รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160237 ตากพิทยาคม สุรศักดิ์  เกิดพันธุ์ ครู อนุมัติ
2 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160238 ผดุงปัญญา มณฑิรา  บุษยะบุตร ครู อนุมัติ
3 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160239 วังหินกิตติวิทยาคม สมศักดิ์  ศรีบุญเรือง ครู อนุมัติ
4 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160239 วังหินกิตติวิทยาคม สมหญิง  บุษดี ครู อนุมัติ
5 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160240 ถนอมราษฏร์บำรุง เสาวลักษณ์  ไม้แก่นสาร ครู อนุมัติ
6 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160240 ถนอมราษฏร์บำรุง จันทิมา  ชอบธรรม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
7 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160241 วังประจบวิทยาคม นางอรวรรณ  อยู่อินทร์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
8 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160244 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) ปิยะนุช  เพชรมะโนรา ครูชำนาญการ อนุมัติ
9 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160244 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) สุปราณี  ตองใจ ครู อนุมัติ
10 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160244 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) พิทยา  สุขแจ่ม ครู อนุมัติ
11 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160244 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) ดุจคณิศร  คงเมือง ครู อนุมัติ
12 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160245 ทุ่งฟ้าวิทยาคม นพพร   สุรจันทร์กุล ครู อนุมัติ
13 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160245 ทุ่งฟ้าวิทยาคม ลำภู  จันทร์พรม ครู อนุมัติ
14 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160245 ทุ่งฟ้าวิทยาคม สะอาด  หลอมทอง ครู อนุมัติ
15 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160246 สามเงาวิทยาคม นายไพฑูรย์  จันทร์ศิลานุรักษ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
16 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160246 สามเงาวิทยาคม นายจำเนียร  เนียมจันทร์ ครู อนุมัติ
17 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160246 สามเงาวิทยาคม พิทักษ์  คำแปง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
18 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160247 ยกกระบัตรวิทยาคม นายณัฐวุฒิ  หลอมทอง ครู อนุมัติ
19 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160247 ยกกระบัตรวิทยาคม นางสาวอรุณี   แสงหิรัญ ครู อนุมัติ
20 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160257 นาโบสถ์พิทยาคม นางศรัญยพร   ยันตะกนก ครู อนุมัติ
21 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160257 นาโบสถ์พิทยาคม เมทินี  ใจซื่อ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
22 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160258 วังเจ้าวิทยาคม ศุภฤกษ์   วงค์ลำดวน ครู อนุมัติ
23 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160258 วังเจ้าวิทยาคม สุภาสินี  สอนแก้ว ครู ชำนาญการ อนุมัติ
24 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160258 วังเจ้าวิทยาคม สราวุธ  ชูหน้า ครู อนุมัติ
25 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160248 แม่ระมาดวิทยาคม ว่าที่ร.ต.วัฒนา  มาตรา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
26 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160248 แม่ระมาดวิทยาคม นายทนงศักดิ์  จันสมุทร ครู อนุมัติ
27 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160249 แม่จะเราวิทยาคม นายทัสกร  บูลย์ประมุข ครู อนุมัติ
28 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160250 ท่าสองยางวิทยาคม อธิษฐ์  บุญเจริญ ครู อนุมัติ
29 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160251 สรรพวิทยาคม สุชาติ  เขียวน้อย เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
30 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160252 แม่ปะวิทยาคม นงนุช  สิทธิปัญญา หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
31 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160253 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม ชัยวัฒน์  หนูด้วง ครู คศ.3 อนุมัติ
32 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160253 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม ภูริชญา  ไชยวรรณ์ ครู อนุมัติ
33 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160253 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม ทวี  เอกวิลัย ครู อนุมัติ
34 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160254 แม่กุวิทยาคม นางสิริพันธฺุ์  วุฒินนทนันท์ชัย ครู อนุมัติ
35 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160254 แม่กุวิทยาคม อุทัยวรรณ  สิงห์ทอง ครู อนุมัติ
36 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160255 พบพระวิทยาคม นายเฉลิม  ระบอบ ครู อนุมัติ
37 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160255 พบพระวิทยาคม สุรพงษ์  โนนน้อย ครู คศ.1 อนุมัติ
38 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160255 พบพระวิทยาคม จิตราภรณ์  อินทิพย์ ครู คศ.1 อนุมัติ
39 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160256 อุ้มผางวิทยาคม จักรกริช  แต่งสุวรรณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
40 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160256 อุ้มผางวิทยาคม นายชนาวุธ  จีนตู่ ครูผู้ข่วย อนุมัติ
41 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160256 อุ้มผางวิทยาคม ธวัช   ยะสุคำ ครู อนุมัติ
42 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 160256 อุ้มผางวิทยาคม นายภัทรชัย  สุขุมวัฒนะ ครู อนุมัติ
43 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620359 สุโขทัยวิทยาคม สุภาพร  นิรันดร์รัตนกิจ ครู อนุมัติ
44 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620359 สุโขทัยวิทยาคม วันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
45 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620364 บ้านด่านลานหอยวิทยา นาง  ณัชชา รักษ์วรรณา อนุมัติ
46 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620364 บ้านด่านลานหอยวิทยา นางสาว นิดวดี  พิมลี ครู อนุมัติ
47 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620366 คีรีมาศพิทยาคม วุฒิพงษ์  มาลา ครู อนุมัติ
48 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620366 คีรีมาศพิทยาคม ยุพา  สุนทรีมณีกริช หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
49 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620368 กงไกรลาศวิทยา นางศิรดา  เนียมหอม ครู อนุมัติ
50 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620368 กงไกรลาศวิทยา นางอรสา  ศรีสันต์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
51 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620365 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ วาเลน  สวัสดี ครู อนุมัติ
52 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620365 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ณัฏฐชา  อำพร ครู อนุมัติ
53 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620365 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ศิริวรรณ หลิมมงคล  นาคทอง ครู อนุมัติ
54 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620369 หนองตูมวิทยา พรนิภา  สังข์ทอง ครู อนุมัติ
55 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620361 บ้านสวนวิทยาคม ชมพูนุท  เรือนเครือ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
56 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620361 บ้านสวนวิทยาคม อมรรัตน์   สุขเจริญ เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
57 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620370 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุภาวดี   พุฒจาด ครู อนุมัติ
58 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620362 ยางซ้ายพิทยาคม นายดำเนิน  นันทะกมล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
59 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620362 ยางซ้ายพิทยาคม นิคม  เขาเหิน ครู อนุมัติ
60 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620363 ลิไทพิทยาคม ปวีณา  ปิ่นมณี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
61 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620363 ลิไทพิทยาคม ปุณยวีร์  ศศิจรัสวงศ์ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
62 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620360 อุดมดรุณี พัชรี  กิ่งก้าน ครู อนุมัติ
63 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620360 อุดมดรุณี ไพรวรรณ์  พุ่มพวง ครู อนุมัติ
64 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620367 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม นางกนกวรรณ  ทับเนียมนาค ครู อนุมัติ
65 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620367 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม นางจินตนา  บุญตา ครู อนุมัติ
66 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620371 เมืองเชลียง พิชชากร  มูลปานันท์ ครู อนุมัติ
67 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620371 เมืองเชลียง นางพิชชากร  มูลปานันท์ ครู อนุมัติ
68 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620371 เมืองเชลียง มินตรา  คู่นพคุณ ครู อนุมัติ
69 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620371 เมืองเชลียง วรวรรณ  สำอางค์ ครู อนุมัติ
70 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620371 เมืองเชลียง ลัดดาวัลย์  ขวัญนาค ครู อนุมัติ
71 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620375 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประภาศรี  จันโททัย ครู อนุมัติ
72 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620375 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ นางสาวนภาศรี  สงสัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
73 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620375 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ นางอรุญ ปวีร์  สิทธิปกร ครู อนุมัติ
74 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620379 สวรรค์อนันต์วิทยา ปราโมทย์  วงศ์คำ ครู อนุมัติ
75 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620380 หนองปลาหมอวิทยาคม นายมานพ  ยอดเกตุ ครู คศ.2 อนุมัติ
76 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620380 หนองปลาหมอวิทยาคม กรวรรณ  จุ้ยต่าย ครู อนุมัติ
77 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620380 หนองปลาหมอวิทยาคม อนิสา  กอมะ ครูพี่เลี้งเด็กพิการ อนุมัติ
78 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620376 บ้านไร่พิทยาคม ณรงค์ชัย  สุทธสุริยะ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
79 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620376 บ้านไร่พิทยาคม มานพ  จันทร์หอม ครู อนุมัติ
80 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620377 วังทองวิทยา นายวุฒิชาติ  ชาติวุฒิ ครู อนุมัติ
81 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620377 วังทองวิทยา นิตสรร  พิมพ์ศรี ครูโรงเรียนวังทองวิทยา อนุมัติ
82 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620381 หนองกลับวิทยาคม chaiyong  dontree พนักงานราชการ อนุมัติ
83 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620373 บ้านแก่งวิทยา อุกฤษฏ์  สุวรรณปัญญา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
84 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620373 บ้านแก่งวิทยา เสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์ ครู อนุมัติ
85 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620374 เมืองด้งวิทยา นางสาวณัฐพิมล  พึ่งกุศล ครู อนุมัติ
86 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620378 ขุนไกรพิทยาคม ธวัชชัย  พุทธโธ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
87 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620378 ขุนไกรพิทยาคม ราตรี  เทียนบุตร ครู อนุมัติ
88 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620382 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 นายไพโรจน์  ใจเยี่ยม ครู ชำนาญการ อนุมัติ
89 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620372 ท่าชัยวิทยา นางนิรามัย  มั่นหมาย ครูชำนาญการ อนุมัติ
90 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620372 ท่าชัยวิทยา ชาตรี  พระเทพ ครู อนุมัติ
91 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620383 ศรีนคร พันศักดิ์  แสงทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
92 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620383 ศรีนคร คัมภีร์  คมขำ พนักงานราชการ อนุมัติ
93 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620384 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เอกนรินทร์  คำอั้น ครู อนุมัติ
94 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620384 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
95 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620384 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กาญจนา  วงศ์กรด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
96 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620385 ชัยมงคลพิทยา เนตรทราย  หิรัญศรี ธุรการ อนุมัติ
97 101738 สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 620385 ชัยมงคลพิทยา สุดารัตน์  คำอั้น ครู อนุมัติ