รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040430 กำแพงเพชรพิทยาคม ประสิทธิ์  คงเพชรศักดิ์ ครู อนุมัติ
2 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040434 คณฑีพิทยาคม บัณฑิต  ตาวุ่น ครู อนุมัติ
3 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040435 นาบ่อคำวิทยาคม มงคล  สุขีลักษณ์ ครู อนุมัติ
4 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040436 นครไตรตรึงษ์ ชลณพรรธษ์  ศรีเริงหล้า ครู อนุมัติ
5 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040439 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร กิตติศักดิ์  ศรีพารา ครูชำนาญการ อนุมัติ
6 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040441 บ่อแก้ววิทยา วิเชียร  วารินิน ครู อนุมัติ
7 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040452 พรานกระต่ายพิทยาคม ภัณฑิรา   รามสูต ครู อนุมัติ
8 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040453 พิไกรวิทยา ประไพพร  อินต๊ะสี ครู อนุมัติ
9 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040454 เรืองวิทย์พิทยาคม นิพนธ์  สงเชื้อ ครู อนุมัติ
10 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040455 ลานกระบือวิทยา ณรงค์  ศรีท้วม ครู คศ.2 อนุมัติ
11 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040455 ลานกระบือวิทยา อภิชาติ  อาบเงิน รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
12 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040456 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร เอกวุฒิ  คำสุวรรณ ครู อนุมัติ
13 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040461 โกสัมพีวิทยา ดวงรัตน์  ทองศรีกัน ครู คศ 3 อนุมัติ
14 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040461 โกสัมพีวิทยา จิรพร  ดาวเรือง ครู ชำนาญการ อนุมัติ
15 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040443 สักงามวิทยา กุลชญา  ศรีสุวรรณ ครู คศ.1 อนุมัติ
16 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040444 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สมโภชน์  แก้วเทียน ครู อนุมัติ
17 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040445 ขาณุวิทยา สุภาพร  โพธิ์ศรี ครู อนุมัติ
18 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040447 ปางมะค่าวิทยาคม สุชาติวงค์  ปลิวอิสสระ ครู อนุมัติ
19 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040449 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สุชาดา  แย้มเจริญ ครู อนุมัติ
20 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040450 วังแขมวิทยาคม เรืองศักดิ์  ตกสิยานันท์ ครู คศ.3 อนุมัติ
21 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040458 ทุ่งทรายวิทยา เกริกพล  มะลิต้น ครู อนุมัติ
22 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040459 ปางศิลาทองศึกษา ธนาภัทร  หัตถบูรณ์ ครู อนุมัติ
23 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040460 ระหานวิทยา นายผดุงเกียรติ  แสนทวีสุข ครู คศ. 2 อนุมัติ
24 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 040460 ระหานวิทยา วชิราภรณ์  มหามิตร ครู คศ. 1 อนุมัติ
25 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350376 เมธีพิทยา โสภณ  ไทยอู่ ครู อนุมัติ
26 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350377 สระหลวงพิทยาคม นภาพร  สิงห์รา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
27 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350379 วังทรายพูนวิทยา นางวรรณา  อ่างบุญตา ครู อนุมัติ
28 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350394 หนองโสนพิทยาคม นางสาวปวีณา  แก้วกอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
29 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350403 วชิรบารมีพิทยาคม มินนา  มูลประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
30 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350404 วังโมกข์พิทยาคม พิจิตรา  หมอกมืด พนักงานราชการ อนุมัติ
31 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350404 วังโมกข์พิทยาคม วัชรพล  เทพสิทธิ์ ครู อนุมัติ
32 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350383 วังสำโรงวังหว้า นายพชร  เอมสกุล ครู คศ.2 อนุมัติ
33 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350384 ทุ่งโพธิ์พิทยา ไพศาล  ปัญญาอัครธรรม ครู อนุมัติ
34 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350384 ทุ่งโพธิ์พิทยา เพ็ญจันทร์  อรุณรัตน์ ครู อนุมัติ
35 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350385 บางมูลนากภูมิวิทยาคม วีระศักดิ์  ฉิมปาน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
36 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350386 วังตะกูราษฎร์อุทิศ โอบบุญ  บูรพา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
37 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350390 ห้วยยาวพิทยาคม ภูวดล  ชื่นอยู่ ครู อนุมัติ
38 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350390 ห้วยยาวพิทยาคม อรวรรณ  เที่ยงดาห์ ครู อนุมัติ
39 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350395 เขาทรายทับคล้อพิทยา Sasinat  Kaewnet ครู อนุมัติ
40 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350395 เขาทรายทับคล้อพิทยา ขนิษฐา  กล่ำทับ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
41 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350399 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม ณัฐกิตติ์  วันประเสริฐ ครู อนุมัติ
42 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350401 ดงเจริญพิทยาคม ศิริยุภา  ฉิมพาลี ครู อนุมัติ
43 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) 350401 ดงเจริญพิทยาคม มะลิวัลย์  นุชเทียน ครูผู้ช่วย อนุมัติ