รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690315 อุตรดิตถ์ ปทุมทิพย์  จรเกตุ ครู อนุมัติ
2 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690315 อุตรดิตถ์ ปาริชาติ  แก้วเทศ ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
3 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690315 อุตรดิตถ์ สาริสา  อินจ่าย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
4 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690317 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คมคาย  ชมภูน้อย ครู คศ.3 อนุมัติ
5 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690322 ตรอนตรีสินธุ์ จุลศักดิ์  เสาแดน ครู อนุมัติ
6 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690322 ตรอนตรีสินธุ์ สุรันต์  อินทะปัญโญ ครู อนุมัติ
7 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690316 อุตรดิตถ์ดรุณี ธนิษฐา  เพ็ชร์ช้าง ครู อนุมัติ
8 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690316 อุตรดิตถ์ดรุณี นางชนัดดา  การุณประชา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
9 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690328 บ้านโคนพิทยา วิมลรัตน์  หงษ์ห้า ครู อนุมัติ
10 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690329 ดาราพิทยาคม โสภณ  สีหะอำไพ ครู อนุมัติ
11 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690329 ดาราพิทยาคม สุพรรณี  ไพรศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
12 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690318 ทุ่งกะโล่วิทยา นางสาวปนัดดา  ฤดี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
13 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690318 ทุ่งกะโล่วิทยา นายถนัด   พิลึก ครู อนุมัติ
14 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690318 ทุ่งกะโล่วิทยา kanchana  thongdessri เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
15 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690318 ทุ่งกะโล่วิทยา chuleeporn  pantoop ค.ศ.2 อนุมัติ
16 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690319 แสนตอวิทยา นาง  สุพรรณี ยาท้วม อนุมัติ
17 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690319 แสนตอวิทยา สมหทัย  บุญมหาเกื้อกูล ครู อนุมัติ
18 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690319 แสนตอวิทยา ณัฐชัย  ตาใส พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
19 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690321 น้ำริดวิทยา พัลลภ  คล้ามนฤมล ครู อนุมัติ
20 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690321 น้ำริดวิทยา อลิษา  ติ๊บคำ ครู อนุมัติ
21 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690327 พิชัย อัญชลี  จันจัด ครู อนุมัติ
22 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690327 พิชัย ณัฎฐพัชร์  ปิ่นโชติกาญจนกุล ครู อนุมัติ
23 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690330 ลับแลศรีวิทยา ดาริกา  ฉวีศักดิ์ ครู อนุมัติ
24 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690332 ด่านแม่คำมันพิทยาคม นายพรหมเมศณ์  เปลี่ยนอำรุง ครู อนุมัติ
25 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690331 ลับแลพิทยาคม กมลพร  ชัยยา ครูอัตรจ้าง อนุมัติ
26 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690331 ลับแลพิทยาคม ศุภมาศ  สุขวิทย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
27 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690333 ทองแสนขันวิทยา อัจฉริยาภรณ์  รักตลาด ครู อนุมัติ
28 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690333 ทองแสนขันวิทยา สุลีภรณ์  สมร่าง ครู อนุมัติ
29 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690325 ฟากท่าวิทยา กัญญารัตน์  ชัชยกุล ครู อนุมัติ
30 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690325 ฟากท่าวิทยา Plaiwet  Phraiwong ครู คศ.2 อนุมัติ
31 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690325 ฟากท่าวิทยา กันตพัชร์  พิมทุม ครู อนุมัติ
32 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690323 ท่าปลาประชาอุทิศ ธนพงษ์  เกษศรี ครู อนุมัติ
33 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690323 ท่าปลาประชาอุทิศ นายสมยศ  วันนาหม่อง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
34 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690323 ท่าปลาประชาอุทิศ SAYPIN  RATLAM ครู อนุมัติ
35 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690326 บ้านโคกวิทยาคม รัชฎาภรณ์   มีเจริญ ครู คศ.1 อนุมัติ
36 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690326 บ้านโคกวิทยาคม ภาคภูมิ  พิมพ์โพธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
37 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690326 บ้านโคกวิทยาคม นนทภพ  ทองเอียง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
38 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690324 น้ำปาดชนูปถัมภ์ นายฐาปกรณ์  ภู่สวัสดิ์ ครู อนุมัติ
39 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690324 น้ำปาดชนูปถัมภ์ นายอุเทน  มาทำมา ครูชำนาญการ อนุมัติ
40 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690324 น้ำปาดชนูปถัมภ์ สนธยา  บุญคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
41 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360459 พิษณุโลกพิทยาคม นายสุรินทร์ชยุตม์  บุญประสพ ครู อนุมัติ
42 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360459 พิษณุโลกพิทยาคม ยุทธนา  อยู่ป้อม ครู อนุมัติ
43 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360460 เฉลิมขวัญสตรี มลิวัลย์  บุญดา ครู อนุมัติ
44 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360460 เฉลิมขวัญสตรี กนกภณ  เจริญรุ่งเรืองชัย ครู อนุมัติ
45 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360460 เฉลิมขวัญสตรี อานนท์  มากมี ครู อนุมัติ
46 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360461 จ่านกร้อง จักรวาล  ภู่อ่ำ ครูชำนาญการ อนุมัติ
47 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360462 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก ธีรวรรณ  จันทร์อิน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
48 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360462 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก นางเพชรา  อาสมาน ครู อนุมัติ
49 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360463 วังน้ำคู้ศึกษา ยศธร  ทราฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
50 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360463 วังน้ำคู้ศึกษา กมลวรรณ  บรรดาสุข ครูชำนาญ อนุมัติ
51 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360464 ท่าทองพิทยาคม นางอัญฑิกา  โพธิ์ไชยย้อย ครู อนุมัติ
52 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360464 ท่าทองพิทยาคม นายสงัด  ดาทอง ครู อนุมัติ
53 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360465 ดอนทองวิทยา นางสาวภัทรชมน  คำป้อง ครู ชำนาญการ อนุมัติ
54 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360465 ดอนทองวิทยา เจษฎากร  มากรื่น ครู อนุมัติ
55 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360466 บ้านกร่างวิทยาคม เกียรติพงษ์  ญาณวโร ครู อนุมัติ
56 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360467 พุทธชินราชพิทยา รัตนากร  โพธิ์ดง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
57 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360468 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ธีระวัฒน์  ไชยศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
58 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360468 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก วิรัตน์  รักแจ้ง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
59 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360481 บางระกำวิทยศึกษา ณัฐพร  ทิมจันทร์ ครู คศ.2 อนุมัติ
60 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360482 ชุมแสงสงคราม นางสาวพัชรียา   ป้องโทน ครู คศ. 1 อนุมัติ
61 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360482 ชุมแสงสงคราม ชนาธิป  นึบสูงเนิน ครู อนุมัติ
62 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360483 ประชาสงเคราะห์วิทยา พรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์ ครู อนุมัติ
63 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360483 ประชาสงเคราะห์วิทยา ภัทรพร  วงศ์ใหญ่ ครู อนุมัติ
64 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360484 เนินกุ่มวิทยา นายอภิชัย  จันทร์วิสิทธิ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
65 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360484 เนินกุ่มวิทยา ปริญญา  บัวอาจ ครู อนุมัติ
66 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360485 บางกระทุ่มพิทยาคม กรองกาญจน์  สิงห์เรือง ครู อนุมัติ
67 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360485 บางกระทุ่มพิทยาคม นางสาวกัลยาณี  เจ็กท่านา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
68 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360491 วังทองพิทยาคม สอยดาว  สุทธิ ครู อนุมัติ
69 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360491 วังทองพิทยาคม สมควร  ทับทิม ครู อนุมัติ
70 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360492 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม นายผจงเกียรติ  จีนสลุต ครูชำนาญการ อนุมัติ
71 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360492 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม ปฐมาพร   แสงอาทิตย์ ครู อนุมัติ
72 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360493 หนองพระพิทยา สุรางค์รัตน์  สิงห์มา ครู คศ.2 อนุมัติ
73 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360494 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม พิมศรี  วุฒิ ครู อนุมัติ
74 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360494 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม JONGKONNEE  TUNTRAKUL ครู อนุมัติ
75 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360495 บ้านกลางพิทยาคม ชวนชม  สีหะวงษ์ ครู อนุมัติ
76 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360495 บ้านกลางพิทยาคม ว่าที่ร.ต.โอรส  นันทเมธีธิปพงษ์ ครู อนุมัติ
77 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360495 บ้านกลางพิทยาคม จุฬารัตน์  วงษ์สว่าง ครู อนุมัติ
78 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360496 เนินสะอาดวิทยาคม อนุรักษณ์  ผอบทิพย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
79 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360497 น้ำรินพิทยาคม นางสาววรรณวิสา  สุดสงวน ครู คศ.1 อนุมัติ
80 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360497 น้ำรินพิทยาคม วิโรจน์  ดอนทิพย์ไพร ครู อนุมัติ
81 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360498 วังพิกุลวิทยศึกษา ธนิษฐ์  มั่นประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
82 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360498 วังพิกุลวิทยศึกษา เกียรติศักดิ์  นาเคน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
83 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360499 เนินมะปรางศึกษาวิทยา สิทธิพร  พูลเกษ ครู อนุมัติ
84 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360499 เนินมะปรางศึกษาวิทยา ภุมมาลิน  ป้อมคล้ายแก้ว ครู อนุมัติ
85 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360500 วังโพรงพิทยาคม นายบุญฤทธิ์  ตุ้มพงค์ ครู อนุมัติ
86 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360501 ไทรย้อยพิทยาคม ธนาภรณ์  โรจนโรวรรณ ครู อนุมัติ
87 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360501 ไทรย้อยพิทยาคม ธีรนุช  เรียงคำ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
88 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360470 นครไทย ผุสดี  ฟักทอง ครู อนุมัติ
89 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360470 นครไทย ประไพ  ช้างอินทร์ ครู อนุมัติ
90 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360471 นาบัววิทยา เบญจมาศ  เสงี่ยมอยู่ ครูชำนาญการ อนุมัติ
91 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360471 นาบัววิทยา วนิดา  คุณสิน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
92 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360471 นาบัววิทยา นฤมล  ยอดทัศน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
93 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360471 นาบัววิทยา ประจบ  ช้างอินทร์ ครู อนุมัติ
94 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360472 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จุรีรัตน์  แก้วกองทรัพย์ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
95 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360473 นครบางยางพิทยาคม สุจิตรา  สุดเกตุ ครู อนุมัติ
96 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360473 นครบางยางพิทยาคม นายชัชชัย  ปานแย้ม ครู อนุมัติ
97 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360474 บ่อโพธิ์วิทยา วชิราภรณ์  บุตรดา ครู อนุมัติ
98 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360475 ยางโกลนวิทยา จันทร์เพ็ญ  หนองทราย ครู อนุมัติ
99 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360475 ยางโกลนวิทยา อโนชา  อ๊อสวงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
100 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360479 ชาติตระการวิทยา อริยะ  เอมสมบุญ ครู อนุมัติ
101 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360479 ชาติตระการวิทยา พรพิชชา  พริบไหว ครู อนุมัติ
102 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360480 สวนเมี่ยงวิทยา นางสาวนนทลี  สะคำภา ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
103 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360480 สวนเมี่ยงวิทยา ลาวัลย์  กันภัย หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
104 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360486 พรหมพิรามวิทยา สิทธิพงษ์  กุลทอง ครู อนุมัติ
105 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360487 วังมะด่านพิทยาคม พรทิพย์  กันทะวงค์ ครู อนุมัติ
106 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360488 ดงประคำพิทยาคม พัฒน์ติญา  ศรีริอ่วม ครู อนุมัติ
107 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360488 ดงประคำพิทยาคม ณัฎฐ์ถวิตธ์  ฤกษ์เลิศรบ ครู อนุมัติ
108 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360489 วัดโบสถ์ศึกษา อุษณีย์  เสือจันทร์ ครู อนุมัติ
109 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360489 วัดโบสถ์ศึกษา นายสุพิชา  สิทธิโสภณ ครู อนุมัติ
110 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360490 คันโช้งพิทยาคม ธีระยุทธ์  สุวิเชียร ครู อนุมัติ
111 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360490 คันโช้งพิทยาคม นันทิยา  เงินศรี ครู อนุมัติ
112 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360490 คันโช้งพิทยาคม ธีระยุทธ์  สุวิเชียร ครู อนุมัติ