รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690315 อุตรดิตถ์ ปาริชาติ  แก้วเทศ ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
2 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690315 อุตรดิตถ์ ปทุมทิพย์  จรเกตุ ครู อนุมัติ
3 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690317 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คมคาย  ชมภูน้อย ครู คศ.3 อนุมัติ
4 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690322 ตรอนตรีสินธุ์ จุลศักดิ์  เสาแดน ครู อนุมัติ
5 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690316 อุตรดิตถ์ดรุณี ธนิษฐา  เพ็ชร์ช้าง ครู อนุมัติ
6 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690316 อุตรดิตถ์ดรุณี นางชนัดดา  การุณประชา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
7 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690328 บ้านโคนพิทยา วิมลรัตน์  หงษ์ห้า ครู อนุมัติ
8 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690329 ดาราพิทยาคม โสภณ  สีหะอำไพ ครู อนุมัติ
9 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690318 ทุ่งกะโล่วิทยา kanchana  thongdessri เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
10 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690318 ทุ่งกะโล่วิทยา chuleeporn  pantoop ค.ศ.2 อนุมัติ
11 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690319 แสนตอวิทยา นาง  สุพรรณี ยาท้วม อนุมัติ
12 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690319 แสนตอวิทยา ณัฐชัย  ตาใส พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
13 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690321 น้ำริดวิทยา อลิษา  ติ๊บคำ ครู อนุมัติ
14 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690327 พิชัย อัญชลี  จันจัด ครู อนุมัติ
15 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690327 พิชัย ณัฎฐพัชร์  สอนส่งเสริม ครู อนุมัติ
16 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690330 ลับแลศรีวิทยา ดาริกา  ฉวีศักดิ์ ครู อนุมัติ
17 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690332 ด่านแม่คำมันพิทยาคม นายพรหมเมศณ์  เปลี่ยนอำรุง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
18 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690331 ลับแลพิทยาคม กมลพร  ชัยยา ครูอัตรจ้าง อนุมัติ
19 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690331 ลับแลพิทยาคม ศุภมาศ  สุขวิทย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
20 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690333 ทองแสนขันวิทยา อัจฉริยาภรณ์  รักตลาด ครู อนุมัติ
21 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690325 ฟากท่าวิทยา กันตพัชร์  พิมทุม ครู อนุมัติ
22 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690325 ฟากท่าวิทยา Plaiwet  Phraiwong ครู คศ.2 อนุมัติ
23 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690323 ท่าปลาประชาอุทิศ ธนพงษ์  เกษศรี ครู อนุมัติ
24 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690323 ท่าปลาประชาอุทิศ SAYPIN  RATLAM ครู อนุมัติ
25 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690326 บ้านโคกวิทยาคม รัชฎาภรณ์   มีเจริญ ครู คศ.1 อนุมัติ
26 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690324 น้ำปาดชนูปถัมภ์ นายอุเทน  มาทำมา ครูชำนาญการ อนุมัติ
27 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 690324 น้ำปาดชนูปถัมภ์ สนธยา  บุญคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
28 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360459 พิษณุโลกพิทยาคม นายสุรินทร์ชยุตม์  บุญประสพ ครู อนุมัติ
29 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360459 พิษณุโลกพิทยาคม ยุทธนา  อยู่ป้อม ครู อนุมัติ
30 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360460 เฉลิมขวัญสตรี มลิวัลย์  บุญดา ครู อนุมัติ
31 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360460 เฉลิมขวัญสตรี อานนท์  มากมี ครู อนุมัติ
32 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360461 จ่านกร้อง จักรวาล  ภู่อ่ำ ครูชำนาญการ อนุมัติ
33 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360462 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก ธีรวรรณ  จันทร์อิน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
34 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360462 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก นางเพชรา  อาสมาน ครู อนุมัติ
35 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360463 วังน้ำคู้ศึกษา กมลวรรณ  บรรดาสุข ครูชำนาญ อนุมัติ
36 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360464 ท่าทองพิทยาคม นายสงัด  ดาทอง ครู อนุมัติ
37 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360465 ดอนทองวิทยา นางสาวภัทรชมน  คำป้อง ครู ชำนาญการ อนุมัติ
38 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360465 ดอนทองวิทยา เจษฎากร  มากรื่น ครู อนุมัติ
39 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360466 บ้านกร่างวิทยาคม เกียรติพงษ์  ญาณวโร ครู อนุมัติ
40 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360467 พุทธชินราชพิทยา dararut  ma-i ครู อนุมัติ
41 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360467 พุทธชินราชพิทยา นางนงคราญ  เอี่ยมบาง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
42 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360468 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ธีระวัฒน์  ไชยศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
43 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360481 บางระกำวิทยศึกษา ณัฐพร  ทิมจันทร์ ครู คศ.2 อนุมัติ
44 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360482 ชุมแสงสงคราม นางสาวพัชรียา   ป้องโทน ครู คศ. 1 อนุมัติ
45 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360482 ชุมแสงสงคราม ชนาธิป  นึบสูงเนิน ครู อนุมัติ
46 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360483 ประชาสงเคราะห์วิทยา ภัทรพร  วงศ์ใหญ่ ครู อนุมัติ
47 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360484 เนินกุ่มวิทยา ปริญญา  บัวอาจ ครู อนุมัติ
48 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360485 บางกระทุ่มพิทยาคม กรองกาญจน์  สิงห์เรือง ครู อนุมัติ
49 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360491 วังทองพิทยาคม สอยดาว  สุทธิ ครู อนุมัติ
50 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360491 วังทองพิทยาคม สมควร  ทับทิม ครู อนุมัติ
51 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360492 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม นายผจงเกียรติ  จีนสลุต ครูชำนาญการ อนุมัติ
52 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360493 หนองพระพิทยา สุรางค์รัตน์  สิงห์มา ครู คศ.2 อนุมัติ
53 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360494 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม JONGKONNEE  TUNTRAKUL ครู อนุมัติ
54 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360495 บ้านกลางพิทยาคม ว่าที่ร.ต.โอรส  นันทเมธีธิปพงษ์ ครู อนุมัติ
55 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360495 บ้านกลางพิทยาคม ชวนชม  สีหะวงษ์ ครู อนุมัติ
56 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360496 เนินสะอาดวิทยาคม อนุรักษณ์  ผอบทิพย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
57 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360497 น้ำรินพิทยาคม นางสาววรรณวิสา  สุดสงวน ครู คศ.1 อนุมัติ
58 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360498 วังพิกุลวิทยศึกษา ธนิษฐ์  มั่นประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
59 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360499 เนินมะปรางศึกษาวิทยา สิทธิพร  พูลเกษ ครู อนุมัติ
60 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360500 วังโพรงพิทยาคม นายบุญฤทธิ์  ตุ้มพงค์ ครู อนุมัติ
61 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360501 ไทรย้อยพิทยาคม ธนาภรณ์  โรจนโรวรรณ ครู อนุมัติ
62 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360501 ไทรย้อยพิทยาคม ธีรนุช  เรียงคำ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
63 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360470 นครไทย ผุสดี  ฟักทอง ครู อนุมัติ
64 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360470 นครไทย ประไพ  ช้างอินทร์ ครู อนุมัติ
65 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360471 นาบัววิทยา เบญจมาศ  เสงี่ยมอยู่ ครูชำนาญการ อนุมัติ
66 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360471 นาบัววิทยา วนิดา  คุณสิน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360472 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จุรีรัตน์  แก้วกองทรัพย์ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
68 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360473 นครบางยางพิทยาคม นายชัชชัย  ปานแย้ม ครู อนุมัติ
69 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360473 นครบางยางพิทยาคม สุจิตรา  สุดเกตุ ครู อนุมัติ
70 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360474 บ่อโพธิ์วิทยา วชิราภรณ์  บุตรดา ครู อนุมัติ
71 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360475 ยางโกลนวิทยา อโนชา  อ๊อสวงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
72 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360475 ยางโกลนวิทยา จันทร์เพ็ญ  หนองทราย ครู อนุมัติ
73 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360479 ชาติตระการวิทยา อริยะ  เอมสมบุญ ครู อนุมัติ
74 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360479 ชาติตระการวิทยา พรพิชชา  พริบไหว ครู อนุมัติ
75 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360480 สวนเมี่ยงวิทยา ลาวัลย์  กันภัย หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
76 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360480 สวนเมี่ยงวิทยา นางสาวนนทลี  สะคำภา ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
77 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360486 พรหมพิรามวิทยา สิทธิพงษ์  กุลทอง ครู อนุมัติ
78 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360488 ดงประคำพิทยาคม ณัฎฐ์ถวิตธ์  ฤกษ์เลิศรบ ครู อนุมัติ
79 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360488 ดงประคำพิทยาคม พัฒน์ติญา  ศรีริอ่วม ครู อนุมัติ
80 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360489 วัดโบสถ์ศึกษา อุษณีย์  เสือจันทร์ ครู อนุมัติ
81 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360490 คันโช้งพิทยาคม นันทิยา  เงินศรี ครู อนุมัติ
82 101739 สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 360490 คันโช้งพิทยาคม ธีระยุทธ์  สุวิเชียร ครู อนุมัติ