รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380579 : เพชรพิทยาคม กฤตติกา  จันดาหงษ์ ครู
2 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380580 : วิทยานุกูลนารี พัชรี  ประภาศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ
3 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380580 : วิทยานุกูลนารี ภาวิกา  นนท์ดารา ครู
4 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380582 : สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ อำนวยพร  ภาเข็ม ครู
5 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380582 : สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ถาวร  เทียนสีม่วง ครู
6 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380582 : สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ พรรณวิภา  วงค์ประดิษฐ์ ครู
7 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380583 : เนินพิทยาคม นางวรัทยา  จอมศรี ครูชำนาญการพิเศษ
8 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380583 : เนินพิทยาคม นางสุรีย์วรรณ  จันทร์เกษม ครู
9 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380584 : เพชรบูรณ์วิทยา กาญจนา  ยังคง ครู
10 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380584 : เพชรบูรณ์วิทยา นายสุรไกร  แก้วเสมา ครู
11 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380585 : พัชรพิทยาคม ประนอม  บัวแก้ว ครู
12 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380588 : ชนแดนวิทยาคม สุภาพร  ทองโทน ครู
13 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380588 : ชนแดนวิทยาคม นายกฤษฎา  อินทับทิม ครู
14 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380589 : ดงขุยวิทยาคม นายสมหวัง  แก้วบท ครู
15 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380617 : วังโป่งพิทยาคม นางสาวธภิรา  ชีววราไชย ครูคศ.3
16 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380617 : วังโป่งพิทยาคม นายพิทักษ์ชัย  คำสนิท ครู
17 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380617 : วังโป่งพิทยาคม ดวงตะวัน  นามา ครู
18 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380618 : วังโป่งศึกษา สุพัตรา  เพ็ชรดี ครู
19 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380618 : วังโป่งศึกษา สงกราน  สินเจิมศิริ ครู
20 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380590 : หล่มสักวิทยาคม ลียาวัลย์  อินทรปัญญา ครู
21 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380590 : หล่มสักวิทยาคม สุทัศน์  เย็นใจ ครู
22 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380591 : ติ้ววิทยาคม นางจันทนา  โคตรหานาม ครู
23 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380591 : ติ้ววิทยาคม กฤษณา  ประทุมสาย ครู
24 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380592 : ผาเมืองวิทยาคม พิชชาภา   พูนยา ครู
25 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380593 : เมืองกลางวิทยาคม พิมพ์วิภา  ปานไกร ครู
26 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380593 : เมืองกลางวิทยาคม นิภาพร  จันทร์ทรงกรด ครูชำนาญการพิเศษ
27 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380594 : ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทิพธิพร  ห่างยา ครูผู้ช่วย
28 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380594 : ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์ ครู
29 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380595 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ นารี  ผิวจันทร์ ครู
30 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380595 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ วิไลวรรณ  จันทิพย์ ครู
31 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380596 : ผาแดงวิทยาคม นายวัชราภรณ์  ภักดี ครู
32 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380596 : ผาแดงวิทยาคม สุทัศน์  กลิ่นหอม ครูชำนาญการ
33 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380596 : ผาแดงวิทยาคม นางสาวสุกัญญา  สีมา ครู ชำนาญการพิเศษ
34 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380597 : หล่มเก่าพิทยาคม สุภาพร  ก้อนเทียน ครู
35 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380597 : หล่มเก่าพิทยาคม ลิขิตดง  นันตา ครู
36 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380598 : เมืองราดวิทยาคม ฉัฐมา  สารีคำ ครู
37 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380598 : เมืองราดวิทยาคม นายปิยะชัย  อาสาสอน ครู
38 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380616 : น้ำหนาววิทยาคม สุวิชา  ทูรวัฒน์ ครู
39 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380616 : น้ำหนาววิทยาคม พีรณัฐ  กล้าหาญ ครู
40 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380619 : แคมป์สนวิทยาคม เพลินพิศ  ทองกวด ครู
41 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380619 : แคมป์สนวิทยาคม กุลริศา  พลฉวี ครู
42 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380620 : ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ปริญา  พลน้อย ครู
43 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380620 : ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ นางสาวอรวรรณ  บุญรื่น ครู
44 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380620 : ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สุวิญชา  รักหาญ ครู
45 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380599 : นิยมศิลป์อนุสรณ์ อรอุมา  ลักษณะทอง ครูชำนาญการพืเศษ
46 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380599 : นิยมศิลป์อนุสรณ์ วิเชียร  สุทธหลวง เจ้าหน้าที่พัสดุ
47 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380599 : นิยมศิลป์อนุสรณ์ เสกสรรค์  หินแก้ว ครู
48 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380600 : พุขามครุฑมณีอุทิศ นางสาวโสภา  ดอนตุ้มไพร ครู
49 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380600 : พุขามครุฑมณีอุทิศ รุ่งนภา  โรจนบุรานนท์ ครู
50 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380600 : พุขามครุฑมณีอุทิศ นายปริญญา  ขวัญเพ็ง ครู
51 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380601 : น้ำร้อนวิทยาคม นายชาญณรงค์   บุญจิตร ครู คศ.1
52 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380602 : ซับสมบูรณ์วิทยาคม สุนิสา  กระสายทอง ครูคศ.1
53 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380603 : โคกปรงวิทยาคม นายทีปกร  อ่างบุญตา ครู คศ.3
54 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380603 : โคกปรงวิทยาคม ไพฑูรย์  กวยทองเปลว ครู
55 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380604 : วังใหญ่วิทยาคม นายเมธา  ม่วงมุกข์ ครู
56 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380605 : ศรีเทพประชาสรรค์ นางสาวประภากร  บุญเอนก ครู
57 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380606 : เมืองศรีเทพ นางจิรัชญา  พันเพา ครู
58 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380606 : เมืองศรีเทพ สมเกียรติ  คำพิมพ์ปิด ครูผู้ช่วย
59 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380606 : เมืองศรีเทพ ภาคภูมิ  ลอดทอน ครู
60 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380607 : นาสนุ่นวิทยาคม นายอิทธิพล  เปลี่ยนทอง ครู
61 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380607 : นาสนุ่นวิทยาคม ชูชาติ  กลิ่นโกสุม ครู
62 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380608 : หนองไผ่ นายสุเมธ  จงใจมั่น รองผู้อำนวยการ
63 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380608 : หนองไผ่ พีรศิษย์  สิงห์โสภา ครู
64 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380609 : เพชรละครวิทยา นพพร  กองแก้ว ครู
65 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380610 : นาเฉลียงพิทยาคม พรวิภา  ภาพสิงห์ ครู
66 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380610 : นาเฉลียงพิทยาคม ปิ่นเงิน  ทาสุวรรณ ครู
67 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380611 : ท่าด้วงพิทยาคม นางสาวอสมาภรณ์   มั่นพุฒ ครูผู้ช่วย
68 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380612 : บึงสามพันวิทยาคม นางสาวอัญชลี  ธิชากรณ์ ครูผู้ช่วย
69 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380613 : วังพิกุลพิทยาคม นายชิตพล  คำเทพ ครูผู้ช่วย
70 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380613 : วังพิกุลพิทยาคม นางปรียาลักษณ์  จันทร์คำ ครู
71 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380614 : ซับบอนวิทยาคม นางสาววีรนุช  หล้าน้อย ครู
72 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380614 : ซับบอนวิทยาคม นางสาวนิตยา  ชาตินันท์ ครู
73 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380615 : ศรีมงคลวิทยาคม นายวุฒิชัย  การถาง ครูผู้ช่วย
74 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380615 : ศรีมงคลวิทยาคม ศรีมงคลวิทยาคม  สุธางศุ์รัตน์ อ่อนขำ ครู