รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160237 : ตากพิทยาคม สุรศักดิ์  เกิดพันธุ์ ครู
2 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160238 : ผดุงปัญญา มณฑิรา  บุษยะบุตร ครู
3 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160239 : วังหินกิตติวิทยาคม สมศักดิ์  ศรีบุญเรือง ครู
4 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160239 : วังหินกิตติวิทยาคม สมหญิง  บุษดี ครู
5 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160240 : ถนอมราษฏร์บำรุง จันทิมา  ชอบธรรม ครูผู้ช่วย
6 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160240 : ถนอมราษฏร์บำรุง เสาวลักษณ์  ไม้แก่นสาร ครู
7 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160241 : วังประจบวิทยาคม นางอรวรรณ  อยู่อินทร์ ครูชำนาญการ
8 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160244 : บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) ปิยะนุช  เพชรมะโนรา ครูชำนาญการ
9 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160244 : บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) สุปราณี  ตองใจ ครู
10 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160244 : บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) พิทยา  สุขแจ่ม ครู
11 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160244 : บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) ดุจคณิศร  คงเมือง ครู
12 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160245 : ทุ่งฟ้าวิทยาคม นพพร   สุรจันทร์กุล ครู
13 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160245 : ทุ่งฟ้าวิทยาคม ลำภู  จันทร์พรม ครู
14 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160245 : ทุ่งฟ้าวิทยาคม สะอาด  หลอมทอง ครู
15 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160246 : สามเงาวิทยาคม นายไพฑูรย์  จันทร์ศิลานุรักษ์ ครูชำนาญการ
16 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160246 : สามเงาวิทยาคม พิทักษ์  คำแปง ครูผู้ช่วย
17 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160246 : สามเงาวิทยาคม นายจำเนียร  เนียมจันทร์ ครู
18 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160247 : ยกกระบัตรวิทยาคม นางสาวอรุณี   แสงหิรัญ ครู
19 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160247 : ยกกระบัตรวิทยาคม นายณัฐวุฒิ  หลอมทอง ครู
20 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160257 : นาโบสถ์พิทยาคม นางศรัญยพร   ยันตะกนก ครู
21 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160257 : นาโบสถ์พิทยาคม เมทินี  ใจซื่อ ครูผู้ช่วย
22 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160258 : วังเจ้าวิทยาคม สุภาสินี  สอนแก้ว ครู ชำนาญการ
23 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160258 : วังเจ้าวิทยาคม สราวุธ  ชูหน้า ครู
24 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160258 : วังเจ้าวิทยาคม ศุภฤกษ์   วงค์ลำดวน ครู
25 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160248 : แม่ระมาดวิทยาคม นายทนงศักดิ์  จันสมุทร ครู
26 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160248 : แม่ระมาดวิทยาคม ว่าที่ร.ต.วัฒนา  มาตรา ครูผู้ช่วย
27 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160249 : แม่จะเราวิทยาคม นายทัสกร  บูลย์ประมุข ครู
28 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160250 : ท่าสองยางวิทยาคม อธิษฐ์  บุญเจริญ ครู
29 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160251 : สรรพวิทยาคม สุชาติ  เขียวน้อย เจ้าหน้าที่พัสดุ
30 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160252 : แม่ปะวิทยาคม นงนุช  สิทธิปัญญา หัวหน้าพัสดุ
31 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160253 : ด่านแม่ละเมาวิทยาคม ทวี  เอกวิลัย ครู
32 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160253 : ด่านแม่ละเมาวิทยาคม ภูริชญา  ไชยวรรณ์ ครู
33 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160253 : ด่านแม่ละเมาวิทยาคม ชัยวัฒน์  หนูด้วง ครู คศ.3
34 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160254 : แม่กุวิทยาคม นางสิริพันธฺุ์  วุฒินนทนันท์ชัย ครู
35 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160254 : แม่กุวิทยาคม อุทัยวรรณ  สิงห์ทอง ครู
36 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160255 : พบพระวิทยาคม นายเฉลิม  ระบอบ ครู
37 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160255 : พบพระวิทยาคม สุรพงษ์  โนนน้อย ครู คศ.1
38 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160255 : พบพระวิทยาคม จิตราภรณ์  อินทิพย์ ครู คศ.1
39 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160255 : พบพระวิทยาคม วิศัลย์ศยา   พิศนอก ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)
40 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160256 : อุ้มผางวิทยาคม จักรกริช  แต่งสุวรรณ ครูผู้ช่วย
41 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160256 : อุ้มผางวิทยาคม นายชนาวุธ  จีนตู่ ครูผู้ข่วย
42 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160256 : อุ้มผางวิทยาคม นายภัทรชัย  สุขุมวัฒนะ ครู
43 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160256 : อุ้มผางวิทยาคม ธวัช   ยะสุคำ ครู
44 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620359 : สุโขทัยวิทยาคม สุภาพร  นิรันดร์รัตนกิจ ครู
45 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620359 : สุโขทัยวิทยาคม วันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์ ครู
46 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620364 : บ้านด่านลานหอยวิทยา นาง  ณัชชา รักษ์วรรณา
47 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620364 : บ้านด่านลานหอยวิทยา นางสาว นิดวดี  พิมลี ครู
48 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620366 : คีรีมาศพิทยาคม วุฒิพงษ์  มาลา ครู
49 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620366 : คีรีมาศพิทยาคม ยุพา  สุนทรีมณีกริช หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
50 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620368 : กงไกรลาศวิทยา นางอรสา  ศรีสันต์ ครูผู้ช่วย
51 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620368 : กงไกรลาศวิทยา นางศิรดา  เนียมหอม ครู
52 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620365 : ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ วาเลน  สวัสดี ครู
53 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620365 : ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ณัฏฐชา  อำพร ครู
54 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620365 : ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ศิริวรรณ หลิมมงคล  นาคทอง ครู
55 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620369 : หนองตูมวิทยา พรนิภา  สังข์ทอง ครู
56 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620361 : บ้านสวนวิทยาคม อมรรัตน์   สุขเจริญ เจ้าหน้าที่
57 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620361 : บ้านสวนวิทยาคม ชมพูนุท  เรือนเครือ ครูผู้ช่วย
58 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620370 : ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุภาวดี   พุฒจาด ครู
59 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620362 : ยางซ้ายพิทยาคม นายดำเนิน  นันทะกมล ครูชำนาญการพิเศษ
60 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620362 : ยางซ้ายพิทยาคม นิคม  เขาเหิน ครู
61 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620363 : ลิไทพิทยาคม ปวีณา  ปิ่นมณี ครูผู้ช่วย
62 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620363 : ลิไทพิทยาคม ปุณยวีร์  ศศิจรัสวงศ์ ครู ค.ศ.1
63 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620360 : อุดมดรุณี พัชรี  กิ่งก้าน ครู
64 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620360 : อุดมดรุณี ไพรวรรณ์  พุ่มพวง ครู
65 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620367 : บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม นางกนกวรรณ  ทับเนียมนาค ครู
66 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620367 : บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม นางจินตนา  บุญตา ครู
67 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620371 : เมืองเชลียง นางพิชชากร  มูลปานันท์ ครู
68 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620371 : เมืองเชลียง มินตรา  คู่นพคุณ ครู
69 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620371 : เมืองเชลียง วรวรรณ  สำอางค์ ครู
70 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620371 : เมืองเชลียง ลัดดาวัลย์  ขวัญนาค ครู
71 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620371 : เมืองเชลียง พิชชากร  มูลปานันท์ ครู
72 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620375 : ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประภาศรี  จันโททัย ครู
73 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620375 : ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ นางสาวนภาศรี  สงสัย ครูผู้ช่วย
74 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620375 : ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ นางอรุญ ปวีร์  สิทธิปกร ครู
75 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620379 : สวรรค์อนันต์วิทยา ปราโมทย์  วงศ์คำ ครู
76 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620380 : หนองปลาหมอวิทยาคม กรวรรณ  จุ้ยต่าย ครู
77 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620380 : หนองปลาหมอวิทยาคม อนิสา  กอมะ ครูพี่เลี้งเด็กพิการ
78 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620380 : หนองปลาหมอวิทยาคม นายมานพ  ยอดเกตุ ครู คศ.2
79 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620376 : บ้านไร่พิทยาคม ณรงค์ชัย  สุทธสุริยะ รองผู้อำนวยการ
80 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620377 : วังทองวิทยา นายวุฒิชาติ  ชาติวุฒิ ครู
81 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620377 : วังทองวิทยา นิตสรร  พิมพ์ศรี ครูโรงเรียนวังทองวิทยา
82 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620381 : หนองกลับวิทยาคม chaiyong  dontree พนักงานราชการ
83 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620381 : หนองกลับวิทยาคม คงศิลป์  แก้วส่องศรี ครู
84 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620373 : บ้านแก่งวิทยา อุกฤษฏ์  สุวรรณปัญญา ครูผู้ช่วย
85 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620373 : บ้านแก่งวิทยา เสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์ ครู
86 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620374 : เมืองด้งวิทยา นางสาวณัฐพิมล  พึ่งกุศล ครู
87 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620378 : ขุนไกรพิทยาคม ฑิฆัมพร  ศักย์กุญภรณ์ ครูผู้ช่วย
88 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620378 : ขุนไกรพิทยาคม ธวัชชัย  พุทธโธ เจ้าหน้าที่พัสดุ
89 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620378 : ขุนไกรพิทยาคม ราตรี  เทียนบุตร ครู
90 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620382 : สวรรค์อนันต์วิทยา 2 นายไพโรจน์  ใจเยี่ยม ครู ชำนาญการ
91 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620382 : สวรรค์อนันต์วิทยา 2 สุดารัตน์  ล้ำเลิศ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
92 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620372 : ท่าชัยวิทยา นางนิรามัย  มั่นหมาย ครูชำนาญการ
93 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620372 : ท่าชัยวิทยา ชาตรี  พระเทพ ครู
94 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620383 : ศรีนคร พันศักดิ์  แสงทอง ครูชำนาญการพิเศษ
95 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620383 : ศรีนคร คัมภีร์  คมขำ พนักงานราชการ
96 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620384 : ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เอกนรินทร์  คำอั้น ครู
97 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620384 : ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์ ครู
98 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620384 : ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กาญจนา  วงศ์กรด ครูผู้ช่วย
99 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620385 : ชัยมงคลพิทยา เนตรทราย  หิรัญศรี ธุรการ
100 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620385 : ชัยมงคลพิทยา สุดารัตน์  คำอั้น ครู