รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390301 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ นายสุเนตร  ทะก๋า ครู อนุมัติ
2 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390301 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ธันยาภรณ์  ศรีโพธิ์ ครู อนุมัติ
3 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390302 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ วาสนา  รัตนชมภู ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
4 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390302 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ นายสุวิทย์  จิตต์ประสาร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
5 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390303 เมืองแพร่ ชัยวัฒน์  เสนาป่า ครูชำนาญการ อนุมัติ
6 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390303 เมืองแพร่ นายนเรศ  มั่งมี ครู คศ ๑ อนุมัติ
7 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390304 ถิ่นโอภาสวิทยา นรินธร  เจริญกุศล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
8 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390305 ท่าข้ามวิทยาคม นายสุรินทร์  ตุ่มคำ ครู อนุมัติ
9 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390306 ห้วยม้าวิทยาคม นางอมรพรรณ  สุชนก ครูชำนาญการ อนุมัติ
10 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390306 ห้วยม้าวิทยาคม นางสุรางค์   ถิ่นสุข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
11 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390308 ร้องกวางอนุสรณ์ นางสิริพร  ปาคำ ครู อนุมัติ
12 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390308 ร้องกวางอนุสรณ์ สร้อยสุดา  คะจรรยา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
13 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390308 ร้องกวางอนุสรณ์ สุภาพ  กรุณา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
14 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390314 สองพิทยาคม วรางคณา  รัตนะ พนักงานราชการ อนุมัติ
15 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390315 เวียงเทพวิทยา สุรีรัตน์  มีสอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
16 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390318 ม่วงไข่พิทยาคม คัทลียา  เสาร์แดน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
17 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390310 ลองวิทยา วิไลวรรณ  ใจฟอง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
18 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390310 ลองวิทยา นางดรุณวรรณ  แก้วมี ครู อนุมัติ
19 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390311 สูงเม่นชนูปถัมภ์ ตุลภาค  วุฒิเจริญ ธุรการ อนุมัติ
20 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390311 สูงเม่นชนูปถัมภ์ นางสาวยุวเรศ   กาศเจริญ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
21 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390312 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สมคิด  ร่มโพธิ์ ครู อนุมัติ
22 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390313 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ นางสุชาดา  เรือนคำ ครู อนุมัติ
23 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390316 วังชิ้นวิทยา นายสมบูรณ์  ตนาวรรณ ครู อนุมัติ
24 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390317 สรอยเสรีวิทยา สมฤทัย  ธนะสาร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
25 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 390317 สรอยเสรีวิทยา ปรานี  วันมูล ครู อนุมัติ
26 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250426 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ประเสริฐ  เครือเสน ครู อนุมัติ
27 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250426 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร นายจรัญ  อุดอ้าย ครู อนุมัติ
28 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250427 สตรีศรีน่าน นายโชดก  สีต๊ะสาร ครูชำนาญการ อนุมัติ
29 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250428 บ่อสวกวิทยาคาร วรพล  ปุญญมัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
30 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250429 น่านประชาอุทิศ ลัดดาวัลย์  นันคำ ครู อนุมัติ
31 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250430 แม่จริม นายรังสรรค์  ไกรสีกาจ ครู อนุมัติ
32 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250431 บ้านหลวง สวิง  ใจพันธ์ ครู อนุมัติ
33 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250432 นาน้อย วรรณิศา  จินนะ ครู อนุมัติ
34 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250432 นาน้อย ณัฏฐ์ชยา  ธรรมชัย รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
35 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250432 นาน้อย มงคล  แดงฟู ครู อนุมัติ
36 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250441 สา นายทรงบัญชา  บัวจันทร์ ครู อนุมัติ
37 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250443 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก พิชญาพรรณ  พากเพียร ครู อนุมัติ
38 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250443 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ศิริลักษณ์  อิทธิประเวศน์ ครู อนุมัติ
39 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250444 ยาบหัวนาวิทยา นงเยาว์   ผัสโน เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
40 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250444 ยาบหัวนาวิทยา นางสาวนงคราญ  จันทราษี หัวหน้าเจ้าหน้าที่วัสดุ อนุมัติ
41 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250449 นาหมื่นพิทยาคม กสานติ์  วรรณภพ ครู อนุมัติ
42 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250450 เมืองลีประชาสามัคคี วิญญู  ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
43 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250451 สันติสุขพิทยาคม สุนันทา  ทิศหน่อ ครู อนุมัติ
44 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250454 น่านนคร ศุจินันท์  เชื้อพันธ์งาม ครู อนุมัติ
45 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250454 น่านนคร นางกาญจนา  ปวนสุรินทร์ ครู อนุมัติ
46 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250455 ศรีนครน่าน สมาน   ปิ่นนาค ครู อนุมัติ
47 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250462 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสาวนัจพร  อินต๊ะรักษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
48 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250462 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จารุพรรร  ปันลุน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
49 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250462 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ พริม  เทพทิพย์ ครู อนุมัติ
50 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250462 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ นางสาวศุจินันท์  จริยา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
51 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250433 ปัว อรณี  ผาแก้ว ครู อนุมัติ
52 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250433 ปัว เชิด  ปันแปง หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
53 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250434 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สุพจน์   สทธิแสน ครู อนุมัติ
54 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250434 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จักรา  ปัญญาวรรณรักษ์ ครู อนุมัติ
55 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250435 เมืองแงง ปรีชา  กะรัตน์ ครู อนุมัติ
56 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250435 เมืองแงง กฤติยา  มณีกาศ ครู อนุมัติ
57 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250436 มัธยมป่ากลาง ศรีจิตรา  สมมุติ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
58 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250437 ท่าวังผาพิทยาคม จินตนา   อำขำ ครู อนุมัติ
59 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250438 สารธรรมวิทยาคาร โรงเรียนสารธรรม  จังหวัดน่าน โรงเรียน อนุมัติ
60 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250438 สารธรรมวิทยาคาร นายบุรินทร์  ชมศักดิ์ ครู อนุมัติ
61 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250439 หนองบัวพิทยาคม นางแสงเทียน  อินต๊ะแสน ครูชำนาญการ อนุมัติ
62 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250440 เมืองยมวิทยาคาร นายเจริญเกียรติ  ใบยา ครู อนุมัติ
63 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250446 ทุ่งช้าง นายคมสัน  ชัยรักษา รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
64 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250447 เชียงกลาง อำนาจ  จิตอารี ครู อนุมัติ
65 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250448 พระธาตุพิทยาคม นางสุภาพร  จิตตรง ครู อนุมัติ
66 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250452 บ่อเกลือ น.ส.วรางคณา  สุวรรณ์ ครู อนุมัติ
67 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250453 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นายประดิษฐ์  หาญยุทธ หัวหน้างานบริหารทั่วไป อนุมัติ
68 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 250457 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายสมโภชน์  หอมดอก ครู คศ.1 อนุมัติ