รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320291 : พะเยาพิทยาคม วินัย  ตาระกา หัวหน้างานพัสดุ
2 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320292 : ฟากกว๊านวิทยาคม นางสาวพรเพ็ญ  อินต๊ะ ครู
3 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320293 : พะเยาประสาธน์วิทย์ รุจิรา  เครือพันธ์ ครู
4 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320293 : พะเยาประสาธน์วิทย์ ลักษ์พงษ์  ปิงเมือง ครู
5 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320300 : ดอกคำใต้วิทยาคม จักรพงษ์  ใจการ ครู คศ2
6 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320300 : ดอกคำใต้วิทยาคม นายวิชวุฒิ  จีนาใหม่ หัวหน้างานพัสดุ
7 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320301 : ถ้ำปินวิทยาคม จิระเดช  ซองคำ ครู คศ.1
8 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320301 : ถ้ำปินวิทยาคม กีรฏิ  อักษรศิริ ครูธุรการ
9 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320302 : งำเมืองวิทยาคม ดรุณี  อินต๊ะสาร ครู คศ1
10 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320302 : งำเมืองวิทยาคม ฉัตรปวีณ์   แสนสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
11 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320302 : งำเมืองวิทยาคม นายอนุรักษ์  กระทง ครู
12 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320306 : แม่ใจวิทยาคม นายบรรจบ  พรหมเผ่า ครู
13 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320308 : ดงเจนวิทยาคม ณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล ครู
14 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320308 : ดงเจนวิทยาคม นายนิวัติ  เชียงแรง ครู
15 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320308 : ดงเจนวิทยาคม นายบรรจง   คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320309 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สงกรานต์   แก้วสา ครูชำนาญการ
17 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320309 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นายเฉลิมพล  ใจยะเลิศ ครู.คศ.2
18 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320309 : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นายทรงกิจ   บุญยืน ครู คศ.1
19 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320294 : จุนวิทยาคม ดุษฎี  ฟูคำ ครู
20 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320294 : จุนวิทยาคม ชินโชติ  บุญสิงมา ครู
21 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320295 : พญาลอวิทยาคม นายทินกรรตุ์  เขยสุข ครู
22 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320295 : พญาลอวิทยาคม ชาญยุทธ  พิริยะสิทธิการ ครู
23 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320295 : พญาลอวิทยาคม ญาติกา  มังคลปรวงศ์ ครู ค.ศ.1
24 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320297 : เชียงคำวิทยาคม วรเชษฐ์   เด็ดขาด เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา
25 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320297 : เชียงคำวิทยาคม ประสิทธิ์  บุญประเสริฐ ครู
26 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320297 : เชียงคำวิทยาคม สุรเชษฐ์  สร้อยสวิง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
27 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320298 : ฝายกวางวิทยาคม นายรังสิต  สิงห์มหาไชย ครูชำนาญการ
28 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320298 : ฝายกวางวิทยาคม ปนิดา  หอมนาน ครู
29 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320299 : เชียงม่วนวิทยาคม นายฉัตรชัย  กองแก้ว จนท.ธุรการ
30 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320303 : ปงรัชดาภิเษก วัฒนานันท์  เดชยา ครู
31 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320304 : ปงพัฒนาวิทยาคม สายใจ  สมจิต ครู
32 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320304 : ปงพัฒนาวิทยาคม ภัทรจิต  ดิลกเดชาพล ครู
33 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320305 : ขุนควรวิทยาคม กิตติศักดิ์  น้อยคำ ครู
34 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320305 : ขุนควรวิทยาคม ปานไพลิน  กันทะเนตร ครู
35 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320307 : ภูซางวิทยาคม สว่างจิตร์  ตรีพร ครู
36 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 320307 : ภูซางวิทยาคม หาญ  นันกาวงศ์ ครู
37 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120694 : สามัคคีวิทยาคม นางวิไลลักษณ์  ประเทศรัตน์ ครู
38 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120695 : ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นายอัษฎากร  แสงโปร่ง ครูชำนาญการพิเศษ
39 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120695 : ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เสกสรรค์  อาษายศ ครูชำนาญการ
40 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120696 : เม็งรายมหาราชวิทยาคม นายจิรวัฒน์  ควรคิด เจ้าหน้าที่พัสดุ
41 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120697 : ห้วยสักวิทยาคม มัลลิกา  สิทธิบุญมา ครู
42 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120697 : ห้วยสักวิทยาคม อรพรรณ  ปัญญาทิพย์ ครู
43 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120698 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย นายวชิรวิชญ์  บุญมา ครู
44 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120698 : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย นายเลอศักดิ์  สุวรรณ ครู
45 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120699 : ดอนชัยวิทยาคม ธมนต์  บุญเรือง ครู
46 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120699 : ดอนชัยวิทยาคม จรรยา  มณีคำ เจ้าหน้าที่พัสดุ
47 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120699 : ดอนชัยวิทยาคม นายบุญลือ  ดอนชัย ครู
48 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120700 : จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ประเสริฐ  ตันหนิม เจ้าหน้าที่พัสดุ
49 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120700 : จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ฐานิตา  เชื้อศิริถาวร เจ้าหน้าที่พัสดุ
50 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120700 : จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ก่อเกียรติ  ศิจิตต์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
51 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120701 : สามัคคีวิทยาคม 2 เฉลิมเกียรติ  ไชยอุประ หน้าหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
52 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120701 : สามัคคีวิทยาคม 2 ธีระ  อะทะวงษา ครู
53 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120704 : ดอนศิลาผางามวิทยาคม นิตยา  ระวิงทอง ครู
54 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120703 : เวียงชัยวิทยาคม หาญ  เสนนะ ครู
55 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120735 : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นายเบญ  เครือสาร ครู
56 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120735 : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัลลภ  คำวัง ครู
57 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120735 : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เจต  เพชราเวช ครู
58 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120710 : พานพิทยาคม กัญญารัตน์  รักแม่ ครู ชำนาญการพิเศษ
59 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120710 : พานพิทยาคม โรงเรียนพานพิทยาคม  นางสาวธัญญชล ทองสา ครู
60 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120711 : พานพิเศษพิทยา วรรณา  ลุนเดิม ธุรการโรงเรียน
61 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120711 : พานพิเศษพิทยา นายพงศธร  ธาดาจันทน์ ครู
62 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120712 : นครวิทยาคม กำธร  ตันมาละ ครู
63 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120712 : นครวิทยาคม ชัยสิทธิ์  จันตาโลก ครูผู้ช่วย
64 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120713 : แม่อ้อวิทยาคม โยธกา  ขันทะฤทธิ์ ครู
65 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120713 : แม่อ้อวิทยาคม เกียรติศักดิ์  จันทร์ตา ครูชำนาญการ
66 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120714 : ดอยงามวิทยาคม โสภณ  สุตานันท์ ครูผู้ช่วย
67 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120714 : ดอยงามวิทยาคม นายภานุวัตร  ช่วยแก้ไข ครู
68 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120715 : ป่าแดดวิทยาคม ประภาภร  กองตาพันธุ์ รองผู้อำนวยการ
69 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120715 : ป่าแดดวิทยาคม นายสมควร  จารุธนภัทร์ ครู
70 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120723 : แม่สรวยวิทยาคม จิราวรรณ  ร่วมชัยภูมิ ครูชำนาญการ
71 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120723 : แม่สรวยวิทยาคม อนุภาพ  มงคล ครู
72 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120724 : วาวีวิทยาคม นางสาววัฒนา  สุจาดึก ครู
73 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120724 : วาวีวิทยาคม มะลิวัลย์  เขื่อนปัญญา ครู
74 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120724 : วาวีวิทยาคม นางสาววรรณภา   ทะอินทร์ ครู
75 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120724 : วาวีวิทยาคม กัญญารัตน์  แก้วนิลตา ครู
76 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120726 : เวียงป่าเป้าวิทยาคม สุรเชษฐ์  กุลชัย พนักงานราชการ
77 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120726 : เวียงป่าเป้าวิทยาคม กรภัทร์  สมบัติโพธิกุล ครู
78 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120725 : แม่เจดีย์วิทยาคม นายสุริยัน  จันดา ครู
79 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120734 : แม่ลาววิทยาคม วรพล  จ้าวประยูร ครู
80 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120734 : แม่ลาววิทยาคม กลอยใจ  สุทธิทรัพย์ ครู
81 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120734 : แม่ลาววิทยาคม นางปุณยดา  ใจอุ่น ครู
82 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120734 : แม่ลาววิทยาคม ปฏิพล  ดำรงศุภปัญญา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
83 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120717 : จันจว้าวิทยาคม มาโนะ  แก้วเกิด ครูผู้ช่วย
84 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120717 : จันจว้าวิทยาคม รัตนา  ดวงใจ ครู
85 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120716 : แม่จันวิทยาคม kornkanok  oonban ครู
86 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120716 : แม่จันวิทยาคม ปรารถนา  คำยวง ครู
87 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120716 : แม่จันวิทยาคม นายพงษ์สิทธิ์  นันทญา ครู
88 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120716 : แม่จันวิทยาคม กฤศ  วงค์เรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
89 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120719 : เชียงแสนวิทยาคม นายจักรินทร์์  ชาวดร ครูผู้ช่วย
90 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120719 : เชียงแสนวิทยาคม เกรียงไกร  อภิธนัง ครู
91 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120719 : เชียงแสนวิทยาคม มยุรัตน์  ตาใจ ครู
92 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120719 : เชียงแสนวิทยาคม เกรียงไกร  อภิธนัง ครู
93 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120720 : บ้านแซววิทยาคม ฐิติรัตน์  ถูกนึก ครู
94 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120721 : แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ลดาวัลย์  คำปวน ครู
95 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120721 : แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำพล  บุญศรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
96 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120722 : วัดถ้ำปลาวิทยาคม ภัทรานิชฐ์  ตาวงศ์ศรี ครู
97 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120722 : วัดถ้ำปลาวิทยาคม นายพิษณุ  ปิงสมปาน ครู
98 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120722 : วัดถ้ำปลาวิทยาคม สุรางรัตน์  ศรีกุล ครูผู้ช่วย
99 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120733 : สันติคีรีวิทยาคม คมกริช  บุญวงค์ ครู
100 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120733 : สันติคีรีวิทยาคม ชาลี  มะโนวรรณ์ พนักงานราชการ
101 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120736 : ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก อรวรรณ  ส่งศรี ครู คศ.2
102 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120736 : ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก วรวัติ  กิติวงค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
103 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120736 : ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก พงศ์สุชน  พิพัฒธนปาณคุณ พนักงานราชการ
104 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120705 : เชียงของวิทยาคม สมชาติ  บุญเลิศอนันต์ ครู
105 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120705 : เชียงของวิทยาคม นายเรืองโรจน์  กลิ่นหอม เจ้าหน้าที่พัสดุ
106 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120705 : เชียงของวิทยาคม ปฐม  สมศรี ครู
107 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120706 : บุญเรืองวิทยาคม ญาณวัฒน์  สมบูรณ์ ครู
108 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120707 : ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พิบูลย์  แสงทอง ครูผู้ช่วย
109 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120707 : ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วราพร  บุญมี ครู
110 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120708 : เทิงวิทยาคม ศุภรักษ์  พิมพา เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
111 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120708 : เทิงวิทยาคม เนตรนภา  แก้วประภา เจ้าหน้าที่พัสดุ
112 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120709 : ปล้องวิทยาคม ยุเรศ  พรหมมินทร์ ครู
113 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120709 : ปล้องวิทยาคม นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์ ครู
114 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120727 : พญาเม็งราย รังษิมันตุ์  คันธธีรพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
115 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120727 : พญาเม็งราย อัจฉรา  สมมติ คูร
116 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120727 : พญาเม็งราย นางสาวสังวาล  วะลัยสุข ครู ชำนาญการ
117 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120729 : แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ไพวุฒิ  ขุนซาง ครู
118 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120729 : แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม จิตรภณ  ชมภู่ ครูชำนาญการ
119 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120729 : แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม เฉลิม   เงินสม ครู
120 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120728 : ไม้ยาวิทยาคม นางณิศวรา  จุลฤทธิ์ ครู
121 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120730 : เวียงแก่นวิทยาคม อารีย์  หมั่นพัฒนาการ ครู
122 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120731 : ขุนตาลวิทยาคม พัฒนา  หมื่นศรีภูมิ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
123 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120732 : ยางฮอมวิทยาคม พิชฌา  หอมนาน ครูชำนาญการ
124 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120732 : ยางฮอมวิทยาคม นางสาวโยธกา  สุธรรมมา ครู
125 สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 120732 : ยางฮอมวิทยาคม พัชราภรณ์  อูปแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ