รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320291 พะเยาพิทยาคม winai  Taraka หัวหน้างานพัสดุ อนุมัติ
2 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320292 ฟากกว๊านวิทยาคม นางสาวพรเพ็ญ  อินต๊ะ ครู อนุมัติ
3 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320293 พะเยาประสาธน์วิทย์ รุจิรา  เครือพันธ์ ครู อนุมัติ
4 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320293 พะเยาประสาธน์วิทย์ ลักษ์พงษ์  ปิงเมือง ครู อนุมัติ
5 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320300 ดอกคำใต้วิทยาคม จักรพงษ์  ใจการ ครู คศ2 อนุมัติ
6 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320300 ดอกคำใต้วิทยาคม นายวิชวุฒิ  จีนาใหม่ หัวหน้างานพัสดุ อนุมัติ
7 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320301 ถ้ำปินวิทยาคม จิระเดช  ซองคำ ครู คศ.1 อนุมัติ
8 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320301 ถ้ำปินวิทยาคม กีรฏิ  อักษรศิริ ครูธุรการ อนุมัติ
9 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320302 งำเมืองวิทยาคม ดรุณี  อินต๊ะสาร ครู คศ1 อนุมัติ
10 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320302 งำเมืองวิทยาคม ฉัตรปวีณ์   แสนสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
11 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320306 แม่ใจวิทยาคม นายบรรจบ  พรหมเผ่า ครู อนุมัติ
12 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320308 ดงเจนวิทยาคม ณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล ครู อนุมัติ
13 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320308 ดงเจนวิทยาคม นายนิวัติ  เชียงแรง ครู อนุมัติ
14 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320309 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นายเฉลิมพล  ใจยะเลิศ ครู.คศ.2 อนุมัติ
15 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320309 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นายทรงกิจ   บุญยืน ครู คศ.1 อนุมัติ
16 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320309 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สงกรานต์   แก้วสา ครูชำนาญการ อนุมัติ
17 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320294 จุนวิทยาคม ดุษฎี  ฟูคำ ครู อนุมัติ
18 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320294 จุนวิทยาคม ชินโชติ  บุญสิงมา ครู อนุมัติ
19 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320295 พญาลอวิทยาคม นายทินกรรตุ์  เขยสุข ครู อนุมัติ
20 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320295 พญาลอวิทยาคม ญาติกา  มังคลปรวงศ์ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
21 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320297 เชียงคำวิทยาคม ครองทรัพย์  วงศ์ใหญ่ ครูชำนาญการ อนุมัติ
22 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320297 เชียงคำวิทยาคม สุรเชษฐ์  สร้อยสวิง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
23 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320298 ฝายกวางวิทยาคม ปนิดา  หอมนาน ครู อนุมัติ
24 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320299 เชียงม่วนวิทยาคม นายฉัตรชัย  กองแก้ว จนท.ธุรการ อนุมัติ
25 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320303 ปงรัชดาภิเษก วัฒนานันท์  เดชยา ครู อนุมัติ
26 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320304 ปงพัฒนาวิทยาคม สายใจ  สมจิต ครู อนุมัติ
27 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320304 ปงพัฒนาวิทยาคม ภัทรจิต  ดิลกเดชาพล ครู อนุมัติ
28 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320305 ขุนควรวิทยาคม กิตติศักดิ์  น้อยคำ ครู อนุมัติ
29 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320305 ขุนควรวิทยาคม ปานไพลิน  กันทะเนตร ครู อนุมัติ
30 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320307 ภูซางวิทยาคม สว่างจิตร์  ตรีพร ครู อนุมัติ
31 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320307 ภูซางวิทยาคม หาญ  นันกาวงศ์ ครู อนุมัติ
32 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120694 สามัคคีวิทยาคม นางวิไลลักษณ์  ประเทศรัตน์ ครู อนุมัติ
33 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120695 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายอัษฎากร  แสงโปร่ง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
34 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120695 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เสกสรรค์  อาษายศ ครูชำนาญการ อนุมัติ
35 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120696 เม็งรายมหาราชวิทยาคม นายจิรวัฒน์  ควรคิด เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
36 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120697 ห้วยสักวิทยาคม มัลลิกา  สิทธิบุญมา ครู อนุมัติ
37 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120697 ห้วยสักวิทยาคม อรพรรณ  ปัญญาทิพย์ ครู อนุมัติ
38 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120698 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย นายเลอศักดิ์  สุวรรณ ครู อนุมัติ
39 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120699 ดอนชัยวิทยาคม ธมนต์  บุญเรือง ครู อนุมัติ
40 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120699 ดอนชัยวิทยาคม จรรยา  มณีคำ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
41 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120699 ดอนชัยวิทยาคม นายบุญลือ  ดอนชัย ครู อนุมัติ
42 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120700 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ก่อเกียรติ  ศิจิตต์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ
43 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120700 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ฐานิตา  เชื้อศิริถาวร เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
44 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120700 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ประเสริฐ  ตันหนิม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
45 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120701 สามัคคีวิทยาคม 2 เฉลิมเกียรติ  ไชยอุประ หน้าหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
46 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120701 สามัคคีวิทยาคม 2 ธีระ  อะทะวงษา ครู อนุมัติ
47 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120704 ดอนศิลาผางามวิทยาคม นิตยา  ระวิงทอง ครู อนุมัติ
48 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120703 เวียงชัยวิทยาคม หาญ  เสนนะ ครู อนุมัติ
49 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120735 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นายเบญ  เครือสาร ครู อนุมัติ
50 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120735 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัลลภ  คำวัง ครู อนุมัติ
51 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120710 พานพิทยาคม กัญญารัตน์  รักแม่ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
52 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120710 พานพิทยาคม โรงเรียนพานพิทยาคม  นางสาวธัญญชล ทองสา ครู อนุมัติ
53 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120711 พานพิเศษพิทยา วรรณา  ลุนเดิม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
54 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120711 พานพิเศษพิทยา นายพงศธร  ธาดาจันทน์ ครู อนุมัติ
55 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120712 นครวิทยาคม กำธร  ตันมาละ ครู อนุมัติ
56 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120712 นครวิทยาคม ชัยสิทธิ์  จันตาโลก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
57 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120713 แม่อ้อวิทยาคม โยธกา  ขันทะฤทธิ์ ครู อนุมัติ
58 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120713 แม่อ้อวิทยาคม เกียรติศักดิ์  จันทร์ตา ครูชำนาญการ อนุมัติ
59 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120714 ดอยงามวิทยาคม โสภณ  สุตานันท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
60 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120714 ดอยงามวิทยาคม นายภานุวัตร  ช่วยแก้ไข ครู อนุมัติ
61 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120715 ป่าแดดวิทยาคม ประภาภร  กองตาพันธุ์ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
62 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120715 ป่าแดดวิทยาคม นายสมควร  จารุธนภัทร์ ครู อนุมัติ
63 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120723 แม่สรวยวิทยาคม จิราวรรณ  ร่วมชัยภูมิ ครูชำนาญการ อนุมัติ
64 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120723 แม่สรวยวิทยาคม อนุภาพ  มงคล ครู อนุมัติ
65 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120724 วาวีวิทยาคม มะลิวัลย์  เขื่อนปัญญา ครู อนุมัติ
66 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120724 วาวีวิทยาคม นางสาววัฒนา  สุจาดึก ครู อนุมัติ
67 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120724 วาวีวิทยาคม นางสาววรรณภา   ทะอินทร์ ครู อนุมัติ
68 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120726 เวียงป่าเป้าวิทยาคม กรภัทร์  สมบัติโพธิกุล ครู อนุมัติ
69 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120726 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สุรเชษฐ์  กุลชัย พนักงานราชการ อนุมัติ
70 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120725 แม่เจดีย์วิทยาคม นายสุริยัน  จันดา ครู อนุมัติ
71 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120734 แม่ลาววิทยาคม ปฏิพล  ดำรงศุภปัญญา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
72 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120734 แม่ลาววิทยาคม กลอยใจ  สุทธิทรัพย์ ครู อนุมัติ
73 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120734 แม่ลาววิทยาคม นางปุณยดา  ใจอุ่น ครู อนุมัติ
74 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120717 จันจว้าวิทยาคม มาโนะ  แก้วเกิด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
75 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120717 จันจว้าวิทยาคม รัตนา  ดวงใจ ครู อนุมัติ
76 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120716 แม่จันวิทยาคม กฤศ  วงค์เรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
77 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120716 แม่จันวิทยาคม kornkanok  oonban ครู อนุมัติ
78 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120716 แม่จันวิทยาคม ปรารถนา  คำยวง ครู อนุมัติ
79 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120719 เชียงแสนวิทยาคม นายจักรินทร์์  ชาวดร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
80 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120719 เชียงแสนวิทยาคม เกรียงไกร  อภิธนัง ครู อนุมัติ
81 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120719 เชียงแสนวิทยาคม มยุรัตน์  ตาใจ ครู อนุมัติ
82 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120719 เชียงแสนวิทยาคม เกรียงไกร  อภิธนัง ครู อนุมัติ
83 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120720 บ้านแซววิทยาคม อำภา  จิตแหลม ครู อนุมัติ
84 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120721 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ลดาวัลย์  คำปวน ครู อนุมัติ
85 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120721 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำพล  บุญศรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
86 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120722 วัดถ้ำปลาวิทยาคม สุรางรัตน์  ศรีกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
87 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120722 วัดถ้ำปลาวิทยาคม ภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี ครู อนุมัติ
88 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120733 สันติคีรีวิทยาคม ชาลี  มะโนวรรณ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
89 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120733 สันติคีรีวิทยาคม นิรุด  ไชยเกษม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
90 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120736 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก อรวรรณ  ส่งศรี ครู คศ.2 อนุมัติ
91 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120736 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วรวัติ  กิติวงค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
92 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120736 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก พงศ์สุชน  พิพัฒธนปาณคุณ พนักงานราชการ อนุมัติ
93 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120705 เชียงของวิทยาคม สมชาติ  บุญเลิศอนันต์ ครู อนุมัติ
94 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120705 เชียงของวิทยาคม นายเรืองโรจน์  กลิ่นหอม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
95 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120706 บุญเรืองวิทยาคม ญาณวัฒน์  สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
96 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120707 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พิบูลย์  แสงทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
97 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120708 เทิงวิทยาคม ศุภรักษ์  พิมพา เจ้าหน้าที่สารสนเทศ อนุมัติ
98 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120708 เทิงวิทยาคม เนตรนภา  แก้วประภา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
99 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120709 ปล้องวิทยาคม นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์ ครู อนุมัติ
100 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120709 ปล้องวิทยาคม ยุเรศ  พรหมมินทร์ ครู อนุมัติ
101 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120727 พญาเม็งราย อัจฉรา  สมมติ คูร อนุมัติ
102 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120727 พญาเม็งราย นางสาวสังวาล  วะลัยสุข ครู ชำนาญการ อนุมัติ
103 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120727 พญาเม็งราย รังษิมันตุ์  คันธธีรพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
104 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120729 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม จิตรภณ  ชมภู่ ครูชำนาญการ อนุมัติ
105 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120729 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ไพวุฒิ  ขุนซาง ครู อนุมัติ
106 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120729 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม เฉลิม   เงินสม ครู อนุมัติ
107 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120728 ไม้ยาวิทยาคม นางณิศวรา  จุลฤทธิ์ ครู อนุมัติ
108 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120730 เวียงแก่นวิทยาคม อารีย์  หมั่นพัฒนาการ ครู อนุมัติ
109 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120731 ขุนตาลวิทยาคม พัฒนา  หมื่นศรีภูมิ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
110 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120732 ยางฮอมวิทยาคม นางสาวโยธกา  สุธรรมมา ครู อนุมัติ
111 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120732 ยางฮอมวิทยาคม พัชราภรณ์  อูปแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
112 101736 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120732 ยางฮอมวิทยาคม พิชฌา  หอมนาน ครูชำนาญการ อนุมัติ