ่ม นางสาววัชราภรณ์  หมื่นแสน ครู อนุมัติ
57 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130992 แม่แจ่ม ตวงทอง  ไชยลาม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
58 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 130992 แม่แจ่ม ปิยะ  ชำนาญปรุ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
59 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131014 ฮอดพิทยาคม อนุวัฒน์  กอบธรรม ครู คศ.1 อนุมัติ
60 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131014 ฮอดพิทยาคม นารีรัตน์  กูลเม็ง ครู อนุมัติ
61 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131014 ฮอดพิทยาคม ประกาศิต  กันทะนันท์ ครู อนุมัติ
62 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131015 ดอยเต่าวิทยาคม ศิวพร  วงค์กันยา ครูชำนาญการ อนุมัติ
63 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131016 อมก๋อยวิทยาคม จรรยา  แดงมูล ครู อนุมัติ
64 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131016 อมก๋อยวิทยาคม นายวีระพงค์  กล้าแข็ง ครูชำนาญการ อนุมัติ
65 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131017 แม่ตื่นวิทยาคม นางสาวมาลิณี  นวลแบน ครู อนุมัติ
66 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131017 แม่ตื่นวิทยาคม นายณัฐพร  ศรีโน ครู คศ.1 อนุมัติ
67 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 131065 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ นายศรัณยู  อินทรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
68 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420347 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จันทนา  สุปิณะ ครู อนุมัติ
69 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420349 ขุนยวมวิทยา นายผดุงศักดิ์  เงินใส ครูชำนาญการ อนุมัติ
70 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420349 ขุนยวมวิทยา ดุษฎี  กันธิยะ ครู อนุมัติ
71 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420350 ปายวิทยาคาร วรินทร์ลดา  ณพัฒน์สุขิตกุล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
72 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420350 ปายวิทยาคาร ถนอมศักดิ์  กิตติเลิศภักดีกุล ครู อนุมัติ
73 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420357 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อนงค์พร  นึกเร็ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
74 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420357 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ลิขิตศิลป์  คำมาลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
75 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420353 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) กมลรัตน์  อุปการ ครู อนุมัติ
76 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420355 สบเมยวิทยาคม นายชลธาร  สมาธิ ครู อนุมัติ
77 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420355 สบเมยวิทยาคม นางสาวศญานันทน์  ศรีโกศลสิริเลิศ ครู อนุมัติ
78 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420356 เฉลิมรัชวิทยาคม วรัญญา  ชาญกล้า ครูผู้ช่วย อนุมัติ
79 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420356 เฉลิมรัชวิทยาคม ภัทราวดี  กาละสุข ครู อนุมัติ
80 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 420358 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สมชาติ  มิ่งศรีสุข ่ครู อนุมัติ