รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510296 บ้านแป้นพิทยาคม ยาใจ  ทาแป้น ครู อนุมัติ
2 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510293 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ชนกกร  ตาเจริญเมือง ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
3 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510293 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นางผกาพรรณ  อินปั๋นแก้ว ครู อนุมัติ
4 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510297 แม่ทาวิทยาคม นายศักดิ์นรินทร์  รักอ่อน ครู อนุมัติ
5 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510297 แม่ทาวิทยาคม pramoon  phukrongthaw ครู อนุมัติ
6 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510305 ป่าซาง นางนุชรินทร์  พรมรักษา ครู อนุมัติ
7 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510305 ป่าซาง jarat  tanunchai ครู อนุมัติ
8 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510309 ป่าตาลบ้านธิพิทยา paritporn  uppanan ครู อนุมัติ
9 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510309 ป่าตาลบ้านธิพิทยา บัญญัติ  ปัญญาคำ ครู อนุมัติ
10 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510294 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน นิตยา  สิงหคำ ครู อนุมัติ
11 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510294 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน นายวีรวัฒน์  คำมะยอม ครู อนุมัติ
12 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510298 ทาขุมเงินวิทยาคาร pinyo  suwan ครู อนุมัติ
13 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510298 ทาขุมเงินวิทยาคาร แจ่มจรัส  คำวงษา ครู อนุมัติ
14 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510295 อุโมงค์วิทยาคม นัฏฐิยา  เมืองอินทร์ ครู อนุมัติ
15 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510295 อุโมงค์วิทยาคม นางลาวัลย์  อินทรา ครู คศ.3 อนุมัติ
16 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510307 น้ำดิบวิทยาคม อัมพิกา  ติ๊บกวาง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
17 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510307 น้ำดิบวิทยาคม นางสาวสายสุนีย์  แสงเขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
18 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510306 วชิรป่าซาง นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง ครู อนุมัติ
19 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510299 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ณัฐชยาพร  ศรีอรรถิกานันท์ หัวหน้างานพัสดุ อนุมัติ
20 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510299 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำไพ  สิทธิกาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
21 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510300 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา กนกนุช  พัชรประพันธุ์ ครู อนุมัติ
22 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510300 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา สุรีย์ฉาย  ไชยมาลา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
23 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510304 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม สุชาดา  พุทธเดชากุล ครู อนุมัติ
24 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510304 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม พิชญา  หล้าเป็ง ครู อนุมัติ
25 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510302 แม่ตืนวิทยา อุรุพงษ์  วิทยาพูน ครู อนุมัติ
26 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 510301 เวียงเจดีย์วิทยา กฤษณะ  สมุททารินทร์ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
27 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500517 กิ่วลมวิทยา อนิญญา  วงศ์ธรรม ครู อนุมัติ
28 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500519 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก นายสมบัติ  รัตนโชติกุล ครู อนุมัติ
29 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500520 เมืองมายวิทยา บดินทร์  แต้มดื่ม ครู อนุมัติ
30 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500520 เมืองมายวิทยา ธัญสิริ   กาสนุก ครู อนุมัติ
31 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500513 บุญวาทย์วิทยาลัย ธนภพ  กรุงวงศ์ เจ้าหน้าที่งานแผนงาน อนุมัติ
32 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500513 บุญวาทย์วิทยาลัย นายกิตติพล  อนุรักษ์์สุวรรณ ครูชำนาญพิเศษ อนุมัติ
33 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500522 แม่เมาะวิทยา นิภาพร  เขียวอ่อน ครู อนุมัติ
34 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500514 ลำปางกัลยาณี นายสุขพัฒน์  โสรัจจกิจ หัวหน้างานแผนงาน อนุมัติ
35 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500514 ลำปางกัลยาณี อัญญ์ชลีย์  สิทธิ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
36 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500523 สบจางวิทยา นายคึกฤทธิ์   นิวันติ ครู อนุมัติ
37 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500523 สบจางวิทยา วิราวรรณ  จันทร์กง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
38 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500516 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ทิพย์วรรณ  กาอินต๊ะ ครู อนุมัติ
39 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500516 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร นายธีรยุทธ  กสิรักษ์ ครู อนุมัติ
40 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500518 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา นายนภดล  เตปินสาย คศ.3 อนุมัติ
41 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500528 ประชาราชวิทยา นายวีระยุทธ  มณีวรรณ์ ครู อนุมัติ
42 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500527 ประชารัฐธรรมคุณ นายมนตรี  รุ่งฉัตร ครู อนุมัติ
43 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500527 ประชารัฐธรรมคุณ ชรินรัตน์  สิขิวัฒน์ ครู อนุมัติ
44 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500538 ห้างฉัตรวิทยา รุ่งรัชนี   วิมาละ ครู อนุมัติ
45 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500539 แม่สันวิทยา นายมธุรพจน์  วัฒนะนุกูล ครู อนุมัติ
46 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500539 แม่สันวิทยา นายภาคย์  กันคำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
47 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500540 เวียงตาลพิทยาคม สมหมาย  กันธิดา ครู อนุมัติ
48 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500534 แม่ทะวิทยา วรัญญา  แว่นแก้ว พนักงานราชการ อนุมัติ
49 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500537 สบปราบพิทยาคม กิตติยา  แก้วสิงห์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
50 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500537 สบปราบพิทยาคม นางรัชนี  เอี่ยมสุข ครู ชำนาญการ อนุมัติ
51 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500524 เกาะคาวิทยาคม อุทัย  วรรณโวหาร ครู อนุมัติ
52 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500526 เสริมงามวิทยาคม ชัยมงคล  หินใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
53 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500533 แม่พริกวิทยา อำไพ  รังน้อย ครู อนุมัติ
54 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500535 แม่ทะประชาสามัคคี นายศุภศักดิิ์  พรภัทรนันท์ ครู อนุมัติ
55 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500525 ไหล่หินวิทยา Duangdao  chaiwan ครู อนุมัติ
56 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500525 ไหล่หินวิทยา สุธินี  จินะการ ครู อนุมัติ
57 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500532 เวียงมอกวิทยา อนุสรณ์  สุขยืน ครู อนุมัติ
58 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500532 เวียงมอกวิทยา อนุสรณ์  สุขยืน ครู อนุมัติ
59 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500532 เวียงมอกวิทยา อังคณา  วงศ์เขียว ครู คศ.1 อนุมัติ
60 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500536 แม่ทะพัฒนศึกษา นายครองธรรม  ศรีสองเมือง ครู(อัตราจ้าง) อนุมัติ
61 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500531 เถินวิทยา แสงเดือน   ท่าดี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
62 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500541 เมืองปานวิทยา สุรัตน์  ฟูเต็มวงค์ ครู อนุมัติ
63 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500530 วังเหนือวิทยา นางเกษณี  เครือกลางรงค์ ครู อนุมัติ
64 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500542 ทุ่งกว๋าววิทยาคม ปรัชญา  จันทร์แก้ว ครู อนุมัติ
65 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500542 ทุ่งกว๋าววิทยาคม นายปรัชญา  จันทร์แก้ว ครู อนุมัติ
66 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500543 เมืองปานพัฒนวิทย์ ว่าที่ร้อยตรีคม  ทองประสม ครู อนุมัติ
67 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500544 ทุ่งอุดมวิทยา นางอภิญญา  ทะแกล้วพันธุ์ ครู อนุมัติ
68 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500544 ทุ่งอุดมวิทยา ภาวดี  หมดดี ธุรการ อนุมัติ
69 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500544 ทุ่งอุดมวิทยา ธิปไตย  รุ่งเลิศ ครูชำนาญการ อนุมัติ
70 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500529 แจ้ห่มวิทยา นางสายพิน  วิจิตรจรัสแสง หัวหน้างานพัสดุ อนุมัติ
71 101735 สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน) 500529 แจ้ห่มวิทยา นายบรรจง  เตชะสืบ ครู อนุมัติ