รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380579 เพชรพิทยาคม กฤตติกา  จันดาหงษ์ ครู อนุมัติ
2 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380580 วิทยานุกูลนารี พัชรี  ประภาศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
3 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380580 วิทยานุกูลนารี ภาวิกา  นนท์ดารา ครู อนุมัติ
4 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380582 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ถาวร  เทียนสีม่วง ครู อนุมัติ
5 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380582 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ พรรณวิภา  วงค์ประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
6 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380583 เนินพิทยาคม นางวรัทยา  จอมศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
7 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380583 เนินพิทยาคม นางสุรีย์วรรณ  จันทร์เกษม ครู อนุมัติ
8 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380584 เพชรบูรณ์วิทยา กาญจนา  ยังคง ครู อนุมัติ
9 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380584 เพชรบูรณ์วิทยา ผกาพันธุ์  กันทะยะ ครู อนุมัติ
10 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380585 พัชรพิทยาคม ประนอม  บัวแก้ว ครู อนุมัติ
11 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380588 ชนแดนวิทยาคม สุภาพร  ทองโทน ครู อนุมัติ
12 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380588 ชนแดนวิทยาคม นางสาวกรณิการ์  กุลคำ ครู อนุมัติ
13 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380589 ดงขุยวิทยาคม นายสมหวัง  แก้วบท ครู อนุมัติ
14 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380617 วังโป่งพิทยาคม นางสาวธภิรา  ชีววราไชย ครูคศ.3 อนุมัติ
15 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380617 วังโป่งพิทยาคม นายพิทักษ์ชัย  คำสนิท ครู อนุมัติ
16 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380617 วังโป่งพิทยาคม ดวงตะวัน  นามา ครู อนุมัติ
17 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380618 วังโป่งศึกษา สงกราน  สินเจิมศิริ ครู อนุมัติ
18 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380618 วังโป่งศึกษา สุพัตรา  เพ็ชรดี ครู อนุมัติ
19 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380590 หล่มสักวิทยาคม ลียาวัลย์  อินทรปัญญา ครู อนุมัติ
20 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380590 หล่มสักวิทยาคม สุทัศน์  เย็นใจ ครู อนุมัติ
21 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380591 ติ้ววิทยาคม กฤษณา  ประทุมสาย ครู อนุมัติ
22 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380591 ติ้ววิทยาคม นางจันทนา  โคตรหานาม ครู อนุมัติ
23 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380592 ผาเมืองวิทยาคม พิชชาภา   พูนยา ครู อนุมัติ
24 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380593 เมืองกลางวิทยาคม พิมพ์วิภา  ปานไกร ครู อนุมัติ
25 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380593 เมืองกลางวิทยาคม นิภาพร  จันทร์ทรงกรด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
26 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380594 ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์ ครู อนุมัติ
27 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380594 ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทิพธิพร  ห่างยา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
28 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380595 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ วิไลวรรณ  จันทิพย์ ครู อนุมัติ
29 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380595 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ นารี  ผิวจันทร์ ครู อนุมัติ
30 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380596 ผาแดงวิทยาคม นางสาวสุกัญญา  สีมา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
31 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380596 ผาแดงวิทยาคม นายวัชราภรณ์  ภักดี ครู อนุมัติ
32 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380597 หล่มเก่าพิทยาคม สุภาพร  ก้อนเทียน ครู อนุมัติ
33 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380597 หล่มเก่าพิทยาคม ลิขิตดง  นันตา ครู อนุมัติ
34 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380598 เมืองราดวิทยาคม นายปิยะชัย  อาสาสอน ครู อนุมัติ
35 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380598 เมืองราดวิทยาคม ฉัฐมา  สารีคำ ครู อนุมัติ
36 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380616 น้ำหนาววิทยาคม พีรณัฐ  กล้าหาญ ครู อนุมัติ
37 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380616 น้ำหนาววิทยาคม สุวิชา  ทูรวัฒน์ ครู อนุมัติ
38 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380619 แคมป์สนวิทยาคม เพลินพิศ  ทองกวด ครู อนุมัติ
39 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380619 แคมป์สนวิทยาคม กุลริศา  พลฉวี ครู อนุมัติ
40 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380620 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ปริญา  พลน้อย ครู อนุมัติ
41 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380620 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ นางสาวอรวรรณ  บุญรื่น ครู อนุมัติ
42 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380620 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สุวิญชา  รักหาญ ครู อนุมัติ
43 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380599 นิยมศิลป์อนุสรณ์ อรอุมา  ลักษณะทอง ครูชำนาญการพืเศษ อนุมัติ
44 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380599 นิยมศิลป์อนุสรณ์ วิเชียร  สุทธหลวง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
45 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380600 พุขามครุฑมณีอุทิศ รุ่งนภา  โรจนบุรานนท์ ครู อนุมัติ
46 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380600 พุขามครุฑมณีอุทิศ นายปริญญา  ขวัญเพ็ง ครู อนุมัติ
47 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380601 น้ำร้อนวิทยาคม นายชาญณรงค์   บุญจิตร พนักงานราชการ อนุมัติ
48 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380602 ซับสมบูรณ์วิทยาคม สุนิสา  กระสายทอง ครูคศ.1 อนุมัติ
49 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380603 โคกปรงวิทยาคม ไพฑูรย์  กวยทองเปลว ครู อนุมัติ
50 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380603 โคกปรงวิทยาคม นายทีปกร  อ่างบุญตา ครู คศ.3 อนุมัติ
51 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380604 วังใหญ่วิทยาคม นายเมธา  ม่วงมุกข์ ครู อนุมัติ
52 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380605 ศรีเทพประชาสรรค์ นางสาวประภากร  บุญเอนก ครู อนุมัติ
53 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380606 เมืองศรีเทพ นางจิรัชญา  พันเพา ครู อนุมัติ
54 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380606 เมืองศรีเทพ สมเกียรติ  คำพิมพ์ปิด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
55 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380606 เมืองศรีเทพ ภาคภูมิ  ลอดทอน ครู อนุมัติ
56 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380607 นาสนุ่นวิทยาคม นายอิทธิพล  เปลี่ยนทอง ครู อนุมัติ
57 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380607 นาสนุ่นวิทยาคม ชูชาติ  กลิ่นโกสุม ครู อนุมัติ
58 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380608 หนองไผ่ นายสุเมธ  จงใจมั่น รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
59 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380608 หนองไผ่ พีรศิษย์  สิงห์โสภา ครู อนุมัติ
60 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380609 เพชรละครวิทยา นางสาวธารทิพย์  สำริดเปี่ยม ครู อนุมัติ
61 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380610 นาเฉลียงพิทยาคม ปิ่นเงิน  ทาสุวรรณ ครู อนุมัติ
62 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380611 ท่าด้วงพิทยาคม นางสาวอสมาภรณ์   มั่นพุฒ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
63 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380612 บึงสามพันวิทยาคม นางสาวอัญชลี  ธิชากรณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
64 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380613 วังพิกุลพิทยาคม นายชิตพล  คำเทพ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
65 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380613 วังพิกุลพิทยาคม นางปรียาลักษณ์  จันทร์คำ ครู อนุมัติ
66 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380614 ซับบอนวิทยาคม นางสาวนิตยา  ชาตินันท์ ครู อนุมัติ
67 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380614 ซับบอนวิทยาคม นางสาววีรนุช  หล้าน้อย ครู อนุมัติ
68 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380615 ศรีมงคลวิทยาคม คงศักดิ์  ขานทอง ครู อนุมัติ
69 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 380615 ศรีมงคลวิทยาคม ศรีมงคลวิทยาคม  สุธางศุ์รัตน์ อ่อนขำ ครู อนุมัติ